Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Dovoz nového osobního vozidla se schválením typu z jiného členského státu Evropské unie

Tato situace nastává v případě registrace nového osobního vozidla určeného pro provoz na pozemních komunikacích, které je z jiného členského státu Evropské unie dováženo do České republiky.

Jedná se o nejčastější případ dovozu silničních vozidel, a proto je následující informace zaměřena pouze na tato vozidla a nepopisuje jiné možnosti dovozu a následné registrace vozidel. Obdobně je možné využít uvedené pokyny při dovozu nových motocyklů se schválením typu.

Nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo žádným způsobem provozováno v České republice ani v jiném státě, ani nebylo používáno ke zkušebním či předváděcím účelům.

Naproti tomu vozidlo, které již bylo zaregistrováno v jiném členském státě, a současně mu byly vystaveny registrační dokumenty podle Směrnice Rady 1999/37/ES (technický průkaz a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla), se považuje za vozidlo provozované v jiném členském státě. Toto vozidlo není z hlediska platné právní úpravy nové (nezáleží na množství najetých kilometrů nebo stáří daného vozidla).

Rozlišení mezi novým a provozovaným vozidlem je zásadní pro další postup při registraci vozidla v České republice. V případě nového vozidla je registrace v České republice jednodušší než v případě vozidel provozovaných.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost o registraci vozidla podává vlastník vozidla nebo provozovatel se souhlasem vlastníka vozidla.

Povinnost přihlásit k registraci osobní vozidlo má každý, kdo jej hodlá provozovat na území České republiky, s výjimkou osob, jejichž pobyt na území České republiky netrvá déle než 185 kalendářních dnů v příslušném kalendářním roce.

Podmínky a postup řešení:

V případě zakoupení nového vozidla v jiném členském státě a jeho následné registrace v České republice je zapotřebí, aby žadatel o registraci požadoval po prodejci vozidla vydání platného, tj. neznehodnoceného prohlášení o shodě (dále jen "C.O.C. list" - Certificate of conformity*), které je výrobce vozidla povinen vystavit a které musí doprovázet každé vozidlo (na základě Směrnice Rady 70/156/EHS).

Pro přihlášení vozidla k registraci je žadatel povinen podat přihlášku k registraci a současně k ní přiložit požadované dokumenty (viz bod 10), kterými je mimo jiné platný C.O.C. list, na základě jehož předložení příslušný úřad provede první registraci daného vozidla v souladu se zákonným postupem.

Žadateli o registraci jsou poté vydány příslušné dokumenty k vozidlu (technický průkaz silničního motorového vozidla a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla) a tabulky s registrační značkou.

V případě nových vozidel není vyžadována (pro účely registrace) evidenční kontrola**, a proto není nutná fyzická přítomnost vozidla při registraci.

Žadatel tak např. může ponechat zakoupené vozidlo před jeho registrací neprovozované na území státu, kde vozidlo zakoupil, zaregistrovat jej postupem uvedeným výše v České republice a po vydaní dokumentů o vozidle a přidělání tabulek s registrační značkou jej začít právoplatně provozovat.

Dalším možným postupem je situace, kdy podle vnitrostátní právní úpravy jiného členského státu je možné provést registraci vozidla, aniž dojde k vydání předmětných registračních dokumentů a zároveň není znehodnocen C.O.C. list, který tak zůstane platným pro účely první registrace vozidla v České republice, a to dle postupu výše uvedeného. Na tuto možnost je nicméně zapotřebí se informovat u příslušných úřadů v jiném členském státě.

Zde je nutné upozornit na situaci, kdy již byl na základě předloženého C.O.C. listu vystaven technický průkaz a vozidlo bylo zaregistrováno, tedy byly vystaveny standardní registrační doklady, a to i v případě, že vozidlo mohlo být v jiném členském státě např. registrováno pouze na převozní značky. C.O.C. list byl touto registrací v jiném členském státě znehodnocen a nelze tedy požadovat jeho první registraci v České republice. Dle zákona č. 56/2001 Sb. ani dle komunitární úpravy (Směrnice Rady 70/156/EHS) se již nejedná o nové vozidlo, ale o vozidlo provozované (viz bod 4).

---

* C.O.C. list je dokument určený k první registraci vozidla, přičemž po této první registraci je znehodnocen, a to zejména příslušným záznamem o provedené první registraci. Na základě platného C.O.C. listu je povinností členského státu zaregistrovat předmětné vozidlo jako nové. Pokud tedy žadatel o registraci požaduje první registraci předmětného vozidla, je nezbytné, aby předložil neznehodnocený C.O.C. list.

** Evidenční kontrola je nezbytná u již registrovaných a provozovaných vozidel pro porovnání údajů uvedených v registračních dokumentech, kterými jsou technický průkaz silničního motorového vozidla a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla, se skutečnými údaji a stavem vozidla.


Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Je nutné podat přihlášku silničního motorového vozidla k registraci do registru silničních vozidel.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Jana Timofte
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Aleš Daněk, DiS.
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Iveta Patáková
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004
  • Jana Slezová
   budova Nádražní ulice 336 -> patro přízemí -> dveře 004

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K přihlášce nového silničního motorového vozidla k registraci je třeba vždy přiložit:

 • C.O.C. list (viz bod Podmínky a postup řešení ),
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty.

Ve specifických případech je nutné doložit také:

 • souhlas vlastníka k zaregistrování silničního motorového vozidla na jiného provozovatele,
 • doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém vozidle, bylo-li zřízeno,
 • doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, není-li provozovatel silničního motorového vozidla státním občanem České republiky.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za zápis do registru motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly činí 800 Kč.

Poplatek je třeba uhradit při podání přihlášky nebo později, vždy však před provedením registrace. Poplatek za dovoz  již registrovaného vozidla v zemi Evropského společenství činí 1500,- Kč a v případě že typové chválení činí poplatek 2.000,- Kč

Lhůty pro vyřízení:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 8.8.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load