Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1545

Vydávání druhopisů matričních dokladů: rodných, oddacích a úmrtních listů

Matriční úřad Sedlčany vede knihy narození, manželství a úmrtí pro správní obvody matričního obvodu Sedlčany. Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu: 1/ rodného listu, kterým se prokazuje narození; 2/ oddacího listu, kterým se prokazuje uzavření manželství; 3/ úmrtního listu, kterým se prokazuje úmrtí; a zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo ho vydá oprávněné osobě po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může Vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Druhopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu lze vydat:

a) fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel / partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům, nebo zmocněncům těchto osob*,

b) pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků (obcí, krajů¨)

c) statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949,

d) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.
Úmrtní list lze vydat též fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu.

* Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Matriční úřad vydá fyzické osobně matriční doklad, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství/partnerství a 30 let u knihy úmrtí.

*Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Podmínky a postup řešení:

 • Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě, pokud od provedení dotčeného zápisu neuplynuly výše uvedené zákonné lhůty.
 • Oprávněná osoba může žádost o vydání matričního dokladu podat osobně nebo zaslat matričnímu úřadu písemně.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oprávněná osoba musí podat písemnou či ústní žádost matričnímu úřadu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Příslušný úřad - dle vzniku matriční události. Pokud matriční událost nastala na území města Sedlčany, je příslušný Městský úřad Sedlčany Odbor vnitřních věcí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.
 • Matrika narození
  • Marie Vršecká
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 1. patro vlevo -> dveře 109
 • Matrika manželství
 • Matrika úmrtí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • průkaz totožnosti žadatele
 • doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby, vyřizuje-li žádost zmocněnec oprávněné osoby

Formuláře:

 • Jednotný formulář není stanoven. Formulář je k dispozici přímo na matrice.

Správní a jiné poplatky:

Za vydání druhopisu matričního dokladu se hradí správní poplatek ve výši 100,- Kč. Při osobním vyřízení se hradí přímo v kanceláři matričního úřadu.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vydání doslovného výpisu je 30 dnů od obdržení žádosti

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 24 až § 31)
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 3)

Opravné prostředky:

Pokud matriční úřad žadateli - fyzické osobě - nevyhoví v plném rozsahu, vydá o tom rozhodnutí. Účastník řízení se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odbor legislativně právní a krajský živnostenský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Odvolání se podává prostřednictvím Městského úřadu Sedlčany.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor vnitřních věcí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. et Bc. Milena Barešová

Datum poslední aktualizace: 5.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load