Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1613

Zvláštní užívání komunikace (§ 25)

Zvláštní užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Jedná se především o umísťování a provozování reklamních zařízení, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikace, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních zařízení, umísťování inženýrských sítí, pořádání sportovních, kulturních, zábavních apod. akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace je oprávněna podat fyzická osoba starší 18-ti let nebo právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou je:

 • předchozí souhlas vlastníka dotčené komunikace
 • může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu též předchozí souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - dopravního inspektorátu Příbram, Benešov

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti na odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Sedlčany. Žádost o zvláštní užívání komunikace musí být řádně zdůvodněna.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • vyplněnou písemnou žádost (formulář),
 • výkresovou dokumentaci, nejlépe situaci v přehledném měřítku se zakreslením místa zvláštního užívání,
 • povolení k provozování předmětné činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list).
 • plná moc v případě zastupování
 • písemný souhlas vlastníka dotčené komunikace (u silnic II. a III. třídy: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje; u místních komunikací na k.ú. Sedlčany: město Sedlčany*
 • písemný souhlas příslušného orgánu Policie ČR (Krajského ředitelství policie Středočeského kraje - dopravního inspektorátu Příbram, Benešov)*
* v případě naléhavého vyřízení

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vydání povolení ke zvláštnímu užívání komunikace:

na dobu 10 dnů a kratší   100,-Kč
na dobu 6 měsíců a kratší   500,-Kč
na dobu delší než 6 měsíců   1.000,-Kč
Od správního poplatku jsou osvobozena povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Správní poplatek se nevybírá za povolení ke zvláštnímu užívání komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

Správní poplatek je možno uhradit poštovní poukázkou, bankovním převodem na účet města, nejlépe však přímo v hotovosti na pokladně městského úřadu. Úhrada poplatku je požadována při přijetí podání, nebo později, vždy před provedením úkonu.

Lhůty pro vyřízení:

Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, u složitých případů max. 60 dnů. Předpokladem je doložení všech potřebných dokladů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Policie České republiky
 • vlastník (příp. správce) dotčené pozemní komunikace.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Opravné prostředky:


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nepovolené zvláštní užívání komunikace nebo nedodržení podmínek vydaného povolení lze uložit pokutu:

 • fyzické osobě v souladu s § 42a odst. 1 písm. b) a odst. 7 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do 500.000,- Kč,
 • právnické osobě podle § 42b odst. 1 písm. b) a odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, do 500.000,- Kč.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: Odbor dopravy a silničního hospodářství

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jitka Váňová

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load