Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Ohlášení jednoduchých staveb komunikací

Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podléhají všechny práce, pokud nejsou uvedeny v § 15 výše uvedené vyhlášky, nedotýkají se práv třetích osob a jedná se o:
- portálové konstrukce dopravního značení, stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby, ani způsob jejího užívání, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby nebo se nezvyšuje stálé zatížení mostu, udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její vzhled nebo životní prostředí, úpravy komunikací, při nichž změna původní nivelety nepřesáhne 3 cm u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo chodníky nebo 10 cm mimo zástavbu. 6 cm v případě krátkých příčných prahů prováděných formou stavební úpravy

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydává speciální stavební úřad.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Ohlášení stavebního záměru podává stavebník. Stavebníkem může být vlastník komunikace, ale i jiná fyzická nebo právnická osoba, v jejímž zájmu se práce provádějí.

Podmínky a postup řešení:


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • Ohlášení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, o ohlašovaném stavebním záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, zda se k jeho provedení má použít sousední nemovitost, v tom případě vlastníka této nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění
  • K ohlášení stavebník připojí doklady dle § 105 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.

Správní a jiné poplatky:

viz zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Lhůty pro vyřízení:

Je-li ohlášení úplné se všemi požadovanými doklady a podklady a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, není přímo dotčeno vlastnické právo nebo právo vyplývající z věcného břemene dalších osob, ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Osoby, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn. Souhlas těchto osob s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
  • Vyhláška č. 503/2006Sb.

Datum poslední aktualizace: 7.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load