Na obsah stránky

Lesní hospodářství

 • Ing. Marie Kotalíková
 • Petr Vondráček, Dis.

Státní správa lesů

je správním orgánem na úseku státní správy lesů příslušným dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění a náplní je zejména:

 • rozhoduje v pochybnostech zda se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa (odstraňování zjevného nesouladu fyzického stavu pozemku se stavem v katastru nemovitostí)
 • vydává souhlas k dělení pozemku určeného k plnění funkcí lesa jestliže jeho rozdělením vznikne díl o výměře menší než 1 ha
 • vydává souhlas k zalesnění nelesního pozemku
 • vydává souhlas se stavbou na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebo ve vzdálenosti do 50 m od jeho okraje
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném omezení pozemků plnění funkcí lesa
 • předává drobným vlastníkům lesa (do výměry 50 ha) vlastnické separáty lesních hospodářských osnov (základní údaje o lesním majetku vlastníka a doporučené hospodaření v lese na 10 let) a to zdarma!
 • vyjadřuje se k vyrozumění o zamýšlené těžbě u vlastníků lesa, kteří nehospodaří podle lesních hospodářských osnov (tito vlastníci jsou před započetím těžby – povinni svůj záměr oznámit orgánu státní správy lesů nejméně 30 dnů před započetím těžby)
 • sumarizuje údaje lesní hospodářské evidence, kterou vlastníci lesů hospodařících podle schváleného lesního hospodářského plánu (o výměře nad 50 ha) musí předat orgánu státní správy lesů vždy do konce března za uplynulý kalendářní rok

uděluje licenci odborného lesního hospodáře

 • vykonává dozor nad hospodařením v lesích a dodržováním lesního zákona
 • ukládá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
 • ukládá pokuty dle sankčních ustanovení lesního zákona

Vytvořeno 15.3.2019 6:52:46 | přečteno 2534x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load