Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Osvědčení k církevnímu sňatku

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců. Prohlášení o uzavření manželství učiní snoubenci před příslušným orgánem církve, a to před osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností. Manželství se uzavírá v místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony. Upozornění: Manželství nevznikne, pokud nebyly ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku náleží k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v případě přímého ohrožení života snoubence, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož že i mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci

Podmínky a postup řešení:

K vydání osvědčení je příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Osvědčení vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců - po předložení dokladů potřebných k uzavření manželství. Osvědčení předají snoubenci představiteli církve nebo náboženské společnosti, před kterou bude manželství uzavřeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku je nutné vyřídit osobně na příslušném matričním úřadu

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
 • zástup:
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • zástup:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku, a připojí k nim:

Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úmrtní list zemřelého manžela / partnera, případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:

 • doklady uvedené v předchozím odstavci, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Cizinec:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • potvrzení vydané MVČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana EU a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky - tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska)
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem.
Nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let, je povinna předložit pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku se nehradí žádný správní poplatek

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o vystavení osvědčení k uzavření církevního sňatku je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost nelze vyřídit elektronickou formou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 666, § 677)
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 13)

Datum poslední aktualizace: 21.2.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load