Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zvláštní matrika – narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině

Zvláštní matrika - narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky v cizině O zápis do zvláštní matriky se žádá v případě: - narození státního občana ČR v cizině - uzavření manželství státního občana ČR v cizině - úmrtí státního občana ČR v cizině

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Členové rodiny (manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, pravnuk), sourozenec, zplnomocněný zástupce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem, snoubenec, který je státním občanem ČR, případně vypravovatel pohřbu, nebo osoba, která se zemřelým žila ve společné domácnosti, nebo která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem

Podmínky a postup řešení:

Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí občana, ke kterému došlo na:

 • území cizího státu;
 • zastupitelském úřadu ČR;
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR;
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.
Zápis do zvláštní matriky se provede i na základě protokolu o uzavření manželství v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, pokud k uzavření manželství došlo před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR, velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v cizině, je-li alespoň jeden ze snoubenců občanem ČR.

Došlo-li k narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana ČR v cizině a stanoví-li zákon o matrikách nebo zvláštní právní předpis, že je občan ČR povinen předložit matriční doklad, občan nebo pozůstalý, jde-li o zápis úmrtí, povinen předložit matriční doklad vydaný zvláštní matrikou.

Uzavřel-li cizinec manželství se státním občanem ČR v zahraničí, je povinen při jednání před orgány veřejné moci, Českou národní bankou, Veřejným ochráncem práv, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, státními fondy a zdravotními pojišťovnami doložit oddací list vydaný zvláštní matrikou, nelze-li požadované údaje ověřit jinak.

Žádost o zápis do zvláštní matriky podá oprávněná osoba u:

 • zastupitelského úřadu ČR, nebo
 • kteréhokoli matričního úřadu v ČR, nebo
 • krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR
 • zvláštní matriky v Brně.

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin;
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, které není starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku);
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady - například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela / partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Občan České republiky požádá o zápis do zvláštní matriky:

 • zastupitelský úřad ČR, nebo
 • kterýkoli matriční úřad v ČR, nebo
 • krajský úřad, před nímž složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR
 • přímo na zvláštní matrice v Brně

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
 • matrika narození:
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • matrika manželství:
 • matrika úmrtí:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká narození, uzavření manželství nebo úmrtí občana ČR, jež má být zapsáno do zvláštní matriky, opatřený náležitými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad nebo zastupitelský úřad). Nelze-li cizozemský matriční doklad pro závažnou překážku předložit, je možno provést zápis i na podkladě jiných veřejných listin;
 • doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení o státním občanství, které není starší 1 roku, listina o nabytí nebo udělení státního občanství ne starší 1 roku);
 • další doklady potřebné k ověření správnosti údajů zapisovaných do matriční knihy, nelze-li je prokázat shora uvedenými doklady - například pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, úmrtní list manžela/partnera (bližší informace poskytne kterýkoli matriční úřad, krajský úřad nebo zastupitelský úřad ČR v cizině).

Formuláře:

 • Formulář je k dispozici přímo na matrice

Správní a jiné poplatky:

Za provedení zápisu do matričních knih vedených zvláštní matrikou a vydání prvopisu matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu) se správní poplatek nehradí

Lhůty pro vyřízení:

Zvláštní matrika provede zápis do matriční knihy do 30 dnů od obdržení podkladů

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost o zápis do zvláštní matriky nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 42 až § 44

Datum poslední aktualizace: 5.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load