Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Náhradní rodinná péče

Instituty náhradní rodinné péče: svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče (příbuzný nebo dítěti blízká osoba), osvojení, pěstounská péče (příbuzný, osoba dítěti blízká nebo osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP), pěstounská péče na přechodnou dobu (osoba zařazená v evidenci krajského úřadu), poručenství (příbuzný nebo dítěti blízká osoba nebo osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan České republiky, cizinec, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky přechodně pobývá na území České republiky.

Podmínky a postup řešení:

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, v odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny, ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Kontaktovat pracovníky odboru sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí a podat žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče na předepsaných tiskopisech.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • S pracovníky Městského úřadu Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany, Odboru sociálních věcí, Úseku sociálně-právní ochrany dětí, specialisty na NRP, případně u jiného Úřadu obce s rozšířenou působností v ČR, v pracovních dnech, v rámci pracovní doby Úřadu. Odpovědný pracovník OSPOD Sedlčany: Mgr. Eliška Kodadová, Renata Vinařová
    • Renata Vinařová
      budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 110

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Vyřízení žádosti dle správního řádu do 30ti dnů ode dne podání žádosti zasláním na krajský úřad k dalšímu řízení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Manžel(ka), partner(ka), děti žijící v rodině.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Aktivní spolupráce se sociální pracovnicí v rámci řešení žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část Rodinné právo, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 27.3.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load