Na obsah stránky

Rybářství

Rybářství

 • Ing. Marie Kotalíková
  • ustanovování rybářských stráží, atd.
  • řešení přestupků na úseku rybářství dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Rybářské lístky

 • Ing. Stanislav Dvořák

UPOZORNĚNÍ – RYBÁŘSKÉ LÍSTKY 

 • rybářských lístků pouze v úřední dny (pondělí, úterý, středa),
 • v ostatních dnech po předchozí domluvě (314 002 952)
 • Rybářské lístky vydávají: Ing. Dvořák, zastupuje Ing. Mrázek

Od 1. dubna 2004 dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve zněné pozdějších předpisů, vydává a odebírá rybářské lístky obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle § 20 zákona o rybářství) tj. Městský úřad Sedlčany, odbor životního prostředí.

Rybářský lístek vydává občanům ČR obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Sedlčany), v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku.

K žádosti o vydání rybářského lístku požadujeme tyto doklady:

 • Doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dřívější rybářský lístek, osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo jeho zástupce nebo na rybářskou stráž).
 • Platný rybářský lístek nebo licence vydaná v zemi, jejímž je občanem (jen pro rybářské lístky pro cizince).
 • Doklad o zaplacení správního poplatku.
 • Pro ověření údajů v žádosti předloží občan ČR občanský průkaz a cizinec cestovní pas.

Rybářský lístek („RL“) se vydává pro celé území ČR na dobu:

 • Rybářské lístky se vydávají na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání.
 • Správní poplatek (jeden z dokladů pro vydání RL) se hradí v pokladně na MěÚ Sedlčany, odbor životního prostředí.

Vydání 1. rybářského lístku

 • Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou:
 • základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb

Tyto kvalifikační předpoklady se prokazují osvědčením o získané kvalifikaci, které vydá právnická osoba* pověřená ministerstvem k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku. (*pozn. Místní organizace Českého rybářského svazu).

Rybářský hospodář a rybářská stráž

 • Kvalifikační předpoklady (základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb) splňuje osoba, která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Druhý a další rybářský lístek

 • Druhý a další rybářský lístek může být vydán žadateli, prokáže-li se dříve vydaným rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku.

Rybářský lístek pro cizince

 • Cizinci může být rybářský lístek vydán, prokáže-li se platným rybářským lístkem nebo licencí vydanými v zemi, jejímž je občanem.

Poplatky za rybářský lístek

 1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
  • 1 rok činí 100 Kč
  • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 50 Kč
  • 3 roky činí 200 Kč
  • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 100 Kč
  • 10 let činí 500 Kč
  • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč
  • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let činí 1 000 Kč
  • na dobu neurčitou  pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 500 Kč
  • 30 dní činí 200 Kč (k vydání rybářského lístku na 30 dní se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů)

Poplatek podle písmen b), d), f) a h) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Vytvořeno 15.3.2019 6:48:55 | přečteno 3188x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load