Na obsah stránky

Úsek sociální péče

 • terénní sociální práce;
 • depistážní činnost;
 • sociální poradenství.


Agendové činnosti Úseku:

 • Sociální práce na pověřených obecních úřadech, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a krajských úřadech při poskytování pomoci občanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost fungování v jejich přirozeném prostředí, předcházet sociálnímu vyloučení a podpořit začleňování do komunity (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů);
 • Výkon (veřejného) opatrovnictví osobám, které jsou omezené ve svéprávnosti;
 • Sociální kurátor pro dospělé;
 • Rozhodování o určení zvláštního příjemce důchodových dávek;
 • Hospodaření se zdravotnickým materiálem, výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem na léčiva obsahující návykové látky;
 • Rozhodování o stanovení úhrad při umístění dítěte do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu;
 • Uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb s poskytovateli sociálních služeb u osob, které dle lékařského posudku nejsou schopny samostatně jednat a nemají zákonného zástupce;
 • Výdej parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou;
 • Vydávání doporučení k uzavírání smlouvy v bytech zvláštního určení;
 • Nápomoc výkonu práv etnických a národnostních menšin.

Pracovníci zařazení do tohoto Úseku realizují sociální práci, provádějí sociální šetření, poskytují sociální poradenství a pomoc, např. při uplatnění a vyplnění žádostí o dávky, příspěvky, při komunikaci s úřady, sjednávají konzultace s odborníky na speciální problematiky v návaznost na zjištěné potřeby klientů, ad.

Při řešení nepříznivé sociální situace, zejména se zaměřením na osoby, které jsou ohroženy sociálním vyloučením z důvodu svého zdravotního postižení, způsobem života, příjmovou nedostatečností nebo jinou sociální událostí, doporučují potřebný rozsah pomoci.

Provádějí posouzení životní situace klientů a nabízejí individuální plánování kroků a cílů, které by měly vést ke změně a zlepšení stavu.

Sociální pracovníci vykonávají terénní sociální práci a sociální šetření jako důležité východisko pro uplatnění metod sociální práce, analyzují sociální situace klientů a jejich sociálního okolí, syntetizují zjištěné poznatky a navrhují přiměřené řešení v jednotlivých krocích nebo preventivní či okamžitá opatření, zjišťují možnosti finanční a věcné pomoci, v průběhu procesu mohou klienta doprovázet, motivovat k činnosti, předávat mu zpětnou vazbu a podporu.

V terénu mohou provádět šetření spojenou s depistáží, tj. mapováním, vyhledáváním a diagnostikou osob ohrožených sociálním vyloučením, které patří do sledovaných cílových skupin v územně vymezené lokalitě, a to zejména těch, na které není zaměřena pozornost speciálních programů, a které mají být zajišťovány jako součást komunitní práce obcí.

Vytvořeno 5.2.2019 10:53:28 | přečteno 1911x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load