Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Obnova kulturní památky

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko správního orgánu státní památkové péče.
Obnovou ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů se rozumí údržba, oprava, rekonstrukce nebo jiná úprava kulturní památky:
a) pojem "údržba“ je odstranění nežádoucích změn kulturní památky, které nastaly v důsledku jejího užívání (například nátěr fasády)
b) pojem "oprava“ je odstranění následků poškození kulturní památky nebo účinků jejího opotřebení (například doplnění části větrem stržené střešní krytiny)
c) pojem "rekonstrukce“ je konstrukční a technologické zásahy do kulturní památky, které přinesou změnu jejích technických parametrů nebo změnu její funkce či jejího účelu (například adaptace tovární budovy na výstavní prostor či restauraci),
d) pojem "jiná úprava“ není jakákoliv úprava kulturní památky, nýbrž pouze modernizace budovy při nezměněné funkci, to je úprava kulturní památky, při které se její části nahrazují modernějšími částmi, zvyšuje se vybavenost nebo rozšiřuje její využitelnost, aniž by se změnila její funkce (například zavedení ústředního topení namísto lokálního vytápění kamny, adaptace půdy pro obytné účely)
- nástavba je zásah, kterým se kulturní památka zvyšuje
- přístavba je zásah, kterým se kulturní památka půdorysně rozšiřuje, přičemž přistavovaná část je provozně propojena se stavbou stávající

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Vlastník kulturní památky nebo jeho oprávněný zástupce na základě předložené plné moci

Podmínky a postup řešení:

Vlastníkův úmysl provést obnovu kulturní památky.
 • U kulturních památek, které jsou v podílovém spoluvlastnictví, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila nadpoloviční většina vlastníků (počítáno podle jejich spoluvlastnických podílů na společné věci). Je-li kulturní památka ve společném vlastnictví manželů, je třeba, aby s úpravou souhlasili a žádost podali oba manželé. U úprav společných částí domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina vlastníků jednotek. Zastupování na základě platné plné moci je přípustné.
 • Každé obnově na kulturní památce musí předcházet závazné stanovisko, ve kterém se správní orgán vyjádří, zda práce zamýšlené vlastníkem kulturní památky  jsou z hlediska zájmů státní památkové péče na ochraně a zachování kulturní památky a jejích hodnot přípustné nebo nepřípustné, a pokud přípustné, tedy za jakých podmínek. Tyto podmínky může správní orgán stanovit, je-li toho třeba pro ochranu a zachování hodnot kulturní památky. Podkladem pro závazné stanovisko je písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3. Ten také poskytuje vlastníkovi kulturní památky v procesu její obnovy bezplatnou odbornou pomoc, například ve formě konzultací při zpracovávání projektové dokumentace.
 • Je-li vlastník kulturní památky nespokojen s podmínkami uvedenými v písemném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, je mu dána možnost dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, aby se před vydáním závazného stanoviska vyjádřil k uvedeným podkladům i způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhl jejich doplnění.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti, případně osobní návštěvou u správního orgánu památkové péče, kde se projedná záměr, rozsah potřebných dokladů a další postup řešení.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Městský úřad Sedlčany, Odbor školství a památkové péče, Náměstí T. G. Masaryka 32, 264 80 Sedlčany
  • Iva Svobodová
   budova náměstí T. G. Masaryka 34 -> patro 1. patro vpravo -> dveře 104B

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad k prokázání totožnosti.

Formuláře:

 • Žádost nemusí být podaná na předepsaném formuláři, ale v tomto případě by měla obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři.
  Povinné přílohy jsou:
  - platný doklad o vlastnictví k památce (stačí informace z internetu) u nemovitostí, které se nezapisují do KN a u movitých KP lze doklad o vlastnictví nahradit čestným prohlášením
  - kopie snímku katastrální mapy, popř. geometrického plánu
  - originál nebo úředně ověřená kopie platné plné moci s uvedením rozsahu zmocnění pro zástupce vlastníka (pokud je zvolen zmocněnec)
  - výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z rejstříku církví (stačí informace z internetu)
  - jedno pare projektové dokumentace podle rozsahu a charakteru navržených prací (je-li zpracována)
  - projektová dokumentace se nevrací
 • Plná moc
  ikona souboruPlná moc v řízení o vydání závazného stanoviska (velikost: 52 KB, typ: .doc)
 • Žádost o obnovu kulturní památky
  ikona souboruŽádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlené obnově kulturní památky (velikost: 214 KB, typ: .doc)

Správní a jiné poplatky:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta je dána zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 - ti dnů od zahájení řízení, k nimž se přičítá až 30 dnů, jde-li o složitý případ.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech v Praze - vydává písemné odborné vyjádření Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov,
  Oddělení péče o památky architektury, stavitelství a urbanismu
  Mgr. Jindřiška Černochová – 724 663 768, cernochova.jindriska@npu.cz
  www.npu.cz

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění 
 • úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
 • úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
 • Dále pak kulturní památky používají ochrany již v rámci ústavního pořádku České republiky, konkrétně v rámci Listiny základních práv a svobod, čl. 35 odst. 3 stanoví (jako obecné omezení výkonu práv), že při výkonu svých práv nikdo nesmí poškozovat, mimo jiné, kulturní památky nad míru stanovenou zákonem, tedy nad míru, kterou zvláštní zákony (typicky právě zákon o státní památkové péči) připouštějí. Zájem státní památkové péče na ochraně a zachování kulturních památek je také jedním z tzv. zákonem chráněných obecných zájmů, jak je zavádí čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod zakotvující jedno ze zákonných omezení vlastnického práva. Tento článek nejprve konstatuje, že vlastnictví zavazuje a dále stanoví, že vlastnictví nesmí být zneužito v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
  vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.

Další informace:

 • Upozornění na daňové úlevy pro vlastníka kulturní památky.
  Stát poskytuje vlastníkům kulturních památek vedle přímé finanční pomoci v podobě příspěvků ze státního rozpočtu také finanční pomoc nepřímou v podobě různých daňových úlev a zvýhodnění (osvobození od daně ze staveb, osvobození od daně z pozemků, osvobození od daně darovací a zvláštní režimy odpisování).
  Bližší informace k vyjmenovaným daňovým zvýhodněním mohou poskytnout finanční úřady.

Datum poslední aktualizace: 17.9.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load