Na obsah stránky

Zdravotní a mentální postižení

Zdravotní postižení může být různé a může se týkat Vašich známých, blízkých či přímo Vás samotných.

 • Potřebujete psychickou podporu, pomoc nebo radu?
 • Potřebujete pomocí s péčí a nevíte, kdo by Vám pomohl?
 • Nevíte, kde získat informace?

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně. 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná služba Raná péče je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem (opožděný vývoj), mentálním, tělesným či kombinovaným postižením prostřednictvím komplexu činností. Cílem služby je snížit negativní vliv postižení na rodinu dítě a jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj. Posílit sociální kompetence rodiny a snížit jejich závislost na sociálních systémech. Dále vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. Podpora rodičů dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný zájem o blaho dítěte. 
Odlehčovací služba registrovaná sociální služba pro širokou cílovou skupinu mentálně postižených (i imobilních) osob od 1 roku do 64 let s různými typy poškození, žijící trvale mimo ústavní zařízení. Cílem poskytování sociální služby, je umožnit trvale pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti. aj.). Současně zajistit osobě s mentálním postižením — pobyt, stravu a podporu v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy. Služba posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení). 

DOMOV SVATY JAN, poskytovatel sociálních služeb

Domov Svaty Jan je poskytovatelem sociálních služeb, které spočívají v dlouhodobé podpoře, pomoci a péči svým uživatelům s cílem naplňovat jejich individuální zájmy, potřeby a přání tak, aby žili co možná nejběžnějším způsobem života.
Služby jsou určeny dospělým osobám s mentálním postižením a dospělým osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytují tyto sociální služby:   
     • Domov pro osoby se zdravotním postižením
     • Odlehčovací služby
     • Podpora samostatného bydlení
 • Adresa: Svatý Jan 40, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
 • Ředitelka zařízení: Ing. Marie Zámostná
 • Telefon: +420 318 862 389
 • E-mail: domov@domovsvatyjan.cz
 • Web: www.domovsvatyjan.cz

MELA o.p.s.

Obecně prospěšná společnost MELA o. p. s. vznikla na počátku roku 2008. 
Posláním organizace Mela o.p.s. je nabízet podporu a pomoc lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením a s psychiatrickým onemocněním, kteří jsou vzhledem k této skutečnosti znevýhodněni zejména v sociálním začlenění a pracovním uplatnění. Poskytovanými sociálními službami a nabídkou pracovních aktivizačních činností motivují klienty k činnostem, které jim umožňují být součástí jejich přirozeného sociálního prostředí a žít život odpovídající životu vrstevníků běžné populace v přirozených podmínkách lidského společenství mimo velké ústavy.
Poskytují tyto sociální služby: 
     • Sociálně-terapeutické dílny
     • Odborné sociální poradenství
     • Chráněné bydlení
     • Sociální rehabilitace
     • Denní stacionář
     • Podporované zaměstnání
     • Občanská poradna
 • Adresa: Zahradní 1242, 264 01 Sedlčany
 • Vedoucí zařízení: Zdeňka Chlastáková,DiS.
 • Telefon: +420 739 614 713, +420 774 845 493, +420 739 614 713
 • E-mail: chlastakova@mela.ops.cz, kratina@melaops.cz
 • Web: www.melaops.cz

NALŽOVICKÝ ZÁMEK, poskytovatel sociálních služeb

Nalžovický zámek je zapojen do procesu transformace služby, což znamená, že se nechceme smířit se způsobem, jak byly dříve služby běžně v ústavech poskytovány. Posláním organizace je zabezpečit potřebnou péči a podporu osobám od 6 ti let věku (dle druhu služby) s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace se snaží umožnit klientům prožití důstojného způsobu života, který je blízký životu jejich vrstevníků. Je kladen důraz na udržení a rozvíjení vztahu s jejich rodinami, příbuznými a přáteli. Služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytují tyto sociální služby: 
     • Domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích a Příbrami
     • Chráněné bydlení v Příbrami a v Příčovech
     • Sociálně terapeutickou dílnu v Nalžovicích a Příbrami
     • Týdenní stacionář v Kamýku nad Vltavou
     • Odlehčovací službu v Kamýku nad Vltavou
 • Adresa: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice
 • Pověřená vedením:  Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA
 • Telefon:  +420 318 864 122
 • E-mail: reditelka@domov-nalzovice.cz, info@domov-nalzovice.cz
 • Web: www.domov-nalzovice.cz

Rytmus Střední ČECHY, O.P.S

Posláním organizace Rytmus Benešov, o.p.s. je podporovat lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením a lidé s duševním onemocněním. Od počátku je organizace poskytovatelem sociální služby Sociální rehabilitace. Realizuje především podporované zaměstnávání, dále zajišťuje pracovní rehabilitaci, vzdělávací aktivity, poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním, publikační a osvětovou činnost na podporu integrace lidí se znevýhodněním. Od roku 2014 byla působnost rozšířena do oblasti bydlení, organizace poskytuje službu Podpora samostatného bydlení. 

STÉBLO, zapsaný spolek

Stéblo je nezisková organizace, poskytující sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. ve Středočeském kraji, jejímž cílem je pracovat na rovnocenném uplatnění dětí i dospělých se speciálními potřebami – mentálním, tělesným, kombinovaným i jiným typem postižení, v praktickém životě a celkové zlepšení kvality jejich života. Své služby provozuje od roku 2005.
Poskytují tyto sociální služby: 
     • Denní stacionář
     • Sociálně-terapeutická dílna
     • Chráněné bydlení
     • Odlehčovací služba
 • Adresa sídla: Lidická 282, 264 01 Sedlčany
 • Adresa provozovny: Borotice 27, 262 15 Dobříš
 • Vedoucí zařízení:  Mgr. Alena Homolková, Mgr. Šárka Daňková
 • Telefon: +420  774 166 012, +420 774 166 013
 • E-mail: os.steblo@seznam.cz
 • Web: www.steblo.cz

SVAZY A SPOLKY: 

BENKON

Spolek žen s rakovinou prsu – prevence formou přednášek
 • Adresa: Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov
 • Telefon:  737 875 379, 737 378 861
 • E-mail: Benkon@seznam.cz
Svaz diabetiků ČR, místní organizace Sedlčany, pobočný spolek
Sdružování občanů s diagnostikovaným onemocněním diabetem, včetně jejich rodinných příslušníků
Každou 3. středu v měsíci a poslední čtvrtek v měsíci (9-11 hodin) možnost konzultací v kanceláři MO
Pořádá pravidelné schůzky, na kterých jsou zabezpečeny odborné přednášky a i rekondičně-edukačních pobytů, zajišťování volnočasových aktivit 
Adresa: 28. října 173, 264 01 Sedlčany
Vedoucí organizace: Jana Planetová
Telefon:  602 211 800
E-mail: Jana.planetova@tiscali.cz


Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum, o.s.
Poskytování poradenských služeb pro osoby sluchově postižené, další služby – zajištění opravy sluchadel.
Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram VII
Vedoucí centra: Marie Fišerová
Telefon: 721 205 288, 603 570 340
E-mail: Snn.pb@volny.cz


Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Sedlčany, Centrum služeb MOSTP
Sdružuje občany s tělesným postižením v regionu, svou činností usiluje o integraci zdravotně znevýhodněných do společnosti zdravých lidí. Schůzky jsou s programem osvětových přednášek a pořádání Dnů zdraví, účast členů na ozdravných rekondičních pobytech a organizování tematických výletů. Půjčovna kompenzačních pomůcek
Adresa: Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
Vedoucí spolku: Marie Trčková
Telefon:  737 701 601
E-mail: Marie.trckova@centrum.cz


Vytvořeno 7.1.2020 13:13:03 | přečteno 481x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load