Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilých dětí

V případě, že dojde k ohrožení života nebo zdraví dítěte a řešení nesnese odkladu, je možné kontaktovat Policii ČR nebo obecní/městkou policii, která oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý občan, který zjistí akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte. V případě, že sociální pracovník vyhodnotí situaci tak, že je nutné okamžitě jednat ve prospěch dítěte, není zjištěná žádná blízká osoba dítěti, je oprávněn uplatnit návrh    na vydání předběžného opatření k místně příslušnému soudu. V případě rozhodnutí soudu o vydání předběžného opatření sociální pracovník spolupracuje při výkonu rozhodnutí – tj. při odebrání dítěte ze stávajícího prostředí a předání dítětě osobě   či zařízení, které soud určil.

Podmínky a postup řešení:

Každý občan, který zjistí akutní ohrožení života nebo zdraví nezletilého dítěte. V případě, že sociální pracovník vyhodnotí situaci tak, že je nutné okamžitě jednat ve prospěch dítěte, není zjištěná žádná blízká osoba dítěti, je oprávněn uplatnit návrh    na vydání předběžného opatření k místně příslušnému soudu. V případě rozhodnutí soudu o vydání předběžného opatření sociální pracovník spolupracuje při výkonu rozhodnutí – tj. při odebrání dítěte ze stávajícího prostředí a předání dítětě osobě   či zařízení, které soud určil.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan oznámí jemu známé skutečnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (v pracovních dnech/pracovní době) nebo kdykoliv obecní/městské policii nebo Policii ČR, nejbližšímu obvodnímu oddělení, které v případě potřeby kontaktuje sociálního pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí k dalšímu řešení/spolupráci.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Se sociálními pracovníky Městského úřadu Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany, Odbor sociálních věcí, Úsek sociálně-právní ochrany dětí, a to v pracovních dnech, v úředních hodinách nebo v rámci celé pracovní doby (po předchozím ujednání). V době mimopracovní je zajištěna pracovní pohotovost pro součinnost s dalšími orgány, institucemi. Odpovědní pracovníci: Bc. Pavla Sůsová, Mgr. Iva Kohoutková, Mgr. Věra Skálová.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Není nutné mít žádné doklady.

Formuláře:

  • Nejsou nutné žádné formuláře

Správní a jiné poplatky:

Nehradí se žádné poplatky.

Lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny, státní orgány jednají bez odkladu a dle individuální potřeby.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Okresní soudy, zařízení ústavní výchovy, policejní orgány, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, rodiny pěstounů na přechodnou dobu, širší rodiny dětí, ad..

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V následující dnech je orgánem  sociálně-právní ochrany dětí dále dořešeno právní postavení dítěte, které se ocitlo v situaci ohrožují jeho zdraví nebo život.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů; Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 27.3.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load