Na obsah stránky

ŽP - Praktický rádce

Rady občanům a právnickým osobám

I. ZELEŇ

 • Chcete-li pokácet strom, změřte nejprve obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Je-li tento rozměr vyšší než 80 cm, obraťte se s žádostí o povolení kácení na místně příslušný obecní úřad.
 • Kácení stromu lze povolit jen ze závažných důvodů po vyhodnocení jeho estetického a funkčního významu.
 • O kácení může požádat pouze vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku na kterém dřeviny rostou.
 • Stromy o obvodu kmene do 80 cm (měřeno ve 130 nad zemí) a keřové porosty o ploše do 40 m2, které se nacházejí na pozemcích, které jsou ve vlastnictví osob, jež je užívají je možné kácet bez povolení obecního úřadu za předpokladu, že se nejedná o chráněné druhy, registrované významné krajinné prvky, břehové porosty a porost, který je biotopem chráněných druhů.
 • V těchto případech je kácení možné realizovat v období vegetačního klidu tj. zpravidla od 1. 10 – 31 3.
 • Údržbu břehových porostů prováděnou při správě vodních toků, ostranování dřevin v ochranném pásmu, zařízení elektrizační plynárenské soustavy je nutné předem oznámit obci s rozšířenou působností (MěÚ Sedlčany).
 • Péči o břehové porosty ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany zajišťují mj. zejména tito správci vodních toků :
 1. Povodí Vltavy,s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5, tel. 221 401 111 Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, tel. 257 099 111
 2. Lesy ČR s.p., Oblastní správa toků Benešov, Tyršova 1902, 556 01 Benešov, tel. 605 224 684
 • Povolení kácení dřevin není třeba, je –li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví lidí nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Jedná se o výjimečné situace, kdy je třeba např. po bouřce odstranit poškozený strom ohrožující okolí. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Vhodné je situaci zadokumentovat.
 • Jedná-li se o dřeviny umístěné v parcích a zahradách, které jsou kulturními památkami, je třeba se ještě obrátit na MěÚ, odbor školství a kultury, oddělení památkové péče.
 • Jedná-li se o památný strom, obraťte se na MěÚ, odbor životního prostředí, se žádostí o zrušení jeho ochrany, přičemž teprve na základě výsledku správního řízení může být vydáno místně příslušným obecním úřadem povolení k odstranění.

*Máte podezření, že došlo k nezákonnému kácení dřevin rostoucích mimo o les ? * Uvědomte nejprve místně příslušný obecní úřad, který má povolování kácení ve své kompetenci. Pokud neobdržíte odpověď, můžete podat písemný podnět MěÚ Sedlčany, OŽP nebo České inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40, 160 00 Praha 6, tel.: 233 066 601 (oddělení ochrany přírody)

 • Chcete-li na svém pozemku prořezat strom , nepotřebujete v případě, že se nejedná o stromy na něž se vztahuje přísnější ochrana, např. pam. stromy souhlas orgánu ochrany přírody. Péče o dřeviny, zejména jejich údržba a ošetřování je povinností vlastníků, kteří je touto činností nesmí poškodit nebo zničit.
 • K ošetření památného stromu musí být vydán souhlas pověřeného obecního úřadu (MěÚ Sedlčany, OŽP).
 • Chcete-li sami vysadit dřeviny na veřejném prostranství, kontaktujte místně příslušný obecní nebo městský úřad a výsadby realizujte pouze se souhlasem vlastníka(ů) pozemku.

*Jak zjistíte, které druhy rostlin jsou v České republice chráněné ? * Seznam zvláště chráněných druhů rostlin a najdete v příloze II vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 • Zjistíte-li ve volné krajině (mimo lesní pozemky) napadení dřevin škůdci, (např. kůrovce), oznamte výskyt MěÚ, odboru životního prostředí.
 • Zjistíte-li na pozemku, který vlastníte, výskyt invazních druhů rostlin (např. bolševníku velkolepého, křídlatky likvidujte je buď mechanicky nebo chemicky za podmínky dodržení všech platných právních předpisů).
 • V případě nálezu takové lokality v krajině, uvědomte Státní rostlinolékařskou správu, Nám. T. G. Masaryka 145, 261 01 Příbram, tel. 318 626 464
 • Vypaluje-li někdo trávu, jedná se o porušení zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, kde je stanoveno, že fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů. Porušení zákazu je přestupkem, který řeší Hasičský záchranný sbor kraje, přičemž ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se touto problematikou zabývá:
  • Hasičský záchranný sbor v Benešově (pro obvod MěÚ Sedlec – Prčice)
  • Hasičský záchranný sbor v Příbrami, Školská ul. (pro ostatní obecní úřady v obvodu obce s rozš. působností)

Nejste si jisti, zda je Vámi sebraná houba jedlá, může Vám poradit Česká mykologická společnost, ústřední houbařská poradna, Karmelitská 382/14, 118 00 Praha, tel. 257 530 842

II. ŽIVOČICHOVÉ

Kam se obrátit v případě nálezu více jak pěti kusů mrtvých ptáků, u labutí jednoho a více kusů?

 • Náhlé a podezřelé hromadné úhyny ptáků, a to v podstatě v počtu nad pět kusů, a to především ptáků vodních, přičemž v případě labutí je vhodné hlásit i úhyn jednotlivých kusů, se nahlašuje místně příslušné krajské veterinární správě, aby byli tito ptáci vyšetřeni. Při nálezu v územním obvodu MěÚ Sedlčany volejte Krajskou veterinární správu pro Středočeský kraj, Inspektorát Příbram, tel.: 318 626 692.

Jak zjistíte, které druhy živočichů jsou v České republice chráněny a podmínky, za nichž lze s volně žijícími druhy obchodovat ?

 • Seznam zvláště chráněných druhů živočichů najdete v příloze III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb., ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
 • Obchodování s živočichy a rostlinami upravuje zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (zákon o obchodování s ohroženými druhy) a Vyhláška MŽP č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy.

Zpozorovali jste, že v některé lokalitě došlo k nadměrnému úhynu volně žijících živočichů ?

Obraťte se na MÚ Sedlčany, odbor životního prostředí, tel.: 318 822 742, 736 264 665

 • v případě úhynu ryb navíc volejte Český rybářský svaz
 • v případě úhynu včel eventuálně jiného hmyzu oznamte toto neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy.

Naleznete –li poraněné, nebo jinak handicapované volně žijící zvíře, zavolejte odborníky ze Stanice pro zraněné živočichy – Ochrana Fauny ČR ve Voticích, kteří jej odchytnou, zajistí ošetření a poskytnou následnou péči, tel. 603 259 902

Nalezli jste zaběhnutého nebo opuštěného psa ?

 • Obraťte se na Městskou policii Sedlčany (platí pro Město Sedlčany), tel. 318 820 150

Máte obavy z roje či hnízda včel, vos nebo sršňů ?

Volejte:

 • hasiče, tel. 950 870 011 (pouze veřejná prostranství)
 • obraťte se na nejbližšího včelaře (v ostatních případech)

Pokousal Vás neznámý pes nebo poranilo neznámé zvíře ?

Pokuste se zjistit majitele zvířete a získat doklad o očkování proti vzteklině, případně požádejte o návštěvu odborného pracoviště – veterináře. V případě neznámého majitele nebo útěku zvířete okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc s odborným vyšetřením.

 • obraťte se na Městskou policii nebo Policii ČR
 • pokuste se zajistit svědky, popis zvířete,identi­fikaci majitele

Nálezy uhynulých ptáků

 • V souvislosti s ptačí chřipkou bychom Vás chtěli informovat, jak postupovat v případě nálezu uhynulých ptáků.
 • Tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR pan Josef Duben ve sdělení „Nebojte se jedné pěnkavy“ uvádí následující:
 • „Máme na balkoně mrtvou pěnkavu, co máme dělat?“, to je jeden z dotazů, na jaké Státní veterinární správa ČR v poslední době odpovídá. Je však ale třeba uvést, že kvůli jednotlivým uhynulým drobným pěvcům nebo holubům či hrdličkám není potřeba podléhat panice.
 • Určité riziko mohou znamenat pouze náhlé a podezřelé hromadné úhyny ptáků, a to v podstatě v počtu nad pět kusů, a to především ptáků vodních, přičemž v případě labutí je vhodné hlásit i úhyn jednotlivých kusů. A komu hlásit? Místně příslušné krajské veterinární správě, anebo Městské veterinární správě Praha, a to aby byli ptáci vyšetřeni. Vyšetřují se v národní referenční laboratoři na ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavu Praha.
 • Pokud má někdo podezření na jakoukoli nákazu u uhynulého ptáčka, je vhodné s ním nemanipulovat a kontaktovat odborníky.
 • Pokud někdo najde uhynulého kosa, drozda, pěnkavu, či jiného drobného pěvce, může samozřejmě uvažovat o jeho tzv. neškodném odstranění v asanačním podniku, což je však asi pro většinu lidí obtížné zařídit, proto lze doporučit využít ustanovení veterinárního zákona, které umožňuje ptáka zahrabat. To znamená zahrabat jej na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí, a to do hloubky neméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků.
 • (Pro úplnost informace uvádíme, že toto ustanovení se samozřejmě týká kromě ptáčků i zvířat, která nenáležejí mezi přežvýkavce nebo prasata, a nejde o zvíře nemocné nebezpečnou nákazou.)
 • V souvislosti s ptačí chřipkou znovu opakujeme, že pokud lze hovořit o nutnosti vyšetřování, tak nikoli u jednotlivých úhynů holubů či hrdliček, kteří jsou vůči ptačí chřipce velmi odolní, ani u jednotlivých uhynulých drozdů, kosů, pěnkav či sýkor, ale spíše u vodních ptáků, jako jsou labutě, husy, či kachny.
 • Pro úplnost uvádíme telefonní spojení na Krajskou veterinární správu pro Středočeský kraj, Inspektorát Příbram, který je ve správním obvodu Městského úřadu Sedlčany, jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností (tzn. včetně obce Sedlec-Prčice), místně příslušným inspektorátem.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj, Inspektorát Příbram

318 626 692

 • Ing. Vlastimil Kryštof - referent odboru životního prostředí

Užitečné odkazy:

III. LESY

Napadení smrkového porostu kůrovcem.

 • Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les.
 • Dřevo napadené kůrovci ihned zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat ( tj. odkorněním a spálením kůry nebo chemicky ). Zároveň kontaktovat svého odborného lesního hospodáře:
  • Vladimír Janovský tel. 724 524 529
  • Zdeněk Pešta tel. 724 524 535
  • Jiří Sůsa tel. 724 524 538
  • Stanislav Klíma tel. 724 524 531
  • Ing. Ladislav Míšek tel. 724 524 534
Vytvořeno 15.3.2019 10:04:18 | přečteno 932x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load