Na obsah stránky

Odbor výstavby a územního plánování

2 budova meu sedlcany

Kde nás najdete? 
1. patro budovy na náměstí T. G. Masaryka čp. 34 (modrá budova)

tel: 318 822 682, 318 822 582, 318 821 050,  případně telefonní číslo konkrétního úředníka, ve tvaru 314 002 9xx, kde xx je linka úředníka (viz telefonní seznam níže)


JménoFunkceKontaktE-mail

Odbor výstavby a územního plánování

Marie VašákováVedoucí Odbor výstavby a územního plánování+420 314 002 965
+420 318 822 742
+420 736 264 656
vasakova@mesto-sedlcany.cz
Ing. Magdaléna HlávkováStavební úřad+420 314 002 966
+420 318 822 742
hlavkova@mesto-sedlcany.cz
Petr VoháňkaStavební úřad+420 314 002 966
+420 318 822 742
+420 730 151 226
vohanka@mesto-sedlcany.cz
Filip Novák, DiS.Územní plánování+420 314 002 968
+420 318 822 742
novak@mesto-sedlcany.cz
Ing. Veronika StiborováÚzemní plánování+420 314 002 969
+420 318 822 742
stiborova@mesto-sedlcany.cz

Činnost odboru výstavby

Odbor výstavby a územního plánování vykonává státní správu v přenesené působnosti v daném správním obvodu na úseku:

 • územního rozhodování a stavebního řádu dle stavebního zákona jako obecný stavební úřad,
 • územního plánování

Obvod úřadu územního plánování:
Správní obvod je tvořen správním územím obce s rozšířenou působností Sedlčany, tj. obce : Sedlčany, Dublovice, Nalžovice, Křepenice, Osečany, Radíč, Prosenická Lhota, Štětkovice, Kosova Hora, Kňovice, Příčovy, Jesenice, Sedlec-Prčice, Petrovice, Vysoký Chlumec, Svatý Jan, Krásná Hora nad Vltavou, Milešov, Klučenice, Nechvalice, Nedrahovice, Počepice.

Obvod stavebního úřadu:

V uvedených obcích a jejich částech:

Sedlčany, Dublovice, Nalžovice, Křepenice, Osečany, Radíč, Prosenická Lhota, Štětkovice, Kosova Hora, Kňovice, Příčovy.

Členění odboru:

 • oddělení úřadu územního plánování
 • oddělení stavebního úřadu

Náplň činnosti odboru:

Oddělení úřadu územního plánování

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města
 • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie)
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování (mimo správní území stavebního úřadu Městského úřadu Sedlčany)
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • vyhodnocuje územní plány a jejich změny
 • sleduje aktuálnost územně plánovací dokumentace a v případě potřeby dává podnět k pořízení změn
 • vydává stanoviska z hlediska využití území v souladu se schválenými dokumenty
 • připravuje smlouvy na práce vyplývající z obsahu činnosti oddělení a sleduje jejich plnění
 • zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s činností odboru, včetně archivace dokumentů  a projektových dokumentací
 • projednává stížnosti dle správního řádu
 • zajišťuje kontrolní a poradenskou činnost v oblasti územního plánování
 • vede evidence  stížností a žádostí o informace na úseku oddělení
 • eviduje generální plné moci a seznamy občanských sdružení a iniciativ
 • vyznačuje účinnost na opatření obecné povahy připravovaná zdejším úřadem územního plánování

Oddělení stavebního úřadu

 • poskytuje předběžné územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití na základě územně plánovacích podkladů včetně seznamu dotčených orgánů , o podmínkách vydání souhlasu v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí a o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
 • vede územní řízení  o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o možnosti vést zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a nedojde ke změně poměrů v území a nárokům na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
 • rozhoduje o spojení územního a stavebního řízení , jsou-li podmínky v území jednoznačné
 • se souhlasem dotčeného orgánu může se žadatelem uzavřít veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně  stavby , která nahradí územní rozhodnutí
 • vykonává další činnosti dle zákona
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně ve využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu
 • vydává územní souhlas v případech, kdy je jím možno nahradit územní rozhodnutí
 • vydává  územní opatření o stavební uzávěře a o asanaci území
 • uzavírá veřejnoprávní smlouvy, jimiž nahrazuje rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • poskytuje v rámci své působnosti jako předběžné informace územně plánovací informace o podmínkách vydání regulačního plánu,územního rozhodnutí včetně seznamu dotčených orgánů, o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
 • posuzuje v režimu ohlášení zákonem stanovené jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení, udržovací práce a  výrobky, plnící funkci stavby
 • projednává  v režimu stavebního řízení ty stavby, kde to stavební zákon taxativně stanovuje a stanovuje podmínky pro jejich provedení
 • vede zkrácené stavební řízení v případě uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace na tuto stavbu
 • na žádost stavebníka nebo jeho právního nástupce povoluje změnu stavby před dokončením
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení
 • provádí kolaudační řízení staveb, na které vydal stavební povolení
 • u dokončených veřejných staveb k žádosti stavebníků vydává kolaudační souhlas
 • provádí kontrolní prohlídky staveb
 • posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo její části
 • vydává  časově omezené povolení k  předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • stanovuje rozhodnutím, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu
 • rozhoduje o prozatímním užívání staveb ke zkušebnímu provozu a stanoví pro něj podmínky
 • vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu dokončených staveb včetně technologií
 • v případě potřeby nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • projednává změny  ve způsobu užívání staveb, v jejich provozním zařízení , ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření či změny v činnosti, mající vliv na život a veřejné zdraví ,život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a vydává k těmto změnám souhlas
 • posuzuje záměr o odstranění stavby nebo její části  a  vydává povolení odstranění stavby
 • nařizuje odstranění stavby,terénních úprav a zařízení
 • nařizuje vlastníkům staveb provádění řádné údržby, tam, kde tyto povinnosti nejsou plněny
 • nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbách nebo stavebních pozemcích
 • povoluje či nařizuje odstranění nepovolených stavebních úprav nebo staveb
 • nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací na stavbách, které svým stavem ohrožují život či zdraví osob, není-li nezbytné stavbu ihned odstranit
 • zajišťuje soustavnou kontrolní a dozorovou činnost v území nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním povinností vyplývajících ze stavebního zákona a prováděcích předpisů
 • řeší přestupky a správní delikty na úseku stavebního práva včetně ukládání pokut a sankcí
 • zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s činností oddělení, včetně archivace dokumentů  a projektových dokumentací
 • posuzuje žádosti o nahlédnutí do spisů a projektových dokumentací ve spisovně oddělení
 • projednává stížnosti dle správního řádu
 • zajišťuje kontrolní a poradenskou činnost v oblasti stavebního práva
 • vede evidence  stížností, odvolání  a žádostí o informace na úseku oddělení
 • eviduje generální plné moci a seznamy občanských sdružení a iniciativ
 • vydává stavebníkům ověřené projektové dokumentace včetně tabulky "stavba  povolena"
 • vyznačuje právní moc na usnesení a rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu

Odbor vykonává svou činnost zejména na základě následujících právních předpisů (vždy v platném znění):

 • zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích / obecní zřízení/
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích / krajské zřízení /
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší
 • zákon č. 334/1992 Sb.,o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon č. 289/1995 Sb.,o lesích / lesní zákon /
 • zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
 • zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství / horní zákon /
 • vyhláška č.172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
 • zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě
 • zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně dalších zákonů
 • zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči / veterinární zákon /
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 266/1994 Sb., o drahách
 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích /energetický zákon/, v platném znění
 • zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření /atomový zákon /
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů
 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
 • zákon č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
 • zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load