Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vrácení řidičského oprávnění po výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího

Osoba pozbyla řidičské oprávnění na základě pravomocného rozhodnutí o uložení správního trestu zákazu činnosti v správním řízení, nebo uložením trestu zákazu činnosti v trestním řízení, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (§ 94a zákona č. 361/2000 Sb.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žádost podává ten, komu byl uložen ve správním řízení správní trest zákazu činnosti, nebo v trestním řízení trest zákaz činnosti. Žádost o vrácení řidičského oprávnění muže v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podat zmocněnec. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.

Podmínky a postup řešení:

Žádost o vrácení řidičského oprávnění se podává u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Žádost musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno:

 1. jméno a příjmení žadatele,
 2. adresa obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místo studia,
 3. datum, místo narození a rodné číslo žadatele, pokud mu bylo přiděleno,
 4. datum ukončení výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo datum právní moci rozhodnutí o upuštění nebo usnesení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto správního trestu nebo trestu, datum ukončení výkonu trestu, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, datum nabytí právní moci rozhodnutí o upuštění od tohoto přiměřeného omezení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení, datum nabytí právní moci rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání nebo datum, ke kterému se má za to, že v této době došlo k osvědčení,
 5. skupina vozidel, pro kterou se žádá o vrácení řidičského oprávnění.
K žádosti musí být přiložen:
 1. platný doklad totožnosti žadatele,
 2. rozhodnutí, kterým byl žadateli uložen správní trest , nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, trest, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku tohoto  správního trestu nebo trestu nebo od přiměřeného omezení spočívajícího ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o osvědčení nebo neosvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, a v případě, že toto rozhodnutí nebylo vydáno, rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání,
 3. pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, trestu, v jehož rámci bylo žadateli uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo jímž bylo upuštěno od potrestání s dohledem, v jehož rámci bylo uloženo přiměřené omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel, nebo rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se řízení motorových vozidel,uplynul více než jeden rok, musí žadatel doložit doklad o odborné a zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.
 4. Pokud byl uložen správní trest zákazu 6 měsíců a delší je nutno absolvovat dopravně psychologické vyšetření

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti u příslušného správního orgánu. Příslušným správním orgán je ten, který vydal rozhodnutí o uložení správního trestu zákazu činnosti.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

  • Zdeněk Roškot
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 2. patro vpravo -> dveře 202
  • Bc. Eva Hofmannová
   budova Nádražní ulice 336 -> patro 2. patro vlevo -> dveře 208

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Platný občanský průkaz.

Formuláře:

 • Žádost je k dispozici na Městském úřadě Sedlčany, Odbor dopravy a silničního hospodářství (Úsek správního řízení - přestupky v dopravě)

Správní a jiné poplatky:

Nejsou

Lhůty pro vyřízení:

Rozhodnutí je vydáno bezodkladně, popř. do 30 dnů od podání žádosti ( § 71 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb., správní řád)

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Nelze elektronicky, pouze osobně

Datum poslední aktualizace: 29.7.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load