Na obsah stránky

Rodina, děti, mládež

 • Máte komunikační či vztahové problémy v rodině?
 • Má Vaše rodina problémy, se kterými si nevíte rady?
 • Má Vaše dítě výchovné problémy – zhoršení prospěchu ve škole, záškoláctví, útěky z domova…či zdravotní problémy?
 • Máte pocit, že někdo ubližuje dítěti (dětem) a nevíte, co dělat…?
 • Stali jste se Vy nebo Vaše dítě obětí šikany nebo kyberšikany?
 • Jste pěstouni a potřebujete pomoc a podporu?

CENTRUM PETRKLÍČ z. s.

Rodinné centrum Petrklíč - volná hena pro nejmenší, mimořádné akce pro celu rodinu, službu hlídání dětí, burzu dětského oblečení
Volnočasové centrum Hnízdo – kurzy pro děti i dospělé, seniorská setkávání, workshopy, kulturní akce, příměstské tábory
projekty spolku
vzdělávací a rekvalifikační kurzy a semináře 
zvýšení zaměstnanosti žen pečující o děti do 15-ti let
Dobrým a ještě lepším rodičem
Sociálně-právní ochrana dětí – pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů související s péčí o dítě, zprostředkování poradenství

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM o. p. s., RANÁ PÉČE ČECHY

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně. 


CHARITA STARÝ KNÍN – individuální poradenství, pomoc rodičů uspět na trhu práce

Charita Starý Knín je církevní nezisková organizace, která byla založena v roce 1993. Smyslem činnosti je pomáhat seniorům, nemocným lidem a lidem v sociální nouzi, povzbuzovat je v jejich obtížné sociální situaci, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu.
Bc. Stanislava Krejčíková – dětská skupina FCH Starý Knín – hlídání a péče o děti 
Bc. Veronika Hronová - pomoc rodičům uspět na trhu práce
Bc. Kateřina Pilíková - individuální poradenství

KLINICKÁ LOGOPEDIE

Zabýváme se problémy od nejdrobnějších řečových vad, např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost“. Logopedické služby, náprava řeči u dětí i dospělých.
 • Adresa: Sedlecká 37, 264 01 Sedlčany
 • Kontaktní osoba: Mgr. Iva Vanerová
 • Telefon:  + 420 318 625 629
 • E-mail: iva.vanerova@post.cz

MARANATHA, z. s.

Je křesťansky orientovaný spolek založený v roce 2002 známým českým developerem Radimem Passerem. Název MARANATHA pochází z aramejštiny, jeho doslovný překlad zní „Pán přichází“. Naším posláním je mimo jiné pomáhat zejména lidem v sociální nouzi povzbuzovat je v jejich obtížné sociální situaci, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná sociální služba pro širokou cílovou skupinu mentálně postižených (i imobilních) osob od 1 roku do 64 let s různými typy poškození, žijící trvale mimo ústavní zařízení. Cílem poskytování sociální služby, je umožnit trvale pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti. aj.). Současně zajistit osobě s mentálním postižením — pobyt, stravu a podporu v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy. Služba posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení). 

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

MUDr. Marie Strejcová 
Adresa: 28.října 177, 264 01 Sedlčany
Telefon: +420 318 822 176, +420 602 696 589
Web: mudr-marie-strejcova.modernilekar.cz/

MUDr. Jaroslav Strejc 
Adresa: Petrovice 49, 262 55 Petrovice + 28. října 177, 264 01 Sedlčany
Telefon:  Sedlčany: +420 318 822 176,  +420 739 310 635 (obě ordinace)
Web: detskylekar-petrovice.cz

MUDr. Karel Pejša 
Adresa: Tyršova 160, 264 01 Sedlčany
Telefon: +420 318 841 540

MUDr. Lubomíra Vodňanská 
Adresa: Krásná Hora 192, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Telefon:  +420 774 824 441
Web: vodnanska.websnadno.cz/ 
E-mail: lubomira.vodnanska@gmail.com 

MUDr. Ladislav Tichý
Adresa: Komenského 303, 257 91 Sedlec-Prčice
Telefon: +420 317 834 221, +420 603 764 442

Středisko zdraví spol. s r.o. - MUDr. Petra Pelikánová
Adresa: Pražská 38, 263 01 Dobříš
Telefon: +420 318 523 330,  +420 736 620 888
e-mail: sz.dobris@seznam.cz, info@poliklinikadobris.cz


ORLÍČEK Přední Chlum, o.p.s.

- od r. 2013 provozováno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v posledním období útlum služby a snížení kapacity 
– pro problematické legislativní ukotvení služby, určeno k péči o děti, které se nalézají v akutní krizi a jsou ohroženy na životě. Do ZDVOP již nelze přijímat děti s poruchami chování. Dítě zde lze umístit na vlastní žádost dítěte (do 15 let se souhlasem zákonného zástupce), od 15ti let pouze na žádost dítěte, rodič se k tomu již nevyjadřuje,  nebo na žádost zákonného zástupce (dítě do 15ti let) či žádost OSPOD a rozhodnutí soudu. Vždy musí jít o ohrožené dítě
- od 08/2018 změna názvu zařízení na Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s.
- od 10/2018 nově registrováno školské zařízení – středisko výchovné péče, v provozu bude plně od 9-2019 – pobytové i ambulantní služby, probíhá personální obsazování, ladí provozní záležitosti, plánovaná pobytová kapacita cca 8 dětí.
na základě pověření k výkonu SPO poskytují výchovné poradenství v péči o děti, vzdělávání v oblasti pěstounů, doprovázení pěstounů, uzavírají s pěstouny dohody.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Nabídka poradenství v oblasti speciální pedagogiky a psychologie se zaměřením na školství. Zaměřujeme se na děti předškolního, školního a adolescentního věku. Poradenství poskytujeme žákům, studentům, školám, rodičům v oblasti osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí.

PORADNA PRO RODINU, PARTNERSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY - Provázení a pomoc v náročných životních situacích

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Příbram patří do komplexu sociálních služeb, jejichž prostřednictvím stát poskytuje občanům sociální manželské a rodinné poradenství.   Poskytuje tím odborné služby a pomoc při řešení poruch partnerských, manželských, rodinných a jiných mezilidských vztahů formou poradenství a psychoterapie. Poradna pomáhá svojí činností k utváření příznivé rodinné, manželské a partnerské atmosféry a přispívá prostřednictvím odborného působení k odstraňování příčin konfliktů aktuálních i potencionálních. Úkolem pracovníků poradny je profesionálním přístupem umožnit klientovi získání náhledu, orientaci v situacích a objevit v sobě schopnost nalézt řešení. K takové práci zajišťuje poradna pocit bezpečí, přijetí a intimity. 
Odborné poradenství
- manželské a rodinné poradenství
- manželská a rodinná terapie
- individuální poradenství a terapie
- psychologická intervence
- telefonická intervence a informace
- skupinová terapie, relaxace a nácvik sociálních dovedností
Sociální poradenství
- základní a sociálně právní poradenství
- základní informace o tématicky navazujících službách
- spolupráce s jinými organizacemi
Intervenční centrum:
Od ledna roku 2007 se stala příbramská poradna kontaktní pobočkou Intervenčního centra pro oběti domácího násilí Rakovník. V případě potřeby naše poradna poskytne základní informace o možnosti spolupráce s tímto centrem. Koordinuje tak pomoc lidem ohroženým či zasaženým trestnou činností jiných osob. 
Které služby neposkytují
- zastupování klienta v právních záležitostech
- řešení zdravotních problémů a předepisování léků
- problémy sociálně právní ochrany dětí
- zastupování klientů v soudních sporech apod.
- služby, které jsou v kompetenci a možnostech jiných odborných zařízení
Komu služby neposkytují
- cizincům, kterým by poradce nerozuměl
- agresivnímu klientovi nebo klientovi pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek

proFEM o.p.s.

Intervenční centrum organizace proFem o.p.s. nabízí sociální a právní poradenství, v rámci kterých poskytuje odbornou pomoc osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím a nebezpečným pronásledováním. Důležitou součástí našich služeb je nezbytná psychická a terapeutická podpora našich klientek/klientů. V případě potřeby provázíme klientku/-a v rámci návazných služeb. Naše služby jsou určeny také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které se snaží pomoci ohrožené osobě a podpořit jí svou situaci řešit. V rámci pomoci obětem trestných činů poskytujeme také právní informace, díky kterým mohou klientky lépe uplatňovat svá práva v trestním řízení a při náhradě škody. Veškeré naše služby jsou bezplatné a komplexní, klientky u nás mohou vystupovat anonymně. Provozní doba: Pondělí: 9:00 – 15: 00 hodin, osobní konzultace (je potřeba se předem objednat) 

RANÁ PÉČE (RP), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná služba RP je podpora rodiny a podpora vývoje dítěte raného věku s ohroženým vývojem (opožděný vývoj), mentálním, tělesným či kombinovaným postižením prostřednictvím komplexu činností. Cílem služby je snížit negativní vliv postižení na rodinu dítě a jeho vývoj, zvýšit vývojovou úroveň dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy a podporovat jeho emocionální a sociální rozvoj. Posílit sociální kompetence rodiny a snížit jejich závislost na sociálních systémech. Dále vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace. Podpora rodičů dítěte, kteří mají prokazatelný opakovaný zájem o blaho dítěte. 

ROZUM A CIT, z. s. 

Nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné péče. Každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Poradenské centrum: poradenství a psychologické konzultace a terapie dětí, náhradních rodičů, organizování svépomocné skupiny pro pěstouny, arteterapeutické skupiny pro děti a mladé lidi z náhradních rodin, zprostředkování kontaktu dětí s jejich biologickou rodinou, diagnostické rozvahy. 
Doprovázení pěstounských rodin: doprovázení, vzdělávání, respitní a odlehčující služba. Kromě toho mají klienti možnost využít nadstandardních služeb, jako je terapie, asistovaný kontakt dětí se členy jejich biologické rodiny, letní pobyty pro celé náhradní rodiny atd. 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE DOBŘICHOVICE

 - propůjčeny prostory Tyršova ulice 160, 264 01 Sedlčany
Středisko výchovné péče v Dobřichovicích poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám odpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání.
Pomáhají:
- dětem (od 3 let), žákům a studentům (max. do 26 let)
- rodičům či osobám odpovědným za výchovu
- pedagogům, školám a třídním kolektivům
- dalším subjektům podílejících se na výchově, vzdělávání a pomoci rodinám
Nabízí:
- ambulantní konzultace
- Dětskou terapeutickou skupinu osobnostního rozvoje 
- 8 týdenní preventivně výchovné pobyty pro chlapce i dívky
- práci v terénu
- Práce s třídními kolektivy a programy na ,,klíč“ na žádost školy v oblasti sekundární prevence nebo metodické podpory pedagogů 
- Speciálně pedagogické a psychologické poradenství v těchto lokalitách: 
  • Sedlčany: kontaktní osoba Mgr. M. Veselá, tel.: 778532633 
  • Benešov: kontaktní osoby Mgr. J. Tůmová, tel.: 775 583 116 a Mgr. M. Stránský, tel.: 778 770 409 
  • Hořovice: kontaktní osoby - Bc. Simona Pilecká, tel. 778474867 a Mgr. Helga Žížalová, tel. 777474866 
 • Adresa: Pražská 151, 252 29 Dobřichovice 
 • Telefon:  + 420 257 711 387, +420 778 474 866
 • Web: http://www.svpd.cz/ 
 • E-mail: svpd@svpd.cz 
 • ID DS: ev48wde 

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE PŘÍBRAM

je odloučeným pracovištěm Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče,  Praha 4 – Na Dlouhé  Posláním střediska je pomoci dětem, členům rodiny, pedagogům a dalším důležitým osobám porozumět příčinám obtížné situace a posílit je v hledání cest řešení. Středisko provází své klienty v nalézání zdravého, bezpečného a odpovědného způsobu života, ve kterém dítě může naplňovat své vývojové potřeby a potenciál. Poskytuje diagnostické,  poradenské,  terapeutické  a metodické služby,  jedná-li se o řešení situace ve vztahu k dítěti.
Základním principem střediska je  poskytování služeb založených na profesionalitě, provázanosti a vzájemné spolupráci  celého  sociálního systému dítěte (zapojení členů rodiny, pedagogů nebo dalších důležitých osob a organizací).
Pro své klienty zajišťuje bezpečné a respektující prostředí, ve kterém podporuje svobodu volby klienta a zachovává jeho důvěru.   
Ambulantní práci zajišťuje tým speciálních pedagogů a psychologů. 
Vedoucí pracoviště: Mgr.et Ing. Jana Eliášová
Speciální pedagogové: PaedDr. Jana Ptáčková, Mgr. Iva Melicharová, Mgr. Igor Grimich
Psychologové:  Mgr. Irena Fišerová, Mgr. Milena Štěchová, Mgr. Ing. Denisa Urbanová
Kdo se na středisko může obrátit
- Děti a dospívající do 18 let (v případě přípravy na povolání do 26 let)
- Jejich rodiny
- Pedagogové
Nabízí
- Informační pohovor
- Poradenství
- Prostor pro hledání řešení problémů
- Spolupráci s rodinným systémem
- Skupinové programy pro děti a dospívající
- Rodičovské skupiny
- Preventivní programy pro třídní kolektivy, v nichž nejsou dobré vrstevnické vztahy
- Psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
- Informace o možnostech vhodné volby přípravy na zaměstnání
- Zprostředkování dobrovolných pobytů v rámci internátních středisek výchovné péče
- Konzultace pro další odborníky, kteří  pracují s dětmi a dospívajícími
S čím se můžete obrátit
- Nežádoucím rizikovým chováním
- Vztahovými problémy (s vrstevníky, autoritami, s rodiči…)
- Problémy se školní přizpůsobivostí (zhoršení prospěchu, porušování pravidel, záškoláctví…)
- Šikanou a agresivními projevy
- Řešením krizových situací
- Starostmi s volbou povolání
Nabízené služby jsou poskytovány bezplatně. Není nutné žádné doporučení.
Vstupní konzultaci lze dohodnout osobně nebo na telefonním čísle: +420 318 632 266 , +420 778 701 560, případně elektronicky.
 • Adresa: Školní 129, 261 01 Příbram 
 • Telefon: +420 318 632 266, +420 778 701 560
 • E-mail: svppb@volny.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V OBORU PSYCHOLOGIE

„Ve své psychologické ambulanci nabízím dětem i dospělým cílenou i komplexní diagnostiku, individuální a rodinnou psychoterapii, poradenství. Jsem registrovaná klinická psycholožka s atestací v systematické psychoterapii, akreditovaná rodinná a systemická terapeutka. V kombinované roli překladatelky a psycholožky jsem se podílela na přípravě a adaptaci diagnostické metody pro poruchy autistického spektra u dětí i dospělých ADOS-2 ve spolupráci s Testcentrem. Touto tematikou se nadále aktivně zabývám, spolupracuji s APLA Tábor“.

Soukromá psychologická praxe - propůjčeny prostory Tyršova ulice 160, 264 01 Sedlčany

Mgr. Eva Mikešová

Psychologické poradenství Plzeň, Tábor

PhDr. Lenka Filípková – náhradní rodinná péče

Mgr. Michaela Holcmannová  - náhradní rodinná péče

 • Adresa: Československé. Armády 364, Odolená Voda 250 70                                                     
 • mobil: +420 792 309 899
 • e-mail: holsmannova@klubickostesti.cz


Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram

- Mgr. Eva Bekerová – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – asistovaný styk
- Mgr. Kateřina Dragounová – sociální poradna – psycholog
Vytvořeno 12.12.2019 9:25:00 | přečteno 2614x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load