Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kácení u kulturní památky, v památkových zónách a ochranných pásmech

V zahradách, které jsou součástí kulturní památky, a také na veřejných prostranstvích v městské památkové zóně a ochranných pásmech je ke kácení dřevin potřeba povolení správního orgánu státní památkové péče.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník (správce, uživatel) pozemku nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Povolení je třeba u dřevin:

 1. rostoucích v zahradách, které jsou součástí kulturní památky
 2. na veřejných prostranstvích v městské památkové zóně
 3. nacházejících se v prostředí kulturní památky (tj. v její blízkosti)
Co ještě je, a co již není „prostředí kulturní památky“, posuzuje správní orgán památkové péče.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti, případně osobní návštěvou u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

  úřední dny pondělí a středa 8:00-12:00, 12:30-17:00, úterý 8:00-12:00, 12:30-15:00 (jiný den je možno si předem telefonicky dohodnout)
  • Iva Svobodová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104B

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • doklad k prokázání totožnosti.
 • výpis z Katastru nemovitostí (originál, kopie  nebo nahlížení do katastru nemovitostí z veřejně přístupného zdroje: http://nahlizenidokn.cuzk.cz, nesmí být starší šesti měsíců)
 • kopie snímku katastrální mapy,popř. geometrického plánu
 • u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta je dána zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 - ti dnů od zahájení řízení, k nimž se přičítá 30 dnů, jde-li o složitý případ.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech v Praze - vydává písemné odborné vyjádření Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov,
  Zahradní architektura: Ing. Aleš Rudl – 602 579 984, rudl.ales@npu.cz
  www.npu.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.
  Závazné stanovisko vydané správním orgánem státní památkové péče nenahrazuje povolení kácení dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. K vydání povolení kácení je dle § 76 odst. 1 citovaného zákona kompetentní místně příslušný obecní (městský) úřad.

Datum poslední aktualizace: 17.9.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load