Na obsah stránky

Informace památkové péče

OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY A STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOVITOSTI, KTERÁ NENÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU, ALE NACHÁZÍ SE V MPZ, VPZ A OCHRANNÉM PÁSMU


1. Popis Obnově evidované kulturní památky (nemovité i movité) musí předcházet vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče, tj. odboru školství a kultury Městského úřadu Sedlčany. Zamýšlené stavební úpravy nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v ochranném pásmu, městské památkové zóně (MPZ) nebo vesnické památkové zóně (VPZ) musí též předcházet vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče, tj. odboru školství a kultury Městského úřadu Sedlčany.

2. Ochranná pásma, MPZ, VPZ :
SEDLEC – PRČICE – prohlášena městská památková zóna Sedlec – Prčice, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 476 / 1992 Sb., ze dne 10. 9. 1992
RADÍČ – ochranné pásmo Zámku Radíč, nemovité kulturní památky rejstř. č. 2546, zřízené podle vyhl. č. 118 / 1959 Úl. o památkových ochranných pásmech
VYSOKÝ CHLUMEC – ochranné pásmo Hradu Vysoký Chlumec, nemovité kulturní památky rejstř. č. 2604, zřízené podle vyhl. č. 118 / 1959 Úl. o památkových ochranných pásmech
KOJETÍN – vesnická památková zóna, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 413, ze dne 24. 6. 2004 / platnost od 1. 1. 2005
POREŠÍN – vesnická památková zóna, vyhláškou Ministerstva kultury České republiky č. 413, ze dne 24. 6. 2004 / platnost od 1. 1. 2005
KŘEPENICE – ochranné pásmo tvrze Křepenice (vyhlášeno v roce 1982)

3. Postup správního řízení
Na základě vlastnoručně podepsané žádosti vlastníka (formuláře viz. dále) je zahájeno správní řízení. Vlastník může pověřit jednáním jinou osobu, ale pouze na základě plné moci. Zástupce odboru školství a kultury Městského úřadu Sedlčany požádá o písemné odborné vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze (dále jen NPÚ Praha). Po obdržení odborného vyjádření NPÚ seznámí zástupce MěÚ Sedlčany žadatele s podklady pro vydání závazného stanoviska nebo rozhodnutí. Poté je vydáno závazné stanovisko, ve kterém je uvedeno, zda jsou žadatelem navrhované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a jsou stanoveny základní podmínky, za nichž lze tyto práce dále připravovat a provést. Závazné stanovisko se vydává v případech, kdy dále o věci rozhoduje stavební úřad. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Odvolat se lze až proti rozhodnutí stavebního úřadu, ve kterém musí být závazné stanovisko zahrnuto. Pokud jde např. o movité kulturní památky, o kterých nerozhoduje stavební úřad, vydává se k věci rozhodnutí, proti kterému se může účastník správního řízení do 15-ti dnů odvolat.
Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy projedná v průběhu jejich zpracování vlastník nebo projektant se zástupcem NPÚ Praha.


5. Potřebné formuláře a doklady
Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru školství a kultury a na webových stránkách Městského úřadu Sedlčany. Příslušné doklady potřebné k zahájení správního řízení jsou uvedeny na žádosti. Žádné správní poplatky se neplatí.
6. Lhůty pro vyřízení žádosti
Lhůtu pro vyřízení žádosti – vydání správního rozhodnutí (závazného stanoviska) stanoví zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a to 30 dní, ve složitých případech 60 dní.
7. Právní předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) a Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
8. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností
Při nedodržení podmínek závazného stanoviska a při provádění stavebních úprav bez závazného stanoviska uloží odbor školství a kultury Městského úřadu Sedlčany pokutu. Pokuta může být uložena až do výše 2.000.000,-Kč.

9. Kontakty
Městský úřad, odbor školství a kultury, náměstí T. G. Masaryka 32, Sedlčany 264 80,
 • Na úseku památkové péče Vaší žádost vyřídí: Iva Svobodová, tel: 318 822 742 / l. 244, mob. 733 353 417, svobodova@mesto-sedlcany.cz
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, 130 11 Praha 3 – Žižkov, www.npu.cz
 • Oddělení péče o památky architektury, stavitelství a urbanismu
 • Mgr. Jindřiška Černochová – 724 663 768, cernochova.jindriska@npu.cz
 • Oddělení péče o specifické druhy nemovitých kulturních památek, lidová architektura
 • Mgr. Jana Berková – 274 008 262, berkova.jana@npu.cz
 • Zahradní architektura
 • Ing. Aleš Rudl – 602 579 984, rudl.ales@npu.cz
 • Oddělení péče o památky sochařství, malířství a uměleckého řemesla
 • Mgr. Marie Kuldová – 274 008 252, kuldova.marie@npu.cz
 • Příspěvky z Havarijního střešního fondu
 • Ing. Bohumila Králová – 274 008 270, kralova.bohumila@npu.cz
Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1
Archeologický ústav AV, Letenská 123/4, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Ústav archeologické památkové péče středních Čech_ÚAPPSČ
Vytvořeno 13.3.2019 15:51:51 | přečteno 137x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load