Na obsah stránky

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Oblast řešené problematiky

V rámci legislativních povinností je Městským úřadem Sedlčany na tomto Úseku zajišťováno plnění úkolů při výkonu sociálně-právní ochrany dětí − ve smyslu jeho práva na život, příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání a ochranu dítěte před tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním a vykořisťováním.

Prioritním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte.

Městský úřad Sedlčany, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, prostřednictví, pracovníků Úseku sociálně-právní ochrany dětí, zajišťuje povinnosti při výkonu sociálně-právní ochrany na území vymezeného správního obvodu pro celkem 22 obcí (v souladu s vyhláškou MV ČR č. 388/2000Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností).

Obce ve správním regionu: Dublovice, Jesenice, Klučenice, Kňovice, Kosova Hora, Krásná Hora nad Vltavou, Křepenice, Milešov, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Osečany,  Petrovice,  Počepice,  Prosenická Lhota,  Příčovy,  Radíč, Sedlec-Prčice, Sedlčany, SvatýJan, Štětkovice, Vysoký Chlumec.

Mapa spádové oblasti

Mapa obcí v ORP Sedlčany (002), obrázek se otevře v novém okně

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • působení směřující k obnovení funkcí rodiny;
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině, přičemž je zdůrazněno, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje zejména dítěti, které na území České republiky:

 • má trvalý pobyt;
 • má podle zvláštního právního předpisu, upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů;
 • podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, nebo
 • je oprávněno trvale pobývat, nebo
 • pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky, nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají povinnou školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití);
 • které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických či právnických osob, odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu opakovaně umísťovány do zařízeních zajišťujících nepřetržitou péči o děti;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, azyl − odloučenými od svých rodičů, případně jiných osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou nebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

Každé dítě má právo požádat orgán sociálně-právní ochrany o pomoc.

Jiné státní orgány (např. školy, zdravotnická zařízení, ústavní zařízení aj.) jsou povinny oznámit orgánu sociálně-právní ochrany skutečnosti, které nasvědčují, že jde o děti výše uvedené.

Výkon sociálně-právní ochrany je zajišťován každý pracovní den, v rozsahu stanovené pracovní doby, včetně zaměstnavatelem určené přestávky na oběd.

Pracovní doba 

pondělí

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

úterý

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

středa

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

čtvrtek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

pátek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:00 hod.

V mimopracovní době, pro situace bezprostředního ohrožení dítěte a pro případy zajištění neodkladné péče dítěti, jehož život, normální vývoj nebo jehož důležitý zájem je ohrožen nebo narušen, je zabezpečen výkon činností i nad rámec pracovní doby, a to pro případy:
 • uplatnění návrhu soudu na nařízení předběžného opatření v případě bezprostředního ohrožení dítěte, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jehož život je vážně ohrožen,
 • pro poskytování součinnosti soudu při bezodkladném výkonu nařízeného předběžného opatření,
 • pro potřebu součinnosti orgánům činným v trestním řízení – např. účast při neodkladném výslechu nezletilého dítěte.
Spolupracující orgány a instituce mají možnost kontaktovat sociální pracovníky OSPOD Sedlčany na pohotovostním telefonním čísle.

Kdo se na nás může obrátit
 • děti, o které se rodiče řádně nestarají, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči, které žijí mimo rodinu nebo jsou odloučené od své rodiny, na kterých byl spáchán trestný čin,
 • děti, které mají vážné výchovné problémy (např. alkohol, drogy, utíkají z domova, chodí za školu), případně páchají trestnou činnost, nebo jsou ohroženy trestnou činností někoho jiného
 • rodiče/rodiny dětí, kteří potřebují pomoc při řešení problémů s dětmi, mají partnerské problémy, neumějí, nechtějí nebo nedovedou se o své děti postarat,
 • osoby, které mají zájem pečovat o opuštěné děti,
 • osvojitelé, pěstouni, poručníci a děti v náhradní rodinné péči,
 • organizace a zařízení, které se věnují dětem a jejich rodinám a nabízejí jim pomoc.
Nabízíme
 • individuální poradenství - hledání vhodných řešení životních a krizových situací dětí a rodičů,
 • základní právní poradenství v oblasti rodinného práva a trestního práva mladistvých,
 • základní poradenství v sociálních záležitostech týkajících se bydlení, zaměstnanosti,
 • pomoc a podporu v krizových situacích,
 • zprostředkování návazné pomoci u dalších institucí a organizací (státní orgány, školská zařízení, zdravotní a sociální služby), které cílí svou prací na děti a rodiny,
 • základní informace o typech náhradní rodinné péče, o postupných krocích v případě, že máte zájem dítě přijmout (na koho se obrátit),
 • individuální poradenství v oblasti péče o přijaté dítě,
 • přehled organizací působících v prorodinné oblasti (nabízejících pomoc a podporu) v regionu/obvodu městského úřadu.

Stížnosti/podněty vztahující se k práci Odboru sociálních věcí/OSPOD Sedlčany lze uplatnit podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností (předpis města Sedlčany č. RM 1/2018).

Podání/návrhy soudům ve věci nezletilých dětí

Pokud rodiče nezletilých dětí zvažují řešit poměry k dítěti soudní cestou, mohou se s žádostí o sepsání návrhu obrátit přímo na instituci každého soudu v ČR – je povinností soudu pomoci občanům uplatnit návrh formou protokolárního podání.

Pokud si rodiče chtějí návrh vypracovat k podání sami, mohou využít vzory soudních návrhů na webu města Sedlčany nebo webu Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pracovníci Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany, Úseku sociálně-právní ochrany dětí, poskytují k tomuto tématu pouze sociální poradenství.

Příslušnost soudů k řešení opatrovnických záležitostí ve vztahu k dětem se standardně řídí bydlištěm nezletilého dítěte.

Občané správního regionu OÚ ORP Sedlčany uplatňují návrhy k Okresnímu soudu v Příbrami, občané s bydlištěm v obci a částech obce Sedlec-Prčice k Okresnímu sodu v Benešově.

Kontaktní adresy:
Okresní soud v Příbrami
Milínská 167
261 28 Příbram III

Okresnímu soudu v Benešově
Masarykovo náměstí 223
256 01 Benešov

Standardizace práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí

Městský úřad Sedlčany, jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD), ve smyslu § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, je povinen se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí řídit standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany (dále SPO), a to v souvislosti s legislativní povinností – zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1. 1. 2015.

Městský úřad Sedlčany má zpracovány Standardy kvality výkonu SPO, které pravidelně aktualizuje a upravuje, a to vždy alespoň 1x v každém kalendářním roce.

Kontrolu naplňování standardů kvality OSPOD Sedlčany provádí Krajský úřad Středočeského kraje.

OSPOD Sedlčany zveřejňuje informace o standardech/kritériích: 1a, 1b, 2c, 3a, 3b, 7a, 13a, 13b, 14a.

Další, povinně zpracovaná kritéria Standardů kvality výkonu SPO Městského úřadu Sedlčany, jsou veřejnosti k nahlédnutí na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany, na adrese nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany, v kanceláři vedoucí Odboru, a to po předchozím ujednání o termínu.

Informace o revizi pravidel pro naplňování standardů kvality SPO, včetně dopracování nových standardů: zveřejněný text byl revidován v 3/2023, je platný od 1. 4. 2023 na následující období.

STANDARDY kvality výkonu sociálně-právní ochrany

ikona souboruStandard 1. Místní a časová dostupnost

ikona souboruStandard 2. Prostředí a podmínky

ikona souboruStandard 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

ikona souboruStandard 7. Prevence

ikona souboruStandard 13. Vyřizování a podávání stížností

ikona souboruStandard 14. Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty


Materiály OSPOD Sedlčany
Vytvořeno 5.2.2019 10:54:15 - aktualizováno 24.3.2023 11:13:04 | přečteno 3667x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load