Na obsah stránky

Potřebuji vyřídit

Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel (tzv. "depozit")

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

O dočasné vyřazení vozidla může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava atd.).

Dovoz nového osobního vozidla se schválením typu z jiného členského státu Evropské unie

Tato situace nastává v případě registrace nového osobního vozidla určeného pro provoz na pozemních komunikacích, které je z jiného členského státu Evropské unie dováženo do České republiky.

Jedná se o nejčastější případ dovozu silničních vozidel, a proto je následující informace zaměřena pouze na tato vozidla a nepopisuje jiné možnosti dovozu a následné registrace vozidel. Obdobně je možné využít uvedené pokyny při dovozu nových motocyklů se schválením typu.

Nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo žádným způsobem provozováno v České republice ani v jiném státě, ani nebylo používáno ke zkušebním či předváděcím účelům.

Naproti tomu vozidlo, které již bylo zaregistrováno v jiném členském státě, a současně mu byly vystaveny registrační dokumenty podle Směrnice Rady 1999/37/ES (technický průkaz a osvědčení o registraci silničního motorového vozidla), se považuje za vozidlo provozované v jiném členském státě. Toto vozidlo není z hlediska platné právní úpravy nové (nezáleží na množství najetých kilometrů nebo stáří daného vozidla).

Rozlišení mezi novým a provozovaným vozidlem je zásadní pro další postup při registraci vozidla v České republice. V případě nového vozidla je registrace v České republice jednodušší než v případě vozidel provozovaných.

Kolaudace komunikačních staveb

Dokončenou stavbu, popř. část stavby schopnou samostatného užívání uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8 zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydá ten stavební úřad, který vydal povolení stavby.

Ohlášení jednoduchých staveb komunikací

Ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu podléhají všechny práce, pokud nejsou uvedeny v § 15 výše uvedené vyhlášky, nedotýkají se práv třetích osob a jedná se o:
- portálové konstrukce dopravního značení, stavební úpravy, kterými se nemění vzhled stavby, ani způsob jejího užívání, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby nebo se nezvyšuje stálé zatížení mostu, udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit stabilitu stavby, její vzhled nebo životní prostředí, úpravy komunikací, při nichž změna původní nivelety nepřesáhne 3 cm u komunikací s přímo přilehlou zástavbou nebo chodníky nebo 10 cm mimo zástavbu. 6 cm v případě krátkých příčných prahů prováděných formou stavební úpravy

Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydává speciální stavební úřad.

Omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami (§24)

Provoz na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných učelových komunikacích může být částečně, nebo úplně uzavřen, popřípadě může být nařízena objížďka. Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky, nebo objížďky.

Přihlášení nového vozidla do registru vozidel

Životní situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Připojení nemovitosti ke komunikaci (zřízení sjezdu) § 10

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek, nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů, nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na PK není účelovou komunikací.

Stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu (§ 77)

Místní nebo přechodná úprava provozu jsou pojmy vyplývající ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Místní úpravou provozu je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená stálými dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními. Přechodnou úpravou provozu je úprava provozu na pozemních komunikacích provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními. Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný orgán státní správy.

Stavební povolení

Stavební povolení se vyžaduje u staveb silnic II. a III. tříd, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace v souladu §15 odst. 1, písmena c zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel - zánik vozidla

K trvalému vyřazení (zániku) vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat.

Udělení oprávnění řidiči taxislužby, jehož výstupem je vydání průkazu řidiče taxislužby

Práci řidiče taxislužby je oprávněna vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění uděluje na žádost dopravní úřad na dobu 5 let, příslušný podle místa trvalého pobytu zapsaného v evidenci obyvatel (základním registru obyvatel). Dopravní úřad žadateli namísto písemného vyhotovení vydá průkaz řidiče taxislužby ( postup podle § 151 zákona čís. 500/2004 Sb., správní řádu). Platnost průkazu vždy koresponduje s platností vydaného oprávnění, průkaz je osobním dokladem řidiče taxislužby a ten jím prokazuje, že má uděleno platné oprávnění řidiče taxislužby.

Upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti (zákaz řízení motorových vozidel)

Ve správním řízení dle zákona o přestupcích byl uložen správní trest zákazu činnosti. Po uplynutí poloviny trestu lze správní orgán, který správní trest uložil, požádat o vydání nového rozhodnutí o upuštění od výkonu zbytku správního trestu.

Vrácení řidičského oprávnění po výkonu trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo správního trestu zákazu činnosti spočívajícího

Osoba pozbyla řidičské oprávnění na základě pravomocného rozhodnutí o uložení správního trestu zákazu činnosti v správním řízení, nebo uložením trestu zákazu činnosti v trestním řízení, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (§ 94a zákona č. 361/2000 Sb.).

Vrácení řidičského oprávnění pokud zcela nebo zčásti pominuly důvody pro odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti podle § 94 odst. 1 písm. A) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Ve správním řízení na základě pravomocného rozhodnutí bylo odňato řidičské oprávnění z důvodu, že osoba pozbyla zcela zdravotní způsobilost (§ 94 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.).

Vydání „Výpisu z evidence vozidel taxislužby“ dopravci taxislužby

Dopravce smí provozovat taxislužbu pouze vozidlem, které je zapsáno v evidenci vozidel taxislužby („vozidlo taxislužby“) nebo vozidlem, které poskytla přepravovaná osoba pro účely své přepravy („vozidlo cestujícího“). Do taxislužby od 1.5.2013 byla nově začleněna též dříve „příležitostní osobní silniční doprava“, tj. přeprava osob a zavazadel do 9 osob včetně řidiče. Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, nesmí stejným vozidlem souběžně nabízet nebo poskytovat přepravu na základě předchozí písemné smlouvy a opačně. Žádost o Výpis z evidence vozidel taxislužby vydá oprávněné osobě na žádost a při splnění zákonných podmínek dopravní úřad. Místní příslušnost dopravního úřadu je určena podle sídla účastníka řízení zapsaném v obchodním rejstříku jde-li o právnickou osobu, nebo místa podnikání účastníka řízení, jde-li o podnikající fyzickou osobu.

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Platí pouze pro vydání mezinárodního řidičského průkazu.

Vydání paměťové karty řidiče pro digitální tachograf

Paměťová karta řidiče (dále též "karta"), která se vydává na základě žádosti řidiče, slouží k provádění záznamů o pracovní době, tedy o dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku jednotlivých řidičů.

Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu, která je vydána na jeho jméno, není-li vadná a nevypršela-li její platnost.

Vydání řidičského průkazu / udělení řidičského oprávnění

Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

Výměna řidičského průkazu (v zákonem stanovené lhůtě)

Výměna stávajících řidičských průkazů za řidičský průkaz odpovídající vzoru Evropských společenství je stanovena § 134 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Řidičské průkazy vydané od 1.5.2004 pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby stanovené pro jejich výměnu.

Zápis profesní způsobilosti řidiče

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který:
• je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt,
• je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo
• je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky, pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.

Povinnost dle odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů se nevztahuje na řidiče:
• vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
• vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
• vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
• vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
• vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,
• vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu,
• vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
• vozidel používaných při přepravě zboží v rámci podnikání v zemědělství, lesnictví nebo rybářství v okruhu 50 km od provozovny podnikatele přepravujícího zboží, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
• vozidel používaných k jinému účelu než k podnikání, nebo • zemědělských a lesnických traktorů.

Zvláštní užívání komunikace (§ 25)

Zvláštní užívání komunikací je pojem vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je jím míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny. Jedná se především o umísťování a provozování reklamních zařízení, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikace, provádění stavebních prací, zřizování vyhrazeného parkování, zřizování a provoz prodejních zařízení, umísťování inženýrských sítí, pořádání sportovních, kulturních, zábavních apod. akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Žádost o vydání společného povolení

U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) vše zákona čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů LZE vydat společné povolení.
U souboru staveb s e příslušnost k vydání společného povolení řídí příslušností k povolení stavby hlavní souboru staveb.

Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Výpis z evidenční karty řidiče nebo výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení slouží k výdeji dat z registru řidičů.

Žádost o zápis změn údajů v registru vozidel

Tato situace se týká registrace vozidla a jeho provozování, případně nakládání s ním.

Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla, např. změna provozovatele, změna barvy vozidla, zápis tažného zařízení apod.

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load