Na obsah stránky

Pravidla pro umisťování občanů do domů s peč. službou v Sedlčanech

 I.

Domy s pečovatelskou službou (dále „DPS“ ) jsou majetkem Města Sedlčany a jsou spravovány Městskou teplárenskou Sedlčany, s.r.o.. Výše nájemného za užívání bytu v DPS a za služby s užíváním  spojené se řídí platnými právními předpisy. Byt v DPS je bytem zvláštního určení ve smyslu § 686 odst. 4 Občanského zák. v platném znění, k tomuto bytu nevzniká právo společného nájmu manželů a nepřechází nájem bytu na rodinné příslušníky či jiné osoby.

II.
Žádost

Žádost o umístění do DPS se podává na odbor majetku Městského úřadu Sedlčany na předepsaném formuláři, který je součástí toho návodu, nebo je možno osobně vyzvednout na odboru majetku (přízemí budovy č.p. 32 – náměstí T. G. Masaryka). Žádost o byt v DPS může podat občan ČR splňující tyto podmínky:

  • žadatel je občanem obce Sedlčany nebo obce, která je členem Sdružení obcí Sedlčanska
  • žadatel, kterému umístění v DPS doporučil ošetřující lékař.

Nesplňuje-li žadatel výše uvedené podmínky, může rada města v mimořádných případech žádost projednat a udělit výjimku.

III.
Přidělování bytů

O přidělení bytu v DPS rozhoduje rada města. Na přidělení bytu není žádný právní nárok. Návrhy na přidělení bytu v DPS předkládá radě města odbor majetku společně s vyjádřením odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany. Odbor majetku vede evidenci žádostí, která však nemá charakter pořadníku a doba podání žádosti o přidělení bytu v DPS nemá vliv na přednostní přidělení. Byty v DPS se přidělují zpravidla starobním a invalidním důchodcům.  Při posuzování potřebnosti řešení jednotlivých žadatelů je rozhodující aktuální zdravotní stav a sociální situace žadatele v době přidělení.  Zdravotní stav žadatelů musí být v době přijetí do DPS takový, aby umožňoval samostatný život s využitím pečovatelské služby. Na základě usnesení rady města  vyhotoví Městská teplárenská Sedlčany, s.r.o. nájemní smlouvu. Přílohou smlouvy je evidenční list nájemného.

IV.

Tato „Pravidla pro umisťování občanů do domů s pečovatelskou službou v Sedlčanech“ vydala Rada města Sedlčany dne 2. února 2011.


Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. února 2011.


Ing. Jiří Burian, starosta města 

Ing. Miroslav  Hölzel, zástupce starosty města

Vytvořeno 20.2.2019 7:31:46 | přečteno 1378x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load