Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání „Výpisu z evidence vozidel taxislužby“ dopravci taxislužby

Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby („vozidlo taxislužby“) nebo vozidlem, které poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy („vozidlo cestujícího“). Do taxislužby od 1.5.2013 byla nově začleněna též dříve „příležitostní osobní silniční doprava“, tj. přeprava osob a zavazadel do 9 osob včetně řidiče. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy a opačně. Žádost o Výpis z evidence vozidel taxislužby vydá oprávněné osobě na žádost a při splnění zákonných podmínek dopravní úřad. Místní příslušnost dopravního úřadu je určena podle sídla účastníka řízení zapsaném v obchodním rejstříku jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání účastníka řízení, jde-li o podnikající fyzickou osobu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Dopravce – fyzická  nebo právnická osoba provozující silniční dopravu, tj. osoba, která má pro uvedenou činnost udělenu  koncesi s předmětem podnikání – Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Podmínky a postup řešení:

Podmínky pro  provozování taxislužby jsou uvedeny v zák. č. 111/1994 Sb., o silničním provozu, dále jen „silniční zákon“ ( zejména v § 21) a podmínky upravující evidenci vozidel taxislužby pro vydání „Výpisu z evidence vozidel taxislužby“ ( zejména v  § 21a) citovaného zákona.

Dopravní úřad zapíše vozidlo do evidence vozidel taxislužby za předpokladu :

 • Jde o vozidlo kategorie „L“ nebo „M1“.
 • Dopravce je zapsán jako vlastník nebo provozovatel vozidla v registru vozidel (v technickém průkazu vozidla)
 • Vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby jiného dopravce
 • Vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu uvedeného v odst. 5 písm. d) zákona o silniční dopravě

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním písemné žádosti o vydání „Výpisu z evidence vozidel taxislužby“.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte:

Žádost  o vydání „Výpisu z evidence vozidel taxislužby“ s údaji

 • SPZ. vozidla
 • Tovární značka
 • Obchodní označení vozidla
 • Kategorie vozidla
 • Jméno vlastníka/provozovatele zapsaného v registru vozidel (technickém, průkazu vozidla)
 • Taxametr/bez taxametru
  • Typ taxametru
  • Výrobní číslo taxametru
  • Výrobní číslo paměťové jednotky

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek činí 50 Kč v hotovosti a platí se na pokladně, která je umístěna v budově sídla odboru (č.p. 336).

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny všechny zákonné podmínky vydá „Výpis z evidence vozidel taxislužby“ příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností bez zbytečného odkladu, od podání žádosti.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Žádost lze zaslat elektronickou poštou (zaručený elektronický podpis, do datové schránky). Převzetí výpisu pak osobně na úřadě.

Datum poslední aktualizace: 2.12.2020

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load