Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (§24)

Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných učelových komunikacích může být částečně, nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky, nebo objížďky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení částečné, nebo úplné uzavírky je oprávněna podat fyzická osoba starší 18 let, nebo právnická osoba

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou je, že příslušný silniční správní úřad žádost projedná
 • s vlatníkem PK, která má být uzavřena, a s vlastníkem PK, po níž má být vedena objížďka
 • s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka, nebo nařízena objížďka
 • s provozovatelem dráhy, jdeli o PK na níž je umístěna dráha
 • s Policií ČR

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany. Žádost o povolení uzavírky musí být řádně zdůvodněna.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou písemnou žádost (formulář),
 • výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku se zakreslením místa uzavírky, popřípadě objízdné trasy, včetně DZ
 • povolení k provozování předmětné činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).
 • harmonogram prací při trvání uzavírky a objížďky delší než tři dny
 • plná moc v případě zastupování

Formuláře:

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů. Předpokladem je doložení všech potřebných dokladů.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 7.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load