Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Občanský průkaz

Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, u něhož občan podal žádost o jeho vydání.
Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Občanský průkaz vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části, u něhož občan podal žádost o jeho vydání.
 • Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let.
 • Žádost o vydání občanského průkazu podává občan osobně po dovršení věku 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce za jeho přítomnosti (pořizuje se foto na místě).
 • Je-li osobě mladší 15 let jmenován poručník nebo opatrovník nebo je-li osoba mladší 15 let svěřena do pěstounské péče, svěřena do osobní péče osoby odlišné od jejího zákonného zástupce, umístěna v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo umístěna v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jedná při postupech podle tohoto zákona a vykonává práva a povinnosti podle tohoto zákona poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byla osoba mladší 15 let svěřena do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Podmínky a postup řešení:

 • K vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit dosavadní občanský průkaz. Nemůže-li předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit potvrzení o občanském průkazu, další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. 
 • Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu předloží doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj. 
 • Veškeré doklady je nutné předkládat v originálu nebo ověřené kopii.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Občan může podat žádost na úřadě kterékoliv obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pracoviště: 3. budova MěÚ Sedlčany – Nádražní č. p. 336 Telefon: pevná linka: 314 002 990, 314 002 991, 314 002 989 Úřední hodiny: Pondělí: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod. Úterý: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 15:00 hod. Středa: 8:00 – 12: 00 a 12.30 - 17:00 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • K vydání nového občanského průkazu je občan povinen předložit dosavadní občanský průkaz. 
 • Nemůže-li předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. 
 • Je-li důvodem pro vydání nového občanského průkazu změna nebo doplnění některého údaje zapisovaného do občanského průkazu předloží doklad o této změně nebo doklad potvrzující nový údaj. 
 • Veškeré doklady je nutné předkládat v originálu nebo ověřené kopii.

Formuláře:

 • Formulář se nevyplňuje, žádost o elektronický občanský průkaz, včetně pořízení fotografie občana, se vyřizuje na oddělení osobních dokladů.

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatky na úseku občanských průkazů se vybírají v následující výši:

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 1 000
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500 a při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
 • při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností Kč 250
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250

b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými
údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů
 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 500
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 250 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 250
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 500

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 300
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 200 a převzetí u Ministerstva vnitra Kč 100
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností Kč 300

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 2 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 • osobám, které dosáhly věku 15 let Kč 200
 • osobám mladším 15 let Kč 100

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let Kč 100

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky Kč 200

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy Kč 200

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu Kč 200

h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti Kč 100

i) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu Kč 100

Předmětem poplatku není

 1. Vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
 2. Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.

Lhůty pro vyřízení:

Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů ode dne předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 269/2021 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Datum poslední aktualizace: 21.2.2023

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load