Na obsah stránky

Nemoc

 • Onemocněl Vám někdo z rodiny a dostali jste se do obtížné situace?
 • Máte pocit, že už nezvládáte vše jako dříve?
 • Potřebujete pomoc s domácností, nákupem či klidem?
 • Trpíte dlouhodobým / vážným onemocněním a nemůžete se o sebe postarat?
 • Potřebujete pomoci s péčí o nemocného?

CENTRUM PRO DĚTSKÝ SLUCH TAMTAM O. P. S., RANÁ PÉČE ČECHY

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin. Jednou ze služeb je Raná péče Čechy, která je službou terénní a je určena rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením od narození do 7 let. Raná péče je poskytována formou pravidelných terénních konzultací v přirozeném prostředí dítěte – v rodině, v přesně stanovených termínech v rozmezí 2 – 4 , 4 – 8 nebo 12 týdnů. Konzultace trvá 1,5 – 3 hodiny, část je věnovaná práci s dítětem (rozvoj komunikace, sluchového vnímání, motorických, sociálních a rozumových dovedností), část podpoře rodiny (odborné informace, poradenství, rozhovor). V období mezi konzultacemi je možné se na poradenského pracovníka obrátit telefonicky nebo formou e-mailové komunikace, vyřizuje a připravuje pro uživatele materiály podle předchozí dohody. Službu rané péče aktivují svým zájmem rodiče a je poskytována bezplatně.


DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU + SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Dům s pečovatelskou službou Sedlčany

Domy s pečovatelskou službou (dále „DPS“) jsou majetkem Města Sedlčany a jsou spravovány Městskou teplárenskou Sedlčany, s.r.o.. Výše nájemného za užívání bytu v DPS a za služby s užíváním  spojené se řídí platnými právními předpisy. Byt v DPS je bytem zvláštního určení ve smyslu § 686 odst. 4 Občanského zák. v platném znění, k tomuto bytu nevzniká právo společného nájmu manželů a nepřechází nájem bytu na rodinné příslušníky či jiné osoby. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města. Na přidělení bytu není žádný právní nárok. Návrhy na přidělení bytu v DPS předkládá Radě města Odbor majetku společně s vyjádřením Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany. Odbor majetku vede evidenci žádostí, která však nemá charakter pořadníku a doba podání žádosti o přidělení bytu v DPS nemá vliv na přednostní přidělení. Při posuzování potřebnosti řešení jednotlivých žadatelů je rozhodující aktuální zdravotní stav a sociální situace žadatele v době přidělení.  Zdravotní stav žadatelů musí být v době přijetí do DPS takový, aby umožňoval samostatný život s využitím pečovatelské služby. Na základě usnesení Rady města  vyhotoví Městská teplárenská Sedlčany, s.r.o. nájemní smlouvu. Ubytovací služby v celkovém počtu 48 bytových jednotek, které se nacházejí na adrese 28. října 172, 173, 175.

Dům s pečovatelskou službou Petrovice u Sedlčan

Domy s pečovatelskou službou (dále „DPS“) jsou majetkem Obce. Výše nájemného za užívání bytu v DPS a za služby s užíváním  spojené se řídí platnými právními předpisy. Byt v DPS je bytem zvláštního určení ve smyslu § 686 odst. 4 Občanského zák. v platném znění, k tomuto bytu nevzniká právo společného nájmu manželů a nepřechází nájem bytu na rodinné příslušníky či jiné osoby. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada Obce. Na přidělení bytu není žádný právní nárok. Návrhy na přidělení bytu v DPS jsou předkládány Radě Obce společně s vyjádřením Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany. Při posuzování potřebnosti řešení jednotlivých žadatelů je rozhodující aktuální zdravotní stav a sociální situace žadatele v době přidělení.  Zdravotní stav žadatelů musí být v době přijetí do DPS takový, aby umožňoval samostatný život s využitím pečovatelské služby. Ubytovací služby v celkovém počtu 11 bytových jednotek.

Dům s pečovatelskou službou Sedlec – Prčice

Domy s pečovatelskou službou (dále „DPS“) jsou majetkem Města. Výše nájemného za užívání bytu v DPS a za služby s užíváním  spojené se řídí platnými právními předpisy. Byt v DPS je bytem zvláštního určení ve smyslu § 686 odst. 4 Občanského zák. v platném znění, k tomuto bytu nevzniká právo společného nájmu manželů a nepřechází nájem bytu na rodinné příslušníky či jiné osoby. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města. Na přidělení bytu není žádný právní nárok. Návrhy na přidělení bytu v DPS jsou předkládány Radě města společně s vyjádřením Odboru sociálních věcí Městského úřadu Sedlčany. Při posuzování potřebnosti řešení jednotlivých žadatelů je rozhodující aktuální zdravotní stav a sociální situace žadatele v době přidělení.  Zdravotní stav žadatelů musí být v době přijetí do DPS takový, aby umožňoval samostatný život s využitím pečovatelské služby.

 • Adresa: Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec- Prčice
 • Kontaktní osoba: Ing. Jana Typtová
 • Telefon: +420 317 834 384, + 420 317 834 427
 • E-mail: typtova.mu@sedlec-prcice
 • Web: www.sedlec-prcice.cz


CHARITA STARÝ KNÍN – Oblastní centrum charitních sociálních služeb

Charita Starý Knín je církevní nezisková organizace, která byla založena v roce 1993. Smyslem činnosti je pomáhat seniorům, nemocným lidem a lidem v sociální nouzi, povzbuzovat je v jejich obtížné sociální situaci, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu.

V rámci ošetřovatelské služby provozují také půjčovnu kompenzačních pomůcek.

Hlavní aktivitou je pečovatelská služba – maximální míra finanční spoluúčasti klienta, asistenční služba se poskytuje u těžších případů postižení, zahrnuje intenzivní péči o jednoho klienta v rozsahu několika hodin, klient si tuto službu připlácí a ošetřovatelskou službu, kdy poskytuje domácí zdravotní službu zdravotními sestrami, tuto službu plně hradí zdravotní pojišťovna.

Střediska služeb CH Starý Knín, která pokrývají svou činností Sedlčansko a okolí:

Středisko Petrovice

Regionální pracoviště:  Dublovice, Jesenice, Kňovice, Kosova Hora, Křepenice, Nalžovice, Nedrahovice, Nechvalice, Petrovice, Počepice, Příčovy, Sedlčany, Vysoký Chlumec

 • Adresa: 262 55 Petrovice 49, Petrovice
 • Kontaktní osoba: Bc. Zdeňka Hejhalová,DiS. – vedoucí střediska
 • Telefon: 777 601 769, 736 501 148
 • e-mail. hejhalova@seznam.cz
 • petrovice@socialnipece.cz

Středisko Kamýk nad Vltavou

Regionální pracoviště: Krásná Hora nad Vltavou, Krašovice, Brzina, Milešov, Klenovice, Planá, Koubalova Lhota, Klučenice, Podskalí, Voltýřov, Dolní Hbity, Jelence, Luhy, Kácín, Třtí, Velká, Zduchovice, Solenice, Kamýk nad Vltavou.

 • Adresa: 262 63 Kamýk nad Vltavou 34
 • Kontaktní osoba: šárka Lacinová
 • Telefon: 605 587 200
 • E-mail: kamyknvlt@socialnipece.cz


KLINICKÁ LOGOPEDIE

„Zabýváme se problémy od nejdrobnějších řečových vad, např. chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost“. Logopedické služby, náprava řeči u dětí i dospělých.

 • Adresa: Sedlecká 37, 264 01 Sedlčany
 • Kontaktní osoba: Mgr. Iva Vanerová
 • Telefon: 318 625 629
 • E-mail: iva.vanerova@post.cz


MARANATHA, z. s.

Je křesťansky orientovaný spolek založený v roce 2002 známým českým developerem Radimem Passerem. Název MARANATHA pochází z aramejštiny, jeho doslovný překlad zní „Pán přichází“. Naším posláním je mimo jiné pomáhat zejména lidem v sociální nouzi povzbuzovat je v jejich obtížné sociální situaci, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně, pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu.


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (OS), CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV

Registrovaná sociální služba pro širokou cílovou skupinu mentálně postižených (i imobilních) osob od 1 roku do 64 let s různými typy poškození, žijící trvale mimo ústavní zařízení. Cílem poskytování sociální služby, je umožnit trvale pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo prostor pro zajištění osobních potřeb (např. rekreace, hospitalizace ve zdravotním zařízení, pracovní povinnosti. Aj.). Současně zajistit osobě s mentálním postižením — pobyt, stravu a podporu v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy. Služba posiluje kompetence rodiny a snižuje její závislost na sociálních systémech (např. trvalé umístění v sociálním zařízení).

 • Adresa: Tloskov 1, 25756 Neveklov

 • Telefon: +420 317 740 104


ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

MUDr. Marie Strejcová 
Adresa: 28.října 177, 264 01 Sedlčany
Telefon: +420 318 822 176,  +420 602 696 589

MUDr. Jaroslav Strejc 
Adresa: Petrovice 49, 262 55 Petrovice + 28. října 177, 264 01 Sedlčany
Telefon: Sedlčany - +420 318 822 176,  +420 739 310 635 (obě ordinace)

MUDr. Karel Pejša 
Adresa: Tyršova 160, 264 01 Sedlčany
Telefon: +420 318 841 540

MUDr. Lubomíra Vodňanská 
Adresa: Krásná Hora 192, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Telefon:  +420 774 824 441

MUDr. Ladislav Tichý
Adresa: Komenského 303, 257 91 Sedlec-Prčice
Telefon: +420 317 834 221, +420 603 764 442

Středisko zdraví spol. s r.o. - MUDr. Petra Pelikánová
Adresa: Pražská 38, 263 01 Dobříš
Telefon: +420 318 523 330,  +420 736 620 888


ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Olga Burianová

Adresa: 28. října 4, 264 01 Sedlčany odpolední ordinace: středa – do 18:00 hodin
Telefon: +420 318 875 417

MUDr. Hana Bechyňová

Adresa: 28. října 177, 264 01 Sedlčany odpolední ordinace: úterý – do 18:00 hodin
Telefon: +420 318 821 376
E-mail: hana.bech@centrum.cz
Web: www.bechynova.wbs.cz

MUDr. Andrea Chromcová

Adresa: Nám. T. G. Masaryka, 264 01 Sedlčany odpolední ordinace: úterý – do 18:00 hodin
Telefon: +420 318 822 070
E-mail: andrea.chromcova@seznam.cz 

MUDr. Irena Bilinová

Adresa: Růžová 322, 264 01 Sedlčany odpolední ordinace: pondělí. – do 18:00 hodin
Telefon: +420 318 822 257
E-mail: irenabilinova@volny.cz

MUDr. Šárka Machovská

Adresa: 28. října 177, 264 01 Sedlčany odpolední ordinace: středa – do 18:00 hodin
Telefon: +420  318 820 095
Web: http://mudr-machovska-sarka-mudr-petr-bilina.modernilekar.cz/ 

MUDr. Vladimír Zámostný

Adresa: 28. října 177, 264 01 Sedlčany odpolední ordinace: čtvrtek – do 18:00 hodin
Telefon: +420 318 822 495
web: http://mudr-vladimir-zamostny.modernilekar.cz/

MUDr. Věra Čedíková

Adresa: Krásná Hora 192, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou odpolední ordinace: úterý – do 17:00 hodin
Telefon: +420 318 862 308

MUDr. Zora Čelikovská

Adresa: Petrovice 49, 262 55 Petrovice odpolední ordinace: úterý – do 16:00 hodin
Telefon: +420 318 856 181
Web: http://mudr-zora-celikovska.zdravotniregistr.cz/
 

MUDr. Richard Zdráhal

Adresa: Komenského 303, 257 91 Sedlec-Prčice odpolední ordinace: pondělí – do 16:00 hodin
Telefon: +420 317 834 253

MUDr. Ondřej Bažant

Adresa: Komenského 303, 267 91 Sedlec – Prčice odpolední ordinace: středa – do 18:00 hodin
Telefon: +420 317 700 448


Psychiatrické ambulance pro dospělé

MUDr. Patrik Grexa

Adresa: Tyršova 160, 264 01 Sedlčany

Telefon: + 420 734 309 830
Ambulanci najdete v budově polikliniky v 1. patře naproti laboratoři.
Ordinačním dnem je úterý od 9 hodin.


Sexuologická a psychiatrická ordinace  -  MUDr. Dagmar Křížková

Adresa: Tyršova 2070, 256 01 Benešov
Telefon: +420 317 728 362
E-mail: dagmar.krizkova@tiscali.cz


Krizové centrum pro dospělé

Centrum sociálních služeb Praha

telefonicky – nonstop linka důvěry: 222 580 697
osobně – nonstop krizové centrum: 222 586 768 (návštěva možná i bez tel. objednání)
adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3–Žižkov

Občanská poradna Remedium: podpora a pomoc v psychosociální oblasti

Křišťanova 15, 130 00 Praha 3, tel.: 272 743 666, 605 284 737


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA:

Pečovatelská služba Sedlčany

Pečovatelská služba Sedlčany je poskytována pro osoby s trvalým pobytem ve městě Sedlčany a katastru města Sedlčany osobám se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné osoby. Využití pečovatelské služby spočívá hlavně v dovážce či donášce nákupů, obědů, obstarávání léků, drobné pomoci při úklidu v domácnosti, vyřízení záležitostech na úřadech, doprovodu k lékaři, praní prádla, v pomoci při běžných úkonech osobní hygieny a jiných úkonech dle potřeby klienta.

Pečovatelská služba Sedlec-Prčice

Pečovatelská služba Sedlčany je poskytována pro osoby s trvalým pobytem ve městě Sedlec-Prčice osobám se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné osoby. Využití pečovatelské služby spočívá např. v péči o osobní hygienu, odvozu k lékaři i další individuální služby dle zdravotního stavu.

 • Adresa: Městský úřad Sedlec-Prčice, nám. 7. května 62, 257 91 Sedlec- Prčice
 • Kontaktní osoba: Ing. Jana Typtová
 • Telefon: +420 317 834 384, + 420 317 834 427
 • E-mail: typtova.mu@sedlec-prcice
 • Web: www.sedlec-prcice.cz

PROJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ – Obec Kosova Hora

Poskytování sociálního bydlení osobám v nepříznivé sociální situaci v malometrážních bytech v lokalitě Obciny.


STŘEDISKO DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

Zdravotnická péče poskytována na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, poskytována sedm dní v týdnu


SVAZY A SPOLKY:

BENKON

Spolek žen s rakovinou prsu – prevence formou přednášek

 • Adresa: Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov
 • Telefon: 737 875 379, 737 378 861
 • E-mail: Benkon@seznam.cz

Svaz diabetiků ČR, místní organizace Sedlčany, pobočný spolek

Sdružování občanů s diagnostikovaným onemocněním diabetem, včetně jejich rodinných příslušníků

Každou 3. středu v měsíci a poslední čtvrtek v měsíci (9-11 hodin) možnost konzultací v kanceláři MO

Pořádá pravidelné schůzky, na kterých jsou zabezpečeny odborné přednášky a i rekondičně-edukačních pobytů, zajišťování volnočasových aktivit

 • Adresa: 28. října 173, 264 01 Sedlčany
 • Vedoucí organizace: Jana Planetová
 • Telefon: 602 211 800
 • E-mail: Jana.planetova@tiscali.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR – Poradenské centrum, o.s.

Poskytování poradenských služeb pro osoby sluchově postižené, další služby – zajištění opravy sluchadel.

 • Adresa: Žežická 193, 261 01Příbram VII
 • Vedoucí centra: Marie Fišerová
 • Telefon: 721 205 288, 603 570 340
 • E-mail: Snn.pb@volny.cz

Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Sedlčany, Centrum služeb MOSTP

Sdružuje občany s tělesným postižením v regionu, svou činností usiluje o integraci zdravotně znevýhodněných do společnosti zdravých lidí. Schůzky jsou s programem osvětových přednášek a pořádání Dnů zdraví, účast členů na ozdravných rekondičních pobytech a organizování tematických výletů. Půjčovna kompenzačních pomůcek

 • Adresa: Kapitána Jaroše 482, 264 01 Sedlčany
 • Vedoucí spolku: Marie Trčková
 • Telefon: 737 701 601
 • E-mail: Marie.trckova@centrum.cz

ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V OBORU PSYCHOLOGIE

„Ve své psychologické ambulanci nabízím dětem i dospělým cílenou i komplexní diagnostiku, individuální a rodinnou psychoterapii, poradenství. Jsem registrovaná klinická psycholožka s atestací v systematické psychoterapii, akreditovaná rodinná a systemická terapeutka. V kombinované roli překladatelky a psycholožky jsem se podílela na přípravě a adaptaci diagnostické metody pro poruchy autistického spektra u dětí i dospělých ADOS-2 ve spolupráci s Testcentrem. Touto tematikou se nadále aktivně zabývám, spolupracuji s APLA Tábor“.


ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:

MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Nestátního zdravotnické zařízení. Na základě smluv se zdravotními pojišťovnami nabízí zdravotní péči. Provozovatelem tohoto zařízení je od roku 2001 společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. Od roku 2008 je MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. členem skupiny VAMED Mediterra.

Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Klíčový poskytovatel zdravotnických služeb Příbramska, poskytuje zdravotní péči od roku 1881, 24 hodin denně.

 • Adresa: U Nemocnice 84, 261 01 Příbram 1
 • Telefon: infocentrum + 420 318 641 111
  • dospělí – pohotovost + 420 318 641 700 – nonstop
  • děti – pohotovost + 420 318 641 380 – Po-Pá 17:00-22:00, So-Ne 8:00-20:00 hodin
  • hlavní recepce + 420 318 641 700
 • E-mail: reditelstvi@onp.cz
 • Web: www.nemocnicepribram.cz

Zdravotně sociální služby – sociální poradenství, nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s.

Cílem služby je získání objektivního přehledu o potřebách včasné i dlouhodobě poskytované sociální pomoci nemocným. Dále pak zjistit a zmírnit negativní psychosociální faktory, které se podílí na onemocnění a ovlivňují průběh a uzdravení. Poskytované služby: evidence a úschova cenností, jednání pro dědictví, informace k důchodům, práce s rodinnými příslušníky, zajišťování duchovní služby, spolupráce při zajišťování další péče o pacienty (LDN, DS,…), poradenství pro seniory a osoby s civilizačním a chronickým onemocněním, zapůjčování kompenzačních pomůcek, pomoc při zajišťování poukazů na léčebné a ortopedické pomůcky,…

 • Adresa: Máchova 400, 256 30 Benešov
 • Telefon: +420 317 756 211, +420 317 756 523
  • Dospělí – interna: + 420 317 756 338 Po-Pá 16:00 – 20:00, So – Ne 8:00 – 18:00 hodin
  • Traumatologie: +420 317 756 227 Po – Pá 15:30 – 7:00, So, Ne, svátky 24 hodin
 • Email: pavla.houzarova@hospital-bn.cz, jana.babicka@hospital-bn.cz
 • Web: www.hospital-bn.cz
 • FB:www.facebook.com/nemocnicebenesov

 • Zubní pohotovosti

  Zubní pohotovost Příbram

  Provozní doba sobota, neděle 8:00 – 14:00 hodin

  • Adresa: Areál nemocnice Zdaboř, Podbrdská 269, budova H – 1. Patro, 261 01 Příbram
  • Telefon: + 420 318 654 705 

  Zubní pohotovost Praha 1

  Provozní doba po – pá 19:00 – 6: 00, sobota, neděle, svátky - nepřetržitě

  • Adresa: Spálená 78/12, 110 00 Nové Město
  • Telefon: + 420 222 924 268, + 420 222 924 211
  Vytvořeno 12.12.2019 7:37:35 | přečteno 1700x | Vodnansky

  Městský úřad Sedlčany

  náměstí T. G. Masaryka 32
  264 80 Sedlčany

  tel.: +420 318 822 742
  e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
  datová schránka: frsbn7e
  č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

  Úřední hodiny

  Pondělí 

  08:00-12:00 

  12:30-17:00 

  Úterý

  08:00-12:00 

  12:30-15:00 

  Středa 

  08:00-12:00 

  12:30-17:00 

  Úřední hodiny jednotlivých odborů

  mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
  (doporučujeme si schůzku předem domluvit)

  čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
  pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


  load