Na obsah stránky

Město Taverny, Francie

Charta přátelství

Charta přátelství mezi městy Taverny a Sedlčany

Text charty:
Starosta města Taverny pan Maurice Boscavert a starosta města Sedlčan pan Jiří Burian stvrzují dnes svým podpisem na této listině, že budou naplňovat vůli občanů svých měst a podporovat všestranný rozvoj vztahů mezi obyvateli francouzského města Taverny a českého města Sedlčany. Podpisy Charty přátelství plynou ze skutečné snahy vyhovět potřebám a zájmům občanů obou měst i národů. Vědomi si sounáležitosti našich evropských kultur a jejich historického vývoje, se zřetelem na nutnost obnov dočasně zpřetrhaných vztahů a s vírou v trvale se rozvíjející přátelství našich svobodných měst;Slavnostně se dnešního dne 21.5.1993 zava­zujeme: Zachovat stálé svazky mezi správami našich měst, podporovat spolupráci a výměnu našich obyvatel především v oblasti kultury a umění, školství a vzdělávání,zdravotnictví a sociální péče, sportu a tělovýchovy, ekologie a životního prostředí, ale i v dalších oblastech našeho života a přispívat tak vzájemným porozuměním ke sbratřování Evropy. Sjednotit naše snažení tak, abychom přispěli k výslednému úspěchu tohoto nezbytného díla svobody a prosperity a tak dopomohli k evropské jednotě.

Charta přátelství mezi městy Sedlčany a Taverny je obyvateli obou měst uskutečňována v rámci spolků přátel Taverny a Sedlčany.

 • Pavel Pína – Prezident Spolku přátel TAVERNY
 • Catherine Prévot – Président-Association"LES AMIS de SEDLČANY"(do roku 2015 byl prezidentem spolku "LES AMIS de SEDLČANY" Claude Farrandon, 2015 - duben 2016 Anny Gracient)
 • kontakt pro český i francouzský spolek: Markéta Křivská
 • tic@mesto-sedlcany.cz
 • tel: 318 821 158

Akce roku 2003/Les projets 2003

Projekt: Orientační projekt pro mládež a přínos před-profesionálního vyškolení při rozvoji sociálních kompetencí – na základě požadavku francouzského ministerstva:

Ministére de la Jeunesse, de I´Éducation nationale et de la Recherche Centre national d´études et de formation pour I´enfance inadaptée (Cnefei)

 • CNEFEI, centrum pro specializované vzdělávání handicapovaných nebo méně přizpůsobitelných zorganizovalo evropskou stáž pro cca 22 studentů ve Středočeském kraji, s pobytem v Sedlčanech dne 6. – 14. prosince 2003
 • po závěrečném vyškolení se studenti zabývali následujícími tématy:
  • završení vyškolení a profesní aktivity dospívajících nebo dospělých, kteří mohou působit vážné a trvalé obtíže
  • podpoření své autonomie a svého sociálního začlenění
 • seznámení se s programem vzdělávacího, sociálního a medicínsko – sociálního sektoru v Čechách
 • provádění výměny zkušeností s odborníky pověřenými vyškolením a sociálním začleněním handicapovaných o­sob
 • vytipování zařízení pro chráněná pracoviště, pro podniky, které mají přijímat handicapované zaměstnance, atd.

Parice Blougorn

Responsable de la formation des Educateurs

Techniques Spécialisés

Akce roku 2004/Les projets 2004

Návštěva francouzských představitelů Spolku přátel Sedlčany

Návštěva francouzských představitelů Spolku přátel Sedlčan v sedlčanském regionu se konala ve dnech 10. – 17. říjen 2004. Příprava výměnných akcí – fotbal, pinponk, kulturní vystoupení a prezentace francouzských produktů na městských slavnostech Rosa.

Akce roku 2005/Les projets 2005

Sedlčanské hudební dny v Taverny

Ve dnech 22. – 25. září 2005 pořádalo partnerské město Taverny  "Sedlčanské hudební dny v Taverny", kterého se zúčastnili zástupci města Sedlčany a hudební skupina Marimba.

Akce roku 2006/Les projets 2006

Účast na slavnostním otevření Kulturního centra v Taverny dne 23. září 2006

Ve dnech 22. – 24.9. 2006 navštívil starosta města Sedlčany Ing. Jiří Burian partnerské město Taverny u příležitosti otevření Kulturního centra v Taverny dne 23. září 2006.

Akce roku 2007/Les projets 2007

Oficiální návštěva francouzské delegace

Ve dnech 16. – 20.5. 2007 navštívila naše město oficiální francouzská delegace. Francouzsští přátelé byli slavnostně uvítáni starostou města a v dalších dnech následoval bohatý program. Navštívili důležité budovy města Sedlčany, uskutečnili celodenní výlet do Prahy, do Jižních Čech, v Táboře si prohlédli husitské muzeum, navštívili Jindřichův Hradec a poté i Třeboň.

Akce roku 2008/Les projets 2008

15. Výročí partnerství města Sedlčany a francouzského města Taverny (1993 – 2008)

V květnu roku 1993 byla v sále Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech podepsána Smlouva o partnerství měst Taverny a Sedlčany. Starostové obou měst – Ing. Jiří Burian a pan Maurice Boscavert, občané našich měst a členové spolků (Spolek přátel Taverny, Association “Les Amis de Sedlčany”) se v uplynulém období mnohokrát navštívili, byla navázána mnohá přátelství, došlo k vzájemnému poznání způsobu života, prostředí a kultury obou národů. Jsem moc rád, že se naše partnerství neomezilo jenom na vzájemné návštěvy určitého počtu členů spolků
a představitelů radnic, ale že díky našim dobrým vztahům byly umožněny kontakty nejrůznějších skupin našich občanů.

Patnáct let partnerství (1993 – 2008)

V letošním roce si připomínáme 15 let od uzavření partnerství mezi našimi městy . V průběhu tohoto času se uskutečnilo veliké množství nejrůznějších návštěv, exkurzí, stáží a výměn, při kterých se poznávali občané francouzského Taverny a českých Sedlčan. Vzniklo mnoho hezkých osobních vztahů mezi představiteli vedení obou měst, spolků přátel, mezi studenty. Díky partnerství došlo k lepšímu vzájemnému poznání života a mentality lidí našich měst a našich zemí. V Sedlčanech jsme velice rádi, že máme ve Francii, v Taverny své přátele, kteří nám pomohli „v návratu do Evropy“ a těšíme se na budoucí spolupráci. Pavel Pína

Quinze ans de partenariat (1993 – 2008)

Cette année, nous commémorons 15 ans de la conclusion du partenariat entre nos deux villes. Pendant ce temps, un grand nombre de diverses visites, excursions, stages et échanges ont eu lieu où des citoyens de la ville française Taverny et de la ville tchèque Sedlčany se rencontraient. Beaucoup de jolies relations personnelles sont nées entre les représentants de la direction des deux villes, des associations des amis, parmi les étudiants. La connaissance réciproque de la vie et de la mentalité des habitants de nos villes et nos pays s’est améliorée grâce au jumelage. A Sedlčany, nous sommes très contents que nous avons en France,
à Taverny, nos amis qui nous ont aidés « à retourner en Europe » et nous attendons avec plaisir notre collaboration future. Pavel Pína

Akce roku 2009/Les projets 2009

25. dubna – 2. května:

Studenti gymnázia Jacquesa – Préverta přijeli do Sedlčan Francouzští studenti, které doprovázeli jejich profesoři Françoise Hérault, Stéphane Geay a Jonathan Mesgouez, byli během pobytu v Sedlčanech ubytováni u svých českých kamarádů. Hlavní náplní programu byl pětidenní sportovní kurz v jihočeském Rožmberku (kolo, rafty, sjezd Vltavy na kánoích) a výlet do Prahy. Aktivity naplánovali a připravili ředitel GOA Zdeněk Šimeček a profesoři Zdeněk Šimeček ml., František Hodys a Stanislava Jelenová.

11. – 23. května:

TATRAN Sedlčany na turnaji COSMO Taverny Mladí sedlčanští fotbalisté se pod vedením Jaromíra Jandy zúčastnili dvoudenního turnaje v Taverny. Umístili se v první polovině tabulky a navíc si odvezli i spoustu zážitků, mezi které patřila i návštěva Paříže. Program a pobyt sedlčanských připravil Didier Noirot z COSMO Taverny.

23. – 30. května:

Účast sedlčanské umělecké školy na projektu „OUTSIDERS – Umění v ulicích“ Lenka a Rastislav, profesoři sedlčanské umělecké školy, spolupracovali při instalaci plastik a mozaik v ulicích města Taverny s Ateliérem sochařského umění a její ředitelkou paní Noriko. Pobyt byl zakončen vernisáží, kterou Ateliér zorganizoval.

18. – 21. června:

Francouzi na slavnostech ROSA Tradičních městských slavností Rosa se tentokrát účastnila i francouzská delegace. Francouze přijal v Sedlčanech na radnici starosta pan Jiří Burian a prezident Spolku přátel Taverny pan Pavel Pína. Francouzští přátelé Annie a Philippe se osobně podíleli na programu slavností Rosa svým tanečním vystoupení v dobových kostýmech. Mezi další body pobytu patřilo jednání o budoucích společných projektech partnerských měst a návštěva Prahy. Po pražských památkách provedl Francouze pan Bohuslav Královec a jeho dvě dcery.

18. října:

Maraton EKIDEN Studenti sedlčanského gymnázia se poprvé zúčastnili tradičního štafetového běhu (2×10 km, 3×5km, 1×7km), který pořádá město Taverny. Šestičlennou výpravu studentů vedl pan profesor Jiří Doubrava. Doprovodný program byl na významné události bohatý: večeře se starostou města Taverny panem Mauricem Boscavertem, návštěva Paříže, ochutnávka francouzských vín a sýrů. Sedlčanští se umístili na krásném třetím místě.

22. – 25. listopadu:

Návštěva členů Asociace přátel Sedlčan na listopadovém oficiálním setkání české a francouzské delegace se projednávaly možnosti spolupráce na rok 2010. Za francouzskou stranu se jednání účastnil Claude Farrandon a Jean Michel, za českou pak mimo starosta města Sedlčany Jiří Burian, Miroslav Holzel a Pavel Pína. Dále se hovořilo o přípravách na Vánoční trh v Taverny, kde si obyvatelé města mohou zakoupit i původní výrobky ze Sedlčanska.

Akce roku 2010/Les projets 2010

Sedlčanští ve Francii

 • Studenti GOA na jaře navštívili své francouzské kamarády, které poznali během loňského pobytu Francouzů v Sedlčanech. Program byl zaměřen na neobvyklé sportovní aktivity (návštěva lanového parku, jízda na „plachetnicích na kolečkách“). Jednu část pobytu studenti strávili ve městě Taverny, další pak na pláži v Normandii.
 • Taverny: výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Sedlčany.
 • Město Taverny v říjnu pořádalo tradiční Maratón Ekiden. Na tuto sportovní akci se vypravilo také 6 studentů GaSOŠE Sedlčany.

Les représentants tchèques en France

 • Au printemps, des étudiants de GaSOŠE sont venus chez leurs amis Français. C´était l´année dernière, pendant le séjour des Français à Sedlčany, quand ils ont pris leur connaissance mutuelle. Le programme se concentrait sur les activités sportives très originelles (le parc aux cordes, chariots à voile). Les étudiants ont passé une partie de leur séjour à Taverny et l´autre à la plage en Normandie.
 • Taverny: une exposition des œuvres de l´art plastique des élèves de l´Ecole des Arts de Sedlčany.
 • En octobre, la ville Taverny a organisée le marathon Ekiden. Six étudiants de GOA Sedlčany ont assisté à cette action sportive.

Akce roku 2011/Les projets 2011

 • Na základě jednání s Claudem Farrandonem v listopadu loňského roku a na základě dlouhodobých recipročních vztahů učitelů a studentů gymnázia jsou tento rok realizovány následující aktivity:
  • Francouzští studenti z lycea Bovet absolvovali v rámci vzájemných projektů se studenty gymnázia Sedlčany týdenní pobyt v dubnu 2011 v jižních Čechách, soustředěný na sociální a zdravotní tematiku.
  • Druhá týdenní návštěva francouzských studentů z lycea Jacquesa Préverta v Sedlčanech též v měsíci dubnu byla orientována na kulturu – divadlo v Sedlčanech a zbývající část pobytu byla směrována jako již dva předchozí roky na sportovní aktivity v Jižních Čechách.

 4.4. 2011 – návštěva prvního rady Francouzského velvyslanectví v ČR – pan Nicolas Lacoste

 • Pan první rada strávil 1 den v Sedlčanech. V rámci jeho návštěvy radnice a po přijetí starostou města, Ing. Jiřím Burianem a prezidentem Spolku přátel Taverny panem Pavlem Pínou, se konala beseda s českými a francouzskými studenty ve sportovní hale gymnázia. Odpolední program prvního rady byl zaměřen na exkurzi v Povltavských mlékárnách.
 • O průběhu návštěvy prvního rady v Sedlčanech byli francouzští přátelé v Taverny informováni následujícím kladným hodnocením francouzské ambasády:

Vážený pane,

Srdečně vám děkuji za všechny informace. Návštěva Sedlčan byla opravdu zajímavá, pan Lacoste jí velice chválil stejně tak jako své setkání s panem starostou a panem Pínou, který
s ním strávil celý den. Setkání se studenty proběhlo ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře. Upřímně mě těší všechny novinky ve spolupráci vašeho města a Sedlčan a předem vám děkuji, že mě o nich budete do budoucna informovat.

S pozdravy

Ambasáda Francie v České republice

Ambassade de France en République tchéque

Návštěva francouzských výtvarníků 10. – 13.9. 2011

Skupina 6 – ti francouzských výtvarníků navštívila Sedlčany a na základě domluvy s pedagogy ZUŠ absolvovala následující tematické návštěvy:

– berounské keramické trhy, bechyňskou Střední keramickou školu, prohlídku výstavy výtvarníků v Dublovicích

Jeden den pobytu byl věnován návštěvě historické Prahy a dále byli přijati francouzským velvyslancem u příležitosti Dnu otevřených dveří na Francouzské ambasádě.

Tato návštěva byla hodnocena z obou stran jako velmi úspěšná. Na jaře je plánována další výměna, a to české delegace do Francie.

Za akci zodpovídala Mgr. Diana Pinkasová, zástupkyně ředitelky ZUŠ Sedlčany a Mgr. Lenka Feldsteinová, vedoucí VO ZUŠ Sedlčany.

Návštěva českých studentů v Taverny ve dnech 12. - 20.10. 2011

V říjnu letošního roku odjela skupina studentů GaSOŠE Sedlčany v doprovodu dvou pedagogů na týdenní pobyt do francouzského Taverny na opětovaný výměnný pobyt, kdy v dubnu tohoto roku uskutečnili francouzští studenti nejprve pobyt u nás. V partnerské škole Lycée Louis Jouvet je čekalo milé přivítání místními studenty a učiteli, kteří pro ně připravili pestrý program na celý týden (Eiffelova věž, zámek Versailles, Disneyland u Paříže, prohlídka školy a radnice v Taverny).

Šest studentů GaSOŠE se během pobytu účastnilo místního štafetovém maratónu Ekiden, kde získali první místo v kategorii smíšených týmů bez licence - domů si tak přivezli navíc zlaté medaile a pohár.

Ke konci strávených dní se na místní škole konal závěrečný večírek, na kterém všichni čeští studenti obdrželi dárky od školy nebo i od svých hostitelů. Čeští i francouzští studenti se shodli na tom, že ve výměnných pobytech tohoto typu mají obě strany zájem pokračovat.

Návštěva starosty francouzského partnerského města Taverny v Sedlčanech ve dnech 25. - 27.11. 2011

Na poslední listopadový víkend byla naplánována návštěva starosty francouzského partnerského města Taverny v Sedlčanech. Starosta města Taverny, pan Maurice Boscavert navštívil Sedlčany spolu se svou manželkou a městskou radní pověřenou pro vzájemné kontakty partnerských měst, paní Guignard, na pozvání starosty města Sedlčan, Ing. Buriana. Společné jednání též za účasti členů Spolku přátel města Taverny a prezidenta spolku, Pavla Píny, bylo věnováno společným projektům spolupráce v r. 2012 a návrhům příprav oslav 20. výročí vzniku tohoto partnerství (jumelage). Manželé Boscavertovi se v rámci tohoto víkendu zúčastnili sobotní dopolední akce ,,Rekord - Nejvíce lidí s vánoční ozdobou" na sedlčanském náměstí a dále farmářských trhů v Sedlci - Prčici, kde byli přijati starostkou města Mirkou Jeřábkovou. Během společného oběda ve sportovním areálu Monínec projednávali možnosti budoucí spolupráce v rámci tohoto regionu.

Les Projets 2011

 • Suite à la rencontre du novembre dernier avec Claude Farrandon et dans le cadre des relations durables et réciproques entre les professeurs et les étudiants du lycée de Sedlčany, des activités suivantes ont été realisées cette année:
  • En avril 2011, des étudiants français du lycée Bovet ont passé une semaine dans la Bohême du Sud. Ce séjour portait sur le thème de la santé et des thèmes sociales.
  • La visite des étudiants français du lycée Jacques Prévert à Sedlčany a été realisée en avril 2011. Cette fois-ci les étudiants se sont concentrés sur la culture (le spectacle à Sedlčany). Pendant le reste du séjour, les étudiants ont pu profiter des activités sportives dans la Bohême du Sud.

le 4 avril 2011 – la visite du premier conseiller de l´Ambassade de France en République tchèque – Monsieur Nicolas Lacoste

 • Le premier conseiller a passé une journée à Sedlčany. Monsieur le Maire Jiří Burian et Monsieur Pína, le président de l´Association des amis de Taverny ont accueilli M. Lacoste à la mairie. A cette occasion une discussion avec des étudiants tchèques et français a été organisée dans le gymnase du lycée de Sedlčany. Dans l´après-midi, le premier conseiller a participé à l´excursion dans l´entreprise Povltavské mlékárny (Groupe Bongrain).
 • Au nom de l´Ambassade de France, M. Lacoste a apprécié l´organisation de sa visite à Sedlčany dans sa lettre destinée à l´Association des amis de Sedlčany:

Monsieur,

Je vous remercie sincérement de toutes les informations. La visite de Sedlcany a été vraiment intéressante, M. de Lacoste l´a beaucoup appréciée, ainsi que la rencontre avec Monsieur le Maire, M. Pina, qui ont passé avec nous toute la journeé. La rencontre avec las lycéens a été trés décontractée et amicale. Je suis sincérement intéressée par toutes les nouvelles sur vos échanges avec Sedlcany et je vous en remercie á l´avance. Meilleures salutations

Ambassade de France en République tchéque

La visite des artistes français du 10 au 13 septembre 2011

Un groupe de six artistes français est venu à Sedlčany. Grâce à la coopération avec des professeurs de l'École des Arts de Sedlčany, des Français ont pu profiter du programme des visites thématiques suivantes:

Des marchés de céramique à Beroun, l'École professionnelle de céramique à Bechyně, l'exposition des artistes à Dublovice

Dans le cadre de la visite, la délégation française a également passé une journée au centre historique de la Prague. A l'occasion de la journée porte ouverte qui a eu lieu à l'ambassade française à Prague, les artistes ont été accueillis par l'ambassadeur de la France.

Les deux parties ont été très contentes avec cette rencontre mutuelle. La visite prochaine est déja fixé au printemps 2012 quand la délégation tchèque va venir en France.

C'étaient Diana Pinkasová et Lenka Feldsteinová, des professeurs de l'École des Arts de Sedlčany, qui ont organisé le programme de la visite.

Les représentants tchèques en France - 12. - 20.10. 2011

En octobre 2011, un groupe des lycéens de Sedlčany et deux professeurs, sont partis à Taverny pour un séjour d´échange. Ce voyage a été précédé du séjour des étudiants français à Sedlčany qui avait lieu en avril 2011. Les Tchèques ont été très bien accueillis au Lycée Luis Jouvet par des étudiants et des professeurs qui ont préparé un programme très riche pour toute la semaine (La Tour Eiffel, le chateau Versailles, le Disneyland près de Paris, la visite du lycée et de l´hôtel de la ville à Taverny).

Pendant le séjour en France, six lycéens de Sedlčany ont participé au marathon Ekiden. Ils y ont remporté le premier prix en catégorie des équipes mixtes sans licence, alors des jeunes sportifs ont reçu des médailles d´or et une coupe.

A la fin de cette rencontre amicale, le lycée français a organisé une soirée. A cette occasion, tous les étudiants tchèques ont reçu de jolis cadeux. Les Tchèques et les Français s´amusaient très bien et ils ont exprimé un souhait commun de continuer les échanges mutuels.

Akce roku 2012/Les projets 2012

8. 4.  -  14.4.2012  -  výměnný pobyt studentů sedlčanského gymnázia a obchodní akademie v Taverny

 • pobyt v rodinách
 • program připravený  tavernským lyceem Jaques Prévert – návštěva Paříže, výlet do Normandie, prohlídka Versailles

27.4.  - 1.5.2012  - návštěva Městské hudební školy Taverny v Sedlčanech

 • hlavním bodem programu této téměř 40-ti členné návštěvy byl

Francouzsko-český koncert/Concert Franco-Tchéque“

Společný koncertní večer žáků a učitelů Městské hudební školy Taverny a Taneční orchestr Základní umělecké školy Sedlčany  v Kulturním domě ,  slavnostního rautu se zúčastnili též členové Spolku přátel Taverny

 • dopolední koncert pro 400 žáků sedlčanských škol se uskutečnil též v Kulturním domě za  milé účasti paní Denisy Pánkové-Schránilové , atašé pro decentralizovanou spolupráci Francouzského velvyslanectví v České republice. Společně s francouzskými hudebníky absolvovali odpolední program
 • sportovně odpočinkové a zážitkové odpoledne v Sedlčanském regionu.

11. – 14.10. 2012 –  maratónský  běh EKIDEN  -  Taverny

 • již  čtvrtá účast studentů gymnázia Sedlčany na štafetovém běhu EKIDEN v Taverny

Les projets 2012

8. 4.  -  14.4.2012  -  Séjour d´échange des lycéens de SedlčanyàTaverny

 • le séjour dans les familles français
 • le programme organisé par le lycée Jaques Prévert – la visite de Paris, le voyage en Normandie, la visite de Versailles.

27.4.  - 1.5.2012  - Accueil du conservatoire de musique par Sedlčany

 • Une délégation des quarante personnes est venue à Sedlčany. L´évènement le plus attendu était le Concert Franco-Tchèque. Des élèves, des professeurs et l´Orchestre de danse de l´Ecole des arts de Sedlčany ont participé à ce concert qui avait lieu à la Maison culturelle de Josef Suk. Pendant le raout, les membres de l´associat ion des Amis de Taverny se sont rencontrés avec leurs amis français.

 • Le lendemain, les musiciens tchèques et français ont donné un concert également pour les 400 élèves des établissements scolaires de Sedlčany. Madame Denisa Pánková-Schránilová, l´attachée pour la coopération décentralisée de l´ambassade français est venue à Sedlčany pour voir le concert. Ensuite des jeunes Tchèques et Madame Pánková-Schránilová ont passé un après-midi avec la délégation française. L´après-midi plein d´activités sportifs et d´exprériences en région de Sedlčany.

11. – 14.10. 2012 –  le marathon EKIDEN àTaverny

 • Pour la quatrième fois, un groupe des lycéens de Sedlčany a participéàla course de relais au MarathonEKIDENàTaverny.

Akce roku 2013/Les projets 2013

20 let partnerství Sedlčany – Taverny / 20 ans de jumelage Sedlčany – Taverny

16. – 19.5.2013 Sedlčany

 • V roce 2013 uplynulo 20 let od uzavření partnerství měst Sedlčany a Taverny. Ve dnech 16.-19. května jsme v Sedlčanech přivítali skupinu občanů tohoto francouzského města složenou ze zástupců radnice, spolku přátel a studentů.
 • Po slavnostním uvítání starostou Sedlčan Jiřím Burianem, které proběhlo v zasedací síni historické budovy radnice, navštívili francouzští přátelé Městské muzeum. Po krátkém přivítání ředitelem muzea  Davidem Hrochem se všichni seznámili se stálou expozicí, s velkým zájmem si prohlédli zejména renesanční Krčínův kancionál.
 • Společný oběd byl zajištěn ve školní restauraci Středního odborného učiliště v Bezručově ulici.
 • Po obědě se skupina francouzských hostů rozdělila. Část navštívila Městskou knihovnu, kde je přijala vedoucí knihovny Blanka Tauberová, poté shlédli výstavu prací žáků Základní umělecké školy s komentářem zástupkyně ředitelky Diany Pinkasové.
 • Studenti dali přednost sportování a se svými českými vrstevníky si zahráli florbal v tělocvičně gymnázia a obchodní akademie.
 • V podvečer byla v Kulturním domě Josefa Suka slavnostně otevřena výstava k příležitosti 20. výročí partnerství obou měst. Výstavu otevřeli starosta Sedlčan Jiří Burian a pan Laurent Toulouse, první rada Francouzského velvyslanectví v Praze. Výstavu tvořily fotografie, plakáty, dokumenty, upomínkové předměty nashromážděné v průběhu dvaceti let spolupráce.
 • Poté starosta Sedlčan Jiří Burian zahájil v divadelním sále  slavnostní večer na kterém dále promluvili, zástupce tavernské radnice paní Anita Guignard, prezidenti spolků přátel, Pavel Pína za Sedlčany a Claude Farrandon za Taverny. pan Laurent Toulouse, první rada francouzské ambasády a paní Denisa Pánková-Schránilová, atašé pro decentralizovanou spolupráci.
 • Na závěr promluvila žena, která stála u zrodu myšlenky partnerství, paní Kamila Leclerc, konferenční tlumočnice, předsedkyně a zakladatelka francouzské větve Nadace Olgy Havlové. 
 • Společenský večer doprovodilo hudební seskupení Classic Jazz 4 Boba Zajíčka.
 • V sobotu 18. května navštívili naši francouzští přátelé Prahu, v neděli při cestě na letiště si ještě stihli prohlédnout zámek v Dobříši.

du 16 au 19 mai 2013 à Sedlčany

 • En 2013 nous fêtons les 20 ans de la conclusion du jumelage entre les villes Sedlčany et Taverny. A cette occasion nous avons accueilli à Sedlčany du 16 au 19 mai un groupe des citoyens de cette ville française composé des représentants de la mairie, de l’Association des Amis et des étudiants.
 •  Après l’accueil solennel réservé par Monsieur le Maire de Sedlčany Jiří Burian qui a eu lieu dans la salle de réunion du bâtiment historique de la mairie, nos amis français ont visité le Musée municipal. Après un court accueil par le directeur du musée Monsieur David Hroch toute la délégation a pris connaissance de l’exposition permanente et avec un grand intérêt tout le monde a regardé avant tout le cantionnaire de Krčín datant de la Renaissance.
 •  Le déjeuner commun a été pris dans le restaurant scolaire au lycée professionnel dans la rue de Bezruč.
 • Après le déjeuner, le groupe de nos invités français s’est divisé. Une partie a visité la Bibliothèque municipale où elle a été reçue par la responsable de bibliothèque Madame Blanka Tauberová. Les Français ont ensuite vu l’exposition des travaux des élèves de l’Ecole des Arts avec le commentaire de l’adjointe de la directrice Madame Diana Pinkasová.
 •  Les étudiants ont préféré le sport et avec les étudiants tchèques de leur âge ils ont joué au floorball au gymnase du lycée et de l’académie commerciale.
 •  A la tombée de la nuit, l’exposition à l’occasion du 20e anniversaire du jumelage entre les deux villes a été inaugurée dans la Maison de culture de Josef Suk. L’exposition a été ouverte par Monsieur le Maire de Sedlčany Jiří Burian et Monsieur Laurent Toulouse, premier conseiller de l’Ambassade française à Prague. L’exposition présentait des photos, affiches, documents et souvenirs ramassés au cours des vingt ans de coopération.
 •  Ensuite, dans la salle de théâtre Monsieur le Maire de Sedlčany Jiří Burian a inauguré la soirée solennelle au cours de la quelle les invités ont entendu le discours de la représentante de la mairie de Taverny Madame Anita Guignard, des deux présidents des Associations des Amis Pavel Pína pour Sedlčany et Claude Farrandon pour Taverny, de Monsieur Laurent Toulouse, premier conseiller de l’Ambassade française et de Madame Denisa Pánková-Schránilová, attaché pour la coopération décentralisée.
 •  Le dernier discours a été prononcé par la femme qui était présente à la naissance de l’idée de jumelage – Madame Kamila Leclerc, interprète de conférence, présidente et fondatrice de la branche française de la Fondation d’Olga Havel. 
 •  La soirée commune a été accompagné par le groupe de musique Classic Jazz 4 de Bob Zajíček.
 •  Samedi le 18 mai, nos amis français ont visité Prague et dimanche sur la route à l’aéroport ils ont eu encore le temps de visiter le château de Dobříš.

13. – 16.6.2013 Taverny

 • Ve dnech 13. – 16.června proběhla druhá část oslav, kdy skupina sedlčanských občanů, složená ze zástupců radnice, spolku přátel a studentů navštívila partnerské město Taverny.
 • V pátek 14. června v dopoledních hodinách byli členové delegace přijati starostou Taverny panem Mauricem Boscavertem v městském kulturním centru.
 • Během výletu do nedalekého městečka Auvers-Sur-Oise jsme navštívili Ateliér Daubigny a velice zajímavé Muzeum absintu.
 • Odpoledne proběhlo v Taverny slavnostní otevření ulice Václava Havla za přítomnosti zástupce českého velvyslanectví pana Michala Dvořáka.
 • Při slavnostním večeru v Kulturním centru promluvil Pavel Pína, prezident spolku přátel Taverny, Claude Farrandon, prezident spolku přátel Sedlčan, paní Kamila Leclerc, konferenční tlumočnice, zakladatelka francouzské větve Nadace Olgy Havlové, Michal Dvořák, zástupce české ambasády v Paříži, starosta Sedlčan pan Jiří Burian a starosta Taverny pan Maurice Boscavert.
 • Po oficiální části následoval koncert žáků a učitelů tavernské konzervatoře.
 • Společnou večeři, pořádanou Spolkem přátel Sedlčan, zpestřilo vystoupení tanečníků, kteří předvedli dobové tance.
 • Následující den jsme strávili v Paříži. Při návštěvě francouzského hlavního města jsme si prohlédli nejznámější  architektonické památky - katedrálu Notre Dame, palác Louvre, Invalidovnu, náměstí Concorde, Eiffelovu věž.
 • Odpoledne jsme se sešli ke společnému přípitku na náměstí Trocadero.
 • Následovala večerní projížďka po Seině spojená s večeří. Pohled na dominanty Paříže z řeky měl své neopakovatelné kouzlo. Znovu jsme si prohlédli Notre Dame, Muzeum ďOrsay, Eiffelovu věž a sochu Svobody již ve večerním osvětlení.
 • Závěr našeho pobytu zanechal ve všech členech české výpravy hluboké dojmy.

du 13 au 16 juin 2013 à Taverny

 • La seconde partie de la célébration s’est réalisée du 13 au 16 juin. Un groupe des citoyens de Sedlčany composé des représentants de la mairie, de l’Association des Amis et des étudiants est parti dans la ville jumelée Taverny.
 • Vendredi matin le 14 juin, les membres de la délégation ont été accueilli par Monsieur le Maire de Taverny Maurice Boscavert au Centre culturel municipal.
 • Lors de l’excursion dans la ville pas trop éloignée Auvers-sur-Oise nous avons visité l’Atelier Daubigny et le Musée de l’absinthe très intéressant.
 • Après-midi, nous avons participé à l’inauguration de la rue de Václav Havel à Taverny en présence du représentant de l’ambassade tchèque Monsieur Michal Dvořák.
 • Lors de la soirée solennelle au Centre culturel, les invités ont entendu le discours de Monsieur Pavel Pína, président de l’Association des Amis de Taverny, de Monsieur Claude Farrandon, président de l’Association des Amis de Sedlčany, de Madame Kamila Leclerc, interprète de conférence, fondatrice de la branche française de la Fondation d’Olga Havel, de Monsieur Michal Dvořák, représentant de l’Ambassade tchèque à Paris, de Monsieur le Maire de Sedlčany Jiří Burian et de Monsieur le Maire de Taverny Maurice Boscavert.
 • Après la partie officielle, le public a écouté le concert des élèves et des professeurs du Conservatoire de Taverny.
 • Le dîner commun organisé par l’Association des Amis de Sedlčany a été animé par le spectacle des danseurs qui ont présenté des danses d’époque.
 • Le lendemain, nous avons passé toute la journée à Paris. Lors de la promenade dans la capitale française, nous avons visité les monuments architectoniques les plus célèbres – la cathédrale de Notre dame, le palais du Louvre, l’hôtel des Invalides, la place de la Concorde, la tour Eiffel.
 • Après-midi, nous nous sommes réunis à la place de Trocadéro pour boire l’apéritif ensemble.
 • Ensuite nous sommes montés sur le bateau-mouche pour faire une promenade du soir sur la Seine accompagnée du dîner. Le regard sur les dominantes avait son charme qui n’est pas répétable. Nous avons revu la cathédrale de Notre Dame, le Musée d’Orsay, la tour Eiffel et la statue de la Liberté et cette fois-ci en éclairage nocturne.
 • Cette fin de notre séjour a produit de profondes impressions dans les esprits de tous les membres de la délégation tchèque.

Ekiden v Taverny 2013

Studenti gymnázia se opět zúčastnili štafetového maratónu Ekiden, který se konal již po jedenácté ve spřáteleném francouzském městě Taverny. V pátek 11.10. nás u tavernské radnice v dopoledních hodinách přivítal prezident asociace Amis de Sedlčany Jean-Claude Farandon, který se o nás celý pobyt špičkově staral. Sobota patřila tradičnímu výletu do Paříže, kde jsme navštívili Eiffelovu věž a vyhlídkovou lodí po řece Seina se přesunuli ke katedrále Notre Dame a obrazárně Louvre. Den završil slavnostní ceremoniál k zahájení mezinárodního mistrovství Francie. Naše družstvo se zúčastnilo kategorie semi Ekidenu smíšených družstev (2 dívky, 2 chlapci). V neděli třináctého v 9 hodin ráno se na startovní linii v lehce mrazivém ale slunečném počasí postavila naše zkušená specialistka na první úseky Magda Jirsová. Svůj pěti kilometrový úsek zvládla obdivuhodným způsobem - ze stovky startujících předala štafetu jako třetí žena benjamínkovi našeho týmu Aničce Jarolímkové, která svou pozici ještě o jednu příčku vylepšila! Ve třetím úseku Martin Hroch po velmi tuhém boji pozici udržel a předal finish menovi Jiřímu Moulíkovi. Ten odolal pokusu polské štafety zamíchat pořadím v souboji, kde rozhodovali ostré lokty. A tak se stalo, že pro náš sedlčanský tým ze závodu nakonec vyplynulo skvělé druhé místo. Nepřemožitelným se nám stalo jen družstvo z místního atletického klubu. Tímto děkujeme sedlčanskému gymnáziu a městu, že nám výrazně pomohli s realizací tohoto projektu.

Jumelage entre SEDLČANY et TAVERNY

 • CHARTE D'AMITIÉ - à Sedlčany le 21 mai 1993
 • En mai 2013, il y aura 20 ans de la déclaration du jumelage entre nos deux villes. Ainsi que de la fondation des nos deux associations des amis qui s'efforcent, en coopération avec les mairies, d'organiser des échanges entre son citoyens.
 • Dans notre pays il existe beaucoup des villes et des régions qui ont établi des liens d'amitié avec ses partenaires dans divers pays de l'Europe. Mais très peu parmi eux ont pu développer une coopération tellement longue, tellement fructueux et réussi comme Taverny et Sedlčany.
 • Le trait le plus essentiel de notre coopération est la stabilité. Le fait qu'en tête des villes il y a toujours les mêmes maires est très important. En plus, ces deux maires éprouvent une profonde compréhension pour la coopération et ils la soutiennent.
 • Monsieur Maurice Boscavert et Monsieur Jiří Burian – un grans merci à vous.
 • Durant presque 20 ans de coopération, nous avons réussi à réaliser un grand nombre des activités qui représentaient une mosaïque très variée. Il n'est pas nécessaire de les énumérer chronologiquement mais un des principes de la Charte d'amitié est l'intermédiation et la réalisation des contacts parmi les jeunes. Dans deux dernières décennies, nous avons réussi à remplir ce but. Alo rs je me permets de mentionner quelques fragments de cette mosaïque composée des activités d'une periode passée.
 • Une épreuve athlétique des étudiants de Taverny, Sedlčany et Gmund à l'occassion de l'ouverture de Stade Taverny à Sedlčany.
 • Un évènement „Le bus pour l'Europe“ qui a été organisé par les Français. Des groupes des étudiants français, tchèques, allemands et polonais y ont participé.
 • Il faut se rappeler des séjours d'échanges entre les enfants français et tchèques pendant des vacances. Un groupe des enfants de Taverny a passé une partie des vacances à Častoboř, le centre de vacances de la ville de Sedlčany. Des jeunes canoéistes de Sedlčany ont passé plusieurs stage d'entraînement en France.
 • Un groupe des cyclistes de Sedlčany a réalisé le trajet Sedlčany – Taverny. Leur arriveé a été attendu en dernière étape par des cyclistes français. Ils ont été tellement nombreux qu'ils ont formé un grand peloton.
 • Des jeunes footballeurs de Sedlčany ont participé au tournois international de Taverny plusieurs fois. Ils ont véçu une expérience inoubliable quand ils ont pu jouer avec des équipes renommés comme Paris SG. En revanche, des jeunes footballeurs de Taverny ont participé au tournois de Sedlčany.
 • Ces dernières années, des professeurs et des lycéens tchèques ont pris contact avec leurs homologues français. Les jeunes gens se rencontrent pendants des épreuves sportives ainsi que pendants des actions culturelles et socialles. Un groupe des lycéens de Sedlčany participe régulièrement au marathon Ekiden qui a lieu à Taverny en automne.
 • Les jeunes se rencontrent également à l'occassion des évènements culturels. Je me permets d'évoquer des échanges entre la Conservatoire de Taverny et l'Ecole des arts de Sedlčany qui ont abouti au concert franco-tchèque qui avait lieu cette année en avril dans la Maison culturelle de Josef Suk. Les deux maires, les deux présidents des assocciations et également la représentate de l'ambassade française en République tchèque Madame Denisa Pánková-Schránilová ont participé à ce grand concert. Monsieur Nicolas de Bouillane de Lacoste, premier conseiller de l'ambassade française a discuté avec des jeunes Français et Tchèques pendant leur rencontre à Sedlčany. Les jeunes Français du lycée Jacques Prévert et du lycée Bovet ont plusieurs fois eu une occassion de passer un s&eacu te;jour thématique en Bohème du Sud avec leurs amis tchèques.
 • En avenir, nos jenes générations auront certainement d'autres possibilités de la coopération et des projets mutuels.
 • Les maires des deux villes sont en train de finaliser le programme des vingtième anniversaires du jumelage.
 • Les deux association et leurs membres prennent la responsabilité de l'organisation des célébrations en coopération avec les deux mairies. Les célébrations auront lieu en mai et en juin 2013.

Duben 2014

Byla zvolena nová starostka Taverny paní Florence Portelli.

Červen 2014

Zemřel dlouholetý starosta Taverny pan Maurice Boscavert.

Ekiden 2014

 • Sedlčanský gympl opět zazářil v Tavernách
 • Již pošesté studenti a pro tentokrát i absolventi sedlčanského gymnázia vyjeli do spřáteleného francouzského města Taverny, aby se postavili na start rozloženého štafetového maratónu jménem Ekiden. Doprovodem a zároveň řidiči jim byli učitel Zdeněk Šimeček mladší a pan Petr Kuthan z radnice.V pátek 10.10. v odpoledních hodinách dorazila naše dodávka po dvanáctihodinové cestě na místo určení, hotel Campanile v Tavernách, kde nás nadšeně přivítal prezident asociace Amis de Sedlčany, Jean-Claude Farandon. Sobota byla již tradičně zasvěcena výletu do Paříže, kde jsme zdolali Eiffelovu věž, projeli se po Séňě se zastávkou na oběd ve stylové palačinkárně a okusili tak slanou i sladkou verzi tohoto výborného pokrmu. Pokračováním naší túry byly jak jinak než katedrála Notre Dame a velké muzeum Louvre, prohlídku hlavního města Francie jsme zakončili slavným Champs-Élysées. Večeře proběhla ve formálním, avšak v o nic horším stylu a sice se starostkou a dalšími hlavními představiteli města Taverny. Než jsme se nadáli, byl tu DEN E, což znamenalo hlavní účel našeho zájezdu. Bylo okolo třinácti stupňů, pár minut před půl desátou a na startu závodu již neklidně přešlapovalo 70 běžců. Jeden z nich však stál klidně, byla jím naše specialistka na první (pětikilometrové) úseky Mája Jirsová. Po startovním výstřelu prokázala svou mnohaletou zkušenost v oboru rozbíhání tohoto mezinárodního závodu a v čase 24:29 předala štafetu našemu druhému zástupci. Tím nebyl nikdo jiný než Martin Hroch, ve kterého byla důvěra v úspěch v tomto prestižním závodě vložena již popáté v řadě. Toto zvíře na své desetikilometrové distanci nezaváhalo a po více než čtyřicetiminutovém tuhém boji také předalo. Naším třetím bojovníkem byl nováček v tomto závodě a sice Natalí Chábová, která i přes svou nezkušenost dokázala odolat náporu chtivých soupeřů a vyslala v krásném čase na trať Jirku Moulíka. Ten, jinak triatlonový specialista, prokázal své běžecké kvality a s klidem šelmy lovící svou již napůl uhnanou kořist stlačil svůj desetikilák těsně pod hranici epesních 39 minut. Jako pátá se postavila na trať Anička Jarolímková, která využila svých závodních zkušeností z roku minulého, předstihla polskou nadupanou štafetu a svou pětku dokončila v bombovém čase 24:09. Tímto přišla na řadu role našeho finish mana, která byla svěřena do rukou namakaného softbalisty Martina Jelena, ten se své úlohy zhostil takřka jeleními skoky a naši tří hodinovou snahu zakončil na skvělém druhém místě v naší kategorii nelicencovaných mixovaných týmů! Nepřemožitelným se nám stalo jen družstvo z Paříže, na které máme teď důvod do příštího roku potrénovat.Tímto děkujeme sedlčanskému gymnáziu a městu, že nám výrazně pomohli s realizací tohoto projektu a věříme, že bude uskutečněn i v roce následujícím.

Květen 2015

Byla zvolena nová prezidentka spolku "LES AMIS de SEDLČANY" paní Anny Gracient.

Ekiden 2015

 • Ekiden neumírá
 • Již posedmé vyrazili studenti a absolventi Gymnázia Sedlčany (Martin Jelen, Martin Hroch, Anna Jarolímková, Šárka Bilinová a Lada Pešková) s pedagogem Zdeňkem Šimečkem mladším do spřáteleného města Taverny. Po dvanácti hodinové cestě jsme v pátek 9.10.2015 16 hodin odpoledne dorazili do Taveren, kde nás přivítal vždy dobře naladěný Jean-Claude Farandon, zástupce asociace Amis de Sedlcany. Zbytek pátku probíhala regenerace po náročné cestě. V sobotu byl na plánu oběd - jehož účelem bylo prohloubení přátelských vztahů mezi spřátelenými městy - se starostkou města Florence Portelli v jedné z tavernských restaurací, odpoledne a večer byli zasvěceny Paříži, kde jsme se znalými průvodci navštívili velkolepá místa jako Montmartre se svou bazilikou Sacré-coeur, restauraci s tradicí sahající do 19. století, kde jsme pojedli a také místo, odkud byl výjimečný výhled na noční Paříž v čele se zlatě osvětlenou a v celou hodinu problikávající Eiffelovou věží.
 • Po krátkém spánku se naše skupina probudila do studeného a mlhavého, nedělního rána. Na 9:40 byl naplánován startovní výstřel běžeckého závodu jménem Ekiden, rozloženého štafetového půlmaratonu, a tedy hlavního bodu našeho programu. Jelikož jsme měli k dispozici překladatelku ze sedlčanské radnice (Markétu Křivskou), mohli jsme si dovolit přihlásit hned dva týmy do kategorie mixovaných nelicencovaných celků. Jak velkých úspěchů jsme dosáhli, jsme vážně nečekali! Na startovní čáře již netrpělivě přešlapovaly naše první běžkyně (Markéta a Šárka) a čekaly na startovní výstřel. Po jeho zaznění se vrhly dravě vpřed spolu s dalšími závodníky. Po celou dobu závodu se naše dva celky vzájemně předbíhali a v celkovém pořadí si také nevedly zrovna špatně. Můžeme vypíchnout výkony jednotlivých závodníků jako například nebojácné Aničky, která vtěsnala svůj pětikilometrový úsek něco málo nad 23 minut, stejně tak obou nejmladších chlapců našeho týmu a shodou okolností dvou Martinů, kteří stejnou distanci zaběhli okolo hvězdných 20 minut. Jak jsem již naznačil, výsledky překonaly očekávání a tak se stalo, že oba naše celky stanuly na vyhlašovacím pódiu a na krk jim byly pověšeny zasloužené cenné kovy. Přesněji řečeno za druhé a třetí místo v rekordním čase něco málo přes 1 hodinu a 30 minut ve své kategorii. Závěrem nutno říci, že celý pobyt v našem spřáteleném městě Taverny neměl (ostatně i jako v letech minulých) jedinou chybu, snad jen že bychom tam všichni nejradši o něco déle zůstali. Taktéž je dlužno poděkovat za podporu oběma partnerským stranám, a to jak městu Taverny a jeho zástupcům za výbornou organizaci našeho pobytu, tak městu Sedlčany, respektive sedlčanské radnici, bez jejíž záštity by se tento bombový výlet nebýval uskutečnil!

Duben 2016

Byla zvolena nová prezidentka spolku "LES AMIS de SEDLČANY" paní Catherine Prévot.

ROSA 2016 

návštěva francouzské čtyřčlenné delegace

Červen 2016

Festival krátkých filmů v Taverny - Město Sedlčany zaslalo do soutěže krátký propagační film o Sedlčanech a okolí. Tento snímek se umístil na druhém místě v kategorii zahraničních filmů.

Ekiden 2016

Ve dnech 14. – 16. 10. vyrazil náš tým sedlčanských studentů Gymnázia ve složení Matěj Konvalinka, Pavla Mašková, Šárka Bilinová, Kristýna Vejvodová, Anička Jarolímková a Kuba Procházka do města Taverny ve Francii, kde jsme se již poosmé účastnili populárního běhu Ekidenu. Do Taveren jsme dorazili v pátek a při večeři jsme se seznámili se členy francouzské Asociace přátel Sedlčany. Samotný běh se ale konal až v neděli, proto jsme využili soboty k návštěvě pařížských památek – například Eiffelovy věže, Notre Damu, Louvru a dalších – v rámci výletu byla i plavba po Seině. V neděli, v den závodu, nás již čekal onen očekávaný běh, počasí se naštěstí vydařilo, a tak jsme závodili pod jasnou oblohou. Každý z nás běžel úsek o délce sedm kilometrů – celkem tedy štafetový maratón. V naší kategorii mixů se nám podařilo zvítězit – dokonce jsme doběhli v rekordním čase. Závody jsme si moc užili, a proto děkujeme za podporu městu Sedlčany a Asociaci přátel Sedlčany, jejíž členové se o nás po celý pobyt v Taverny starali.

Advent 2016(24. - 27. 11.)

Ve dnech 24. - 27.11. zavítala třináctičlenná výprava ze spřáteleného města Taverny do Sedlčan. Druhý den po příjezdu byl věnován Praze. Francoužští přátelé měli možnost prohlédnout si Senát Parlamentu ČR za přítomnosti pana senátora a starosty města Sedlčany  Ing. Jiřího Buriana. Následovalo přijetí francouzským velvyslancem Charlesem Malinasem a prohlídka budovy Francouzského velvyslanectví. Odpolední program v Praze byl zakončen na Staroměstském náměstí. Následující den strávila delegace v Sedlčanech, kde byl na náměstí slavnostně rozsvícen vánoční strom.

Červen 2017

žáci 2. ZŠ Propojení spolu s učitelkami V. Hončíkovou a H. Suchou se v červnu 2017 účastnili Filmového festivalu krátkých filmů v Taverny. Do soutěže zaslali podařený snímek "Cesta na Měsíc", který se ve své kategorii (do 14 let) umístil na druhém místě.

Září 2017

Návštěva sedlčanské delegace ve francouzském městě Taverny. Tato návštěva se uskutečnila v rámci „Jumelage“ mezi Asociacemi přátel Taverny a Sedlčany, dne 15. – 18.9.2017. Mezi pozvanými byla 15ti členná kapela Blue Orchestra, která zahrála ku příležitosti svátku Kulturního dědictví a vinobraní ve městě Taverny.

Ekiden 2017

Ve dnech 6. – 8. 10. vyrazila v rámci přátelství s francouzskými Taverny ze Sedlčan do Francie výprava běžců. Chystali se totiž na tamní štafetový maraton, kam se sedlčanští vydávají tradičně už několik let. Jako mnohokrát předtím závodili i letos studenti ze GaSOŠE Sedlčany – členy šestimístné štafety byli: Matěj Konvalinka, Karolína Jarolímková, Jáchym Štemberk, Eliška Procházková, Dan Balane a Jakub Procházka (v pořadí, v jakém ve štafetě běželi). Dospělý a řidičský doprovod jim pak dělali učitel Zdeněk Šimeček ml. a Pavel Bednář.

Samotný závod se konal až v neděli. Předešlé dny se výprava seznámila s přáteli z Taveren, někteří také pozdravili již staré známé. Všichni poté absolvovali program, který pro ně místní připravili, v němž nechyběl netypický rockový koncert nebo návštěva městečka, kde maloval a zemřel VincentVan Gogh.

Poslední den pobytu pak naše štafeta vyrazila na závodiště a do boje o medaile. Každý závodník běžel sedm kilometrů, celkově tedy maraton. Výsledek byl skvělý! V konkurenci dvaceti osmi štafet se podařilo získat naší výpravě v kategorii mixů druhé místo a stříbrné medaile. Z Taveren si odvezli nejen vyhraný pohár ale i mnoho skvělých zážitků a opět tak prohloubili přátelství mezi oběma městy. (Matěj Konvalinka).

Duben 2018 - 25. výročí přátelství mezi městy Sedlčany a Taverny

6. - 8. 4. 2018 pan starosta J. Burian a členové Asociace přátel Taverny přivítali v rámci oslav 25. výročí přátelství mezi městy Sedlčany a Taverny 20ti člennou francouzskou delegaci. První den návštěvy byl věnován prohlídce Kulturního domu Josefa Suka v Sedlčanech a dále pak regionu.
Při slavnostním večeru v Kulturním domě Josefa Suka promluvil Pavel Pína, prezident spolku přátel Taverny, Catherine Prévot, prezidentka spolku přátel Sedlčan, paní Kamila Leclerc, konferenční tlumočnice, zakladatelka francouzské větve Nadace Olgy Havlové, starosta města Sedlčan pan Jiří Burian a místostarostka města Taverny paní Vannina Prévot. Slavnostního večera se účastnili i dlouhodobí členové Asociace přátel Taverny a čestní hosté. Závěrečný den návštěvy si francouzští hosté měli možnost prohlédnou Prahu, tentokrát Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí.

Květen 2018

účast starosty města na slavnostním vyhlášení a předání cen za uměleckou tvorbu na filmovém festivalu v Taverny. Jednání s představiteli města Taverny o další konkrétní spolupráci.

Říjen 2018 - Ekiden

Sedlčanští již podesáté závodili ve Francii

Náš tým studentů sedlčanského gymnázia ve složení Jakub Pešta, Karolína Jarolímková, Lukáš Novotný, Eliška Procházková, Daniel Balane a Jakub Procházka vyrazil ve dnech 5. – 8. 10. do města Taverny ve Francii, kde jsme se již podesáté účastnili populárního štafetového maratonu Ekidenu. Do města Taverny jsme dorazili v sobotu ráno, kde jsme se nasnídali s našimi přáteli, členy francouzské Asociace přátel Sedlčany. Samotný běh se ale konal až v neděli, proto jsme využili soboty k návštěvě leteckého muzea ´Musée de l'Air et de l'Espace´, kde jsme viděli válečná, vojenská i civilní letadla. Nejzajímavějším byl nadzvukový dopravní letoun, Concorde.V neděli, v onen den, jsme závodili v chladných, nízkých teplotách za občasného deště. Každý z nás běžel úsek o délce 7 kilometrů. I přes nepřízeň počasí se nám v naší kategorii mixů podařilo zvítězit!Následující den jsme navštívili pařížské památky – např. Eiffelovu věž, Notre-Dame, Louvre, Vítězný oblouk a další. Závody jsme si moc užili, a proto velice děkujeme za podporu městu Sedlčany a Asociaci přátel Sedlčany, jejíž členové se o nás po celý pobyt ve Francii starali.

Karolína Jarolímková

Říjen 2019 - Ekiden (4. - 6. 10.)

Po jedenácté se studenti sedlčanského gymnázia ve složení Lukáš Novotný, Radek Valsa, Ondřej Novotný, Šimon Sosnovec, Andrea Benešová, Lucie Hulínská účastnili štafetového běhu Ekiden  ve spřáteleném městě Taverny.  Francouzští přátelé opět připravili pro delegaci velice bohatý program, kde nechyběla prohlídka Paříže, návštěva zábavného parku, nebo degustace typických francouzských produktů.Taverny - Sedlčany

2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2013

2013

 
2014

2014

 
2014

2014

 
2015

2015

 
2015

2015

 
2015

2015

 
2015

2015

 
2016

2016

 
2016

2016

 
2016

2016

 
2016

2016

 
2016

2016

 
2017

2017

 
2017

2017

 
2017

2017

 
2017

2017

 
2017

2017

 
2017

2017

 
2017

2017

 
2017

2017

 
2017

2017

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1999 - 2003

1999 - 2003

 
2001 - 2003

2001 - 2003

 
1999 - 2003

1999 - 2003

 
1999 - 2003

1999 - 2003

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
2003

2003

 
2004 - 2008

2004 - 2008

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
1993 - 1998

1993 - 1998

 
 
Vytvořeno 17.1.2023 12:54:16 | přečteno 1792x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load