Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež je součástí sociálně-právní ochrany dětí a řeší zejména výchovné problémy dětí a mládeže, děti ohrožené patologickým chováním nebo jednáním. Okruhy řešených problémů se týkají většinou: ŠKOLY - záškoláctví, šikana, neplnění povinností, nerespektování autorit, porušování školního řádu, drzé a vulgární chování vůči spolužákům a vyučujícím, slovní a fyzické napadání, vyčlenění ze školního kolektivu. RODINY - útěky z domova, nerespektování dospělé autority, krádeže v rodině, neplnění povinností, sourozenecká rivalita, lhaní, podvádění, finanční negramotnost - dluhy, půjčky, neplacení závazků, pokut, násilí vůči členům rodiny, snížené výchovné kompetence rodičů, zanedbávání výchovy, nezdravé rodinné klima. SEBEOHROŽUJÍCÍHO CHOVÁNÍ – závadová parta, netradiční hnutí, chování inklinující k různým směrům s jejich patologickými projevy/, ortodoxní fandění, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, psychické problémy - deprese, psychózy, psychiatrická diagnóza, suicidální chování, předčasný sexuální život, rizikové chování - adrenalin, prostituce, promiskuita, experimentování, zneužívání omamných a psychotropních látek, patologické hráčství, závislost na PC, zdravotní problémy dítěte v důsledku narušených rodinných vztahů. TRESTNÉ ČINNOSTI, PŘESTUPKOVÉHO JEDNÁNÍ, PÁCHÁNÍ ČINŮ JINAK TRESTNÝCH – porušování právních norem dítětem nebo mladistvým.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ve smyslu § 7 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je každý občan oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo na zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti. Oznámení mohou učinit zákonní zástupci či jiné osoby odpovědné za výchovu, sám nezletilý či mladistvý, škola, učiliště, výchovný ústav, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, odborné poradenské pracoviště, neziskové organizace, zájmové organizace, pediatr či pedopsychiatr, veřejnost apod. Všechny tyto fyzické či právnické osoby mají možnost oznámit výchovné problémy orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Forma podání není stanovena.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky a postup při výkonu sociálně-právní ochrany jsou stanoveny legislativně (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, návazně standardizace práce vyhláškou č. 473/2012 Sb.). Postupy práce jsou stanoveny metodicky a standardy práce při výkonu sociálně-právní ochrany dětí, jednotlivé kroky v řešení závisí na konkrétní situaci a vyhodnocení situace dítěte, včetně posouzení naléhavosti přijmout opatření k ochraně zájmů nezletilého dítěte

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Nejčastějšími podněty k zahájení práce kurátora pro děti a mládež jsou: upozornění školského zařízení nebo zdravotnického zařízení; zahájení trestního řízení u mladistvého nebo oznámení policie o deliktu nezletilého dítěte; podnět rodičů, kteří se obrátili na kurátora s žádostí o pomoc; zahájí sám kurátor na základě depistáže; na základě upozornění nebo podnětu občana nebo instituce.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, nám. T. G..Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, Odbor sociálních věcí, Úsek sociálně-právní ochrany dětí, v pracovních dnech, v rozsahu pracovní doby Úřadu.
  Odpovědný pracovník: Bc. Petr Korbel.
  • Bc. Petr Korbel
   budova náměstí T. G. Masaryka 32 -> patro 1. patro -> dveře 110

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při prvním kontaktu s kurátorem pro děti a mládež je vhodné mít doklad k prokázání totožnosti. Vzhledem k tomu, že oznámení je možné podat i anonymně, nebo oznámení může podat nezletilé dítě samo, není doklad o totožnosti nutností.Kurátor má možnost v průběhu své práce v zájmu dítěte ověřovat totožnost zúčastněných stran.

Formuláře:

 • Žádné formuláře nejsou třeba.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatků – sociálně-právní ochrana dětí je bezplatná.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny – situace jsou řešeny dle naléhavosti. V krizových situacích je třeba jednat bezodkladně.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Nezletilý, mladistvý, rodiče, sourozenci, prarodiče, širší rodina, spolužáci, zájmové skupiny, pracovníci školy, odborní pracovníci - psycholog, pedopsychiatr, terapeut, lékař, etoped, speciální pedagog apod. Soudy, okresní státní zastupitelství, Policie ČR, městská policie, zařízení vězeňské služby atd.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vždy je velmi důležité, aby nezletilí, mladiství, rodiče, případně i další osoby a instituce úzce spolupracovali s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, aktivně se podíleli na tvorbě a realizaci individuálního plánu ochrany dítěte.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů; Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 27.3.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load