Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zápis profesní způsobilosti řidiče

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:
• je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
• je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
• je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost dle odst. 2 se nevztahuje na řidiče:
• vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
• vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
• vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
• vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
• vozidel ve zkušebním provozu,
• vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"), a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté zákona,
• vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
• vozidel používaných pro vlastní potřeby a
• zemědělských a lesnických traktorů

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 • O zápis profesní způsobilosti řidiče mohou požádat řidiči vozidel, kteří úspěšně absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení.
 • Zkoušku provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím zkušebního komisaře.
 • Výuku a výcvik provádí fyzická nebo právnická osoba, které je udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem příslušným podle jejího místa podnikání nebo sídla (dále též "provozovatel školicího střediska").

Podmínky a postup řešení:

Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele vydá řidiči na písemnou žádost průkaz profesní způsobilosti řidiče.

Žadatel  musí doložit, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a zaplatil správní poplatek.

Žadatel musí dále doložit, že:

 • úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti, nebo
 • se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a je občanem
  • členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt, nebo
  • členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
  • jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemnou žádost o zápis profesní způsobilosti řidiče podejte osobně na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K provedení zápisu profesní způsobilosti řidiče předložte:

 • vyplněnou žádost o zápis  profesní způsobilosti řidiče
 • platný doklad totožnosti
 • platný řidičský průkaz
 • potvrzení o vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti nebo potvrzení o absolvování pravidelného školení v plném rozsahu

Formuláře:

 • - "Potvrzení o vykonání zkoušky" obdrží řidič u zkušebního komisaře, který provedl přezkoušení.
  - "Potvrzení o pravidelném školení" vydá akreditované školící středisko, u kterého řidič absolvoval školení.
  - "Žádost o zápis profesní způsobilosti řidiče" obdrží řidič na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

Správní a jiné poplatky:

 • Správní poplatek za vydání řidičského průkazu se zapsáním profesní způsobilosti řidiče činí 200 Kč.
 • Platba je splatná při osobním podání žádosti.

Lhůty pro vyřízení:

 • Žádost o vydání řidičského průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče bude vyřízena do 20 dnů od podání žádosti.
 • Žádost je možné vyřídit i ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů, po zaplacení správního poplatku 700 Kč.  

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Datum poslední aktualizace: 31.7.2019

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load