Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Úmrtí

Vystavení úmrtního listu pro osobu, která zemřela v matričním obvodu městského úřadu Sedlčany

Podmínky a postup řešení:

Úmrtní list může matriční úřad vydat pouze:

a) členům rodiny zemřelého (tj. manželovi / manželce, partnerovi / partnerce, jeho rodičům, dětem, prarodičům, vnukům, pravnukům)
b) sourozencům zemřelého
c) fyzické osobě zplnomocněné členem rodiny zemřelého /viz výše uvedené písm. a)/ nebo sourozencem zemřelého (podpis musí být na plné moci úředně ověřen)
d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
e) fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem, nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

Osoba uvedená pod písm. a) až e) musí matričnímu úřadu prokázat:
 • svou totožnost platným průkazem totožnosti (např. občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • právní nárok na vydání úmrtního listu /např. prokázat rodinnou vazbu k zemřelému příslušnými matričními doklady - rodným či oddacím listem, popř. předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem některého člena rodiny či sourozence zemřelého, nebo prokázat nárok dle výše uvedených písm. d), e)/.

Úmrtní list vyřizuje MěÚ Sedlčany do 30 dnů od obdržení listu o prohlídce zemřelého. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit úmrtí matričnímu úřadu do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého, popř. od provedení pitvy na listu o prohlídce zemřelého.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Úmrtní list lze vystavit po doručení potřebných dokladů. Oprávněné osobě se doklad předá osobně, nebo se jí odešle poštou doporučeně do vlastních rukou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
 • matrika úmrtí:
 • zástup:
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • zástup:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad totožnosti fyzické osoby, která úmrtí vyřizuje (např. občanský průkaz nebo cestovní pas)
 • občanský průkaz zemřelého, pokud ho má oprávněná osoba k dispozici
 • matriční doklady zemřelého (rodný list, oddací list), pokud je má oprávněná osoba k dispozici
 • matriční doklady, kterými lze prokázat rodinnou vazbu k zemřelému (nevztahuje se na manžela/manželku, partnera/partnerku)
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li úmrtí zplnomocněný zástupce. 

OZNAMOVACÍ POVINNOST MATRIČNÍHO ÚŘADU:

Matriční úřad je povinen při úmrtí státního občana České republiky, nebo cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, zaslat oznámení o úmrtí:

 1. Všeobecné zdravotní pojišťovně, která vede centrální registr pojištěnců,
 2. okresnímu nebo obvodnímu soudu v místě trvalého bydliště zemřelého, který zařídí zahájení dědického řízení u příslušného notáře (notář písemně vyzve pozůstalého manžela, resp. partnera, nebo jinou oprávněnou osobu k dalšímu jednání),
 3. České správě sociálního zabezpečení v Praze.

Údaj o úmrtí státního občana České republiky zavede matriční úřad do informačního systému evidence obyvatel. O úmrtí cizího státního příslušníka, který měl na území České republiky povolen pobyt, informuje Ředitelství služby cizinecké policie a zastupitelský úřad cizího státu.

Informace k občanskému průkazu pozůstalého manžela/partnera:

 • Občan je povinen do 15 dnů od převzetí úmrtního listu požádat obecní úřad s rozšířenou působností o vydání nového občanského průkazu. 

Formuláře:

 • Formuláře nejsou stanoveny

Správní a jiné poplatky:

Za vystavení prvního úmrtního listu se nehradí žádný správní poplatek

Lhůty pro vyřízení:

Zápis do matriční knihy úmrtí a vystavení úmrtního listu je nutné provést do 30 dnů od obdržení podkladů, tj. od obdržení listu o prohlídce zemřelého.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro vyřízení úmrtního listu nelze využít elektronickou službu

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 21, § 22, § 25 odst. 1, 5, 7)

Datum poslední aktualizace: 5.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load