Na obsah stránky

Informace na základě zákona č. 106/1999 Sb.

1. NÁZEV:

Město Sedlčany

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ:

Právním základem současného postavení subjektu - Města Sedlčany je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Město Sedlčany je územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Město Sedlčany má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město Sedlčany vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: 

ikona souboruOrganizační struktura

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ:

náměstí T. G. Masaryka č. p. 32; 264 80 Sedlčany

5. BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE

7. DIČ

8. ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ MĚSTA SEDLČANY

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE:

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
  • Žadatel nemusí prokazovat ani sdělovat právní či jiný zájem na sdělení informace. 
  • Město Sedlčany je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho oblasti působnosti.(ikona souboruMožnost využít formuláře)

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ:

Adresa podatelny: Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany. Je možno použít též elektronickou podatelnu. Pokud je zde uvedena elektronická podatelna, rozumí se vždy elektronické podání opatřené elektronickým podpisem.Povinnost zajistit elektronickou podatelnu upravuje § 37 správního řádu. Nařízení vlády č. 304/2001 Sb. stanoví, jaká organizačně technická opatření úřady přijmou k zajištění postupu přijímání elektronických podání elektronickou podatelnou. Postupy uplatňované při přijímání a odesílání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny a strukturu údajů kvalifikovaného certifikátu, na základě kterých je možné podepisující osobu při přijímání datových zpráv prostřednictvím elektronické podatelny jednoznačně identifikovat, upravuje vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.
ID Město Sedlčany: frsbn7e

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY:

Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů Městského úřadu Sedlčany
  • Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru Městského úřadu Sedlčany, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podat opravné prostředky, ale je možno učinit podání, které dle obsahu projedná Rada města Sedlčany, starosta, případně místostarosta nebo tajemník. Proti rozhodnutí odborů a strážníků Městské policie Sedlčany při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. 
Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů Města
  • Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, Rady města Sedlčany nebo Komise pro projednávání přestupků, které jsou učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením Rady města Sedlčany nebo Zastupitelstva města Sedlčany, vydaným v samostatné i přenesené působnosti, která nemají charakter rozhodnutí a která odporují zákonu, lze kdykoliv podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů Města opravné prostředky nejsou. 
Soudní přezkoumání
  • Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu Města ke krácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustanovením § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87, odst. 1, písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR. 

12. FORMULÁŘE:

(viz. jednotlivé odbory; pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, formuláře sestaveny nejsou)

13. NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ:

Životní situace - odkaz na stránky "Portálu veřejné správy ČR" (www.portal.gov.cz), zde najdete strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k veřejné správě.Ministerstvo dopravy ČR - zde najdete informace týkající se např. evidenční karty řidiče, registrace vozidel, řidičských průkazů nebo problematiky řešení dopravních nehod.Centrální registrační místa - odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - rádce jak založit živnost, rádce pro podnikatele, jednotný registrační formulář.

14. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY:

Vyhlášky a nařízení vydané Městem Sedlčany
Nejdůležitější předpisy jednotlivých odborů

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ: 

Materiálové náklady
ikona souboruRecepce - služba pro veřejnost.pdf
ikona souboruTIC - služba pro veřejnost.pdf

Doručovací náklady
  • hodnota poštovného dle platného ceníku České pošty, s. p.

16. LICENČNÍ SMLOUVY:

Vzory licenčních smluv (nejsou k dispozici)
Výhradní licence

17. VÝROČNÍ ZPRÁVY PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 

Výroční zprávy

18. SEZNAM ORGANIZACÍ: (podrobněji v příloze)

Obchodní společnosti:

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb.

13.3.2019 10:08:52 | přečteno 5330x | Vodnansky | Celý článek
 
Vytvořeno 13.3.2019 10:06:15 - aktualizováno 15.7.2019 14:18:16 | přečteno 1519x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load