Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Manželství

Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen "snoubenci"). Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků. Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem: -veřejné moci provádějícím sňatečný obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek - církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu podle jiného právního předpisu, jedná se o církevní sňatek

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Snoubenci

Podmínky a postup řešení:

OBČANSKÝ SŇATEK V ČR

Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství:

 • před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města, které jsou matričním úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu; 

 • před starostou nebo místostarostou obce, které nejsou matričním úřadem, je-li jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu této obce.

 • Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky. Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu stanovenou radou města. Termíny uzavírání manželství: Ke dni 30.9. je na stránkách města uveřejněn kalendář oddacích dnů na následující rok. Rezervace obřadu na nadcházející rok matriční úřad přijímá od začátku prosince stávajícího roku. Oddacími dny jsou pátek a sobota dle Radou města schváleného kalendáře, obřady se konají v čase 10:00 hod. – 14:00 hod.
 • Mimo tyto dny se neoddává.
 • Na sňatek mimo obřadní síň nebo mimo stanovené termíny není právní nárok. Žádost je posuzována individuálně matričním úřadem ve správním řízení. V případě, že matriční úřad vyhoví, vydá žadatelům "Povolení" (dle § 12 zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách) uzavřít manželství mimo dobu stanovenou radou města nebo na jiném vhodné místě.

CÍRKEVNÍ SŇATEK V ČR

 • Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před orgánem oprávněné církve nebo náboženské společnosti (před jimi oprávněnou osobou) na místě určeném vnitřními předpisy oprávněné církve nebo náboženské společnosti. Seznam registrovaných církví a náboženských společností v ČR: 
 1. Apoštolská církev
 2. Bratrská jednota baptistů
 3. Církev adventistů sedmého dne
 4. Církev bratrská
 5. Církev československá husitská
 6. Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů
 7. Církev řeckokatolická
 8. Církev římskokatolická
 9. Českobratrská církev evangelická
 10. Evangelická církev augsburského vyznání v ČR
 11. Evangelická církev metodistická
 12. Federace židovských obcí v ČR
 13. Jednota bratrská 
 14. Křesťanské sbory
 15. Luterská evangelická církev a.v. v ČR 
 16. Náboženská společnost českých unitářů
 17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 
 18. Novoapoštolská církev v ČR
 19. Pravoslavná církev v českých zemích
 20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání
 21. Starokatolická církev v ČR
Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Toto osvědčení vydá matriční úřad, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno, na základě písemné žádosti snoubenců a po předložení dokladů k uzavření manželství. Osvědčení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 6 měsíců. Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku je nutné vyřídit osobně na příslušném matričním úřadu. Žádají snoubenci. Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

SŇATEK V PŘÍMÉM OHROŽENÍ ŽIVOTA

Je-li život snoubence přímo ohrožen, snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva města, nebo úředníkem zařazeným do městského úřadu, a to na kterémkoli místě i bez přítomnosti matrikáře. To platí obdobně i pro církevní sňatek. Mimo území ČR může sňatečný obřad provést také velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou ČR nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR, a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem ČR, rovněž velitel vojenské jednotky v zahraničí.

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ ZMOCNĚNCEM

Jsou-li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil zmocněnec. Zmocněncem může být pouze zletilá fyzická osoba, jejíž svéprávnost není v této oblasti omezena. K žádosti o povolení uzavřít manželství zmocněncem přiloží snoubenci doklady, které jsou předkládány k uzavření manželství a písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Náležitosti plné moci stanoví § 38 odst. 2 zák. č. 301/2000. Sb. o matrikách.

TLUMOČNÍK

Přítomnost tlumočníka při sňatečném obřadu: Pokud je snoubenec neslyšící, němý nebo nemluví nebo nerozumí česky, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Manželství nemůže být uzavřeno:-
 • osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a tento svazek stále trvá
 • nezletilým, který není plně svéprávný- osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena
 • mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci 
  • totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením
 • mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem. 
Manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. V případě církevního sňatku patří k těmto náležitostem i skutečnost uzavření sňatku před orgánem oprávněné církve. Neprovádí-li se sňatečný obřad v přímém ohrožení života, jsou těmito skutečnostmi i osvědčení matričního úřadu, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství, jakož že i mezi vydáním tohoto osvědčení a uzavřením sňatku uplynula doba nejvýše 6 měsíců.

Soud prohlásí manželství za neplatné, pokud: 
 • jeho uzavření bránila zákonná překážka
 • byl projev manžela o vstupu do manželství učiněn pod nátlakem spočívajícím v užití násilí nebo vyhrožováním násilí nebo jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn v důsledku omylu o totožnosti snoubence nebo o povaze sňatečného právního jednání
 • bylo uzavřeno osobou, která již dříve uzavřela manželství nebo vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, pokud tento svazek stále trvá- bylo uzavřeno mezi předkem a potomkem, mezi sourozenci nebo mezi osobami, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením. 

VYSVĚDČENÍ O PRÁVNÍ ZPŮSOBILOSTI K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Snoubenec, který je státním občanem ČR nebo snoubenec, který je osobou bez státního občanství s povoleným pobytem na území ČR podle zvláštních právních předpisů, předkládá při uzavření manželství na:
 • území cizího státu
 • zastupitelském úřadu ČR
 • námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR
 • místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců od jeho vydání. 
Vysvědčení vydá na žádost občana nebo osoby bez státního občanství, resp. jejich zmocněnce:
 • matriční úřad podle místa trvalého pobytu v ČR, nebo posledního trvalého pobytu v ČR před odchodem do ciziny,
 • ÚMČ Praha 1, pokud trvalý pobyt v ČR nikdy neměl. 
MěÚ Sedlčany vydá Vysvědčení výše uvedeným osobám, pokud mají (měly) trvalý pobyt ve správním obvodu MěÚ Sedlčany.

Doklady, které je nutné mít s sebou:
 • občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úřední doklad o bydlišti a osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka)
 • případně úmrtní list zemřelého manžela/partnera
 • případně rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci nebo rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů.
Za vydání Vysvědčení se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč v hotovosti. Lhůta pro vyřízení činí 30 dnů od podání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o uzavření manželství lze vyřídit pouze osobní návštěvou na matrice.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 318 874 113, 318 874 126, mobil: 603 298 802 Úřední hodiny:
  Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
 • zástup:
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • zástup:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství dotazník k uzavření manželství, který předloží matričnímu úřadu, v jehož obvodu bude manželství uzavřeno.                                                                           

K dotazníku připojí:

Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v České republice:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost (občanský průkaz nebo cestovní doklad)
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu, případně o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
 • úmrtní list zemřelého manžela / partnera, případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství.

Státní občan České republiky s trvalým bydlištěm v cizině:

Doklady uvedené v předchozím odstavci, nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Cizinec:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním pasem)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (doklad není nutné předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství) 
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství 
 • potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů (toto ustanovení se nevztahuje na občana Evropské unie a občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky - tj. na občana Islandu, Lichtenštejnska, Norska) Případně další doklady:- pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství - nezletilá osoba, která není plně svéprávná a dovršila věku 16 let- povolení příslušného krajského úřadu k uzavření manželství zmocněncem- rodné listy společných dětí snoubenců.

Uzavření církevního sňatku: 

 • pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba předem požádat o vydání osvědčení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství
 • bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít (manželství by nevzniklo). Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání, za jeho vystavení se nehradí žádný správní poplatek.
Upozornění pro občany ČR, kteří mají v občanském průkazu uveden osobní stav, nebo u kterých dojde uzavřením manželství ke změně příjmení: Při uzavření manželství je matriční úřad nebo zástupce církve povinen oddělit občanům ČR vyznačenou část občanského průkazu a vydat jim potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu. Občané ČR musí poté požádat o vydání nového občanského průkazu (do 15 dnů od převzetí oddacího listu).

Správní a jiné poplatky:

Poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:

 • 3.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky. 
 • 2.000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.
 • 1.000,- Kč za vydání povolení0 uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou).
 • Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.
 • První vydání oddacího listu je zdarma.
 • Za vydání druhopisu oddacího listu se platí správní poplatek 100 Kč.
 • Poplatky se platí před uzavřením manželství v hotovosti nebo platební kartou na oddělení matriky - pokladna, po vystavení platebního předpisu matrikářkou.

Lhůty pro vyřízení:

Žádost o uzavření manželství je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání, termín a místo uzavření manželství se určí po vzájemné dohodě matričního úřadu a snoubenců.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Pokud snoubenec (popřípadě snoubenci) nemluví nebo nerozumí česky nebo je snoubenec (popřípadě snoubenci) neslyšící nebo němý, je při prohlášení o uzavření manželství nutná přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, bez jeho přítomnosti nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, vyzvednout si ho mohou manželé nebo jeden z nich, nebo se zasílá poštou - doporučeně do vlastních rukou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 12, § 20, § 32 až 41)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 655 - § 686)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 21.2.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load