Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství (dále jen "bezdomovec") s povoleným pobytem na území ČR podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství na- území cizího státu- zastupitelském úřadu ČR- námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen "Vysvědčení"), které se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od jeho vydání.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Státní občan ČR nebo osoba bez státního občanství s povoleným pobytem na území ČR, která hodlá uzavřít manželství v zahraničí, nebo jimi pověřený zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Podmínky a postup řešení:

"Vysvědčení" vydá na žádost občana nebo bezdomovce, resp. jejich zmocněnce:

  • matriční úřad podle místa trvalého pobytu v ČR, nebo posledního trvalého pobytu v ČR před odchodem do ciziny,
  • Úřad městské části Praha 1, pokud trvalý pobyt v ČR nikdy neměl.

Městský úřad Sedlčany vydává "Vysvědčení" výše uvedeným osobám, pokud mají (nebo měly) trvalý pobyt ve správním obvodu MěÚ Sedlčany.

"Vysvědčení" nelze vystavit, pokud by manželství mělo být uzavřeno:

  • nezletilým, který není plně svéprávný
  • osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena
  • osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a tento svazek stále trvá
  • mezi předky a potomky, mezi sourozenci (totéž platí o osobách, jejichž příbuzenstvo vzniklo osvojením)
  • mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

"Vysvědčení" se vydá na žádost občana ČR nebo osoby bez státního občanství, která má povolen pobyt na území ČR, resp. na žádost zmocněnce, který předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem. 

S žádostí o vystavení "Vysvědčení" se lze obrátit osobně či písemně na:
  • matriční úřad podle současného místa trvalého pobytu občana, resp. povoleného pobytu bezdomovce, nebo
  • matriční úřad podle posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, nebo
  • Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt dotčená osoba nikdy neměla.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
  • matrika manželství:
  • zástup:
    • Marie Vršecká
      budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
  • zástup:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
  •  rodný list
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka)
  • případně úmrtní list zemřelého manžela / partnera
  • případně pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů. 

Formuláře:

  • Jednotný formulář není stanoven. Formulář je k dispozici přímo na matrice

Správní a jiné poplatky:

Za vydání "Vysvědčení" se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti nebo platební kartou

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání doslovného výpisu je 30 dnů od obdržení žádosti

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti nelze vyřídit elektronicky

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 45 a § 46
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 12 písm. e)

Datum poslední aktualizace: 11.9.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load