Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kolaudace komunikačních staveb

Dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydá ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník nebo jím pověřená osoba na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

  • Speciální stavební úřad do 15-ti dnů ode dne doručení žádosti stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník předloží. 
  • Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  • Doručit podklady odpovídajícího rozsahu osobně nebo poštou.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Stavebník předloží speciálnímu stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu další podklady uvedené v ustanovení § 121 stavebního zákona.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:


Lhůty pro vyřízení:

  • Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti.
  • Do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky vydá stavební úřad kolaudační souhlas.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č.503/2006 Sb.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load