Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stavební povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb silnic II. a III. tříd, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v souladu §15 odst. 1, písmena c zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • Žádost o stavební povolení je oprávněna podat fyzická osoba starší 18-ti let (která může být na základě plné moci zastoupena) nebo právnická osoba.
 • Stavebník je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem.

Podmínky a postup řešení:

 • Ke stavebnímu řízení stavebník připojí příslušnou projektovou dokumentaci (zpracovanou oprávněnou osobou s autorizací pro dopravní stavby) ve dvojím vyhotovení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Podáním písemné žádosti na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední pozemek, v tom případě souhlas vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejich odstranění.
 • K žádosti o stavební povolení stavebník připojí doklady podle § 110 odst. 2 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Viz zákon čís. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůty pro vyřízení:

60 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech nejdéle 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Viz § 109 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load