Na obsah stránky

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Oblast řešené problematiky

V rámci legislativních povinností je Městským úřadem Sedlčany na tomto Úseku zajišťováno plnění úkolů při výkonu sociálně-právní ochrany dětí − ve smyslu jeho práva na život, příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání a ochranu dítěte před tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním a vykořisťováním.

Prioritním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte.

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • působení směřující k obnovení funkcí rodiny;
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině, přičemž je zdůrazněno, že nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které též upravují ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.

Sociálně-právní ochrana se poskytuje zejména dítěti, které na území České republiky:

 • má trvalý pobyt;
 • má podle zvláštního právního předpisu, upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů;
 • podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, nebo
 • je oprávněno trvale pobývat, nebo
 • pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky, nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život (zanedbávají povinnou školní docházku, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití);
 • které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických či právnických osob, odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu opakovaně umísťovány do zařízeních zajišťujících nepřetržitou péči o děti;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za jejich výchovu, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany, azylanty nebo osobami požívajícími doplňkové ochrany, a které se na území České republiky nacházejí bez doprovodu rodičů nebo jiných osob odpovědných za jejich výchovu, azyl − odloučenými od svých rodičů, případně jiných osob odpovědných za jejich výchovu, pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou nebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

Každé dítě má právo požádat orgán sociálně-právní ochrany o pomoc.

Jiné státní orgány (např. školy, zdravotnická zařízení, ústavní zařízení aj.) jsou povinny oznámit orgánu sociálně-právní ochrany skutečnosti, které nasvědčují, že jde o děti výše uvedené.

Výkon sociálně-právní ochrany je zajišťován každý pracovní den, v rozsahu stanovené pracovní doby, včetně zaměstnavatelem určené přestávky na oběd.

Pracovní doba 

pondělí

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

úterý

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

středa

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 17:00 hod.

čtvrtek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:30 hod.

pátek

7:30 – 12:00 hod.

12:30 – 15:00 hod.


STANDARDY kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Materiály OSPOD Sedlčany
Vytvořeno 5.2.2019 10:54:15 | přečteno 1056x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: mu@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load