Na obsah stránky

Stáří

 • Máte pocit, že už nezvládáte vše jako dříve?
 • Pomohla by Vám pomoc někoho druhého?
 • Potřebujete pomoc s domácností, nákupem či úklidem?
 • Nemáte, kdo by se o Vás postaral?
 • Rádi byste zůstali doma, ale nevíte, jak vše zvládnete?
 • Chcete zůstat aktivní i v seniorském věku?
 • Chcete najít nové přátele?

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU + SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Dům s pečovatelskou službou Sedlčany

Domy s pečovatelskou službou (dále „DPS“) jsou majetkem Města Sedlčany a jsou spravovány Městskou teplárenskou Sedlčany, s.r.o.. Výše nájemného za užívání bytu v DPS a za služby s užíváním  spojené se řídí platnými právními předpisy. Byt v DPS je bytem zvláštního určení ve smyslu § 686 odst. 4 Občanského zák. v platném znění, k tomuto bytu nevzniká právo společného nájmu manželů a nepřechází nájem bytu na rodinné příslušníky či jiné osoby. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města. Na přidělení bytu není žádný právní nárok. Návrhy na přidělení bytu v DPS předkládá Radě města Odbor majetku společně s vyjádřením Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany. Odbor majetku vede evidenci žádostí, která však nemá charakter pořadníku a doba podání žádosti o přidělení bytu v DPS nemá vliv na přednostní přidělení. Při posuzování potřebnosti řešení jednotlivých žadatelů je rozhodující aktuální zdravotní stav a sociální situace žadatele v době přidělení.  Zdravotní stav žadatelů musí být v době přijetí do DPS takový, aby umožňoval samostatný život s využitím pečovatelské služby. Na základě usnesení Rady města  vyhotoví Městská teplárenská Sedlčany, s.r.o. nájemní smlouvu. Ubytovací služby v celkovém počtu 48 bytových jednotek, které se nacházejí na adrese 28. října 172, 173, 175.

Dům s pečovatelskou službou Petrovice u Sedlčan

Domy s pečovatelskou službou (dále „DPS“) jsou majetkem Obce. Výše nájemného za užívání bytu v DPS a za služby s užíváním  spojené se řídí platnými právními předpisy. Byt v DPS je bytem zvláštního určení ve smyslu § 686 odst. 4 Občanského zák. v platném znění, k tomuto bytu nevzniká právo společného nájmu manželů a nepřechází nájem bytu na rodinné příslušníky či jiné osoby. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada Obce. Na přidělení bytu není žádný právní nárok. Návrhy na přidělení bytu v DPS jsou předkládány Radě Obce společně s vyjádřením Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany. Při posuzování potřebnosti řešení jednotlivých žadatelů je rozhodující aktuální zdravotní stav a sociální situace žadatele v době přidělení.  Zdravotní stav žadatelů musí být v době přijetí do DPS takový, aby umožňoval samostatný život s využitím pečovatelské služby. Ubytovací služby v celkovém počtu 11 bytových jednotek.

Dům s pečovatelskou službou Sedlec – Prčice

Domy s pečovatelskou službou (dále „DPS“) jsou majetkem Města. Výše nájemného za užívání bytu v DPS a za služby s užíváním  spojené se řídí platnými právními předpisy. Byt v DPS je bytem zvláštního určení ve smyslu § 686 odst. 4 Občanského zák. v platném znění, k tomuto bytu nevzniká právo společného nájmu manželů a nepřechází nájem bytu na rodinné příslušníky či jiné osoby. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města. Na přidělení bytu není žádný právní nárok. Návrhy na přidělení bytu v DPS jsou předkládány Radě města společně s vyjádřením Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany. Při posuzování potřebnosti řešení jednotlivých žadatelů je rozhodující aktuální zdravotní stav a sociální situace žadatele v době přidělení.  Zdravotní stav žadatelů musí být v době přijetí do DPS takový, aby umožňoval samostatný život s využitím pečovatelské služby.

 • Adresa: Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec- Prčice
 • Kontaktní osoba: Ing. Jana Typtová
 • Telefon: +420 317 834 384, + 420 317 834 427
 • E-mail: typtova.mu@sedlec-prcice
 • Web: www.sedlec-prcice.cz

CHARITA STARÝ KNÍN – Oblastní centrum charitních sociálních služeb

Charita Starý Knín je církevní nezisková organizace, která byla založena v roce 1993. Smyslem činnosti je pomáhat seniorům, nemocným lidem a lidem v sociální nouzi, povzbuzovat je v jejich obtížné sociální situaci, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu.

V rámci ošetřovatelské služby provozují také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Hlavní aktivitou je pečovatelská služba – maximální míra finanční spoluúčasti klienta, asistenční služba se poskytuje u těžších případů postižení, zahrnuje intenzivní péči o jednoho klienta v rozsahu několika hodin, klient si tuto službu připlácí a ošetřovatelskou službu, kdy poskytuje domácí zdravotní službu zdravotními sestrami, tuto službu plně hradí zdravotní pojišťovna.

Střediska služeb CH Starý Knín, která pokrývají svou činností Sedlčansko a okolí:

Středisko Petrovice

Regionální pracoviště:  Dublovice, Jesenice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany, Vysoký Chlumec

Středisko Kamýk nad Vltavou

Regionální pracoviště: Krásná Hora nad Vltavou, Krašovice, Brzina, Milešov, Klenovice, Planá, Koubalova Lhota, Klučenice, Podskalí, Voltýřov, Dolní Hbity, Jelence, Luhy, Kácín, Třtí, Velká, Zduchovice, Solenice, Kamýk nad Vltavou.

MARANATHA, z. s.

Je křesťansky orientovaný spolek založený v roce 2002 známým českým developerem Radimem Passerem. Název MARANATHA pochází z aramejštiny, jeho doslovný překlad zní „Pán přichází“. Naším posláním je mimo jiné pomáhat zejména lidem v sociální nouzi povzbuzovat je v jejich obtížné sociální situaci, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná sociální služba pro širokou cílovou skupinu mentálně postižených (i imobilních) osob od 1 roku do 64 let s různými typy poškození, žijící trvale mimo ústavní zařízení. Cílem poskytování sociální služby, je umožnit trvale pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti. Aj.). Současně zajistit osobě s mentálním postižením — pobyt, stravu a podporu v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy. Služba posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:

Pečovatelská služba Sedlčany

Pečovatelská služba Sedlčany je poskytována pro osoby s trvalým pobytem ve městě Sedlčany a katastru města Sedlčany osobám se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné osoby. Využití pečovatelské služby spočívá hlavně v dovážce či donášce nákupů, obědů, obstarávání léků, drobné pomoci při úklidu v domácnosti, vyřízení záležitostech na úřadech, doprovodu k lékaři, praní prádla, v pomoci při běžných úkonech osobní hygieny a jiných úkonech dle potřeby klienta.

Pečovatelská služba Sedlec-Prčice

Pečovatelská služba Sedlčany je poskytována pro osoby s trvalým pobytem ve městě Sedlec-Prčice osobám se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné osoby. Využití pečovatelské služby spočívá např. v péči o osobní hygienu, odvozu k lékaři i další individuální služby dle zdravotního stavu.

 • Adresa: Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec- Prčice
 • Kontaktní osoba: Ing. Jana Typtová
 • Telefon: +420 317 834 384, + 420 317 834 427
 • E-mail: typtova.mu@sedlec-prcice
 • Web: www.sedlec-prcice.cz

PROJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ – Obec Kosova Hora

Poskytování sociálního bydlení osobám v nepříznivé sociální situaci v malometrážních bytech v lokalitě Obciny.

STŘEDISKO DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Zdravotnická péče poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, poskytována sedm dní v týdnu


POBYTOVÉ SLUŽBY

DOMOV SEDLČANY – POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – od 57 let věku

Domov se zvláštním režimem – služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním nebo některou z forem demence

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu.

DOMOV SENIORŮ A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VOJKOV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – od 60 let věku

Posláním Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem Vojkov je poskytovat sociální, zdravotní a ošetřovatelské služby seniorům a zajišťovat jim podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Usilujeme o to, aby se pobyt co nejvíce přiblížil přirozenému domácímu prostředí a aby si uživatelé zachovali v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života. Služby Domova respektují individuální charakter a svobodnou volbu každého uživatele, podporují sociální začleňování a ochraňují lidi před sociálním vyloučením.

 • Adresa: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
 • Telefon: +420 317 835 186
 • Email: info@dd-vojkov.cz
 • Web: www.dd-vojkov.cz
 • facebook skupina Dobrovolníci – Domov seniorů Vojkov

GERIMED, a.s.

- zdravotně-sociální služby formou ústavní péče (LDN)

Domov pro seniory poskytuje krátkodobé i dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu.

DŮM DOMÁCÍ PÉČE MILEŠOV - osoby starší 40 let věku

Domov se zvláštním režimem – služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním - osoby se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění typu: stařecká demence, Alzheimerova demence a ostatní typy demence.
Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.

Služba se poskytuje za úplatu: 380 Kč/den ( za ubytování a stravu).

TŘI, o.p.s. – Hospic Dobrého Pastýře

Posláním TŘI, o.p.s. je poskytovat pomoc a péči těm, kteří pomoc potřebují a budovat prostor, kde se mohou potřební setkávat s těmi, kteří pomoc mohou, chtějí a umějí poskytnout.

Hodnotami TŘI, o.p.s. jsou respekt, láska k bližnímu, důstojnost a odvaha.

TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE NAŠÍ ORGANIZACE

I.

Poskytovat v  lůžkovém hospici i domácím prostředí pacienta specializovanou paliativní péči, jejímž cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým na co nejvyšší možné odborné a lidské úrovni.

II.

Poskytovat sociální odlehčovací služby formou pobytovou nebo terénní ve vlastním sociálním prostředí, denní odlehčovací službu v  centru denních služeb, jednodenní pobytovou službu podle přání klienta a jeho nejbližších s  možností využití asistence podle potřeb klienta.

III.

Poskytovat širší spektrum komunitních služeb občanům z  nejbližšího okolí s  cílem podpory inkluze všech, kteří hledají zázemí a pomoc, bourání mezigeneračních bariér a zabezpečení služeb, které občané hledají a my je poskytujeme.


SVAZY, KLUBY A SPOLKY:

BENKON

Spolek žen s rakovinou prsu – prevence formou přednášek

 • Adresa: Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov
 • Telefon: +420 737 875 379, +420 737 378 861
 • E-mail: Benkon@seznam.cz

Klub důchodců při Městském úřadě Sedlčany

Volnočasové aktivity pro seniory – klubová činnost. Organizování poznávacích zájezdů a tematických vycházek, besedy, návštěvy kulturních akcí, pravidelné schůzky s programem

 • Adresa: náměstí T. G. Masaryka 32, 264 01 Sedlčany
 • Kontaktní osoby: Květuše Černá, Jaroslava Pekárková
 • Telefon: +420 318 660 079, +420 728 670 434

Svaz diabetiků ČR, místní organizace Sedlčany, pobočný spolek

Sdružování občanů s diagnostikovaným onemocněním diabetem, včetně jejich rodinných příslušníků. Každou 3. středu v měsíci a poslední čtvrtek v měsíci (9-11 hodin) možnost konzultací v kanceláři MO. Pořádá pravidelné schůzky, na kterých jsou zabezpečeny odborné přednášky a i rekondičně-edukačních pobytů, zajišťování volnočasových aktivit

 • Adresa: 28. října 173, 264 01 Sedlčany
 • Vedoucí organizace: Jana Planetová
 • Telefon: 602 211 800
 • E-mail: Jana.planetova@tiscali.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum, o.s.

Poskytování poradenských služeb pro osoby sluchově postižené, další služby – zajištění opravy sluchadel.

 • Adresa: Žežická 193, 261 01 Příbram VII
 • Vedoucí centra: Marie Fišerová
 • Telefon: 721 205 288, 603 570 340
 • E-mail: Snn.pb@volny.cz

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Sedlčany, Centrum služeb MOSTP

Sdružuje občany s tělesným postižením v regionu, svou činností usiluje o integraci zdravotně znevýhodněných do společnosti zdravých lidí. Schůzky jsou s programem osvětových přednášek a pořádání Dnů zdraví, účast členů na ozdravných rekondičních pobytech a organizování tematických výletů. Půjčovna kompenzačních pomůcek

 • Adresa: Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
 • Vedoucí spolku: Marie Trčková
 • Telefon: 737 701 601
 • E-mail: Marie.trckova@centrum.cz

Vytvořeno 7.1.2020 8:12:29 - aktualizováno 20.5.2021 13:35:39 | přečteno 2608x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load