Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu (§ 77)

Místní nebo přechodná úprava provozu jsou pojmy vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Místní úpravou provozu je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená stálými dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními. Přechodnou úpravou provozu je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný orgán státní správy.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Návrh na místní nebo přechodnou úpravu provozu je oprávněna podat fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou je předchozí písemné vyjádření orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - dopravního inspektorátu Příbram, Benešov

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemného návrhu na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany. Návrh na místní nebo přechodnou úpravu provozu musí být řádně zdůvodněna.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • písemný návrh (formulář) s uvedením kompletního názvu žadatele, popisem navrhované místní nebo přechodné úpravy provozu, včetně řádného zdůvodnění navrhovaných úprav dopravního značení a uvedením termínu úpravy provozu (u místní – realizace k určitému datu; u přechodné – od-do),
  • výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku se zakreslením navrhované úpravy provozu,
  • písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR (Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - dopravního inspektorátu Příbram, Benešov)*
* v případě naléhavého vyřízení

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Za stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu se nevybírá žádný poplatek.

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů. Předpokladem je doložení všech potřebných dokladů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Policie České republiky
  • vlastník (příp. správce) dotčené pozemní komunikace

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Opravné prostředky:

Proti stanovení nejsou opravné prostředky přípustné.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za provedení místní nebo přechodné úpravy provozu bez předchozího stanovení příslušným orgánem státní správy lze uložit pokutu:

  • fyzické osobě v souladu s § 42a odst. 1 písm. h) a odst. 7 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do 300.000,- Kč
  • právnické osobě podle § 42b odst. 1 písm. h) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do 300.000,- Kč.

Datum poslední aktualizace: 22.6.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load