Na obsah stránky

Zemědělství

 • Ing. Vladimír Mrázek

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)

Ve smyslu zákona ČNR č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, prováděcí vyhlášky č.13/1994 Sb.,, kterou se upravují některé podrobnosti ZPF, vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, orgán ochrany zemědělského půdního fondu

 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na ZPF
 • rozhoduje o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF
 • uděluje souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu
 • rozhoduje, zda je pozemek součástí ZPF
 • ukládá opatření k nápravě závadného stavu
 • provádí kontrolu dodržování zákona v zákoně stanovených případech
 • uplatňuje stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací
 • projednává správní delikty

Včelařství

Ochranu včel řeší:

 1. zákon č. 326/2004 o rostlinolékařské péči
 2. vyhláška č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti:

 • Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky ve venkovním prostředí (dále jen „ošetřovatel porostů“), nesmí aplikovat přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň
 • 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel, získané od obecního úřadu, a v dalších případech stanovených prováděcím právním předpisem; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné za okolností stanovených prováděcím právním předpisem (dále jen „použití nebezpečné pro včely“).
 • Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání (dále jen „uživatel pozemku“) a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků uvedených v předchozím odstavci projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena (dále jen „dotčení chovatelé včel“) a s místně příslušným obecním úřadem.
 • Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit příslušnému obecnímu úřadu umístění trvalých stanovišť včelstev (písemně každoročně do konce února) a hromadný let včel. Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději 5 dnů před jejich přemístěním, pokud nové umístění nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev.
 • Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.
 • Zjistí-li chovatel včel, že došlo k úhynu včel, oznámí to neprodleně příslušnému orgánu Státní veterinární správy.

Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj Inspektorát Příbram

Žižkova 489
261 01 Příbram II.
Tel.: 318 626 692, 318 626 306
Fax: 318 626 306
http://www.svscr.cz
e-mail: insp.pribram.kvss@svscr.cz

Zaplevelení

Problematika týkající se škodlivých organismů, zaplevelování pozemků a invazních druhů rostlin je řešena

 • zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zá­konů
 • vyhláškou č. 215/2008 Sb., ze dne 11. června 2008, o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (dále jen „vyhláška č. 215/2008 Sb.“)

Informace k invazním druhům rostlin a zaplevelení:

Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu a průzkumu (regulované) jsou uvedeny v příloze č. 8 vyhlášky č. 215/2008 Sb. Jedná se celkem o 13 druhů rostlin mezi které je zařazen např. bolševník velkolepý, perský a Sosnovského. V České republice se v současné době z invazních druhů bolševníku vyskytuje pouze bolševník velkolepý

Bolševník velkolepý - invazní druh
Bolševník velkolepý – invazní druh

Monitoring a průzkum výskytu invazních druhů a výkon působnosti ve věci opatření proti zavlékání a rozšiřování invazních druhů zajišťuje:

 • v okrese Příbram
  • Státní rostlinolékařská správa Náměstí T.G. Masaryka 145 261 01 Příbram Tel. 318 626 464
  • Státní rostlinolékařská péče, Oblastní odbor Praha, Ztracená 1099/10, 161 00 Praha Ruzyně, tel. 235 010 300

Vlastníci pozemků a osoby užívající je z jiného právního důvodu

 • jsou povinni zajišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů (např. pcháč oset, chundelka metlice, pýr plazivý, šťovík kadeřavý, tupolistý) i invazních druhů rostlin s obecnou charakteristikou (např. křídlatka česká, netýkavka žláznatá), a to tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí nebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Obecní úřady

 • přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů, stanovených prováděcím právním předpisem a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 • projednávají ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty, jde-li o výskyt a šíření plevelů jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty.

Vytvořeno 15.3.2019 6:50:33 | přečteno 2357x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load