Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Restaurování movité nebo nemovité kulturní památky nebo její části, která je dílem výtvarného umění nebo uměleckých řemesel

Pojmem „restaurování“ se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu – díla výtvarných umění nebo uměleckořemeslné práce (například obnova obrazu nebo sochy).

Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení k restaurování. Toto povolení uděluje ministerstvo kultury fyzické osobě po předchozím prokázání jejích odborných předpokladů.

Proces povolení je stanoven § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci.

Podmínky a postup řešení:

 • Při úmyslu restaurovat movitou nebo nemovitou kulturní památku nebo její část, je třeba u kulturních památek, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). 
 • Každému restaurování kulturní památky musí předcházet závazné stanovisko, ve kterém se správní orgán vyjádří, zda způsob restaurátorského zásahu do kulturní památky je z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně a zachování kulturní památky a jejích hodnot přípustný nebo nepřípustný, a pokud přípustný, tedy za jakých podmínek. Tyto podmínky může správní orgán stanovit, je-li toho třeba pro ochranu a zachování hodnot kulturní památky. Podkladem pro závazné stanovisko je písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3, ten také poskytuje vlastníkovi kulturní památky v procesu její obnovy bezplatnou odbornou pomoc. 
 • Je-li vlastník kulturní památky nespokojen s podmínkami uvedené v písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, je mu dána možnost dle § 36 odst. 3 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), aby se před vydáním závazného stanoviska vyjádřil k uvedeným podkladům i způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhl jejich doplnění. 
 • V rozhodnutí k restaurování bývá vlastníkovi kulturní památky stanovena povinnost, aby po restaurování kulturní památky zajistil předání závěrečné restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu. Na takovouto povinnost by měl vlastník kulturní památky pamatovat ve smlouvě s restaurátorem. Lze doporučit, aby smlouva pamatovala výslovně na povinnost restaurátora předat závěrečnou restaurátorskou zprávu ve výslovně stanovené lhůtě po dokončení restaurování (lhůta by měla odpovídat rozsahu a obtížnosti restaurování). Vlastník se může rozhodnout, zda bude trvat na tom, že restaurátor předá zprávu přímo jemu a vlastník sám takovou zprávu doručí Národnímu památkovému ústavu nebo zda restaurátor pouze vlastníkovi předá doklad o tom, že závěrečnou restaurátorskou zprávu předal Národnímu památkovému ústavu (jedna z těchto variant by ve smlouvě měla být obsažena výslovně). Ve smlouvě by pak mělo být stanoveno, že smlouva je ze strany restaurátora splněna až v momentě předání restaurátorské zprávy.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti, případně osobní návštěvou u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany

  úřední dny pondělí a středa 8:00-12:00, 12:30-17:00, úterý 8:00-12:00, 12:30-15:00 (jiný den je možno si předem telefonicky dohodnout)
  • Iva Svobodová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104B

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad k prokázání totožnosti.

Formuláře:

 • Žádost nemusí být podaná na předepsaném formuláři, ale v tomto případě by měla obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři.
  Povinné přílohy jsou:
  - platný doklad o vlastnictví k památce (stačí informace z internetu) u nemovitostí, které se nezapisují do KN a u movitých KP lze doklad o vlastnictví nahradit čestným prohlášením
  - kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu
  - originál nebo úředně ověřená kopie platné plné moci s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce vlastníka (pokud je zvolen zmocněnec)
  - výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z rejstříku církví (stačí informace z internetu)
  - navrhovaný způsob restaurátorského zásahu
  - předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci a fotodokumentace stávajícího stavu
  ikona souboruPlná moc v řízení o vydání závazného stanoviska (velikost: 52 KB, typ: .doc)
 • Žádost o restaurování kulturní památky
  ikona souboruŽádost o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky (velikost: 212.5 KB, typ: .doc)

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta je dána zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30- ti dnů od zahájení řízení, k nimž se přičítá 30 dnů, jde-li o složitý případ.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech v Praze - vydává písemné odborné vyjádření Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov, Oddělení péče o památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla
  Mgr. Marie Kuldová – 274 008 252, kuldova.marie@npu.cz
  www.npu.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.

Datum poslední aktualizace: 17.9.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load