Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vrácení řidičského oprávnění pokud zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti podle § 94 odst. 1 písm. A) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Ve správním řízení na základě pravomocného rozhodnutí bylo odňato řidičské oprávnění z důvodu, že osoba pozbyla zcela zdravotní způsobilost (§ 94 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává ten, komu byla uložena ve správním řízení sankce zákazu činnosti, nebo v trestním řízení trest zákaz činnosti. Žádost o vrácení řidičského oprávnění muže v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat zmocněnec. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.

Podmínky a postup řešení:

Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno

 1. jméno a příjmení žadatele,
 2. adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
 3. datum a místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
 4. datum nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti,
 5. skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění.

 K žádosti musí být přiložen

 1. platný doklad totožnosti žadatele,
 2. posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní,
 3. pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky. musí žadatel doložit doklad o odborné způsobilosti , který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 30 dní,

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného správního orgánu. Příslušný správní orgán je ten, kde je osoba vedena v registru řidičů (místo trvalého bydliště spadající k příslušné obci s rozšířenou působností)

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Zdeněk Roškot
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 2. patro vpravo -> dveře 202
  • Bc. Eva Hofmannová
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 2. patro vlevo -> dveře 208

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz.

Formuláře:

 • Žádost je k dispozici na Městském úřadě Sedlčany, Odbor dopravy a silničního hospodářství (Úsek správního řízení - přestupky v dopravě)

Správní a jiné poplatky:

poplatky nejsou stanoveny

Lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí je vydáno bezodkladně, popř. do 30 dnů od podání žádosti ( § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze, žádost musí být podána osobně.

Datum poslední aktualizace: 19.7.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load