Na obsah stránky

Vodní hospodářství

 • Ing. Michaela Šmídová
 • Ing. Michaela Janošková
 • Ing. Eva Andertová

Vodoprávní úřad vykonává státní správu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů („zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dalších navazujících právních předpisů (norem, vyhlášek, nařízeních vlády, metodických postupů apod.) :

 • vydává stavební povolení k provedení vodních děl, jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění :

  • přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže
  • stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
  • stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vod
  • stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistírny odpadních vod,
  • stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace
  • stavby na ochranu před povodněmi
  • stavby k vodohospodářským melioracím – zavlažování, odvodňování pozemků
  • stavby, které se zřizují k plavebním účelům v korytech vodních toků nebo na jejich březích
  • stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu
  • stavby odkališť
  • stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod
  • studny
  • stavby k hrazení bystřin a strží (v působnosti vodního zákona)
  • jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolované podle § 8 vodního zákona
 • povoluje nakládání s vodami, nebo jeho změnu jde-li o povrchové vody :
  • k jejich odběru
  • k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci
  • k využívání jejich energetického potenciálu
  • k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání
  • k jinému nakládání s nimi
 • povoluje nakládání s vodami, nebo jeho změnu jde-li o podzemní vody :
  • k jejich odběru
  • k jejich akumulaci
  • k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny
  • k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou
  • k jinému nakládání s nimi
 • vydává povolení k některým činnostem :
  • k vysazování stromů nebo keřů v záplavových územích v rozsahu ovlivňujícím odtokové poměry
  • k těžbě písku, štěrku, bahna s výjimkou bahna k léčivým účelům, valounů apod. (dále jen „říční materiál“) z pozemků, na nichž leží koryto vodního toku
  • ke geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku v záplavových územích (§ 66 vodního zákona) a v ochranných pásmech vodních zdrojů
  • k zasypávání odstavených ramen vodních toků
  • k vrácení vodního toku do původního koryta (§ 45)
 • vydává kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, souhlas s užíváním stavby
 • povoluje nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních, nebo jeho změnu
 • povoluje vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu
 • rozhoduje o tom, zda se jedná o vodní dílo a o změně kategorie vodního díla
 • vydává rozhodnutí o stanovení ochranných pásem, o jejich změně či zrušení
 • schvaluje havarijní plány
 • provádí vodoprávní dozor, dozírá na dodržování ustanovení vodního zákona a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad
 • přijímá ohlášení vodních děl (ČOV do 50 EO, označené CE), vodohospodářských úprav, udržovacích prací a obnovy vodních děl
 • uděluje souhlas rozhodnutím dle § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry :
  • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry
  • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
  • ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích, § 67 vodního zákona tím není dotčen
  • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku
  • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
  • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod
 • vydává vyjádření dle § 18 vodního zákona
 • přijímá majetkovou a provozní evidenci vodovodů, kanalizací ČOV, úpraven vody, zpracovává je a odesílá na MŽP
 • účastní se povodňových prohlídek
 • řídí práce při zneškodňování havárií
 • ukládá pokuty za porušení vodního zákona a jiné správní delikty dle vodního zákona a zákona o přestupcích
 • ukládá rozhodnutím provedení nápravných opatření a lhůty pro zjednání nápravy
 • vede vodoprávní evidenci
 • podává informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • přijímá pravidelné zprávy o výsledcích technicko-bezpeč­nostního dohledu nad vodními díly
Havárie
Studny, asanace studny, dezinfekce vody
ikona souboruStanovení záplavového území - potok Slabá
ikona souboruStanovení záplavového území - Počepický potok
ikona souboruStanovení záplavového území - Prčický potok
ikona souboruStanovení záplavového území - Varovský potok
ikona souboruStanovení záplavového území - Divišovický potok
ikona souboruStanovení záplavového území - Martinický potok

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruč. 1 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami.pdf447.15 KB .pdf
ikona souboruč. 2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob domácností.pdf339.32 KB .pdf
ikona souboruč. 3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.pdf304.54 KB .pdf
ikona souboruč. 4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.pdf331.53 KB .pdf
ikona souboruč. 5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob domácností.pdf307.86 KB .pdf
ikona souboruč. 6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob domácností.pdf298.23 KB .pdf
ikona souboruč. 7 Žádost o povolení k některým činnostem nebo jeho změnu.pdf311.32 KB .pdf
ikona souboruč. 8 Žádost o stavební povolení k vodním dílům.pdf386.67 KB .pdf
ikona souboruč. 9 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod studní nebo jinému vodnímu dílu.pdf384.81 KB .pdf
ikona souboruč. 10 Žádost o stavební povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace.pdf395.77 KB .pdf
ikona souboruč. 11 Žádost o udělení souhlasu.pdf187.27 KB .pdf
ikona souboruč. 12 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu.pdf316.43 KB .pdf
ikona souboruč. 13 Žádost o vyjádření.pdf297.35 KB .pdf
ikona souboruč. 14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl.pdf424.52 KB .pdf
ikona souboruč. 15 Ohlášení udržovacích prací obnovy vodního díla vodohospodářských úprav.pdf279.07 KB .pdf
ikona souboruč. 16 Žádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni domácnosti.pdf289.65 KB .pdf
ikona souboruč. 17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf304.05 KB .pdf
ikona souboruč. 18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod.pdf309.32 KB .pdf
ikona souboruč. 19 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.pdf311.38 KB .pdf
ikona souboruč. 20 Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje.pdf384.77 KB .pdf
ikona souboruč. 21 Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla.pdf403.53 KB .pdf
ikona souboruč. 22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních.pdf373.13 KB .pdf
ikona souboruč. 23 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek.pdf1.42 MB .pdf
ikona souboruč. 24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod.pdf238.24 KB .pdf
ikona souboruč. 25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla.pdf270.45 KB .pdf
ikona souboruč. 26 Žádost o vydání společného povolení.pdf421.03 KB .pdf
ikona souboruč. 27 Společné oznámení záměru.pdf337.55 KB .pdf
ikona souboruč. 28 Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č. 501-2006 Sb..pdf186.09 KB .pdf
ikona souboruč. 29 Ohlášení dokončení stavby.pdf294.35 KB .pdf
ikona souboruŽádost o podporu na domovní čističku odpadních vod - Ministerstvo životního prostředí ČR, Výzva č. 17.pdf29.48 KB .pdf

Vytvořeno 15.3.2019 6:51:36 | přečteno 7014x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load