Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

Paměťová karta řidiče (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti řidiče, slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů.

Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem o vydání karty může být osoba, která hodlá řídit vozidlo vybavené záznamovým zařízením podle Nařízení Rady (ES) č. 2135/98 (digitálním tachografem), je držitelem příslušného řidičského oprávnění pro řízení takového vozidla a má trvalý nebo přechodný (trvající nejméně 185 dnů v kalendářním roce) pobyt na území České republiky.

Podmínky a postup řešení:

 • Žádost vyplní úředník elektronicky, poté ji vytiskne a dá klientovi ke kontrole a k podpisu
 • Karta se vydává k platnému řidičskému průkazu a číslo řidičského průkazu je uvedeno přímo na kartě
 • Lze podat žádost o vydání karty současně se žádostí o vydání řidičského průkazu. V tomto případě se na žádosti o vydání karty neuvede číslo a série řidičského průkazu; tento údaj se doplní teprve po výrobě řidičského průkazu, čímž ovšem dochází k mírnému posunu doby vydání karty
 • Karta se vydává na dobu 5 let

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobním podáním na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Spolu se žádostí je nutno předložit:

 • platný řidičský průkaz,
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, včetně platného dokladu o pobytu),
Žádost musí být osobně podepsána žadatelem; podpis žadatele je jedním z údajů uvedených na kartě.

Formuláře:

 • Žádost (formulář) vyplňuje úředník elektronicky a následně ji vytiskne

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče činí 700 Kč; poplatek je splatný při podání žádosti.

Lhůty pro vyřízení:

 • Pokud příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání karty, vydá kartu do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 • U žadatele s řidičským průkazem vydaným členským státem Evropských společenství Ministerstvo dopravy prověřuje, zda jim již karta nebyla vydána jiným členským státem Evropských společenství, a proto dochází k prodloužení doby pro vydání karty.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • Řidič je povinen převzít na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností kartu osobně.
 • Je-li karta poškozena nebo nefunguje správně, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, odevzdat ji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty.
 • Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá novou kartu do 8 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
 • Byla-li karta ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o náhradu karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policií), nebo čestným prohlášením v případě ztráty.
 • Lhůta pro podání žádosti začíná dnem, kdy držitel karty mohl žádost skutečně poprvé podat (tj. ode dne návratu na základnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizení dověděl).
 • Karta se vydá do 8 pracovních dnů.
 • Jestliže řidič přestal být držitelem řidičského oprávnění k řízení silničních motorových vozidel vybavených digitálním tachografem nebo jeho řidičské oprávnění k řízení těchto vozidel bylo pozastaveno, je povinen odevzdat kartu do 5 pracovních dnů od právní moci rozhodnutí o odnětí nebo pozastavení řidičského oprávnění nebo do 5 pracovních dnů od podání písemného oznámení o vzdání se řidičského oprávnění příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
 • V případě žádosti o obnovu karty (tj. končí platnost karty), je řidič povinen nejpozději do 15 pracovních dnů před uplynutím doby platnosti této karty podat žádost o vydání nové karty, a to u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Výměna je možná nejdříve 60 dní před ukončením platnosti karty
 • K vydání nové karty dojde do 15 pracovních dnů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 31.7.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load