Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Nahlížení do matričních knih

Nahlížení do matričních knih. Oprávněná osoba může za přítomnosti matrikáře nahlédnout do matriční knihy a seznámit se s údaji zapsanými v matriční knize (tj. včetně dodatečných záznamů a oprav).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

NAROZENÍ, MANŽELSTVÍ, ÚMRTÍ - matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob;
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků (obcí, krajů);
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949;
 • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.
Upozornění:
 • v případě osvojení mohou do zápisu nahlédnout pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí plnoletosti.
 • do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.
Požádá-li fyzická osoba o nahlédnutí do matričního zápisu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Poznámka:

Matriční úřad povolí nahlédnout do matričního zápisu v přítomnosti matrikáře jakékoli fyzické osobě, uplynula-li od dotčeného zápisu v matriční knize lhůta:

 • 100 let u narození
 • 75 let u manželství
 • 30 let u úmrtí

Podmínky a postup řešení:

Oprávněná osoba podá ústní žádost o nahlédnutí do matriční knihy. V případě, že žadatelem není fyzická osoba, které se zápis týká, musí:

 • prokázat, že je členem rodiny (matričními doklady), nebo sourozencem, nebo
 • prokázat, že je to nebytné k uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků (tj. obcí a krajů), nebo
 • předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, pokud o nahlédnutí žádá zmocněnec.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněná osoba podá ústní žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
 • matrika narození
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • matrika manželství
 • matrika úmrtí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti žadatele;
 • veřejné listiny, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců; nebo
 • listiny, kterými prokáže, že nahlédnutí do matriční knihy je nezbytné z důvodu uplatnění svých práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků nebo
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec.

Formuláře:

 • Jednotný formulář není stanoven. Formulář je k dispozici přímo na matrice.

Správní a jiné poplatky:

Za nahlédnutí do jednoho matričního zápisu se hradí poplatek ve výši 20,- Kč (v hotovosti na matrice). 

Lhůty pro vyřízení:

Žadateli se umožní nahlédnout do matriční knihy při podání žádosti nebo dle domluvy.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Pro vyřízení žádosti o nahlédnutí do matriční knihy nelze využít elektronickou službu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 25
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 2, 3).

Datum poslední aktualizace: 4.3.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load