Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Připojení nemovitosti ke komunikaci (zřízení sjezdu) § 10

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek, nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů, nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na PK není účelovou komunikací.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti ke komunikaci, nebo o připojení silnice, MK, nebo veřejně přístupné účelové komunikace k pozemní komunikaci vyšší kategorie, nebo třídy je oprávněn podat vlastník připojované nemovitosti, pozemní komunikace, nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti, pozemní komunikaci (fyzická nebo právnická osoba).

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou je:

  • předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace
  • předchozí souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - dopravního inspektorátu Příbram, Benešov

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany. Žádost o povolení připojení musí být řádně zdůvodněna.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • vyplněnou písemnou žádost (formulář)
  • výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku se zakreslením místa připojení nemovitosti (pozemku, stavby) ke komunikaci a uvedením základních údajů (rozměry sjezdu, řešení odvodnění - zatrubnění, povrchová úprava apod.), jednoduchý projekt s rozhledovými poměry

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vydání povolení k připojení sousední nemovitosti ke komunikaci činí 500,- Kč.

Správní poplatek je možno uhradit poštovní poukázkou, bankovním převodem na účet města, nejlépe však přímo v hotovosti na pokladně městského úřadu. Úhrada poplatku je požadována při přijetí podání, nebo později. Vždy před provedením úkonu.

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů. Předpokladem je doložení všech potřebných dokladů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Policie České republiky
  • vlastník (příp. správce) dotčené pozemní komunikace

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Datum poslední aktualizace: 7.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load