Na obsah stránky

Krizový štáb města Sedlčany

Zasedání Krizového štábu města Sedlčany

Dne 26. listopadu 2021; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany, který jednání svolal a byl přítomen v průběhu celého jednání prostřednictvím online komunikace.

Kontrola plnění úkolů ze zasedání Krizového štábu ze dne 19. listopadu 2021
 • zajištění údajů o proočkovanosti zaměstnanců; úkol splněn ve stanoveném termínu;
 • zajištění místa pro řízení testování zaměstnanců pod dohledem odborně způsobilé osoby; úkol splněn ve stanoveném termínu, zajištěno;
 • zajištění testovacích sad; úkol splněn ve stanoveném termínu;
 • zpráva o stavu udržitelnosti provozu; dnes přednesena, úkol splněn.
Základní informace
Základní informace o legislativním stavu a stavu populace v ČR s dopady do prostředí města podal pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru Krizového řízení.
Od pátku dne 26. listopadu 2021, čas 00.00 hod. platí na celém území České republiky nouzový stav. Vláda ho vyhlásila na dobu 30 dnů, tedy do 25. prosince do času 23:59 hod. Kromě krizových opatření vyhlášených na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nadále platí i mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vyhlášená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění Covid-19 (vyhlášena byla tento týden).
Členové Krizového štábu byli seznámeni s vládním nařízením (níže uvedeno pouze obecně), kterým vláda, mimo jiné:
 • nařizuje ve smyslu ustanovení § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády; 
 • stanovila, že subjekty kritické infrastruktury, mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;
 • dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena.
Projednávané okruhy problematiky pandemické situace
 • situace ve městě Sedlčany;
 • zvýšený úklid a dezinfekce prostor s větší koncentrací osob (autobusové nádraží, společné prostory objektů a další); zajistí pověřené osoby / subjekty neprodleně;
 • zajištění a vybavení prostředky ochrany a dezinfekce Pečovatelskou službu Sedlčany (požadavky akceptovány, objednány ochranné rukavice, další prostředky jsou k dispozici ze zásob);
 • zajištění testování zaměstnanců města (určení množiny testovaných; zahájení testování, náklady s tímto spojené); testování bude zahájeno před vstupem na pracoviště v určeném prostoru; odpovídá pověřená osoba; vše zajištěno;
 • stanovení režimu návštěv; informace podány směrem k vedoucím Odborů; (režim počtu osob v kancelářích, hovornách, ve společných prostorách); dodržování stanovené vzdálenosti min. 1,5 / 2,0 m; řízený vstup do objektů s ochranou dýchacích cest;
 • práci z domova povoluje na žádost pracovníka, a to podle charakteru a povahy práce, dále jen a pouze ve výjimečných případech tajemník Úřadu na návrh vedoucího útvaru, případně tuto práci povoluje starosta města Sedlčany; kontroly dodržování a výkonů takového práce provádějí vedoucí Odborů (útvarů), případně pověřené osoby Oddělení interního auditu a personalista;
 • průběžné zásobování prostředky hygieny a ochrannými prostředky (zejména Pečovatelská služba Sedlčany, Městská policie Sedlčany, zásahová jednotka SDH II – zajištěno, objekt Dopravního terminálu – hala dezinfikována periodicky);   
 • kontrola režimu hygieny prostředí v administrativních budovách funkční; za doplňování prostředků a zařízení odpovědný vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; 
 • připravován přísnější (řízený) režim organizace práce na Městském úřadu Sedlčany – případná aplikace upraveného klíčního režimu na objektech administrativních budov;
 • počínaje 29. listopadu 2021 zavedena pravidelná hlášení vedoucích Odborů (útvarů) – provádění povinného hlášení pouze v případě nálezu (zejména pozitivního případu z řad zaměstnanců a z určeného okruhu osob blízkých, případně i v jiných případech komunitního setkání – klienti; nařízené karantény a izolace);
 • přijaty informace z prostředí útvarů města Sedlčany;
 • informace pro školy a školská zařízení k postupu při zajištění / nezajištění testů;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční čtyři dny v týdnu; 
 • informace o testovacím místu v prostoru objektu KDJS (zajišťuje společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace není znám;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, bude zajišťovat vyžádaná hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (v případě úkolu, výzvy nebo potřeby); 
 • kontinuální předávání všech informací ohledně aplikace nařízení – zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • informace o zajištění PCR testů pro školáky a zaměstnance škol;
 • jiné informace a úkoly. 
Následné pracovní zasedání KŠ svolá pan starosta; o přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli!!! Účast všech povinná!!!

Dne 11. května 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 •  úkoly s termínem plnění do 11. května 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění, zejména se jedná o:
  • testování zaměstnanců – zaveden nový systém testování v prostředí administrativní budovy města Sedlčany; všichni zaměstnanci po prvním testování negativní;
  • zásobování prostředky hygieny a ochrannými prostředky (zejména Pečovatelská služba Sedlčany, Městská policie Sedlčany, zásahová jednotka SDH II – zajištěno, objekt Dopravního terminálu – hala dezinfikována periodicky); 
  • kontrola režimu hygieny prostředí v administrativní budově č. p. 32 funkční – 2x v určeném čase prováděna hygiena; 
  • režim organizace práce na Městském úřadu Sedlčany – bude dále aplikován do vyšší míry rozvolnění (klíční režim dále upraven na objektu administrativní budovy v Nádražní ulici a na náměstí T. G. Masaryka č. p. 34 – platí dále do odvolání; provádění kontrol bez problémů); klíční režim na OVÚP bude ukončen s koncem pracovní doby dne 14. května 2021 (pátek); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů – provádění povinného hlášení pouze v případě nálezu (zejména pozitivního případu z řad zaměstnanců a z určeného okruhu osob blízkých, případně i v jiných případech komunitního setkání – klienti);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy pouze pro osoby vykazující zjevné příznaky (zaměstnanci recepce poučeni); kontrolou nebyl zjištěn žádný případ se zvýšenou teplotou;
  • další běžné úkoly zajištěny a kontinuálně kontrolováno jejich plnění (zejména hygiena společných prostor administrativních budov; doplňování náplní – dezinfekčních prostředků, zjištěna závada na dezinfekčním přístroji v objektu č. p. 34; odstraněním pověřena pracovnice Odboru majetku).
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí vlády a ústředních orgánů o rozvolňování (program, který představila vláda);
 • informace pro školy a školská zařízení k postupu při centrálním zajištění / nezajištění testů;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční; 
 • informace o testovacím místu v prostoru objektu KDJS (zajišťuje společnost MEDITERRA Sedlčany, s. r. o.; společnost dále zajišťuje i výjezdovou jednotku na testování žadatelů, která funguje na objednávku do obcí i příbytků osob imobilních);
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 11. května 2021; počet 1145 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 93; hospitalizovaní aktuálně 1; vyléčení kumulativně 1118; zemřelí 11; aktuálně pozitivní 16;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje vyžádaná hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (v případě úkolu, výzvy nebo potřeby); 
 • kontinuální předávání všech informací ohledně aplikace pandemického zákona – zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • stav personálií a prostředí výkonu Pečovatelské služby Sedlčany (organizační opatření a zajištění);
 • stav očkování zaměstnanců města Sedlčany (informace);
 • převod zbylých testů z mateřské školy do škol u jednoho zřizovatele (právní problém); sdělení hejtmanky Středočeského kraje;
 • zajištění PCR testů pro školáky a zaměstnance škol (cena přes 150,00 Kč/ks); město nebude financovat; dopis ministra bez reflexe skutečnosti a znalosti postupů, procesů a postavení obcí;
 • od 17. května (pondělí) zrušení práce z domova pro všechny zaměstnance města Sedlčany; řešení pouze individuálních případů s tajemníkem MěÚ Sedlčany;
 • jiné informace a úkoly (činnost Městské policie Sedlčany). 
Následné pracovní zasedání KŠ je mimořádně svoláno na pátek 14. května 2021 v 13:00 hod.; účast všech povinná; o přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 4. května 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 4. května 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění, zejména se jedná o:
  • testování zaměstnanců – dnes zaveden nový systém testování v prostředí administrativní budovy města Sedlčany; všichni zaměstnanci informováni;
  • zásobování prostředky hygieny a ochrannými prostředky (zejména Pečovatelská služba Sedlčany, Městská policie Sedlčany, zásahová jednotka SDH II – zajištěno, objekt Dopravního terminálu – hala); 
  • režim organizace práce na Městském úřadu Sedlčany – bude dále aplikován do vyšší míry rozvolnění (klíční režim dále upraven na objektu administrativní budovy v Nádražní ulici a na náměstí T. G. Masaryka č. p. 34 – platí dále do odvolání; provádění kontrol bez problémů); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů dnešním dnem změněna na provedení hlášení pouze v případě nálezu (zejména pozitivního případu z řad zaměstnanců a z určeného okruhu osob blízkých, případně i v jiných případech komunitního setkání); kontrolou údajů (zjištěno individuální neplnění – důrazné napomenutí udělené vedoucímu odboru);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy pouze pro osoby vykazující zjevné příznaky (zaměstnanci recepce poučeni); kontrolou nebyl zjištěn žádný případ se zvýšenou teplotou;
  • další běžné úkoly zajištěny a kontinuálně kontrolováno jejich plnění (zejména hygiena společných prostor administrativních budov; doplňování náplní – dezinfekčních prostředků).
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí vlády a ústředních orgánů (dokumenty k prostudování):
  • Usnesení vlády č. 433 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května;
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května;
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května;
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 4 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 4. května;
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 5 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května;
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 6 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května.
 • informace pro školy a školská zařízení k postupu při centrálním zajištění / nezajištění testů pro navazující období:
  • od 3. května budou 2x týdně ve školách testováni žáci 2. stupňů základních škol, což se netýká žáků 2. stupňů základních škol ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona, kde bude frekvence testování jen jedenkrát týdně;
  • provedení aktualizace zásob je zásadní informací k zajištění žádaného testování, které má dopad i na všechny zaměstnance škol a školských zařízení;
  • předpokládá se, že ve dnech 6. – 10. května 2021 proběhne v zavedeném systému sběru dat mimořádné dotazníkové šetření COVID 4, v němž budou školy požádány o sdělení potřebných údajů pro další zajištění nezbytných testů;
  • školy a školská zařízení, které v tuto chvíli registrují přebytek centrálně distribuovaných testů, mohou za určitých, dále stanovených, podmínek tento přebytek darovat jiným školám (např. mateřská škola, kde došlo ke změně testování). Z pohledu právních předpisů je tento postup možný pouze v případě škol a školských zařízení zřizovaných soukromými nebo církevními subjekty. V případě příspěvkových organizací lze tento postup doporučit pro případy příspěvkových organizací stejného zřizovatele, ovšem za předpokladu, že testy nebyly nabyty od státu přímo do vlastnictví příspěvkové organizace (§ 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb.), ale do vlastnictví zřizovatele (§ 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb.). Realizovaný převod je potom potřeba zohlednit v účetnictví předávající i přebírající účetní jednotky. V případě školské právnické osoby zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (případy města Sedlčany), zákon poskytnutí takového daru z její strany (obce, města) neumožňuje!!! Nad uvedenou disproporcí byla vedena diskuse; 
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (proces rozvolňování; počet osob na jednom místě; komičnost rozhodnutí); prostředí ve městě se v tomto ohledu vylepšuje; 
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční; problémy s nevyužitím kapacity se postupně jeví jako odstranitelné – potřebné je ze strany centrálních orgánů zajistit kontinuální zásobování očkovacími látkami bez ohledu na parciální zájmy a zájmy obchodní i politické (např. v sobotu dne 1. května 2021 bylo zde ve městě Sedlčany očkováno 650 registrovaných uchazečů); 
 • od 3. května 2021 v provozu testovací místo v prostoru objektu KDJS (zajišťuje společnost MEDITERRA Sedlčany, s. r. o.; společnost dále zajišťuje i výjezdovou jednotku na testování žadatelů (na objednávku do obcí i příbytků osob imobilních);
 • další testovací sady pro základní školy nejsou ze strany centrálních orgánů zajištěny; prověřeno starostou města; předpoklad dodávky až po 16. květnu 2021; KŠ rozhodl o nákupu 1000 ks testovacích sad – koordinaci nákupu zajistí pan Jan Kundrlík s Mgr. Ondřejem Vodňanským; objednávku zajistí pan Jan Kundrlík; (dokumentace bude předána na Odbor ekonomický); součinnost s řediteli škol;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 4. května 2021; počet 1143 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 92; hospitalizovaní aktuálně 0; vyléčení kumulativně 1104; zemřelí 11; aktuálně pozitivní 28;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje vyžádaná hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (v případě úkolu, výzvy nebo potřeby); 
 • kontinuální předávání všech informací ohledně aplikace pandemického zákona – zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • stav personálií a prostředí výkonu Pečovatelské služby Sedlčany (organizační opatření a zajištění);
 • stav očkování zaměstnanců města Sedlčany (informace);
 • aktuálně k testování zaměstnanců v nově zavedeném a aplikovaném režimu:
  • v případě překážek na straně zaměstnance města Sedlčany (platí pro všechny pozice, tedy i úředníky), rozumí se např. návrat z dovolené, z OŠ a další, bude testování před vstupem na pracoviště provedeno primárně sjednanou – jednotnou formou (předem bude upozorněn testovanou osobou pan Daniel Hamberger, který testování zajistí, jako i vstup údajů do evidence zaměstnavatele – tyto budou předány paní Bc. Janě Větrovcové, DiS., která má evidenci zaměstnavatele o testování v kompetenci;
  • trvá informační povinnost o předání dokladu s výsledky testování paní Bc. Janě Větrovcové, DiS. (neprodleně), a to ze strany zaměstnance, případně zástupce zaměstnavatele (specifické případy);
  • za přítomnost zaměstnanců na pracovišti (pouze negativně testovaných s určenou periodou), odpovídá vedoucí odboru (útvaru); stále platí, že na pracoviště nesmí být umožněn vstup pozitivně testovanému zaměstnanci;
 • jiné informace a úkoly (činnost Městské policie Sedlčany). 
Následné pracovní zasedání KŠ je mimořádně svoláno na úterý 11. května 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 30. dubna 2021; 8:30 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • bude provedena do příštího zasedání KŠ, tedy ve stanoveném termínu do 4. května 2021 do zahájení zasedání 08:00 hod. 
Stručný obsah jednání:
 • jednání svoláno mimo obvyklou periodu jako mimořádné; podrobně projednán nově zaváděný systém testování zaměstnanců města Sedlčany v administrativních prostorách Městského úřadu Sedlčany:
  • od příštího týdne dochází ke změně u povinného antigenního testování zaměstnanců;
  • prvním testovacím dnem je úterý 4. května 2021, v předpokládaném čase od 09:30 hod. Rychlost testování je odhadována na cca 30–60 zaměstnanců / zaměstnankyň za hodinu. 
  • testovacím místem je ordinace MUDr. Kristiny Markové, která je dislokována v 1. patře administrativní budovy MěÚ Sedlčany na adrese náměstí T. G. Masaryka č. p. 34 (bývalá odpočinková místnost s velínem MěP Sedlčany);
  • proces času testování a sled jednotlivých testovaných je zevrubně stanoven vytvořeným seznamem, který je k dispozici v prostředí Intranetu;
  • evidenci pro zaměstnavatele provádí paní Bc. Jana Větrovcová, DiS., na kterou je vhodné se obracet pro případy překážek na straně zaměstnance v neprospěch testování, rovněž tak v případech dokumentace k prokázání testování před vstupem na pracoviště apod.; testování mimo stanovený časový režim bude primárně prováděno stejným způsobem, a to po domluvě; 
  • testování bude prováděno do odvolání s periodou jednoho týdne, vždy v úterý cca ve stejnou dobu (počátek v cca 09:30 hod.);
  • po odborné stránce je za průběh testování odpovědný pan MUDr. Ondřej Hamberger, který rovněž provádí hlášení na pojišťovny, případně přítomná zdravotní sestra;
  • za likvidaci odpadu odpovídá Správa budov a zařízení města Sedlčany, případně pomocný personál; 
  • organizaci na místě a hygienu prostředí zajišťuje paní Bc. Jana Větrovcová, DiS.;
  • je žádoucí respektovat příslušné nařízení Vlády ČR; zaměstnanci budou důrazně upozorněni na potřebu oproštění se od zbytečné hysterie, paniky a šíření zjevně nepravdivých zpráv; 
  • odpovědnost za provedené testování mají vedoucí Odborů, případně Oddělení a vedoucí Správy budov a zařízení i dalších útvarů a orgánů, jako i každý jednotlivý zaměstnanec sám.
 • projednán byl text objednávky testování.
Následné pracovní zasedání KŠ je svoláno na úterý 4. května 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 27. dubna 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 27. dubna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění, zejména se jedná o:
  • testování zaměstnanců – výsledky poslední periody opět bez nálezu pozitivity; testování probíhá bez problémů;
  • poskytování pracovní síly (jeden zaměstnanec) na testování poskytována (do doby ukončení služby dne 30. dubna 2021 – ukončení pracoviště HZS Středočeského kraje); 
  • zásobování prostředky hygieny a ochrannými prostředky (zejména Pečovatelská služba Sedlčany, Městská policie Sedlčany, zásahová jednotka SDH II – zajištěno, objekt Dopravního terminálu – hala); 
  • režim organizace práce na Městském úřadu Sedlčany – bude dále aplikován do vyšší míry rozvolnění (klíční režim dále upraven na objektu administrativní budovy v Nádražní ulici a na náměstí T. G. Masaryka č. p. 34); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); přijata zpráva o stavu personálií;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy pouze pro osoby vykazující zjevné příznaky (zaměstnanci recepce poučeni);
  • další běžné úkoly zajištěny a kontinuálně kontrolováno jejich plnění.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí vlády a ústředních orgánů; (zejména Ministerstva zdravotnictví ČR; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – zde upřesňující instrukce k testování žáků);
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (data z výsledků testování; probíhající testování občanů trvaleji ukazuje na snižující se počty pozitivně testovaných, proces rozvolňování); prostředí ve městě se v tomto ohledu vylepšuje; prostředí na MěÚ Sedlčany stabilizováno, pokud se týká šíření nákazy;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční; problémy s nevyužitím kapacity přetrvávají (nedostatek vakcíny); 
 • přijata zpráva o zřízení následného testovacího místa od 3. května 2021 v prostoru objektu KDJS (zajišťuje společnost MEDITERRA; společnost zajišťuje i výjezdovou jednotku na testování žadatelů (objednávky);
 • další testovací sady pro školy zatím zajištěny (pan Jan Kundrlík; pan Milan Šerák; paní Dana Čížková); 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 27. dubna 2021; počet 1141 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 92; hospitalizovaní aktuálně 0; vyléčení kumulativně 1082; zemřelí 11; aktuálně pozitivní 48;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje vyžádaná hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; 
 • kontinuální předávání všech informací ohledně aplikace pandemického zákona – zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • problematika testování zaměstnanců Sedlčanských technických služeb, s. r. o.;
 • stav očkování zaměstnanců města Sedlčany (informace);
 • zákaz očkování mimo registry; záležitosti opakovaných požadavků některých orgánů státní správy a samosprávy – nadbytečné, resp. žádané údaje již opakovaně odeslány, mají k dispozici – nebudeme dále reagovat (komunikace u subjektu);
 • jiné informace a úkoly (činnost Městské policie Sedlčany). 
Následné pracovní zasedání KŠ je mimořádně svoláno na pátek 30. dubna 2021 v 08:30 hod.; účast všech povinná; o přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 20. dubna 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 20. dubna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění, zejména se jedná o:
  • testování zaměstnanců – výsledky poslední periody bez nálezu pozitivity; testování probíhá bez problémů; stížnosti na necitlivé (bolestivé) zacházení při vlastním aktu odběru sekretu (otázka profesionality; citlivost tkání); problematika ukázněnosti zaměstnanců; 
  • poskytování pracovní síly (jeden zaměstnanec) na testování poskytována; 
  • zásobování prostředky hygieny a ochrannými prostředky (zejména Pečovatelská služba Sedlčany, Městská policie Sedlčany, zásahová jednotka SDH II – zajištěno, objekt Dopravního terminálu – hala); 
  • režim organizace práce na Městském úřadu Sedlčany – bude dále aplikován do vyšší míry rozvolnění; 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); přijata zpráva o stavu personálií;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; plošně bude ukončeno s koncem pracovní doby dne 20. dubna 2021; 
  • další běžné úkoly zajištěny.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí vlády a ústředních orgánů; (zejména Ministerstva zdravotnictví ČR; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – zde nově vydaná rozhodnutí s dopadem na resort školství a další);
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (data z výsledků testování; probíhající testování občanů trvaleji ukazuje na snižující se počty pozitivně testovaných, jsou dny bez nálezu); prostředí ve městě se v tomto ohledu vylepšuje; prostředí na MěÚ Sedlčany již dlouhodoběji stabilizováno, pokud se týká šíření nákazy;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční (hlavní statistická data otištěna v periodiku RADNICE), problémy s nevyužitím kapacity přetrvávají; 
 • přijata doplňující (obvyklá) zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance ze strany města bude stále plněn; činnost testovacího místa prodloužena s předpokladem ukončení dne 30. dubna 2021; v návaznosti na to by jeho činnost zajistil privátní subjekt, společnost MEDITERRA - SEDLČANY s.r.o. (zatím není stanovena doba ukončení, předpokládá se do konce dubna 2021);
 • další testovací sady pro školy zajištěny (pan Jan Kundrlík; pan Milan Šerák; paní Dana Čížková); podrobné instrukce distribuovány směrem od centrálních orgánů (pokyny, mimořádná opatření; postupy a další informace);
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 20. dubna 2021; počet 1131 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 92; hospitalizovaní aktuálně 1; vyléčení kumulativně 1065; zemřelí 11; aktuálně pozitivní 55;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; 
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům a věkem starším osobám se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; 
 • kontinuální předávání všech informací ohledně aplikace pandemického zákona – zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • podrobnosti k obnově režimu návštěvnosti administrativních budov; aspekty ochrany zaměstnanců; činnosti recepce; minimalizace dříve rozdělených pracovních kolektivů; určité výjimky pro matky s nezletilými dětmi; 
 • jiné informace a úkoly (zajištění režimu testování po 30. dubnu 2021; projednán návrh dalšího způsobu – bude rozhodnuto na následném zasedání KŠ dne 27. dubna 2021; zvažováno tzv. „samotestování“; projednán režim průkaznosti testování).
Následné pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 27. dubna 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 13. dubna 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 13. dubna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění, zejména se jedná o:
  • testování zaměstnanců – výsledky poslední periody bez nálezu pozitivity; testování probíhá bez problémů; 
  • poskytování pracovní síly (jeden zaměstnanec) na testování poskytována; 
  • zásobování prostředky hygieny a ochrannými prostředky (Pečovatelská služba Sedlčany, Městská policie, zásahová jednotka SDH II – zajištěno; 
  • režim organizace práce na Městském úřadu Sedlčany – bude dále aplikován do vyšší míry rozvolnění; 
  • úkoly spojené na aktivaci změny režimu Pečovatelské služby – provedeny; 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); přijata zpráva o stavu personálií;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; bude probíhat i po případném postupném rozvolňování (pandemický zákon), a to do odvolání;
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – speciální požadavky budou dnes projednány; materiál kontinuálně doplňován);
  • další běžné úkoly zajištěny.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí vlády a ústředních orgánů; (zejména Ministerstva zdravotnictví ČR; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a další);
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (data z výsledků testování; probíhající testování občanů ukazuje na snižující se počty pozitivně testovaných, jsou dny bez nálezu); prostředí ve městě se v tomto ohledu vylepšuje; prostředí na MěÚ Sedlčany již dlouhodoběji stabilizováno, pokud se týká šíření nákazy, testy nepřinesly do prostředí „úřední komunity města“ problémy; není třeba zavádět další opatření, stávající funkční;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční (pro nedostatek vakcín využíváno do cca 60 %), problémy s nevyužitím kapacity; 
 • přijata doplňující (obvyklá) zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance ze strany města bude stále plněn; činnost testovacího místa prodloužena (zatím není stanovena doba ukončení, předpokládá se do konce dubna 2021);
 • další testovací sady pro školy zajištěny (pan Jan Kundrlík); podrobné instrukce distribuovány směrem od centrálních orgánů (pokyny, mimořádná opatření; postupy a další);
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 13. dubna 2021; počet 1115 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 91; hospitalizovaní aktuálně 1; vyléčení kumulativně 1024; zemřelí 11; aktuálně pozitivní 80;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • dnešním dnem aplikován „nový“ režim výkonu a provozu Pečovatelské služby Sedlčany s ohledem na požadavky klientů a kapacitní možnosti; (obnova dřívějšího režimu, tj. návrat k provoznímu a pracovnímu režimu, který byl dlouhodobě aplikován v době před vyhlášeným nouzovým stavem;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; 
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům a věkem starším osobám se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; 
 • kontinuální předávání všech informací ohledně aplikace pandemického zákona – zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • jiné informace a úkoly (zajištění režimu testování po 30. dubnu 2021);
 • informace o zřízení dalšího testovacího střediska ve městě Sedlčany pod záštitou provozovatele Nemocnice Sedlčany (provozní objekt Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 1364).
Následné pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 20. dubna 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 6. dubna 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 6. dubna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění (testování zaměstnanců – výsledky poslední periody bez nálezu pozitivity; testování probíhá bez problémů); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); přijata zpráva o stavu personálií;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; bude probíhat i po případném postupném rozvolňování (pandemický zákon), a to do odvolání;
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 6. dubna 2021); speciální požadavky budou dnes projednány; materiál kontinuálně doplňován.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí ústředních orgánů; (zejména Ministerstva zdravotnictví ČR; Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR);
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (data z výsledků testování; probíhající testování občanů ukazuje na snižující se počty pozitivně testovaných, jsou dny bez nálezu); prostředí ve městě se v tomto ohledu vylepšuje; prostředí na MěÚ Sedlčany již dlouhodoběji stabilizováno – Velikonoce, pokud se týká šíření nákazy, nepřinesly do prostředí „úřední komunity města“ problémy; není třeba zavádět další opatření, stávající funkční;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční, problémy s nevyužitím kapacity (nedostatek vakcín a osob k očkování, omezování obou množin ze strany centrálních orgánů – špatné řízení, chaos); 
 • přijata doplňující (obvyklá) zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance ze strany města stále plněn; testování probíhá bez větších problémů (zájemci z podniků; povinná testovaná množina); činnost testovacího místa prodloužena (zatím není stanovena doba ukončení, ovšem pro případ otevření prostor KDJS jako učeben Základní umělecké školy Sedlčany je s vedením KDJS koordinován další postup ohledně zajištění všech požadavků na vymezení pracoviště pro testování, dislokace pracovišť; zachování testovacího místa z rozhodnutí HZS Středočeského kraje – v očekávání k datu 12. dubna 2021);
 • zpráva o stavu zajištění testování zaměstnanců města (přijata); opětovně vyzkoušena aplikace další varianty testování;
 • testovací sady pro školy zajištěny (pan Jan Kundrlík); podrobné instrukce distribuovány směrem od centrálních orgánu (pokyny, mimořádná opatření; postupy a další);
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 6. dubna 2021; počet 1090 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 90; hospitalizovaní aktuálně 2; vyléčení kumulativně 979; zemřelí 11; aktuálně pozitivní 100;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • přijata zpráva z prostředí klientů Pečovatelské služby Sedlčany; funkčnost služeb a jejich rozsah, KŠ informován o problematice a požadavcích klientů, které prověřila Mgr. Věra Skálová a paní Jana Máchová;
 • projednán nový režim výkonu a provozu Pečovatelské služby Sedlčany s ohledem na požadavky Středočeského kraje a plnění závazných materiálů (program MPSV ČR a krajského zřízení); terénní služby mohou být poskytovatelem nabízeny a vykonávány mimo hodiny ambulantního provozu a pevně stanovenou pracovní dobu (pracovní a provozní doba v pracovní dny od 6:30 hod. do 15:00 hod.); záležitosti úpravy provozní doby a výkonů do možné kapacity budou podrobně projednány se zaměstnanci Pečovatelské služby Sedlčany za účasti paní Jany Máchové, Mgr. Věry Skálové a Ing. Vojtěcha Hlaváčka; pracovní porada svolána na dne 8. dubna 2021 ve 14:30 hod. s časovým fondem cca 2,00 hod.; RM rozhodla o režimu služeb poskytovaných nepřetržitě každý den v roce, tj, v pracovní dny i v čase od 15:00 hod. do 19:00 hod; ve dne pracovního volna, klidu a ve svátek od 7:00 hod. do 19:00 hod., a to počínaje dnem 1. května 2021 (předpokladem je zrušení nouzového stavu a určité rozvolnění podle tzv. pandemického zákona“); informace budou samostatně zveřejněny na www stránkách města v sekci (záložce) PS;
 • s ohledem na pracovní prostředí a vytvořené personální předpoklady k zajištění bezpečných výkonů služby byl podrobně projednán režim uvedení Pečovatelské služby do provozního a pracovního režimu, který byl dlouhodobě aplikován v době před vyhlášeným nouzovým stavem (očkování zaměstnanců a klientů realizováno; sloučení pracovních kolektivů; rozvrhy činností; služby za úplatu podle smluvních ujednání a další); ode dne 12. dubna 2021 bude nastaven dříve aplikovaný režim;
 • provedena kontrola vybavenosti pracovními pomůckami a kontrola zajištění hygienickými prostředky na podporu bezproblémového výkonu pečovatelské služby (revize a důvodnost potřebnosti – prostředky osobní hygieny, ochrana dýchacích cest, ochranné pláště a rukavice, prostředky na plošnou dezinfekci a další); žádána potřebná součinnost s Odborem krizového řízení a Odborem majetku; požadavky nahlášeny Odboru majetku (zajišťuje a odpovídá paní Jana Máchová, vedoucí PS Sedlčany);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; 
 • aplikace nově vydaného rozhodnutí Krajské hygienické stanice pro město Sedlčany – č. j.: KHSSC 14186/2021 ze dne 31. března 2021; s obsahem a jeho výkladem byla seznámena Pečovatelské služba Sedlčany – paní vedoucí, Odbor sociálních věcí a pan Pavel Bednář, vedoucí Sportovních areálů Sedlčany, příspěvkové organizace – zajištění ochranného ubytování lidí bez domova a v izolaci (pozitivní příznakový, bezpříznakový a v nařízené karanténě); realizována prohlídka vybraných prostor (tzv. Turistická ubytovna při TJ Tatran Sedlčany); domluven režim – donášky pokrmů, přípravy jídel, hygienický, likvidace odpadů, klíční režim a další; dohlídka strážníků Městské policie Sedlčany zatím nežádána;
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům a věkem starším osobám se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; 
 • kontinuální předávání všech informací ohledně nouzového stavu – zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • jiné informace a úkoly (administrace podpory – město požádalo o dotaci na odměny zaměstnanců Pečovatelské služby Sedlčany – ovšem odměny budou zdaněny a zatíženy odvody, nelze jinak vyhotovit, zajistila Mgr. Věra Skálová – úkol splněn);
 • rozvrh účtování o materiálovém zajištění prostředků v nouzovém stavu; náklady rozpočítány na místo určení a spotřeby; možnosti dotace – požádat; zajistí Odbor ekonomický v součinnosti s Mgr. Věrou Skálovou a Odborem majetku; k problematice bude podána zpráva; 
 • likvidace testů a dalšího biologického materiálu souvisejícího; město se řídí pokyny centrálních orgánů veřejné moci a plní instrukce Ministerstva zdravotnictví ČR; Ministerstva životního prostředí ČR (probíhá bez problémů);
 • informace o zřízení dalšího testovacího střediska ve městě Sedlčany pod záštitou provozovatele Nemocnice Sedlčany (provozní objekt Sedlčany, ulice Tyršova č. p. 1364);
 • projednány požadavky pana Ing. Josefa Soukupa, člena Rady města Sedlčany, na provádění kontrol nezbedné mládeže, která nedodržuje nařízení ohledně nošení ochrany dýchacích cest a shromažďování, zejména v prostoru lokality Sedlčany, Za Nemocnicí i jinde; pan starosta KŠ informoval o přijatých opatřeních směrem k Městské policii Sedlčany – aktivace činnosti, dohled nad dodržováním veřejného pořádku – základní povinnosti strážníků, výkon pochůzek, které budou strážníky realizovány za účelem kontroly a další obvyklé a veřejností očekávané plnění povinností strážníků.
Následné pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 13. dubna 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 


Dne 30. března 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 30. března 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění (testování zaměstnanců – výsledky poslední periody bez nálezu pozitivity); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); zpráva o stavu personálií;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 30. března); speciální požadavky nejsou; materiál kontinuálně doplňován.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí ústředních orgánů; 
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi; prostředí na MěÚ Sedlčany stabilizováno, nadále plně funkční; není třeba zavádět další opatření;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční; 
 • přijata obvyklá zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance ze strany města stále plněn (pozitivně testovaných – stav spíše setrvalý); zájem o testování vysoký, probíhá bez větších problémů (počet zájemců přibývá z podniků; povinná testovaná množina zaměstnanců); 
 • zpráva o stavu zajištění testování zaměstnanců města (přijata); 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 30. března 2021; počet 1067 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 88; hospitalizovaní aktuálně 1; vyléčení kumulativně 944; zemřelí 11; aktuálně pozitivní 112;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • přijata zpráva z prostředí klientů Pečovatelské služby Sedlčany; funkčnost služeb a jejich rozsah, informace o požadavcích klientů na rozvolnění; připravit podmínky nového režimu – do příštího jedníní KŠ (odpovídá tajemník);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; podána informace o zajištění bydlení pro vyloučené a bezdomovce – vazba na tzv. pandemický zákon;
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; 
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • jiné informace a úkoly (materiálové zajištění; rozhodnutí; náklady na ubytování bezdomovců);
 • očkování členů KŠ – pouhá sumarizace bez rozhodnutí;
 • informace o testování příspěvkových organizací (zajišťují odpovědní ředitelé subjektů);
 • zatím není k dispozici statistika o naočkovaných v KDJS Sedlčany (počty, rozvrstvení do věkových skupin apod.); byla přislíbena;
 • dne 15. dubna 2021, resp. 29. dubna 2021 (v čase od 7:30 hod. do 11:30 hod.) bude odstávka spotřebitelů (objektů) od dodávek el. energie; oznámení dodavatele média o odstávce (informovat na www stránkách města o důsledcích a dopadu na provoz Městského úřadu Sedlčany a dalších subjektů); 
 • výkon evidence údajů o očkování; komunikace s HZS Středočeského kraje;
 • funkčnost škol (statistická data).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 6. dubna 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 

Dne 23. března 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Hosté: -. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 23. března 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění (testování zaměstnanců – výsledky zatím jedna pozitivní osoba); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); zpráva o stavu personálií (v současné době jeden negativní zaměstnanec v izolaci – karanténě; nebylo prokázáno nakažení dalších);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 22. března); speciální požadavky nejsou; materiál kontinuálně doplňován.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí ústředních orgánů; (nové nařízení vlády, resp. Ministerstva zdravotnictví ČR);
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (data z výsledků testování; testování neukázalo na žádné nové významné skutečnosti); prostředí na MěÚ Sedlčany stabilizováno, nadále plně funkční; není třeba zavádět další opatření;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční, problémy s nevyužitím kapacity (nedostatek osob, omezování ze strany centrálních orgánů); 
 • přijata obvyklá zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance ze strany města stále plněn (pozitivně testovaných – stav spíše setrvalý); zájem o testování vysoký, probíhá bez větších problémů (zájemci z podniků; povinná testovaná množina); činnost testovacího místa prodloužena (zatím není stanovena doba ukončení);
 • zpráva o stavu zajištění testování zaměstnanců města (přijata); opětovně vyzkoušena aplikace další varianty testování;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 22. března 2021; počet 1011 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 84; hospitalizovaní aktuálně 4; vyléčení kumulativně 906; zemřelí 10; aktuálně pozitivní 95;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • přijata zpráva z prostředí klientů Pečovatelské služby Sedlčany; funkčnost služeb a jejich rozsah, informace o problematice klientů prověří paní Mgr. Věra Skálová a paní Jana Máchová;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; nově řešena informace o zajištění bydlení pro vyloučené a bezdomovce, kteří jsou v izolaci, případně pozitivní s příznaky i pozitivní bez příznaků; kontaktní osoby pan Jan Kundrlík a pan Pavel Bednář; 
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+, resp. 70+ se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; včera jedna osoba;
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • jiné informace a úkoly (administrace podpory – město zatím nebude reagovat na dotace v oblasti odměn pro zaměstnance OSV za první čtvrtletí roku 2021, nesplněny dotační podmínky, monitoruje paní Mgr. Věra Skálová, průběžné konzultace s panem starostou; materiálové zajištění; rozhodnutí);
 • projednány záležitosti ohledně likvidace testů a dalšího biologického materiálu souvisejícího; město se řídí pokyny centrálních orgánů veřejné moci a plní instrukce Ministerstva zdravotnictví ČR; Ministerstva životního prostředí ČR (podmínky zatřídění a likvidace odpadu); pověření zaměstnanci instruováni. Povinnosti smluvního lékaře (pracovně lékařské služby).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 30. března 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 16. března 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 16. března 2021 ze strany města a pověřených osob splněny, případně v plnění (testování zaměstnanců – výsledky zatím u všech negativní); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); zpráva o stavu personálií (v současné době jeden negativní zaměstnanec v izolaci – karanténě; nebylo prokázáno nakažení dalších);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 15. března v 15:00 hod.); speciální požadavky nejsou; materiál kontinuálně doplňován.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí ústředních orgánů; (nové nařízení vlády, resp. Ministerstva zdravotnictví ČR
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (data z výsledků testování; testování neukázalo na žádné nové významné skutečnosti);
 • ▪ očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční, problémy řešeny bez obtěžování veřejnosti; provozovatel žádá propagaci směrem do regionu, není využita kapacita místa – nedostatek materiálu i zájmu veřejnosti, překážky ve věkových a profesních limitech);
 • zajištění propagace na www stránkách města Sedlčany (splněno, již dříve zajistil Mgr. Ondřej Vodňanský; případné doplnění o další cílenou propagaci; pomohlo by uvolnění pro další věkové skupiny osob např. 60+); 
 • přijata obvyklá zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance ze strany města stále plněn (pozitivně testovaných – stav spíše setrvalý); zájem o testování vysoký, probíhá bez větších problémů (zájemci z podniků; povinná testovaná množina);
 • zpráva o stavu zajištění testování zaměstnanců města (přijata); KŠ seznámen s variantami řešení podle nastalé situace; vyzkoušena aplikace další varianty testování;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 15. března 2021; počet 976 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 81; hospitalizovaní aktuálně 8; vyléčení kumulativně 866; zemřelí 9; aktuálně pozitivní 99;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • přijata zpráva z prostředí klientů Pečovatelské služby Sedlčany; funkčnost služeb a jejich rozsah, podnět klienta na rozšíření spektra služeb, resp. návrat na jejich obvyklý výkon, neboť jsou pečovatelky naočkovány; požadavek na změnu organizace práce (proti rozdělení do dvou týmů); všechny žádané a vykonávané služby nelze za doby trvání nouzového stavu činit (omezení služby na základě rozhodnutí vlády ČR); předmět podnětu dnes ještě prověří paní Mgr. Věra Skálová a paní Jana Máchová (patrně směřuje i personáliím); 
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; 
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+, resp. 70+ se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; 
 • přehled docházky dětí na krizové pracoviště zřízené v objektu Centrálního pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070 (pondělí – 7 dětí; úterý – 8 dětí; středa – 5 děti; čtvrtek – 10 dětí; pátek – 7 dětí; celkem – 37 dětí);
 • přehled docházky dětí na krizové pracoviště zřízené v objektu 1. Základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68 (pondělí – 13 dětí; úterý – 10 dětí; středa – 9 dětí; čtvrtek – 11 dětí; pátek – 10 dětí; celkem – 53 dětí;
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • jiné informace a úkoly (administrace; materiálové zajištění; rozhodnutí).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 23. března 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 12. března 2021; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 12. března 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); zpráva o stavu personálií;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 12. března v 07:00 hod.); speciální požadavky nejsou; materiál kontinuálně doplňován.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí ústředních orgánů;
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (data z výsledků testování);
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční, problémy řešeny bez obtěžování veřejnosti;
 • zajištění propagace na www stránkách města Sedlčany (splněno, již dříve zajistil Mgr. Ondřej Vodňanský; případné doplnění); 
 • přijata obvyklá zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance ze strany města stále plněn (pozitivně testovaných – stav spíše setrvalý); zájem o testování vysoký, probíhá bez větších problémů (zájemci z podniků; povinná testovaná množina);
 • zpráva o stavu zajištění testování zaměstnanců města (přijata); KŠ seznámen s variantami řešení podle nastalé situace;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 12. března 2021; počet 963 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 80; hospitalizovaní aktuálně 10; vyléčení kumulativně 855; zemřelí 9; aktuálně pozitivní 99; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; 
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+, resp. 70+ se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; 
 • přehled docházky dětí na krizové pracoviště zřízené v objektu Centrálního pracoviště Mateřské školy Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070 (pondělí – 4 děti; úterý – 5 dětí; středa – 4 děti; čtvrtek – 5 dětí; pátek – 7 dětí; celkem – 25 dětí / týden od 8. března do 12 března 2021;
 • přehled docházky dětí na krizové pracoviště zřízené v objektu 1. základní školy Sedlčany, Primáře Kareše č. p. 68 (pondělí – 8 dětí; úterý – 12 dětí; středa – 8 dětí; čtvrtek – 7 dětí; pátek – 8 dětí; celkem – 43 dětí / týden od 8. března do 12 března 2021;
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • jiné informace a úkoly (administrace; materiálové zajištění; rozhodnutí).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 16. března 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 9. března 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 9. března 2021 ze strany města a pověřených osob splněny (zjištění množiny testovaných; dopad nouzového stavu na veřejné zasedání ZM; jednání dalších orgánů; zajištění nákupu definovaných prostředků); průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění, dodržování všech interních opatření); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem (sběrné místo); zpráva o stavu personálií přijata – zjištění – jeden případ nákazy mezi zaměstnanci, nikdo další není v karanténě;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 9. března v 07:00 hod.); speciální požadavky nejsou; materiál kontinuálně doplňován.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí ústředních orgánů (vývoj; vyhlášený nouzový stav a podmínky pohybu osob; další skutečnosti a činnosti města, které vyplývají z opatření Ministerstva zdravotnictví ČR; metodika Ministerstva práce ČR; dopad do prostředí Městského úřadu Sedlčany – zavedení režimu zvýšeného nároku na respirátory – funkční); v součinnosti s evidenčním místem materiálu (Odbor majetku);
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (zejména nové informace ohledně očkování; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany, Správa budov a zařízení města Sedlčany, Odbor sociálních věcí); informace z úrovně krajského zřízení (hejtmanka; radní pro zdravotnictví);
 • kontrolní stanoviště osob a řidičů;
 • vytvořen a krajskému zřízení nahlášen seznam členů krizového řízení v prvním i druhém okruhu personálního zajištění (provedl pan Jan Kundrlík);
 • vydávání potvrzení ze strany zaměstnavatele (omezení pohybu, cesty do výkonu zaměstnání a zpět); probíhá podle potřeby a požadavků; rozšířeno o zaměstnance, kteří zajišťují výkony zásobování města a vybraných osob na udržitelnost fungování základních potřeb města a zachování funkčnosti infrastruktury (plná moc; potvrzení o výkonu žádané nařízením vlády); vydáno tajemníkem; 
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční, vysoká úroveň organizace a komfortu služby; vylepšení čekacího místa (stan), problémem nálady očkovaných – egoismus, neukázněnost a falešné informace (pokusy o manipulaci), nedodržování stanovené doby;
 • zajištění propagace na www stránkách města Sedlčany (splněno, již dříve zajistil Mgr. Ondřej Vodňanský); 
 • přijata obvyklá zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance ze strany města stále plněn (pozitivně testovaných – stav spíše setrvalý); zájem o testování vysoký, probíhá bez větších problémů (zájemci z podniků; povinná testovaná množina);
 • zpráva o stavu zajištění testování zaměstnanců města (přijata); další úkoly definovány, plní tajemník;
 • KŠ provedl rozdělení kompetencí; úkoly definovány pro Bc. Janu Větrovcovou, DiS. (administrace procesu; věcnost); pro pana Daniela Hambergera (zajištění testovacích sad); pana Jana Kundrlíka (zajištění testování s vědomím krajského zřízení) a Mgr. Ondřeje Vodňanského (pojišťovny; dotace; informace); rozpis úkolů a kompetence jsou obsahem a předmětem interního dokumentu;
  • definování náhradního testovacího místa, (vybavení; personální zajištění);
  • harmonogram;
  • dokumentace a evidence.
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 9. března 2021; počet 950 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 77; hospitalizovaní aktuálně 9; vyléčení kumulativně 832; zemřelí 8; aktuálně pozitivní 110; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; 
 • záležitosti testování školní mládeže (vývoj a smysl);
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+, resp. 70+ se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; 
 • zajištění materiálu (respirátory) ze skladu PoBa; zajistí pan Daniel Hamberger za součinnosti Mgr. Věry Skálové; distribuce množině potřebných přes OSV, PS a spolupracující osoby; dohled Mgr. Věra Skálová; 
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • jiné informace a úkoly (administrace; rozhodnutí).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na pátek dne 12. března 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 2. března 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 2. března 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění – dva případy nákazy mezi zaměstnanci, nikdo další není v karanténě;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 2. března v 07:00 hod.); speciální požadavky nejsou; rukavice doplněny.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty nové informace z prostředí ústředních orgánů (vývoj; vyhlášený nouzový stav a podmínky pohybu osob; opatření Ministerstva zdravotnictví ČR; dopad do prostředí Městského úřadu Sedlčany – zavedení režimu zvýšeného nároku na respirátory); respirátory distribuovány (příděl ze strany zaměstnavatele), zatím na každý den jeden v počtu pěti ks na osobu s výkonem ve styku s veřejností; zajišťuje pan Jan Kundrlík v součinnosti s evidenčním místem materiálu (Odbor majetku);
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (zejména nové informace ohledně očkování; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany, Správa budov a zařízení města Sedlčany, Odbor sociálních věcí); informace z úrovně krajského zřízení (hejtmanka; radní pro zdravotnictví);
 • vydávání potvrzení ze strany zaměstnavatele (omezení pohybu, cesty do výkonu zaměstnání a zpět); podle potřeby a požadavků;
 • očkovací místo Sedlčany (KDJS); funkční, vysoká úroveň organizace a komfortu služby;
 • zajištění propagace na www stránkách města Sedlčany (splněno); 
 • opakovaná diskuse nad nastavenou strategií očkování (reflexe změn);
 • přijata zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); výkon jednoho zaměstnance stále plněn (pozitivně testovaných – stav spíše setrvalý); zájem o testování vysoký, probíhá bez větších problémů (zájemci z podniků; povinná testovaná množina);
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 2. března 2021; počet 897 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 74; hospitalizovaní aktuálně 8; vyléčení kumulativně 803; zemřelí 8; aktuálně pozitivní 86; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; povinnost trvá; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; 
 • záležitosti testování školní mládeže;
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+, resp. 70+ se zajištěním přihlášek k očkování – stále trvá; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; 
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje);
 • další informace a úkoly (prověření testování; rozhodnutí).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 9. března 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 

Dne 23. února 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT; Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí (přijata panem starostou). 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 23. února 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění – jeden případ nákazy, nikdo není v karanténě;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 22. února v 07:00 hod.); speciální požadavky nejsou.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty nové informace z prostředí ústředních orgánů (vývoj; ukončení nouzového stavu; opatření Ministerstva zdravotnictví ČR; dopad do prostředí Městského úřadu Sedlčany – zavedení režimu zvýšeného nároku na respirátory a nošení roušek); 
 • seznámení se s vývojem vládních opatření proti pandemii v praxi (zejména nové informace ohledně očkování; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany, Správa budov a zařízení města Sedlčany, Odbor sociálních věcí); informace z úrovně krajského zřízení (hejtmanka); nové potřebné informace ohledně zde uvedeného nejsou k dispozici);
 • příprava propagace očkovacího místa Sedlčany (KDJS); kampaň na podporu využívání zřízeného očkovacího místa; vybavení bude funkční k 1. březnu 2021; dnes již připraveno; vyhrazeno parkování pro návštěvníky (Havlíčkova; parkoviště u kina); úkoly pro Městskou policii Sedlčany; požadavek na umístění směrovek od příjezdu ze silnice I/18 – „Veřejné očkovací centrum Sedlčany“, určeno především pro občany regionu;
 • zajištění propagace na www stránkách města Sedlčany; postavení managera očkovacího centra; 
 • na zítra jsou zástupci společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. pozváni do RM; součinnost na podporu Veřejného očkovacího centra lze poskytnout;
 • správní rozhodnutí o místě na parkování klientů centra; vyhrazené parkování v čase od 8:00 hod. – 16:00 hod. pro návštěvníky očkovacího centra;
 • plán – kapacita centra podle provozu;
 • údaje a metodika postupu pro očkování zaměstnanců OSPOD a dalších;
 • zajištění očkování klientů v DPS Sedlčany (charakter bytového domu); přehled směrem ke Středočeskému kraji (počty zařízení v ORP, počty klientů, počty školáků a další údaje); očkování dobrovolné bez nátlaku na lidi; 
 • diskuse nad nastavenou strategií očkování;
 • výměna informací mezi Středočeským krajem a městem Sedlčany na vrcholové úrovni (starosta – radní); 
 • zajištění ochranných pomůcek pro zaměstnance města Sedlčany (úředníky, každý obdrží jeden respirátor a dvě chirurgické roušky, vyzvednou si vedoucí odborů na Odboru majetku, k distribuci bude připraveno zítra (středa); další údaje k distribuci upřesní a zajistí tajemník;
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně (inventarizace stavu – provedena 22. února 2021); 
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance stále plněn (pozitivně testovaných ubývá); centrum běží; včera otestováno 65 občanů (nejvíce za jeden den 85); zájem o testování vysoký, probíhá bez větších problémů;
 • vozidlo Pečovatelské služby Sedlčany v provozu – bez zjevných vad slouží určenému účelu; stav setrvalý; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný podle aktualizace dne 23. února 2021; počet 847 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 68; hospitalizovaní aktuálně 3; vyléčení kumulativně 774; zemřelí 8; aktuálně pozitivní 65; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu; záležitosti testování dětí;
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+ se zajištěním přihlášek k očkování; vše bez problémů ze strany města Sedlčany; příprava pomoci pro seniory 70+;
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 2. března 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 15. února 2021; 8:00 hod. (pondělí)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 15. února 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách (tyto byly dále rozšířeny), ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory; vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků (poslední kontrola v 15:00 hod. dne 12. února 2021); 
  • v pátek byl s ohledem na výsledky jednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR revidován omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov; byly provedeny přípravné kroky na změnu režimu (kontrola připravenosti na standardní provoz s výsledkem bez vad); režim upřesněn lokálně na každou budovu samostatně;
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění – bez nákazy, dnes jsou v očekávání výsledky testování dvou zaměstnanců;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů – po dobu nouzového stavu; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 12. února v 15:00 hod.); speciální požadavky nejsou.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty nové informace z prostředí ústředních orgánů (vývoj; prodloužení nouzového stavu na 14 dní na základě žádosti hejtmanů krajů; Usnesení vlády ČR vydáno, plošný dopad do počtu hodin otevřených pro veřejnost – zavedení standardního režimu za dodržování přísných hygienických opatření); 
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu v praxi (zejména nové informace ohledně očkování; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany); informace z úrovně krajského zřízení (hejtmanka); nové potřebné informace ohledně zde uvedeného nejsou k dispozici);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně (inventarizace stavu – provedena 12. února 2021); 
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance stále plněn (pozitivně testovaných ubývá); centrum běží; dnes budou testováni dva zaměstnanci města Sedlčany;
 • vozidlo Pečovatelské služby Sedlčany v provozu – bez zjevných vad slouží určenému účelu; stav setrvalý; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný ze dne aktualizace 12. února 2021; počet 808 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 67; hospitalizovaní aktuálně 6; vyléčení kumulativně 757; zemřelí 6; aktuálně pozitivní 45; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+ se zajištěním přihlášek k očkování; vše bez problémů ze strany města Sedlčany;
 • informace o aplikaci návratu ke standardnímu režimu návštěvnosti v administrativních budovách pokud se týká doby otevření pro veřejnost (prvky hygieny vyžadovány a dodržovány – roušky, rozestupy, dezinfekce rukou); změna režimu na Odboru životního prostředí – problematika přijímání žádostí; změna režimu ve smyslu pohybu osob po budově, jejich kumulace, za Odbory odpovědní jejich vedoucí; zajištěna je informovanost veřejnosti;
 • zajištění hlášení o periodicky prováděném testování zaměstnanců Pečovatelské služby Sedlčany na zdravotní pojišťovnu(y); ve spolupráci se smluvním lékařem zajišťuje pan Mgr. O. Vodňanský; 
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 23. února 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 

Dne 9. února 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 9. února 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách (tyto byly dále rozšířeny), ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory; vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků (poslední kontrola v 18:00 hod. dne 8. února 2021); 
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb – zvažované rozšíření počtu hodin na Odboru životního prostředí pozastaveno (nákaza; karanténa), změna režimu připravena; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem, stav setrvalý s respektem k potřebám veřejnosti);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění – bez nákazy;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 9. února v 06:45 hod.); speciální požadavky nejsou.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty nové informace z prostředí ústředních orgánů (vývoj; návrh vlády na prodloužení nouzového stavu; Usnesení vlády ČR ze dne 8. února 2021 č. 119 – jedná se o nové uvolňující usnesení vlády ohledně vzdělávání příslušníků složek IZS, odborného personálu nemocnic a zaměstnanců v sociálních službách); 
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu v praxi (zejména nové informace ohledně očkování; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany); informace z úrovně krajského zřízení (hejtmanka); požadavky KHS (sbírají informace, které jsou v systémech k dispozici – nemocnice apod.);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně (inventarizace stavu – dnes provedena); 
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance stále plněn (pozitivně testovaných ubývá); centrum běží; 
 • vozidlo Pečovatelské služby Sedlčany v provozu – bez zjevných vad slouží určenému účelu; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný ze dne aktualizace 3. února 2021 (s ohledem na výpadek persony není systém aktualizován; výluka systému ohlášena pořizovatelem dat); počet 780 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 64; hospitalizovaní aktuálně 3; vyléčení kumulativně 735; zemřelí 6; aktuálně pozitivní 39; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+ se zajištěním přihlášek k očkování; vše bez problémů ze strany města Sedlčany (častá změna postoje seniorů k očkování); dobrá spolupráce s provozovatelem Nemocnice Sedlčany; doposud celkem město pomohlo s registrací 42 seniorům 80+;
 • zpráva o statistice a evidenci testování – přijata (další informace o zajištění personálií); 
 • inventarizace dalších zásob – provedena, bez nedostatků (Odbor majetku a Odbor krizového řízení);
 • informace o činnostech a rozhodovacím procesu ohledně zajištění očkovacího místa a jeho vybavení mobiliářem a dalšími prvky hygieny podle požadavků KHS a Středočeského kraje (Odbor zdravotnictví); proběhla další prohlídka prostor za účasti vedení Středočeského kraje;
  • rozhodnutí o tom, že Sedlčany budou očkovacím místem; místo vybráno – Společenský sál v KDJS; budou provedeny úpravy místa (linoleum; židle, paravány a další); finanční prostředky vloží MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o. Středočeský kraj na vybavení očkovacího místa poskytuje bezúročnou půjčku návratnou po polovině roku; předpoklad vytvoření uživatelského vztahu mezi KDJS a provozovatelem Nemocnice Sedlčany (úhrada provozních nákladů a uvedení do předešlého stavu);
  • předpoklad vyhotovení a připravenosti (zahájení provozu) očkovacího místa v termínu do konce února 2021;
  • výsledky pracovní schůzky s vedením provozovatele Nemocnice Sedlčany – informace směrem k veřejnosti o návštěvě člena Rady Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví, vedení Nemocnice Sedlčany, vše za účasti vedení města Sedlčany a dále informace o výsledku jednání (rozhodnutí) zajistí pan Mgr. O. Vodňanský (Radnice – TIC a informace na sociálních sítích, případně v aktualitách na www stránkách města);
  • diskuse nad vysloveným předpokladem, že do letních měsíců by mělo pracoviště pro hromadné očkování fungovat, pak podle dílčích informací by se mělo individuální očkování přesunout do prostředí ordinací směrem k obvodním lékařům a do nemocnic;
 • informace o návštěvnosti v administrativních budovách (prvky hygieny vyžadovány a dodržovány); změna režimu na Odboru životního prostředí – problematika přijímání žádostí; změna režimu ve smyslu pohybu osob po budově, jejich kumulace, za Odbory odpovědní jejich vedoucí (dnes bude provedena speciální porada k této problematice); zajištěna bude informovanost veřejnosti;
 • vyřízen požadavek Středočeského kraje ohledně zaslání přehledu DPS (domovy s pečovatelskou službou) v ORP Sedlčany spolu s počtem ubytovaných, informace nikoli o počtech smluvních klientů, kterým jsou služby poskytovány (jak v DPS, tak mimo něj v prostředí regionu); zajistila paní Mgr. Věra Skálová; 
 • opakovaně diskutována hrozba rozšíření ptačí chřipky na území ORP a města Sedlčany;
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá (informace zejména přes úřední aparát Středočeského kraje).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 16. února 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 2. února 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 2. února 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách (tyto byly dále rozšířeny), ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory; vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků (poslední kontrola v 18:00 hod. dne 1. února 2021); 
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb – zvažované rozšíření počtu hodin na Odboru životního prostředí pozastaveno (nákaza; karanténa), změna režimu připravena; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem, stav setrvalý s respektem k potřebám veřejnosti);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění – bez nákazy;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim (zařízení vykazuje výpadky funkce; reklamace); 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 1. února v 15:30 hod.); speciální požadavky nejsou.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty nové informace z prostředí ústředních orgánů (vývoj; určitý zmatek a chaos); 
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu v praxi (zejména nové informace ohledně očkování; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany); od 30. ledna 2021 další podmínky; další informace z úrovně krajského zřízení (hejtmanka);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně (inventarizace stavu – dnes provedena); požadavky na nákup ochranných prostředků pro zaměstnance MěÚ Sedlčany s následnou nabídkou na koupi (výhodnost centrálního zajištění, cena; potřeba pro zkušebního komisaře vyplývá z nařízení vlády);
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance stále plněn (pozitivně testovaných ubývá); centrum běží; působnost výkonů v roce 2021 prodloužena i na únor; 
 • vozidlo Pečovatelské služby Sedlčany v provozu, provedena další kontrolní prohlídka – bez zjevných vad slouží určenému účelu; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 1. února 2021; počet 772 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 64; hospitalizovaní aktuálně 3; vyléčení kumulativně 729; zemřelí 6; aktuálně pozitivní 37;
 • Asociace samaritánů ČR PRAHA ZÁPAD; nabídka negativního testování SARS-CoV-2 v sídle společnosti, ve městě Sedlčany, škole, sociálním zařízení, popřípadě i v domácím prostředí, a to prostřednictvím Mobilního týmu Záchranné služby ASČR Praha;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • aplikace systému pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+ se zajištěním přihlášek k očkování (identifikace subjektu; ochrana osobních údajů; písemné oznámení a další formy předání; personální zajištění; zřízení bezkontaktního pracoviště; zřízení kontaktního pracoviště ICT podpory; stanovení režimu, postupu a odpovědnosti; řešení dalších potenciálních možností a případů; rozdělení na množiny podle dalších kritérií jako osamělí senioři, smluvní uživatelé Pečovatelské služby Sedlčany, klienti Domova Sedlčany a další); navrženo prolomení termínu akceptace služby dříve předpokládaného do 5. února 2021 do 15:00 hod. (pátek); (jinak vždy v pracovní den v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.); platí, že jestliže se i po tomto termínu na město Sedlčany obrátí osoba o pomoc, bude jí poskytnuta i po 5. únoru ve výše uvedeném časovém rozmezí (informace bude vlídným textem a způsobem obvyklým zveřejněna; vše probíhá bez problémů (častá změna postoje seniorů k očkování); dobrá spolupráce s provozovatelem Nemocnice Sedlčany; doposud prostřednictvím Oddělení ICT zaregistrováno 32 seniorů 80+;
 • zpráva o statistice a evidenci testování – přijata (další informace o zajištění personálií); zájem již není tak intenzivní, úbytek (zřejmý vliv mobilního zařízení působícího v regionu, které občané ostatních obcí a osad využívají);
 • inventarizace dalších zásob – provedena, bez nedostatků (Odbor majetku a Odbor krizového řízení);
 • informace o činnostech a rozhodovacím procesu ohledně zajištění očkovacího místa a jeho vybavení mobiliářem a dalšími prvky hygieny podle požadavků KHS a Středočeského kraje (Odbor zdravotnictví); další prohlídka prostor za účasti krajských úředníků a vedení Kraje; Sedlčany zatím nejsou mezi tzv. velkokapacitní očkovací místa zařazeny;
 • návrh tzv. Provozního řádu očkovacího místa (centra);
 • kontrola koryta významných vodních toků – provádí Odbor životního prostředí; kontrola funkčnosti varovných prvků systémů – Odbor krizového řízení; (vyžádány zprávy);
 • informace o objednání zpracování dokumentace, která bude řešit zajištění projektu „zvláštní povodně“; tento bude vyhotoven nad významným vodním dílem „Přehrada Sedlčany“; zpracovatel připraví vlastní projekt pro podání žádosti o dotaci, rozpočet, vlastní žádost o dotaci; žádost o podporu lze podat v čase do 1. března 2021 (termínováno podání zpracované žádosti o dotaci); výzva je koncipována a finanční prostředky alokovány s předpokladem krytí až do 85 % podpory uznatelných nákladů na pořízení dokumentu, který je potřebný pro toto vodní dílo;
 • opakovaně diskutována hrozba rozšíření ptačí chřipky na území ORP a města Sedlčany (aktualizace metodiky provedena, postup zatím nebyl koordinován ústředními orgány se specifiky k nouzovému stavu;
 • kontinuální předávání informací zajištěno a probíhá podle přijatého schématu.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 9. února 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 

Dne 26. ledna 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 26. ledna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách (tyto byly dále rozšířeny), ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory; vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků (poslední kontrola v 18:00 hod. dne 25. ledna 2021); 
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb – zvažované rozšíření počtu hodin na Odboru životního prostředí nelze realizovat; nákaza; karanténa, změna režimu); primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem, stav setrvalý s respektem k potřebám veřejnosti);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění – bez nákazy;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby (Pečovatelská služba Sedlčany – kontrola stavu prostředků provedena dne 25. ledna v 15:15 hod. – doplněn stav o respirátory a rukavice); speciální požadavky nejsou.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty nové informace z prostředí ústředních orgánů; rozhodnutí o prodloužení nouzového stavu (do 14. února 2021); 
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu v praxi (zejména nové informace ohledně očkování; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně (inventarizace stavu – dnes provedena); požadavky na nákup ochranných prostředků pro zaměstnance MěÚ Sedlčany s následnou nabídkou na koupi;
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance stále plněn (pozitivně testovaných ubývá); centrum běží; působnost výkonů v roce 2021 zatím potvrzena do 29. ledna 2021; (přijata nedůvodná stížnost neobjednané osoby);
 • vozidlo Pečovatelské služby Sedlčany v provozu, provedena kontrolní prohlídka – bez zjevných vad; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 25. ledna 2021; počet 753 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 60; hospitalizovaní aktuálně 0; vyléčení kumulativně 717; zemřelí 5; aktuálně pozitivní 31;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • rozpracován systém pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+ se zajištěním přihlášek k očkování (identifikace subjektu; ochrana osobních údajů; písemné oznámení a další formy předání; personální zajištění; zřízení bezkontaktního pracoviště; zřízení kontaktního pracoviště ICT podpory; stanovení režimu, postupu a odpovědnosti; řešení dalších potenciálních možností a případů; rozdělení na množiny podle dalších kritérií jako osamělí senioři, smluvní uživatelé Pečovatelské služby Sedlčany, klienti Domova Sedlčany a další); stanovení termínu akceptace služby do 5. února 2021 do 15:00 hod. (pátek); (jinak vždy v pracovní den v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.); vše probíhá bez problémů (častá změna postoje seniorů k očkování); velmi dobrá spolupráce s provozovatelem Nemocnice Sedlčany;
 • zpráva o statistice a evidenci testování – přijata (další informace o zajištění personálií);       
 • inventarizace dalších zásob – provedena, bez nedostatků (Odbor majetku a Odbor krizového řízení);
 • prioritní skupiny očkování (informace; rozdělení do věkových kategorií);
 • další informace o sběru dat a pomoci v zajištění očkování seniorům 80+; činnosti pracovních skupin (PS Sedlčany; zaměstnanců Oddělení ICT; koordinace s provozovatelem Nemocnice Sedlčany; další činnosti);
 • zajištění místa a jeho vybavení mobiliářem a dalšími prvky hygieny podle požadavků KHS a Středočeského kraje (Odbor zdravotnictví); prohlídka prostor za účasti krajských úředníků; náklady na vybavení odhadovány na cca 100.000,00 Kč (60 ks plastových židlí, velkokapacitní ionizátor); předpoklad úhrady nákladů města Sedlčany spojených se zřízením očkovacího místa při konečném zúčtování ze zdrojů Středočeského kraje; časový předpoklad připravenosti březen 2021 (ponejvíce záleží na dostatečném množství očkovacích látek); 
 • do dvou týdnů se očekává zahájení očkování seniorů věkem 75+; pomoc města Sedlčany byla při přihlášení se do systému poskytnuta celkem 17 seniorům ve věkové kategorii 80+; 
 • diskutována hrozba rozšíření ptačí chřipky na území ORP a města Sedlčany (aktualizace metodiky, postup, informace předány Městské policii Sedlčany; činnosti, které zajišťuje KHS (pasivita); nálezy na blízkém Táborsku a Písecku;
 • kontinuální předávání informací zajištěno.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 2. února 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 19. ledna 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 19. ledna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách (tyto byly dále rozšířeny), ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory; vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků; 
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb – rozšíření počtu hodin na Odboru ekonomickém, Hlavní pokladna na rozsah dřívějšího režimu mimo nouzový stav, počínaje 20. ledna 2021 za podmínek dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem, stav setrvalý s respektem k potřebám veřejnosti);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění – bez nákazy;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení; kontinuální dodávky podle nastalé potřeby; speciální požadavky nejsou.
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace z prostředí ústředních orgánů; 
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu v praxi (zejména nové informace; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně (inventarizace stavu – dnes provedena);
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance stále plněn (pozitivně testovaných ubývá); centrum běží; působnost výkonů v roce 2021 zatím potvrzena do 29. ledna 2021;
 • vozidlo Pečovatelské služby Sedlčany v provozu, bude provedena kontrolní prohlídka; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 18. ledna 2021; počet 740 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 59; hospitalizovaní aktuálně 4; vyléčení kumulativně 681; zemřelí 4; aktuálně pozitivní 55;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • rozpracován systém pomoci města Sedlčany seniorům věkem 80+ se zajištěním přihlášek k očkování (identifikace subjektu; ochrana osobních údajů; písemné oznámení a další formy předání; personální zajištění; zřízení bezkontaktního pracoviště; zřízení kontaktního pracoviště ICT podpory; stanovení režimu, postupu a odpovědnosti; řešení dalších potenciálních možností a případů; rozdělení na množiny podle dalších kritérií jako osamělí senioři, smluvní uživatelé Pečovatelské služby Sedlčany, klienti Domova Sedlčany a další); stanovení termínu akceptace služby do 5. února 2021 do 15:00 hod. (pátek); (jinak vždy v pracovní den v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.).
 • zpráva o statistice a evidenci testování – přijata (další informace o zajištění personálií);       
 • inventarizace zásob – provedena, bez nedostatků;
 • kontinuální předávání informací zajištěno.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 26. ledna 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve (zvažován pátek dne 22. ledna 2021 v 9:00 hod., a to pro případ naléhavosti)!!!
Dne 12. ledna 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Hosté: -.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 12. ledna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách (tyto byly dále rozšířeny), ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory; vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků; ve venkovních nekrytých prostorech vliv počasí na dobu aplikace;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem, stav setrvalý s respektem k potřebám veřejnosti);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění nahlášena – opatření přijata, aktuálně známy tři případy nákazy zaměstnance města Sedlčany;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (naposledy dnes; zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes (12. ledna 2021).
Stručný obsah jednání:
 • přijaty informace o usnesení Vlády České republiky ze dne 11. ledna 2021 č. 33 o přijetí krizového opatření; 
 • V návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla výše uvedeným usnesením o přijetí krizových opatření, ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) a e) a § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona. Usnesení nemá dopad na orgány města (zpopelnění těl zemřelých osob mimo území ČR);
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu v praxi (zejména nové informace ze včerejší tiskové konference představitelů Vlády ČR; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně (inventarizace stavu – dnes provedena);
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance stále plněn (jeví se, že zájem veřejnosti upadá); centrum běží; působnost výkonů v roce 2021 zatím do 25. ledna 2021 potvrzena;
 • informace o odstavení vozidla Pečovatelské služby Sedlčany; vozidlo stále mimo provoz; oprava vozidla – výměna motoru zajištěna, další informace související podány ze strany opraváře;
 • seznámení se s prezentací očkovací strategie ve Středočeském kraji;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 11. ledna 2021; počet 727 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 58; hospitalizovaní aktuálně 4; vyléčení kumulativně 651; zemřelí 4; aktuálně pozitivní 72; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • zpráva o statistice a evidenci testování – přijata (další informace);       
 • inventarizace zásob – provedena, bez nedostatků;
 • kontinuální předávání informací zajištěno.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 19. ledna 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 8. ledna 2021; 9:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven:-.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 8. ledna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory; vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění nahlášena – opatření přijata, aktuálně znám jeden případ nákazy zaměstnance města Sedlčany (výsledky dnešního testování ze tří osob; další výsledky testů z jiného místa doposud neznámy – budou k dispozici nejpozději zítra);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (naposledy včera; zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes (8. ledna 2021).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu v praxi (zejména nové usnesení Vlády ČR, prodloužení stavu do 22. ledna 2021); předpoklady; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně;
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance plněn (střídání zaměstnankyň); náklady hradí město ze svého rozpočtu); centrum běží; působnost výkonů v roce 2021 zatím do 15. ledna 2021 potvrzena; dále v jednání; ochranné pláště dodány prostřednictvím společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.
 • informace o odstavení vozidla Pečovatelské služby Sedlčany; vozidlo nyní mimo provoz; náhradní vozidlo zajištěno; oprava vozidla – vozidlo odtaženo k opravě; předpokládané náklady cca 50.000,00 Kč; výměna motoru zajištěna, informace podány na poradě vedení ze strany vedoucího OM;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 8. ledna 2021; počet 716 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 57; hospitalizovaní aktuálně 4; vyléčení kumulativně 651; zemřelí 4; aktuálně pozitivní 61; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • projednány další informace ohledně dřívější nabídky pro město Sedlčany, respektive ORP Sedlčany, k zajištění součinnosti při poskytování služby veřejnosti ze strany provozovatele Nemocnice Sedlčany (společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.); předmětem nabídky je provozování mobilního testovacího zařízení z automobilu v rámci regionu pro jednotlivé obce; za tímto účelem byli starostou města Sedlčany informováni starostové Sdružení obcí Sedlčanska; provozovatel zajišťuje vyjádření KHS – problematické; příprava základního logistického plánu (cesty a místa určení); příprava porady představena provozovatele Nemocnice Sedlčany; místo KDJS Sedlčany;
 • společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.; akreditace na očkování; zde v objektu Nemocnice Sedlčany nevyhovující; nabídka města na zřízení pracoviště v KDJS (tři místnosti ve speciálním režimu – zde vyhovující);
 • zajištění náhradních a funkčních klíčů od ordinace č. p. 34; jejich předání lékařce zajistí Správa budov a zařízení města Sedlčany – v plnění;
 • zpráva o statistice a evidenci testování – přijata;       
 • inventarizace zásob – provedena, bez nedostatků.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na úterý dne 12. ledna 2021 v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 

Dne 5. ledna 2021; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Hosté: -. 
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 5. ledna 2021 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); provoz Dopravního terminálu Sedlčany přes přelom roku 2020 / 2021 bez větších incidentů a závad;
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní jsou dezinfikovány podle vývoje počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – nová zjištění nahlášena – opatření přijata, aktuálně znám jeden případ nákazy zaměstnance města Sedlčany (výsledky dnešního testování ze tří osob; další výsledky testů z jiného místa doposud neznámy – budou k dispozici nejpozději zítra);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (naposledy včera; zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes (5. ledna 2021 ráno); (speciální dne 4. ledna 2021 v čase 15:30 hod.).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu v praxi (zejména usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020); předpoklady; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně;
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance plněn (střídání zaměstnankyň); náklady hradí město ze svého rozpočtu); centrum běží; působnost výkonů v roce 2021 zatím do 15. ledna 2021 potvrzena; dále v jednání;
 • informace o odstavení vozidla Pečovatelské služby Sedlčany; vozidlo nyní mimo provoz; náhradní vozidlo zajištěno; oprava vozidla – vozidlo odtaženo k opravě; předpokládané náklady cca 50.000,00 Kč;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 5. ledna 2021; počet 694 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 55; hospitalizovaní aktuálně 3; vyléčení kumulativně 638; zemřelí 3; aktuálně pozitivní 53; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • opakovaně vyjádřena potřeba sledovat další vývoj opatření s ohledem na činnosti a povinnosti vztažené k období počátku nového roku 2021; v této souvislosti přijata aktuální zpráva o změnách v režimu (ODSH a další);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • projednána nabídka pro město Sedlčany, respektive ORP Sedlčany, k zajištění součinnosti při poskytování služby veřejnosti ze strany provozovatele Nemocnice Sedlčany (společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.); předmětem nabídky je provozování mobilního testovacího zařízení z automobilu v rámci regionu pro jednotlivé obce; za tímto účelem bude starostou města Sedlčany svolána na zítřejší dopoledne porada starostů Sdružení obcí Sedlčanska, případně dalších, kdy by měla být nabídka a představa základního logistického plánu představena ze strany provozovatele Nemocnice Sedlčany; místo KDJS Sedlčany; (zjištění zájmu; množina preferovaných; zajištění místa v obcích; předpokládaný čas výkonů od 13:00 hod. do 15:00 hod.; kapacita cca 20 testovaných na den; projednání registračního systému; právní rámec služby pro region – předpokládané úhrady – pojišťovny);
 • společnost MEDITERRA-Sedlčany, s. r. o.; akreditace na očkování; zde v objektu Nemocnice Sedlčany;
 • zajištění náhradních a funkčních klíčů od ordinace č. p. 34; jejich předání lékařce zajistí Správa budov a zařízení města Sedlčany;
 • zpráva o statistice a evidenci testování;       
 • inventarizace zásob – provedena.
Další pracovní zasedání KŠ mimořádně svoláno na den 8. ledna 2021 (pátek); v 09:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 

Dne 29. prosince 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 29. prosince 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); provoz Dopravního terminálu Sedlčany přes svátky bez větších incidentů a závad (řešeny a odstraněny důsledky projevů vandalismu na WC);
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce – stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní jsou dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb – dnes diskutován návrh na rozšíření počtu hodin přístupných veřejnosti na ODSH; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – bez problémů, aktuálně není znám jediný případ nákazy zaměstnance města Sedlčany (výsledky včerejšího testování jedné osoby doposud nejsou k dispozici);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes ráno (29. prosince 2020 v čase od 6:45 hod. do 7:15 hod.).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu (usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020); předpoklady; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • informační letáčky původem ze Středočeského kraje – zajištění dostupnosti srozumitelné informace pro veřejnost; jsou již zveřejněny; podstatné pro občany; 
 • diskutována otázka dopadu dalšího souboru omezujících nařízení;
 • Závěr z diskuse:
 • Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 se od 4. ledna 2021 z důvodu nepřiměřeného omezení práva klientů / veřejnosti stanovuje rozsah úředních hodin na ODSH, Úseku registru vozidel a registru řidičů i dalších úseků činnosti tohoto Odboru takto:
  • pondělí, středa otevřeno veřejnosti od 08:00 – 12:00 hod. a od 12:30 – 17:00 hod.
  • úterý, čtvrtek otevřeno veřejnosti od 08:00 – 12:00 hod.
  • Veřejnost bude požádána o shovívavost, kdy poslední žádost bude přijímána k vyřízení v čase 11:45 hod., resp. v 16:45 hod.
  • Režim vstupu klientů (veřejnosti) do budov pod kontrolou za přísného dodržování všech hygienických opatření (řízené vstupy). Vedoucí ODSH zajistí aktualizaci sdělení přímo při vstupu do administrativní budovy a na úřední desce MěÚ Sedlčany, zároveň s využitím dalších médií, které město Sedlčany využívá.
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně;
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance plněn (střídání zaměstnankyň); náklady hradí město ze svého rozpočtu); centrum běží; případnou působnost v roce 2021 projedná pan starosta po linii Středočeského kraje a HZS;
 • informace o odstavení vozidla Pečovatelské služby Sedlčany; vozidlo nyní mimo provoz; náhradní vozidlo zajištěno; oprava vozidla bude zajištěna;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 28. prosince 2020; počet 659 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 51; hospitalizovaní aktuálně 2; vyléčení kumulativně 603; zemřelí 3; aktuálně pozitivní 53; 
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • opakovaně vyjádřena potřeba sledovat další vývoj opatření s ohledem na činnosti a povinnosti vztažené k období počátku nového roku 2021;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • inventarizace zásob – provedena.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno za týden v úterý na den 5. ledna 2021 (úterý); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 22. prosince 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 22. prosince 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní jsou dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – bez problémů, aktuálně není znám jediný případ nákazy zaměstnance města Sedlčany;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes ráno (22. prosince 2020 v čase od 6:45 hod. do 7:15 hod.).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s vývojem vládních opatření nouzového stavu; předpoklady; dopad do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • diskutována otázka stavu vývoje dalšího souboru omezujících nařízení;
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek – dostatek; požadavky plněny průběžně;
 • zpráva o činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa v KDJS); (výkon jednoho zaměstnance plněn; náklady hradí město ze svého rozpočtu); centrum běží, rezervace obsazeny, včera obslouženo 27 osob; testovaní mnohdy nejsou občané města (např. Mníšek pod Brdy); instrukce k chodu pracoviště – zatím pouze pokyny do konce roku; ze strany HZS Příbram personálně nelze obsadit; 
 • informace o opravě a opětovné poruše vozidla Pečovatelské služby Sedlčany; vozidlo nyní mimo provoz; náhradní vozidlo zajištěno; oprava vozidla bude zajištěna po domluvě odpovědného zaměstnance s autoservisem; kontinuita služby zachována;
 • výsledky jednání Bezpečnostní rady města Sedlčany; (přijaty informace od složek IZS);
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 21. prosince 2020; počet 637 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 50; hospitalizovaní aktuálně 2; vyléčení kumulativně 579; zemřelí 3; aktuálně pozitivní 55;
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • apel na vyřizování záležitostí žadatelů na Městském úřadu Sedlčany (odborech) s tím, že veškeré návštěvy budou minimalizovány; 
 • opakovaně projednán režim provozu a otevření odbavovací haly na autobusovém nádraží; na Štědrý den bude po 18:00 hod. hala uzavřena, jinak o svátcích bude obvyklý režim provozu; na doplnění materiálu na soc. zařízení sjednána služba; činnosti rozděleny; zatím bez problémů, po zavedení mincovnících automatů značné vylepšení; monitorování prostředí a děje zajištěno;
 • vyjádřena potřeba sledovat další vývoj opatření s ohledem na činnosti a povinnosti vztažené k období počátku nového roku 2021;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • inventarizace zásob – požadavek na nákup rukavic určité velikosti a kvality trvá.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno za týden v úterý na den 29. prosince 2020 (úterý); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!! 
Dne 18. prosince 2020; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení (PN); 
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 18. prosince 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce stále probíhá 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní jsou dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb; primárně využíváno spojení telefonem, případně e-mailem);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata – bez problémů, aktuálně není znám jediný případ nákazy zaměstnance města Sedlčany;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes ráno (18. prosince 2020 v čase od 6:45 hod. do 7:15 hod.).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s dopadem změny opatření nouzového stavu počínaje dnešním dnem do prostředí města Sedlčany a jeho provozu (Městský úřad Sedlčany, Pečovatelská služba Sedlčany Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • systém zabezpečování ochranných pomůcek; spolupráce se Středočeským krajem;
 • zpráva o zahájení činnosti testovacího pracoviště v Sedlčanech (odběrného místa) s předpokladem provozu do konce roku 2020; zatím pouze příslib do 15. ledna 2021 (problematika personálního zajištění proškolenými pracovníky HZS Středočeského kraje); problematika vlastního systému objednávání – informovanosti občanů; dnes od 8:00 hodin je odběrné místo v činnosti; z objednávkového systému je patrné, že prakticky do konce roku 2020 je vypsaná kapacita vyčerpána; zájem občanů se projevil pozitivně, kapacita je ovšem omezena nedostatkem personálu HZS Příbram; město poskytlo součinnost (výkon jednoho zaměstnance; náklady hradí město ze svého rozpočtu); 
 • Zajištění antigenního odběrového centra se podařilo na základě činnosti Ing. Pavlíka (radní Středočeského kraje) a HZS Příbram; Pracovní doba je na pracovišti od 08:00 hodin do 13:00 hodin. Podařilo se zajistit registraci pracoviště pod Oblastní nemocnicí Příbram (samostatně nelze fungovat). Náročná komunikace mnoha stran vedla k úspěchu. Složitost systému směrem ke statistice (vzorkovač, administrátor; čistá a potenciálně kontaminovaná zóna; spojka – administrativní zaměstnankyně Úřadu;
 • distribuce ochranných pomůcek do speciálních škol ORP (včera zajistil HZS Příbram);
 • informace o poruše vozidla Pečovatelské služby Sedlčany; náhradní vozidlo zajištěno; oprava vozidla bude zajištěna dnes (odtah zajistí Odbor majetku); kontinuita služby zachována;
 • informace o vývoji nezaměstnanosti, která je mino jiné, způsobena i vlivem pandemie; v okrese Příbram; zpráva z Úřadu práce ČR; 4,3 % je podíl nezaměstnaných; ke dni 30. listopadu 2020 je stav evidovaných nezaměstnaných 3 289 (za celý okres), což je o 48 nezaměstnaných více oproti konci minulého měsíce; dále počet 887 nezaměstnaných představuje meziroční zvýšení ke stejnému období roku;
 • administrace programu Antivirus; ÚP Příbram administruje od 6. dubna 2020;
 • dnes 18. prosince 2020 v čase od 09:00 hodin proběhne jednání Bezpečnostní rady města Sedlčany;
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 17. prosince 2020; počet 619 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 49; hospitalizovaní aktuálně 2; vyléčení kumulativně 572; zemřelí 3; aktuálně pozitivní 44; pokles (vylepšení);
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • inventarizace zásob – všeho dostatek.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 22. prosince 2020 (úterý); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 15. prosince 2020; 8:30 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Hosté: -.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 15. prosince 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků (problematika překážek výkonu – neukázněnost mládeže v objektu odbavovací haly zatím trvá);
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes ráno (15. prosince 2020 v čase od 6:45 hod. do 7:05 hod.).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č. j.: MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN; toto opatření ukládá činnosti (nařizuje určité povinnosti) všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center v intervalu dní 16. prosince 2020 až 15. ledna 2021; všem testovaným osobám; všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů a Krajským hygienickým stanicím. Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových míst s účinností ode dne 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, která se s ohledem na aktuální epidemiologickou nákazu považuje za ohnisko nákazy.
 • Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spouštěn Centrální rezervační systém. Do 16. prosince 2020 probíhá připojování jednotlivých odběrových míst na rezervační systémy, což umožní:
  • poskytnout občanům přístup k rezervaci testu z jediného místa (web MZ ČR),
  • poskytnout občanům přehled o vytížení antigenního odběrového místa (AOC) formou portálu,
  • umožnit předvyplnění údajů z domova a zrychlit tak vyplnění e-Žádanky na AOC.
 • projednáno poskytnutí součinnosti a prostor pro případné zřízení testovacího místa Sedlčany na přítomnost viru v organismu testovaných osob. Dnes dopoledne bude svolána koordinační schůzka na uvedené téma. Záležitost a základní parametry naplnění záměru byly projednány se Středočeským krajem (krajský radní pro zdravotnictví). Pravděpodobně od pátku bude zřízeno testovací místo Sedlčany pro občany, kteří se budou dobrovolně ochotni dát testovat. Místo by mělo být zřízeno ve vestibulu v KDJS (prostory zajistí Ing. Martin Severa, ředitel KDJS; domluveno). V tomto ohledu je potřebné zajistit jednoho administrativního pracovníka z Městského úřadu Sedlčany, neboť tento se nebude rekrutovat ze zaměstnanců KDJS (náklady na platy půjdou za Městským úřadem Sedlčany). Testování by podle zajištěných informací mělo být započato v pátek nebo v pondělí příští týden (Sedlčany původně nebyly v plánu testovacích míst); předpokládaný čas testování bude na odběrném místě od 08:00 – 16:00 hodin. Jestliže bude ve věci rozhodnuto ve prospěch zřízení odběrného místa, je potřebné zajistit publicitu, například hlášením přes varovný systém města a další média (zajistí Mgr. Ondřej Vodňanský). Personální obsazení na poskytnutí administrativní pracovnice je zajištěno (zaměstnankyně Odboru krizového řízení se bude střídat se zaměstnankyní Pečovatelské služby Sedlčany; doporučeno je dopoledne x odpoledne a naopak). Vytvořen je záložní tým. Pracovní náplní bude patrně evidence testovaných na potenciální seznam množiny možných, vyhotovení a tisk certifikátu testovaným. HZS Středočeského kraje dodá materiál, potřebné ICT vybavení (PC a periferie, případný vstup do systémů, objednávkový systém – bude-li aplikován a další). Předpokládané testovací dny jsou pátek, sobota dopoledne, pondělí, úterý. Akci za Městský úřad Sedlčany bude dozorovat pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru Krizového řízení.
 • dne 18. prosince 2020 v čase od 09:00 hodin proběhne jednání Bezpečnostní rady města Sedlčany.
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 14. prosince 2020; počet 610 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 49; hospitalizovaní aktuálně 2; vyléčení kumulativně 559; zemřelí 3; aktuálně pozitivní 48; pokles (vylepšení);
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací funkční; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • inventarizace zásob – všeho dostatek.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 18. prosince 2020 (pátek); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 11. prosince 2020; 8:30 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 11. prosince 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, překážky ve výkonech (způsoby odstranění); 
  • každodenní aplikace režimu důsledné dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků (problematika překážek výkonu – neukázněnost mládeže v objektu odbavovací haly zatím trvá);
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb – mezi svátky zveřejněn speciální režim, dále dle situace a stavu; kontrola zjistila nedostatky v režimu hodin otevřených veřejnosti – závada odstraněna; náprava provedena, kontrola bez dalších nedostatků a problémů); opatření funkční; s ohledem na nařízení vlády stále trvá omezený počet hodin pro přímý kontakt s veřejností;
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes ráno (11. prosince 2020 v čase od 6:45 hod. do 7:25 hod.).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s dalšími opatřeními Vlády ČR, resortů a předpisy (aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ); 
 • přijata obvyklá zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – pravidelně prováděna v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad); 
 • přijata aktuální zpráva o stávajícím stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony; řešena problematika zastupitelnosti); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova bude ukončena dnes, 11. prosince 2020; každý den stav monitorován a kontrolován, aplikace konzultačních dnů; provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo trvá;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (případná karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony prováděny podle potřeb a ujednání (dohody); (v úterý, ve čtvrtek a pátek realizovány nákupy pro nakažené osoby bez smluvních ujednání – nyní již druhý týden určeným týmem PS; v záloze dobrovolníci a pracovníci OSV či určení zaměstnanci);
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; poslední stav dostupný dne 11. prosince 2020; počet 603 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 41; hospitalizovaní aktuálně 5; vyléčení kumulativně 551; zemřelí 3; aktuálně pozitivní 49; pokles (vylepšení);
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • Středočeský kraj – testování pedagogických pracovníků; proběhlo zjišťovací řízení o využití nabídky (dobrovolné testování; Mateřská škola Sedlčany – zaměstnanci informováni; zatím v rozmyšlení; Základní umělecké škola – nikdo z oslovených neprojevil zájem; 1. základní škola Sedlčany – přihlášených 40 zaměstnanců; 2. základní škola Sedlčany – Škola Propojení – v jednání; se zjištěním zřizovatele příspěvkových organizací KŠ seznámil pan starosta; informační linka: 800 710 710 dostupná v režimu pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.; pátek od 8:00 hod. do 14:00 hod. (lze se informovat o testování pedagogů);
 • praktické dopady vyhlášeného nouzového stavu do dne 23. prosince 2020; zprávu přednesl pan Jan Kundrlík;
 • zabezpečení provozního režimu přístupnosti odbavovací haly na Autobusovém nádraží Sedlčany ve svátečních dnech přicházejících s koncem roku; udržitelnost hygieny prostředí; prověřeny spoje o svátečních dnech; režim přístupu zajistí strážníci Městské policie Sedlčany, bude zveřejněn na www stránkách města; zajištění dostatku hygienických prostředků – Správa budov a zařízení města Sedlčany;
 • další videokonference se starosty (výsledky a závěry z diskuse se starosty obcí i odborníky); dále informace z prostředí realizovaného analytického briefingu k epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19;
 • případné další aktuální zásahy do režimu hodin otevřených veřejnosti budou zveřejněny obvyklým způsobem a včas (Městský úřad Sedlčany, především ODSH a OVV);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • inventarizace zásob – všeho dostatek.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 15. prosince 2020 (úterý); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 8. prosince 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 8. prosince 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad, drobné nedostatky v průběhu kontroly odstraněny; 
  • každý den je stále aplikován režim důsledné dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků (problematika překážek výkonu – neukázněnost mládeže);
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb, situace a stavu; kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční; s ohledem na nařízení vlády stále trvá omezený počet hodin pro přímý kontakt s veřejností;
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata;
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes ráno (8. prosince 2020 v čase od 6:45 hod. do 7:25 hod.).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s dalšími opatřeními resortů (aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ); 
 • přijata obvyklá zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – pravidelně prováděna v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad); 
 • přijata aktuální zpráva o stávajícím stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony; problematika zastupitelnosti); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova bude ukončena dnes, 11. prosince 2020; každý den stav monitorován a kontrolován, aplikace konzultačních dnů; provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo trvá;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (případná karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony prováděny podle potřeb a ujednání (dohody); (v úterý, ve čtvrtek a pátek realizovány nákupy pro nakažené osoby bez smluvních ujednání – nyní již určeným týmem PS; v záloze dobrovolníci a pracovníci OSV či určení zaměstnanci);
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; stav zveřejněn dne 7. prosince 2020; počet 586 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 31; hospitalizovaní aktuálně 4; vyléčení kumulativně 527; zemřelí 3; aktuálně pozitivní 56; pokles (vylepšení);
 • přijato sdělení z „informačního portálu“ (provozovny, režim);
 • Středočeský kraj – organizuje testování pro vybranou množinu zaměstnanců; konzultace vedení města s řediteli škol ve věci, zda pedagogičtí pracovníci akceptují uvedenou nabídku, zajištění zpětné vazby na město; (informace zajistí pan starosta); Info. linka: 800 710 710 dostupná v režimu pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00 hod.; pátek od 8:00 hod. do 14:00 hod. (lze se informovat o testování pedagogů);
 • videokonference se starosty (výsledky a závěry z diskuse se starosty obcí i odborníky); 
 • případné zásahy do režimu hodin otevřených veřejnosti budou zveřejněny obvyklým způsobem a včas (Městský úřad Sedlčany);
 • s ohledem na dodržování doporučení a dalších pravidel již v tomto roce nebude svolána porada vedení (předání informací elektronicky);
 • další organizační opatření k činnosti (první jednací den RM dne 13. ledna 2021 v čase od 16:00 hod.); předchozí týden předat vedoucími útvarů statistiku roku 2020 a další žádané; vyhotovení prezentací ke Zprávám; dne 11. ledna 2021 budou údaje předány členům RM;
 • dne 4. ledna 2021 (pondělí od 8:00 hod. ráno) – proběhne porada k zahájení nového roku;
 • pokud bude prostředí bez výskytů nakažených a při splnění dalších specifických podmínek – pak nastane aplikace režimu porad ve 14 denních intervalech (vždy pátek před jednáním RM); pracovní porada dne 8. ledna 2021, jinak podle situace (karanténa apod.);
 • dne 14. prosince 2020 aplikace práce v původním systému v prostředí MěÚ Sedlčany; úkol zajistí tajemník;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • inventarizace zásob – všeho dostatek.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 11. prosince 2020 (pátek); v 08:30 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 4. prosince 2020; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 4. prosince 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad a nedostatků; 
  • každý den je stále aplikován režim důsledné dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb, situace a stavu; kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční; s ohledem na nařízení vlády stále trvá omezený počet hodin pro přímý kontakt s veřejností;
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata (stav bez nákazy; jeden případ v očekávání);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy dříve realizována; v dostatku); kontinuálně prováděna; speciální požadavky kromě dříve vyslovených a realizovaných nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes ráno (4. prosince 2020 v čase od 6:45 hod. do 7:25 hod.);
  • speciální kontrola připravenosti person k výkonu služby; prověření schopností, vyloučení pochybností o lidském faktoru.
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s dalšími opatřeními resortů (aplikace systému na postupné rozvolňování opatření od čtvrtka 3. prosince 2020), případně dílčími rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ; ukazuje se vyšší potřeba hodin otevřených veřejnosti oproti stávajícímu omezení; podle dosaženého stupně bude možné ve čtvrtek otevřít TIC veřejnosti; 
 • obsáhlá diskuse nad potřebou rozšíření úředních hodin (omezení nouzového stavu – nařízeno Vládou ČR);
 • přijata obvyklá zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – pravidelně prováděna v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad; určitá vylepšení služeb navrhována na ODSH); 
 • přijata aktuální zpráva o stávajícím stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony; problematika zastupitelnosti); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den stav monitorován a kontrolován, aplikace konzultačních dnů; provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo trvá;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (případná karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony prováděny podle potřeb a ujednání (dohody); (v úterý, ve čtvrtek a pátek realizovány nákupy pro nakažené osoby bez smluvních ujednání – nyní již určeným týmem PS; v záloze dobrovolníci a pracovníci OSV či určení zaměstnanci);
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; další postupy po kontinuálně prováděném testování; další v pořadí proběhne v pátek dne 4. prosince 2020 smluvním lékařem (15:00 hod.), a to v režimu přes VZP; projednané varianty postupu pro případ výsledků testování při aktivaci náhradních týmů – úkol trvá; informace o stavu klientů, další požadavky k provádění služeb; obsluha občanů s nákazou – bezkontaktně (případy mimo smluvní ujednání); provedena redukce týmů ve výkonu, a to aktivací týmu č. II. PS; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje opět poskytuje údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; stav zveřejněn dne 3. prosince 2020; počet 576 pozitivních – kumulativně; hospitalizovaní kumulativně 28; hospitalizovaní aktuálně 3; vyléčení kumulativně 504; zemřelí 3; aktuálně pozitivní 69;
 • informace o provozu Městského úřadu Sedlčany aktualizovány na údaje o rozhodnutí ve věci nouzového stavu; (zveřejněno na www stránkách města Sedlčany; další informace zveřejňovány kontinuálně v čase jejich obdržení; informace zajišťují vedoucí Odborů MěÚ Sedlčany, tj. zejména OVV a ODSH); úkol trvá;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací – provedeny opravy systému – Oddělení ICT; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • inventarizace zásob – všeho dostatek.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 8. prosince 2020 (úterý); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 1. prosince 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: přizvaný host Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Hosté: -.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 1. prosince 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad a nedostatků; 
  • každý den je aplikován režim důsledné dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany a jeho součástí (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb, situace a stavu; kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční; s ohledem na nařízení vlády stále trvá omezený počet hodin pro přímý kontakt s veřejností;
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata (stav bez nákazy; jeden případ v očekávání);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy dříve realizována); kontinuálně prováděna; speciální požadavky kromě dříve vyslovených a realizovaných nejsou; poslední kontrola stavu provedena dnes ráno (1. prosince 2020 v čase od 6:45 hod. do 7:25 hod.).
Stručný obsah jednání:
 • KŠ byl podrobněji seznámen s vydaným Usnesením Vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 o přijetí krizového opatření. Vláda ČR s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod., mimo jiné zakazuje hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou: 
  • a) členů domácnosti, 
  • b) zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, 
  • c) osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
  • d) osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
  • e) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;
 • seznámení se s dalšími opatřeními resortů (aplikace systému na postupné rozvolňování opatření od čtvrtka 3. prosince 2020), případně dílčími rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ; ukazuje se vyšší potřeba hodin otevřených veřejnosti oproti stávajícímu omezení; podle dosaženého stupně bude možné ve čtvrtek otevřít TIC veřejnosti;
 • přijata obvyklá zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – pravidelně prováděna v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad; určitá vylepšení služeb navrhována na ODSH); 
 • přijata aktuální zpráva o stávajícím stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den stav monitorován a kontrolován, aplikace konzultačních dnů; provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo trvá;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (případná karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony prováděny podle potřeb a ujednání (dohody); (v úterý, ve čtvrtek a pátek realizovány nákupy pro nakažené osoby bez smluvních ujednání – nyní již určeným týmem PS; v záloze dobrovolníci a pracovníci OSV či určení zaměstnanci);
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; další postupy po kontinuálně prováděném testování; další v pořadí proběhne v pátek dne 4. prosince 2020 smluvním lékařem (15:00 hod.), a to v režimu přes VZP; projednané varianty postupu pro případ výsledků testování při aktivaci náhradních týmů – úkol trvá; informace o stavu klientů, další požadavky k provádění služeb; obsluha občanů s nákazou – bezkontaktně (případy mimo smluvní ujednání); provedena redukce týmů ve výkonu, a to aktivací týmu č. II. PS; 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje opět poskytuje údaje o počtech nakažených / uzdravených osobách; stav zveřejněn dne 30. listopadu 2020; počet 576 pozitivních; aktuální počet pozitivních 75; celkem zemřelých 3; 
 • informace o provozu Městského úřadu Sedlčany aktualizovány na údaje o rozhodnutí ve věci nouzového stavu; (zveřejněno na www stránkách města Sedlčany; další informace zveřejňovány kontinuálně v čase jejich obdržení; změny v počtu účastníků svatebního obřadu); úkol trvá;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací; úkoly trvají po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu;
 • inventarizace zásob – zajistit nákup definované velikosti a kvality rukavic.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 4. prosince 2020 (pátek); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 27. listopadu 2020; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 27. listopadu 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad; 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2 x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb, situace a stavu; kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční; 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata (stav bez nákazy);
  • měření teploty osob při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy dříve realizována); kontinuálně prováděna; speciální požadavky pouze na velikost rukavic.
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými opatřeními Vlády ČR a resortů (aplikace systému na postupné rozvolňování opatření), případně dílčími rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ; ukazuje se vyšší potřeba hodin otevřených veřejnosti oproti stávajícímu omezení; podle dosaženého stupně bude (ne)možné v pondělí otevřít TIC veřejnosti;
 • přijata obvyklá zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – pravidelně prováděna v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad); 
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den stav monitorován a kontrolován, aplikace konzultačních dnů; provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo trvá;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony prováděny podle potřeb a ujednání (dohody); (v úterý, ve čtvrtek a pátek realizovány nákupy pro nakažené osoby bez smluvních ujednání – dobrovolníky a pracovníky OSV či určenými zaměstnanci);
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; další postupy po kontinuálně prováděném testování (další v pořadí proběhne v pondělí 30. listopadu 2020 odpoledne smluvním lékařem, a to v režimu přes VZP; domluva na realizaci a uplatnění plateb realizována; požadavek na zajištění přístupu do elektronického systému vyřízen, prověřena funkcionalita, předán smluvnímu lékaři); projednané varianty postupu pro případ výsledků testování při aktivaci náhradních týmů – úkol trvá; informace o stavu klientů, další požadavky k provádění služeb; obsluha občanů s nákazou – bezkontaktně (čtyři případy, a to mimo smluvní ujednání); 
 • Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze bude poskytovat údaje o počtech nakažených / uzdravených až od pondělí dne 30. listopadu 2020;
 • informace o provozu Městského úřadu Sedlčany aktualizovány na údaje o rozhodnutí ve věci prodloužení nouzového stavu; (zveřejněno na www stránkách města Sedlčany; další informace zveřejňovány kontinuálně v čase jejich obdržení); úkol trvá;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací; úkoly trvají;
 • inventarizace zásob – dostatečné, bez nároku na nákup;
 • žádost o prezentaci činnosti ze strany Červeného kříže, součinnost poskytl pan Jan Kundrlík; (podle pandemické situace v roce 2021; současně spolu s hasiči – zpravidla v květnu 2021 na „Den otevřených dveří“, případně na akci „Florián“; připraví vlastní prezentaci, projednány další možnosti osvěty).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 1. prosince 2020 (úterý); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 24. listopadu 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 24. listopadu 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad; 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2 x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb, situace a stavu; kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční; 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; zpráva o stavu personálií přijata (bez nákazy); přerušení provozu na úseku matrika (OVV) trvá s ohledem na pracovní neschopnost všech zaměstnanců; 
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy dříve realizována); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou.
Stručný obsah jednání:
 • ▪ seznámení se s novými opatřeními Vlády ČR a resortů, případně dílčími rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ; 
  • Mimořádné opatření č. j.: MZDR 46953/2020-2/MIN/KAN ze dne 23. listopadu 2020
  • Ruší se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. října 2020, kterým bylo nařízeno okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče.
  • Poskytovatelům následné lůžkové péče se nařizuje poskytovat součinnosti poskytovatelům akutní péče při překladech pacientů tak, aby bylo umožněno uvolnění kapacit pro poskytování akutní péče všem pacientům, kteří budou tuto péči z důvodu zhoršení jejich zdravotního stavu potřebovat. Je nutné udržovat nezbytné kapacity akutní lůžkové péče, včetně péče intenzivní, pro osoby s nemocí COVID-19, a to v souladu s aktuální epidemiologickou situací, dle predikcí potřeby hospitalizační péče a v koordinaci s Krajským koordinátorem intenzivní péče (pouze pro informaci; není v kompetencích města).
  • Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-41/MIN/KAN ze dne 23. listopadu 2020
 • Stanovuje se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Obdobně se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest v prostředcích veřejné dopravy a v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti. Dále se stanovuje tato povinnost na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Z těchto povinností se stanovují výjimky.
 • přijata obvyklá zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – pravidelně prováděna v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad); 
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den stav monitorován a kontrolován, aplikace konzultačních dnů; provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo trvá;
 • pracoviště Úseku všeobecné správy uzavřeno (od 16. listopadu 2020); výsledky testů známy; pracoviště bude zatím uzavřeno, pracovní neschopnost; 
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony prováděny podle potřeb a ujednání (dohody); (v pátek realizovány nákupy pro nakažené osoby bez smluvních ujednání – dobrovolníky a pracovníky OSV či určenými zaměstnanci);
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; další postupy po kontinuálně prováděném testování (další v pořadí proběhne ve středu 25. listopadu 2020 odpoledne smluvním lékařem, a to v režimu přes VZP; domluva na realizaci a uplatnění plateb; požadavek na zajištění přístupu do elektronického systému vyřizován vedoucím Oddělení ICT podpory); vše připraveno a ujednáno se smluvní lékařkou); projednané varianty postupu pro případ výsledků testování při aktivaci náhradních týmů; informace o stavu klientů, další požadavky k provádění služeb; 
 • dle oznámení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze byly zjištěny nesrovnalosti v uváděných počtech nakažených a uzdravených případů. Jedná se o značné rozdíly ve statistických údajích zveřejňovaných KHS a těmi, které jsou zveřejňovány na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Z tohoto důvodu bude realizována pracovní schůzka na vysvětlení těchto údajů (schůzka analytiků obou týmů). Zdrojem dat pro KHS je Informační systém infekčních nemocí (ISIN). Smyslem porady je zabránit šířením nepravdivých údajů a údaje sjednotit, patrně i zdrojově s povinností jejich aktualizace v určeném čase. Výsledky budou starostům měst následně poskytnuty, jako i vysvětlení proč jsou údaje odlišné;
 • příprava na využití specifické formy řízení orgánů města (videokonference); věcně zajistil a zprávu podal pan Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT (systém připraven, odzkoušen; licence zajištěna); úkol splněn;
 • plnění požadavku na ustanovení stálé distribuční skupiny na překládku (vykládku) materiálu za ORP Sedlčany se zajištěním služby na definovaném distribučním místě; pracovní skupina připravena k výkonu; úkol splněn (zprávu podal a vše zajistil pan Jan Kundrlík);
 • informace o provozu Městského úřadu Sedlčany aktualizovány na údaje o rozhodnutí ve věci prodloužení nouzového stavu; (zveřejněno na www stránkách města Sedlčany; další informace zveřejňovány kontinuálně v čase jejich obdržení);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací; úkoly trvají.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 27. listopadu 2020 (pátek); v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 20. listopadu 2020; 8:30 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 20. listopadu 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad (např. kontrola funkčnosti prvků hygieny prostředí); 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2 x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (operativně upravován podle potřeb, situace a stavu; kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční; 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá určeným zaměstnancem; předloženy výsledky dalších testování; zpráva o stavu personálií přijata; přerušení provozu na úseku matrika (OVV) trvá; 
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; přizpůsoben návštěvní režim; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy dříve realizována); kontinuálně prováděna; speciální požadavky nejsou.
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými opatřeními Vlády ČR a resortů, případně dílčími rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ; přislíbená dodávka byla realizována dne 19. listopadu 2020 (převzala paní Jana Máchová); celkem na nouzový stav pro testování zaměstnanců Pečovatelské služby Sedlčany převzato 75 ks testů (tři balení); seznámení s administrativou ohledně výkonu testování a platbami;
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – pravidelně prováděna v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad); 
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den stav monitorován a kontrolován, aplikace konzultačních dnů; provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo trvá;
 • pracoviště Úseku všeobecné správy uzavřeno (od 16. listopadu 2020); doposud výsledky testů všech testovaných nebyly oznámeny; 
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony prováděny podle potřeba a ujednání (dohody);
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; další postupy po kontinuálně prováděném testování (další v pořadí proběhne dnes odpoledne smluvním lékařem, a to v režimu přes VZP; domluva na realizaci a uplatnění plateb); vše připraveno a ujednáno se smluvní lékařkou); projednané varianty postupu pro případ výsledků testování při aktivaci náhradních týmů; informace o stavu klientů, další požadavky k provádění služeb; 
 • dle hlášení KHS byl v Sedlčanech (ORP) stav ke dni 18. listopadu 2020 (v 11.00 hod.) následný – 485 pozitivních, 171 uzdravených, celkem 656; ke dni 19. listopadu 2020 (v 11.00 hod.) následný – 489 pozitivních, 178 uzdravených, celkem 667;
 • příprava na využití specifické formy řízení orgánů města (videokonference); věcně zajistí pan Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT;
 • plnění požadavku na ustanovení stálé distribuční skupiny na překládku (vykládku) materiálu za ORP Sedlčany se zajištěním služby na definovaném distribučním místě; řízením skupiny pověřen pan Jan Kundrlík (velitel pracovní čety pan Viktor Němec); další personální složení zde neuváděno; předání spojení (telefon); součinnost a spolupráce s panem Ing. Martinem Severou a zaměstnanci KDJS Sedlčany nutná;
 • informace o provozu Městského úřadu Sedlčany aktualizovány na údaje o rozhodnutí ve věci prodloužení nouzového stavu; (zveřejněno na www stránkách města Sedlčany);
 • informace o obnovení činnosti a aktivitách Červeného kříže s působností ve městě Sedlčany, KŠ aktivity vítá;
 • řešení případu nahlášeného bezdomovectví; OSV se ujme tohoto případu ve stavu nouze; zajistí údaje potřebné k rozhodnutí;   
 • předány nové informace ohledně šetření OSV ve vztahu k žádostem o výkony služeb (Pečovatelská služba Sedlčany);
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací; další segmenty a formy spolupráce prodiskutovány); úkoly trvají; informace o komunikaci s krajským zřízením ohledně organizace distribuce testů.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 23. listopadu 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 18. listopadu 2020; 8:00 hod. (středa)
Účast: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Ing. Miroslav Hölzel, starosta.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil zastupující předseda Krizového štábu města Sedlčany, Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 18. listopadu 2020 ze strany města a pověřených osob splněny; průběžné úkoly (dříve zadané) v plnění bez zjevných vad; drobné nedostatky odstraněny (oprava dávkovačů, doplnění dezinfekce, reklamace, sjednané opravy hygienických zařízení – na OE odstraněny; č. p. 34 při vstupu odstraněny vady na dávkovači); 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších míst; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (stále v režimu 2 x za týden); vše prováděno podle instrukcí bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční; 
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá; předloženy výsledky dalších testování; zpráva o stavu personálií přijata; přerušený provoz obnoven na ODSH; přerušení provozu na matrice (OVV) trvá; 
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy dříve realizována); kontinuálně prováděna;
  • další úkoly v plnění (zejména fixace dávkovačů do podlahy,..).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými vhledy, případně dílčími rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ; podány informace o reklamaci dodávky testů; přislíbená dodávka bude realizována dne 19. listopadu 2020 (převezme paní Jana Máchová); celkem na nouzový stav pro testování zaměstnanců Pečovatelské služby Sedlčany – resp. předpoklad 75 ks testů;
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – provedena v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad); 
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den monitorováno, provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo;
 • pracoviště Úseku všeobecné správy uzavřeno (od 16. listopadu 2020);
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony budou dnes provedeny;
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; další postupy po kontinuálně prováděném testování (další v pořadí proběhne dne 20. listopadu 2020 již v jiném režimu přes VZP; domluva na realizaci a uplatnění plateb); vše připraveno a ujednáno se smluvní lékařkou – další projednání v pátek, testovaní zaměstnanci informováni); projednány a přijaty varianty postupu pro případ výsledků testování; aktivace náhradních týmů;
 • dle hlášení KHS je v Sedlčanech (ORP) stav ke dni 16. listopadu 2020 (v 11.00 hod.) následný – 479 pozitivních, 171 uzdravených, celkem 650;
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje (každý den v kontaktu; aktualizace informací); režim předávání informací; další segmenty a formy spolupráce prodiskutovány); úkoly trvají; informace o komunikaci s krajským zřízením ohledně organizace distribuce testů.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 20. listopadu 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 13. listopadu 2020; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; Pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil zastupující předseda Krizového štábu města Sedlčany, Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 13. listopadu 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad; drobné nedostatky odstraněny (oprava dávkovačů, doplnění dezinfekce, reklamace, sjednané opravy hygienických zařízení – dnes budou vady odstraněny); 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (nyní v režimu 2 x za týden); vše prováděno; bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční;
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá; předloženy výsledky dalších testování; zpráva o stavu personálií přijata; přerušený provoz obnoven; 
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; 
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy realizována); kontinuálně prováděna;
  • další úkoly v plnění.
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ; Seznámení s tím, že poskytovatelé provádějící testování na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 ve smyslu Mimořádných opatření MZČR jsou povinni vrátit pro daný účel nespotřebované, neporušené, nepoškozené a neotevřené balení screeningových POC antigenních testů smluvnímu distributorovi zdravotních pojišťoven, a to při zachování podmínek správné distribuční a dovozní praxe ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, a souvisejících právních předpisů;
 • MŠ – jedna třída uzavřena – stav trvá; nařízena karanténa; další testování – výsledky přijaty a oznámeny; přijata zpráva o provozu školy;
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – provedena v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – opakovaně bez zjištěných závad); 
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu (jmenovitě na persony); další informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den monitorováno, provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo;
 • pracoviště Úseku registru vozidel uvedeno do plného provozu dne 11. listopadu 2020;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek; výkony budou dnes provedeny;
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; další postupy po provedeném testování (proběhne dne 16. listopadu 2020, v čase 14:30 hod. (vše připraveno a ujednáno, zaměstnanci informováni); projednány a přijaty varianty postupu pro případ výsledků testování; 
 • dle hlášení KHS je v Sedlčanech (ORP) stav ke dni 12. listopadu 2020 následný – 456 pozitivních, 171 uzdravených, celkem 627; 
 • výsledky provedené inventury prostředků ochrany a dezinfekce; přijaty požadavky na nákup materiálu pro Pečovatelskou službu Sedlčany (rukavice s upřesněním velikosti a kvality, další dle instrukcí); 
 • problematika dodávek testovacích sad (prověřena distribuce); 
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; režim předávání informací; další segmenty a formy spolupráce prodiskutovány); úkoly trvají; provedeno spojení vedoucího s KŠ v průběhu tohoto jednání – realizováno hlášení (informace pro KŠ);
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí (zejména z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany); příprava automobilu k provedení opravy motoru (zajištění náhradního vozidla – vozidlo vybaveno, připraveno, přistaveno); přistavení vozidla do opravy problematická ve vztahu k termínu přislíbené volné kapacity a s ohledem na vyúčtování nejpozději do dne 15. prosince 2020;
 • v sobotu dne 14. listopadu 2020 bude provedena plošná dezinfekce vybraných veřejných prostranství (zajistí Správa budov a zařízení města Sedlčany).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 18. listopadu 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. Jestliže nastane potřeba, bude operativně jednání KŠ svoláno kdykoli dříve!!!

Dne 10. listopadu 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil zastupující předseda Krizového štábu města Sedlčany, Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 10. listopadu 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad; drobné nedostatky odstraněny (oprava dávkovačů, doplnění dezinfekce); 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (nyní v režimu 2 x za týden); vše prováděno; bez zjištěných nedostatků;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů); opatření funkční;
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá; předloženy výsledky dalších testování; zpráva o stavu personálií přijata; přerušený provoz a potenciál pro jeho obnovu – kontrola opatření; 
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů; 
  • kontrola měření teploty klientů přestupkového řízení;
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy realizována); potýkáme se s nekvalitou materiálu;
  • další úkoly v plnění.
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ; pan místostarosta provede další kontrolu dokumentů;
 • Klinické laboratoře Tábor; od 9. listopadu 2020 zřízeno pracoviště odběrného místa s provozní dobou (odběrná doba) pondělí až pátek v čase od 7:30 – 16:00 hod.; adresa: U Čápova dvora, Tábor, stan Stop Shop; způsob odběru pouze z osobního auta (DRIVE IN); pro samoplátce PCR vyšetření za cenu 1.750,00 Kč; certifikát pro výjezd do zahraničí 100,00 Kč; tato informace bude zveřejněna obvyklými prostředky města Sedlčany;
 • MŠ – jedna třída uzavřena dnešním dnem; nařízena karanténa; další testování; přijata zpráva o provozu školy;
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – provedena v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – bez zjištěných závad); 
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích a o potřebách zajištění provozu; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den monitorováno, provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost na určené místo;
 • informace o otevření Úseku registru vozidel; podrobně projednány možnosti uvedení pracoviště do opětovného provozu dne 11. listopadu 2020;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek;
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; další postupy po testování (proběhne dne 11. listopadu 2020, v čase 8:00 hod (vše připraveno a ujednáno); projednány a přijaty varianty postupu pro případ výsledků testování; 
 • nařízena kontrola materiálního zajištění a vybavenosti náhradních pracovních týmů (neprodleně dnes);
 • dle hlášení KHS je v Sedlčanech (ORP) stav ke dni 9. listopadu 2020 následný – 432 pozitivních, 166 uzdravených, celkem 598; 
 • výsledky provedené inventury prostředků ochrany a dezinfekce; přijaty požadavky na nákup materiálu pro Pečovatelskou službu Sedlčany (rukavice s upřesněním velikosti a kvality, další dle instrukcí); 
 • problematika dodávek testovacích sad (prověřena distribuce); 
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; režim předávání informací; další segmenty a formy spolupráce prodiskutovány); úkoly trvají; zadán úkol na dopracování tzv. „Plánu přežití“; diskuse o době trvání;
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí (zejména z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany); příprava automobilu k provedení opravy motoru (zajištění náhradního vozidla); kontrolní diagnostika provedena.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 13. listopadu 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne předseda KŠ (pan starosta), případně pan místostarosta. V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!

Dne 6. listopadu 2020; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; z hostů omluven Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Hosté: -.
Jednání řídil zastupující předseda Krizového štábu města Sedlčany, Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 6. listopadu 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad; bez zjištěných nedostatků; 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (nyní v režimu 2 x za týden); vše provedeno;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá; výsledky dalších testování v očekávání; zpráva o stavu personálií přijata;
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů;
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy realizována);
  • další úkoly v plnění.
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ;
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – provedena v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – bez zjištěných závad); 
 • nařízení starosty města Sedlčany o spolupráci Správy budov a zařízení města Sedlčany spolu se Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. – úkoly trvají (poskytování výpůjčky techniky a případné pokrytí personálním zajištěním výkonu očekávaných služeb – úklid prostranství, dezinfekce, udržitelnost); výkony provedeny, další dezinfekce ve dvou fázích připravena; na základě monitoringu terénu byla definována nová místa k provedení dezinfekce; za příznivých klimatických podmínek bude provedeno neprodleně; odpovídá pan D. Hamberger; přijata zpráva o plnění;
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den monitorováno, provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost;
 • informace nad uzavřením Úseku registru vozidel; podrobně projednány možnosti uvedení pracoviště do opětovného provozu;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek;
 • přijata samostatná doplňující informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; zhoršený stav personálií řešen proškolením sestavených pracovních týmů rekrutovaných pro případ nouzového stavu ze zaměstnanců města (školení proběhlo pro tým rozvážky obědů a tým pro nákupy léků, potravin, rozdělení klientů podle pečovatele, kontakty předány); naplňováno; 
 • dle hlášení KHS je v Sedlčanech stav ke dni 5. listopadu 2020 následný – 374 pozitivních, 166 vyléčených, celkem 540;
 • provedená inventura prostředků ochrany a dezinfekce; zatím není požadavek na nákup;
 • rozdělení prostředků ochrany náhradním týmům – provedeno; bude zajištěno vybavení automobilu (náhradní vozidlo); zajistí Správa budov a zařízení města Sedlčany; 
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; režim předávání informací; další segmenty a formy spolupráce prodiskutovány); úkoly trvají;
 • Oddělení ICT realizovalo zajištění práce z domova pro další vybranou skupinu úředníků; provedlo kontrolu funkčnosti spojení a zavedlo další možnosti do segmentu podpory vzdělávání; probíhá;
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí (zejména z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany); včasné převzetí dodávky sad testů.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 10. listopadu 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!

Dne 3. listopadu 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT;
Bc. Markéta Křivská, vedoucí TIC.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • ▪ úkoly s termínem plnění do 3. listopadu 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad; drobné nedostatky odstraněny; 
  • oprava zařízení pro automatické dávkování dezinfekce (objekt č. p. 32 – závada odstraněna; objekt č. p. 34 (TIC) – závada odstraněna); dodržování podmínek provozu, doplňování dezinfekčních náplní; 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších; komunitní prostory náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (nyní v režimu 2 x za týden); vše provedeno;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv, kontrola bez problémů);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek; monitoring probíhá; výsledky dalších testování v očekávání; zpráva o stavu personálií přijata;
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů;
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany; distribuce na záložní týmy dnes k rozhodnutí);
  • další úkoly v plnění.
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a případnými požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); rekapitulace stavu a dalších opatření (roušky, dezinfekce, dodržování vzdálenosti; doba jednání omezit na max. 10 minut a další); aktuální materiály rozeslány všem členům KŠ;
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – provedena v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – bez zjištěných závad; informace z kontroly veřejných prostranství a kontroly osob; přestupky řešeny na místě);
 • nařízení starosty města Sedlčany o spolupráci Správy budov a zařízení města Sedlčany spolu se Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. (poskytování výpůjčky techniky a případné pokrytí personálním zajištěním výkonu očekávaných služeb – úklid prostranství, dezinfekce, udržitelnost); výkony provedeny, další dezinfekce ve dvou fázích připravena; na základě monitoringu terénu byla definována nová místa k provedení dezinfekce; za příznivých klimatických podmínek bude provedeno neprodleně; odpovídá pan D. Hamberger;   
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den monitorováno, provádějí vedoucí odborů a pověření pracovníci; ohlašovací povinnost;
 • speciální režim Turistického informačního centra Sedlčany a jeho detašovaného pracoviště; příprava relací ke zveřejnění (dezinfekce, roušky, rozestupy, výzva, poděkování); specifická forma prodeje kalendářů; (text výzvy a poděkování ke zveřejnění, a to podle diskuse na jednání KŠ a doporučujícího rozhodnutí upraví Mgr. O. Vodňanský a Bc. M. Křivská);
 • vylepšení podávání informací směrem k veřejnosti (obsahově stručnější; věcné; aktuální); omezení hlášení směrem ke kulturním představením (interval do realizace);
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek;
 • přijata samostatná informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; zhoršený stav personálií řešen školením sestavených pracovních týmů rekrutovaných pro případ nouzového stavu ze zaměstnanců města (školení probíhá pro tým rozvážky obědů a tým pro nákupy léků, potravin, rozdělení klientů podle pečovatele, kontakty předány); 
 • dle hlášení KHS je v Sedlčanech stav ke dni 29. října 2020 následný – 326 pozitivních, 140 vyléčených, celkem 466;
 • materiální a technické zabezpečení zatím dostačující; bude provedena inventura prostředků ochrany a dezinfekce;
 • rozdělení prostředků ochrany náhradním týmům;
 • zpráva o stavu funkčnosti Městské policie Sedlčany; 
 • digitální režim v odbavovací hale funkční, otevřena od 05:00 hod. do 20:00 hod.; 
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, zajišťuje hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; režim předávání informací; další segmenty a formy spolupráce prodiskutovány);
 • Oddělení ICT realizovalo zajištění práce z domova pro další vybranou skupinu úředníků; provedlo kontrolu funkčnosti spojení a zavedlo další možnosti do segmentu podpory vzdělávání;
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí (zejména z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany); včasné předávání potřebných informací.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 6. listopadu 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!

Dne 30. října 2020; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 30. října 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad a nedostatků; 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších; komunitní prostor náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (nyní v režimu 3 x za týden); administrativní budova č. p. 32 obohacena o další dezinfekční bod;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (kontrola nezjistila nedostatky v režimu návštěv);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek, resp. zjišťovací řízení ohledně pocitového zdravotního stavu zaměstnanců zadáno; výsledky testování; v očekávání výsledků další množina testovaných osob;
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů;
  • distribuce ochranných prostředků provedena do míst určení (zejména Pečovatelská služba Sedlčany);
  • další úkoly v plnění.
Stručný obsah jednání:
 • obvyklé seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); rekapitulace stavu a dalších opatření (roušky, dezinfekce, dodržování vzdálenosti; doba jednání omezit na max. 10 minut a další); materiály rozeslány všem členům KŠ; beze změny;
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – provedena v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – bez zjištění závad; informace z kontroly veřejných prostranství a kontroly osob; přestupky řešeny na místě);
 • nařízení starosty města Sedlčany o spolupráci Správy budov a zařízení města Sedlčany spolu se Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. (poskytování výpůjčky techniky a případné pokrytí personálním zajištěním výkonu očekávaných služeb – úklid prostranství, dezinfekce, udržitelnost); výkony provedeny;
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den monitorováno; ohlašovací povinnost;
 • zajištění technické podpory pro výkon distančního vzdělávání (Pečovatelská služba Sedlčany; pracoviště bude posíleno o jednu PC stanici);
 • speciální režim Turistického informačního centra Sedlčany a jeho detašovaného pracoviště; beze změny;
 • zpráva o využívání pomoci občanům v případě jejich nouze (karanténa a pozitivně testovaní; kontakty na pověřené osoby); služby vykonávány; personálií zatím dostatek;
 • přijata samostatná informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; stav setrvalý; 
 • dle hlášení KHS je v Sedlčanech stav v Sedlčanech ke dni 29. října 2020 je 274 pozitivních, 124 vyléčených, celkem 398;
 • seznámení s nabídkami na materiální a technické zabezpečení (nabídky čističů vzduchu, dezinfekčních stojanů; náplní a dalšího zařízení a materiálu);
 • prověření stavu funkčnosti Městské policie Sedlčany; krizový provoz; dva nemocní; součinnost s Policií ČR při zásazích domluven postup;
 • stav počasí nesvědčí provedení dezinfekce vnějších prostor; včera byla provedena dezinfekce vnitřních a venkovních prostor (zastřešené prostory) na Autobusovém nádraží Sedlčany; pomoc Sedlčanských technických služeb, s. r. o.;
 • záležitost hygienického vybavení a udržitelnosti provozu objektu;
 • kolaps některých autobusových spojení (prázdninový provoz; důsledky nakažení řidičů);
 • režim v odbavovací hale funkční, otevřena od 05:00 hod. do 20:00 hod.; obslužnost vylepšena bezdotykovou světelnou tabulí; 
 • ochranné pomůcky a prostředky zajištěny; dostatek; 
 • pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, bude počínaje dnem 29. října 2020 pracovat z domova (obvyklý režim hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; režim předávání informací; další segmenty a formy spolupráce prodiskutovány);
 • Oddělení ICT realizovalo zajištění práce z domova pro vybranou skupinu úředníků; provedlo kontrolu funkčnosti spojení a zavedlo další možnosti do segmentu podpory vzdělávání (školení pečovatelek);
 • ode dne 2. listopadu 2020 (pondělí) bude v provozu školní jídelna na 2. základní škole;
 • dobrovolníci se hlásí pro práci v terénu panu D. Hambergerovi (evidence dobrovolníků, kontakty, zájem o činnosti);
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí; včasné předávání potřebných informací; režim objednávek nebyl doporučen.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 3. listopadu 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!

Dne 27. října 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 27. října 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad a nedostatků; 
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších; komunitní prostor náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (nyní v režimu 3 x za týden);
  • dodávka dezinfekčních prostředků naskladněna (1000 l) na aplikačních místech v administrativních budovách a budovách určených veřejnosti, prostředky doplněny bez dalších problémů, oprava funkčnosti automatu v administrativní budově č. p. 34;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (kontrola zjistila určité nedostatky v režimu návštěv; provedena nápravná opatření, neukázněným osobám podáno vysvětlení);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek, resp. zjišťovací řízení ohledně pocitového zdravotního stavu zaměstnanců zadáno; výsledky testování;
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci bez problémů;
  • zajištění nákupu materiálně technického zabezpečení – respirátory převzaty, skladem;
  • další úkoly v plnění.
Stručný obsah jednání:
 • obvyklé seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); rekapitulace stavu a dalších opatření (roušky, dezinfekce, dodržování vzdálenosti; doba jednání omezit na max. 10 minut a další); materiály rozeslány všem členům KŠ;
  • Usnesení vlády ze dne 26. října 2020 č. 1102 – zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými výjimkami;
  • Usnesení vlády ze dne 26. října 2020 č. 1103 – zakazuje a omezuje: 
   • ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s vyjmenovanými výjimkami;
   • přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s vyjmenovanými výjimkami;
   • prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2;
   • poskytování ubytovacích služeb;
   • pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
   • prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej s vyjmenovanými výjimkami.
 • KŠ seznámen s Usnesením vlády ČR ze dne 26. října 2020 č. 1101 – vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví ČR vydat mimořádné opatření, kterým se s účinností od 28. října 2020 nařídí všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče organizační opatření; 
 • KŠ byl seznámen s obsahem Usnesení vlády ČR ze dne 26. října 2020 č. 1100 – vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví ČR vydat mimořádné opatření, kterým se s účinností od 28. října 2020 nařídí všem poskytovatelům zdravotních služeb akutní lůžkové péče hlášení o přijetí pacientů s COVID-19 do péče. 
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – provedena v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – bez zjištění závad; informace z kontroly veřejných prostranství a kontroly osob);
 • nařízení starosty města Sedlčany o spolupráci Správy budov a zařízení města Sedlčany spolu se Sedlčanskými technickými službami, s. r. o. (poskytování výpůjčky techniky a případné pokrytí personálním zajištěním výkonu očekávaných služeb – úklid prostranství, dezinfekce, udržitelnost;   
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den monitorováno; ohlašovací povinnost;
 • zajištění technické podpory pro výkon distančního vzdělávání (Pečovatelská služba Sedlčany);
 • speciální režim Turistického informačního centra Sedlčany a jeho detašovaného pracoviště;
 • příprava textu oznámení směrem k občanům o pomoci v případě nouze občanům v karanténě a pozitivně testovaným; kontakty na pověřené osoby;
 • přijata samostatná informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; nakažení Covid-19 neprokázáno u pečovatelek; u klientů potvrzen jeden pozitivní případ; materiální zajištění dostatečné; Úkol: 50 ks respirátorů (zajistí pan Jan Kundrlík); 
 • problematika udržitelnosti provozu Mateřské školy Sedlčany (přijaty informace z prostředí); 
 • pravidelné zprávy (hlášení) na Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; probíhá bez problémů; 
 • dle hlášení KHS je v Sedlčanech k dnešnímu dni 242 pozitivních, 114 vyléčených (celkem 356);
 • zajištěna důsledná dezinfekce většího rozsahu vybraných (specifickým) míst; zajistí Správa budov a zařízení města Sedlčany; vybrané kanceláře; součinnost pan Jan Kundrlík;
 • projednány nároky na rozpočet města (hospodaření a jeho průběžné výsledky);
 • průběžná zpráva o provozu školní třídy zřízené na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje v objektu 1. ZŠ – služba pro děti, resp. rodiče dětí, kteří pracují v IZS, jsou zdravotníky, pracovníky soc. služeb, pedagogickými pracovníky a další…); 
 • spolupráce při výměně informací mezi subjekty; nastavení režimu výměny informací;
 • všechny požadavky Vlády ČR v nouzovém stavu kladené na město jsou splněny;
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí; včasné předávání potřebných informací; režim objednávek nebyl doporučen.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno na den 30. října 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!

Dne 23. října 2020; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 23. října 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad a nedostatků; drobné nedostatky odstraněny:
  • každý den probíhá důsledná dezinfekce 2x nezávislými subjekty (případně určenými osobami) všech definovaných míst v administrativních budovách, ve společných prostorách objektu Domova s pečovatelskou službou Sedlčany, v objektech Dopravního terminálu Sedlčany (zastávky autobusů, odbavovací hala) a dalších; komunitní prostor náměstí; společné prostory a další sdílené prostory venkovní dezinfikovány podle počasí (zpravidla 1 x za tři dny – týden);
  • kontrola dostatku dezinfekčních prostředků na aplikačních místech v administrativních budovách a budovách určených veřejnosti, prostředky doplněny bez dalších problémů;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov upřesněn lokálně na každou budovu samostatně (kontrola zjistila určité nedostatky v režimu návštěv; provedena nápravná opatření);
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek, resp. zjišťovací řízení ohledně pocitového zdravotního stavu zaměstnanců zadáno; v očekávání výsledky testování; neúměrně dlouhá doba – tj. na samé hranici přijatelnosti, neboť neumožňuje přijatí včasných nápravných opatření;
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá kontinuálně na recepci;
  • zajištění nákupu materiálně technického zabezpečení – objednávka vystavena (zejména se jedná o respirátory);
  • další úkoly v plnění.
Stručný obsah jednání:
 • obvyklé seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); rekapitulace stavu a dalších opatření (roušky, dezinfekce, dodržování vzdálenosti; doba jednání omezit na max. 10 minut a další); materiály rozeslány všem členům KŠ;
 • speciální pozornost byla věnována informaci od MŠMT ČR k financování určených vzdělávacích zařízení podle § 6 odst. 2 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • informace pro obce k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako Sars Cov-2);
 • sňatečné obřady – upřesněn režim od 22. října 2020 (účast pouze v deseti osobách včetně oddávajícího, matrikářky, tlumočníka); není povinnost užít ochranu nosu a úst během obřadu (před vstupem do obřadní místnosti a potom při odchodu ano), podání ruky pouze se souhlasem (vzájemný souhlas) a dezinfekcí rukou; zvýšená dezinfekce prostředí, větrání prostor; Krajská hygienická stanice může dále podmínky upravit, a to s ohledem na lokalitu.
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů – provedena v mezidobí od posledního jednání KŠ do zahájení dnešního jednání KŠ (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – bez zjištění závad; informace z kontroly veřejných prostranství a kontroly osob); 
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova; každý den monitorováno; ohlašovací povinnost;
 • přijata samostatná informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; nakažení Covid-19 neprokázáno u pečovatelek ani u klientů (dva klienti v očekávání výsledků testů); materiální zajištění dostatečné; 
 • problematika udržitelnosti provozu Mateřské školy Sedlčany; stav setrvalý; testy negativní;
 • pravidelné zprávy (hlášení) na Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; probíhá bez problémů; nejsou očekávány žádné dodávky;
 • stav nakažených ve městě Sedlčany; další údaje; 174 pozitivních; 97 uzdravených, a to ke dne 22. října 2020; 
 • nabídka na provedení tzv. „rychlotestů“ (učiněna ze strany provozovatele zdravotnického zařízení); bude využita v případě potřeby pro zaměstnance ve sféře sociální, hasiče, strážníky, Pečovatelské služby Sedlčany, a to s příznaky);
 • izolace prostor (zejména se jedná o instalaci (prověšení) oddělovacích stěn – izolační plachty); město nabídlo své kapacity – spolupráce města s provozovatelem Nemocnice Sedlčany; pomoc natáhnout izolační plachty je možná ze strany Správy budov a zařízení města Sedlčany, případně využijeme kapacity další;
 • zajištěna důsledná dezinfekce většího rozsahu specifickým míst (zajistí Správa budov a zařízení města Sedlčany);
 • inventura dezinfekčních prostředků (stavy skladem); třeba zajistit nákup 1000 l (paleta); zorganizuje pan Jan Kundrlík; transport případně Sedlčanské technické služby, s. r. o.);
 • nároky na rozpočet města (hospodaření a jeho průběžné výsledky);
 • zpráva o provozu školní třídy zřízené na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje v objektu 1. ZŠ – služba pro děti, resp. rodiče dětí, kteří pracují v IZS, jsou zdravotníky, pracovníky soc. služeb, pedagogickými pracovníky a další…); (17 dětí přihlášeno; 11 – 12 se dostavuje; provoz 24 hodin i ve státní svátek; potřeby zjišťovány ze strany rodičů dětí, na kterých se rozhodnutí vztahuje); režim od 6:30 hod. do 15:30 hod., režim rodiče akceptují; 
 • přijata zpráva o stavu na městských ubytovnách a o stávajících ubytovacích kapacitách (Sportovní areály Sedlčany); využívají zaměstnanci firem; někteří zaměstnanci na testy;
 • zajištění ubytování zdravých zdravotníků, kapacita je k dispozici dostatečná;
 • všechny požadavky Vlády ČR v nouzovém stavu kladené na město jsou splněny;
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí; včasné předávávání informací, prověřeny zdroje a způsoby.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno dne 27. října 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!

Dne 20. října 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
 • úkoly s termínem plnění do 20. října 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad a nedostatků:
  • dne 17. října provedena důkladná dezinfekce vytypovaných prostor, kde se sdružuje větší množství občanů (zastávky autobusů, odbavovací hala, komunitní prostor náměstí; společné prostory Domova s pečovatelskou službou Sedlčany a další sdílené prostory;
  • změna režimu organizace práce zaměstnanců Pečovatelské služby Sedlčany; realizována, aplikována bez problémů;
  • kontrola dostatku dezinfekčních prostředků na aplikačních místech v administrativních budovách a budovách určených veřejnosti, prostředky doplněny bez dalších problémů;
  • omezený režim vstupu veřejnosti do administrativních budov se ukazuje jako funkční;
  • pravidelná hlášení vedoucích odborů a organizačních jednotek, resp. zjišťovací řízení ohledně pocitového zdravotního stavu zaměstnanců zadáno;
  • měření teploty při vstupu do hlavní administrativní budovy probíhá;
  • další úkoly v plnění.
Stručný obsah jednání:
 • obvyklé seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a s očekávaným přístupem Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); rekapitulace stavu a dalších opatření (roušky a další); materiály rozeslány od KOPIS; opatření směrem ke školám (střední školy);
 • přijata dílčí zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – bez zjištění závad; 
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova;
 • přijata informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; nakažení Covid-19 neprokázáno u pečovatelek ani u klientů; materiální zajištění dostatečné; dezinfekce společných prostor Domova s pečovatelskou službou Sedlčany byla provedena;
 • problematika udržitelnosti provozu Mateřské školy Sedlčany;
 • mobilita Pečovatelské služby Sedlčany (auto na kontrolní diagnostiku; zajištění náhradního automobilu pro případ opravy); realizace zjištění, zajistí pečovatelky po intervenci u servisu; 
 • pravidelné zprávy (hlášení) na Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; probíhá bez problémů;
 • stav nakažených ve městě Sedlčany; další údaje; 129 pozitivních; 79 uzdravených; 208 celkem; 8 za ORP hospitalizovaných;
 • postup při případném uzavření pracovišť MěÚ Sedlčany, resp. vybraných pracovišť, součinnost s ostatními úřady;
 • omezení provozu městských zařízení trvá do odvolání (zatím, jak již uvedeno výše, s předpokladem do konce trvání nouzového stavu;
 • KŠ přijal doplňující zprávu o stavu ohledně zajištění, resp. zřízení odběrného místa pro vzorky tkání na testování Covid-19 u našich občanů a občanů obce s rozšířenou působností, a to přímo ve městě Sedlčany:
 • zprávy o bezpečnosti města z prostředí Policie ČR; stav personálního zajištění; 
 • zpráva o realizaci pravidelného dezinfikování prostor Městského úřadu Sedlčany, speciální dezinfikování vybraných předmětů probíhá; dezinfikování v objektech organizací města rovněž; odpovídají vedoucí pracovníci;
 • zpráva o provozu školní třídy zřízené na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje v objektu 1. ZŠ – služba pro děti, resp. rodiče dětí, kteří pracují v IZS, jsou zdravotníky, pracovníky soc. služeb, pedagogickými pracovníky a další…); 
 • všechny požadavky Vlády ČR v nouzovém stavu kladené na město jsou splněny;
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí;
 • zaměstnavatel upřesní zákaz návštěv na pracovištích; komunikovat v jiných prostorách;
 • vyhlásit povinnost nošení roušek i ve venkovních prostorách za použití městského rozhlasu; informační tabule na TIC;
 • nabídka na nákup roušek za cenu 4,00 Kč a respirátorů za cenu 24,00 Kč; zajištěn bude nákup 500 ks respirátorů s EU – certifikací; zajistí pan místostarosta;
 • Bezpečnostní rada bude svolána v termínu listopad 2020; zajistí pan Jan Kundrlík po domluvě s panem starostou a s ohledem na vývoj pandemie a přijatých opatření. 
Další pracovní zasedání KŠ svoláno dne 23. října 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!

Dne 16. října 2020; 8:00 hod. (pátek)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
▪ úkoly s termínem plnění do 15. října 2020 splněny; průběžné úkoly v plnění bez zjevných vad a nedostatků.

Stručný obsah jednání:
 • obvyklé seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a s očekávaným přístupem Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů, kde má město definovány kompetence); rekapitulace stavu; převedení informací do skutečnosti, vše s vědomím trvajícího vyhlášeného nouzového stavu s převzetím odpovědnosti za stav věcí centrálními orgány veřejné moci;
 • přijata zpráva z prostředí funkčnosti kontrolních mechanismů (dodržování vládních nařízení ze strany města a jeho subjektů – bez zjištění závad; fyzické osoby – řešeno domluvou; některé z přestupků postoupeny správnímu orgánu); 
 • přijata podrobnější zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; aplikace práce z domova (aktuálně využívá Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor školství a památkové péče, Odbor investic, Odbor výstavby a územního plánování; Odbor sociálních věcí – dvě zaměstnankyně); stav aplikace práce z domova – bezproblémový, včetně spojení s klienty – přesměrování hovorů, bezkontaktní způsoby komunikace – přenášení informací je zcela funkční;
 • přijata zpráva o aplikaci opatření a informovanosti veřejnosti na www stránkách města, zejména z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany, aktualizace údajů;
 • přijata informační zpráva o provozu Pečovatelské služby Sedlčany; režim změněn podle Nařízení vlády, k dispozici je rozhodnutí Rady města Sedlčany, podle kterého je postupováno; režim dvou nezávislých a izolovaných pracovních kolektivů; nakažení Covid-19 neprokázáno u pečovatelek ani u klientů; materiální zajištění dostatečné; dezinfekce společných prostor Domova s pečovatelskou službou Sedlčany bude provedena v sobotu v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod; dezinfekci zajistí s materiální podporou města (zařízení a prostředky) JPO II Sedlčany, odpovídá velitel jednotky; za informovanost ubytovaných vedoucí PS Sedlčany;
 • opatření k provozu v prostředí Domova s pečovatelskou službou – formou individuálního doporučení vyjádřena potřeba omezení zbytečného shromažďování osob (návštěv), jako i povinnost podání informace o přejití do osobní a řízené karantény z definovaných důvodů, případně o pozitivním testu; 
 • rekapitulace informací z prostředí činnosti a programu KDJS, Městského muzea Sedlčany a Městské knihovny Sedlčany, provoz organizací do odvolání uzavřen s předpokladem po dobu trvání nouzového stavu; dezinfekce prostor;
 • informace z prostředí Sportovních areálů Sedlčany (stav setrvalý);
 • provoz na TIC neomezen, zadání dalších úkolů ohledně provozu a činnosti;
 • problematika udržitelnosti provozu Mateřské školy Sedlčany; uzavřena další třída (Odloučené pracoviště Sokolovská); 
 • projednání podnětů ze strany expertů na problematiku dezinfekce společných prostor, které slouží veřejnosti; realizace dezinfekce vnitřních prostor administrativních budov Městského úřadu Sedlčany bude provedena z pátka na sobotu, případně ze soboty na neděli; zajistí Správa budov a zařízení;
 • projednání podnětů za strany občanů (neagresivní věcný přístup; vyjádření pomoci; apel na osobní odpovědnost za svůj život a chování v režimu hygienických opatření proti šíření virové nákazy);
 • pravidelné zprávy (hlášení) na Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; probíhá bez problémů;
 • aktivace činností na podporu informací, TIC – zveřejňovat krizové informace na digitální informační tabuli; předávat bude podle potřeby jakýkoliv člen KŠ po odsouhlasení se ST; povinnost info. o zpětné vazbě; úkol setrvává – v plnění;
 • případné dodávky ohroženým skupinám připraveny; zajišťuje Správa budov a zařízení města Sedlčany; 
 • stav nakažených ve městě Sedlčany; další údaje;
 • postup při případném uzavření pracovišť MěÚ Sedlčany;
 • vzhledem k tomu, že město nedisponuje rozhodovacími pravomocemi, a to s ohledem na omezení pohybu občanů a dalších pro případ tohoto vyhlášeného nouzového stavu, nejsou mu ani předávány informace podstatné pro rozhodování na základě odbornosti s aplikací nových poznatků o nákaze a jejím šíření (absence struktury informací, lokalizace nákazy; nejsou hodnověrně určeny zdroje; firemní a školní jedinci; neseriózní úsudky);
 • omezení provozu městských zařízení trvá do odvolání (zatím, jak již uvedeno výše, s předpokladem do konce trvání nouzového stavu – všechny inzerované akce zrušeny, rozumí se sportovní, zájmové, kulturní, společenské; rovněž plánovaná setkání občanů ve dnech státního svátku, tj. zejména dne 28. října 2020 řízené městem jsou zrušeny; ostatním organizátorům obdobných akcí, včetně oslav dne 17. listopadu 2020, doporučuje zvážit realizaci těchto akcí, i když případně nebude nouzový stav prodloužen, a to s ohledem na doporučení centrálních orgánů; je žádoucí respektovat vládní nařízení (usnesení vlády);
 • město Sedlčany rovněž do odvolání ruší slavnost vítání nových občánků; v době nouzového stavu neproběhne slavnostní akt; (KŠ v čase do konce roku 2020 zatím doporučuje formu aktu setkání s dětmi a jejich rodiči nerealizovat, a to ani po jednotlivých rodinách se zajištěním dezinfekce prostor po každém slavnostním aktu; náhradou lze realizovat i bezkontaktním způsobem, např. korespondenčně; klasická tradiční forma je v době trvání nouzového stavu vyloučena; případné omluvné listy směrem k rodičům dětí zajistí Odbor vnitřních věcí;
 • KŠ přijal zprávu o stavu ohledně zajištění, resp. zřízení odběrného místa pro vzorky tkání na testování Covid-19 u našich občanů a občanů obce s rozšířenou působností, a to přímo ve městě Sedlčany:
  • zajištění dislokace pracoviště (v objektu Nemocnice Sedlčany); provozovatel bez problémů vyjádřil souhlas; pracoviště lze zřídit;
  • personální zajištění (pro případ zřízení detašovaného pracoviště by odběry prováděli zaměstnanci odběrného místa Příbram, detailně projednáno s ředitelem Oblastní nemocnice Příbram); problematika financování složitá;
  • materiální zajištění – nejsou k dispozici v požadovaném (předpokládaném) množství odběrné sady; 
  • administrace k vyřízení záměru zřízení samostatného odběrného místa – velice náročná věcně a časově, v rozhodovacím procesu (schvalování) a finančně, záměr není v souladu s vládní koncepcí; prakticky právně a administrativně těžko realizovatelný záměr – překážky nelze v rozumném čase překonat (dále v návaznosti na pojišťovny apod.);
  • další náhradní řešení pro naše občany – nalezeno ve vyčlenění kapacit v Oblastní nemocnici na zřízeném odběrném místě (přislíbena kapacita ve stanoveném čase 50 odběrů za den pro Sedlčany; vyžaduje dojezd do Příbrami; založeno na vůli praktického lékaře toho kterého občana města Sedlčany, a to s respektem určeného časového limitu odběrným místem; úkol: pan starosta zajistí předání této informace všem praktickým lékařům ve městě Sedlčany, kteří pacienty v určitém sledu na odběrné místo budou odesílat (již odesílají); směrem ke KŠ bude provedena zpětná vazba s informací od praktických lékařů; úkol z RM splněn;
 • Screening obyvatelstva – na způsob již Ministerstvem zdravotnictví ČR prováděných screeningů některých vybraných ložisek tkání zajistit pro naše občany určitou exkluzivitu; projednání financování a dalších nároků; dlouhodobý program; slouží pouze vědeckým a statistickým účelům, občany neuzdraví, pandemii (šíření) nezabrání; výsledky známy, resp. zpracovávány později; pouze pro výkaznictví;
 • zprávy o bezpečnosti města z prostředí Policie ČR; stav personálního zajištění; připraven nouzový scénář ve spolupráci, resp. se součinností s Městskou policií Sedlčany; plán připraven k aplikaci; zatím služba zajištěna hlídkou po dobu 24 hod.;
 • pravidelná dezinfekce parkovacích automatů prováděna; (návrh na aplikaci platby jenom SMS zamítnut; dezinfekce prováděna několikráte za den);
 • zajištění dezinfekce společných prostor, zejména vnitřního a vnějších prostor Autobusového nádraží (odbavovací hala komplet i se zázemím; nástupní ostrůvky, zastávky a další prostředí); bude provedena prostředky města Sedlčany v termínu – sobota dne 17. října 2020 dopoledne (odborně provede JPO II Sedlčany; odpovídá velitel jednotky);
 • zajištění dezinfekce dalších veřejných prostor podle pokynu starosty města ze dne 16. října 2020 (vyšší koncentrace lidí);
 • v realizaci pravidelné dezinfikování prostor Městského úřadu Sedlčany, speciální dezinfikování vybraných předmětů probíhá; dezinfikování v objektech organizací města rovněž; odpovídají vedoucí pracovníci;
 • prověřeny kapacity pro případné vaření stravy personální, funkční a další (Školní jídelny; bez problémů);
 • zahájen provoz školní třídy zřízené na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje v objektu 1. ZŠ – služba pro děti, resp. rodiče dětí, kteří pracují v IZS, jsou zdravotníky, pracovníky soc. služeb, pedagogickými pracovníky a další…); přihlášeno 16 dětí, služba využívána od středy, plně funkční, zpráva přijata od ředitele školy spolu s dalšími informacemi; strava (obědy) zajištěny; služba zatím realizována v čase od 6:30 hod. do 16:00 hod.; řešeno přes odborný personál (asistentky pedagogů); nechodí všichni každý den; vazba zaměstnanec – zaměstnavatel – Kraj – škola je prokázána jako funkční; aplikace on-line výuky; technická podpora provedena, většina z uvedeného počtu jsou zdejší;
 • seznámení s přípisem péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané; objekt zajištěn již dříve, připraven; (dostupnost zajišťuje správce objektu a Městská policie Sedlčany); 
 • všechny požadavky Vlády ČR v nouzovém stavu kladené na město jsou splněny;
 • soubor dalších technickoorganizačních informací přijat na vědomí.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno dne 20. října 2020; v 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!


Dne 13. října 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola zadaných úkolů:
▪ všechny plněny; průběžné v plnění bez zjevných vad.

Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a s očekávaným přístupem Středočeského kraje (aspekty dopadu nouzového stavu a dalších opatření a rozhodnutí Vlády ČR do provozu Městského úřadu Sedlčany, jeho organizačních složek a dalších subjektů);
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany aplikace práce z domova (aktuálně využívá Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor školství a památkové péče, v rozhodovacím procesu Odbor sociálních věcí – předpoklad dvou pracovnic);
 • přijata zpráva o aplikaci opatření a informovanosti veřejnosti na www stránkách města;
 • veřejné trhy na náměstí T. G. Masaryka se dne 21. října 2020 (středa) neuskuteční;
 • přijata zpráva z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany; režim se nemění; nakažení Covid-19 neprokázáno;
 • informace z prostředí činnosti a programu KDJS;
 • informace z prostředí Sportovních areálů Sedlčany (omezení provozu; rozpuštění ledové plochy a další); 
 • za předpokladu dodržování hygienických opatření nebude zatím provoz na TIC omezen; (v přípravě zadání pracovních činností);
 • problematika udržitelnosti provozu Mateřské školy Sedlčany; dnem 14. října 2020 uzavření základních škol; kapacitní a prostorové podmínky pro vytvoření plnění opatření v nouzovém stavu na zajištění péče o děti, jejichž rodiče jsou pedagogickými pracovníky, pracovníky IZS, ve zdravotnictví a sociálních službách,…); pravděpodobně město obdrží rozhodnutí Středočeského kraje o vytvoření této třídy v uzavřené 1. ZŠ Sedlčany; zajištění funkčnosti Školní jídelny 1. základní školy Sedlčany;
 • projednání podnětů ze strany expertů;
 • projednání podnětů za strany občanů;
 • pravidelné zprávy (hlášení) na Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení;
 • vzaty na vědomí informace z prostředí materiální podpory ústředních orgánů;
 • materiální zajištění Pečovatelské služby Sedlčany; (kontinuálně probíhá; sběr informací); zajištěno dostatečně;
 • aktivace činností na podporu informací, TIC – zveřejňovat krizové informace na digitální informační tabuli; předávat bude podle potřeby jakýkoliv člen KŠ po odsouhlasení se ST; povinnost info. o zpětné vazbě (např. zákaz trhu);
 • příprava případné relace – odvysílání (ve zkratce) výzvy k občanům spojení (kontakty; telefony), kam se mohou občané obracet o pomoc na zajištění případných potřeb (dodávky roušky; dodržovat priority; dodávky ohroženým skupinám); zajistí pan Mgr. O. Vodňanský – info.; praktické činnosti pan D. Hamberger;
 • stav ve městě Sedlčany (údaje – 91 vyléčených; 39 – pozitivních; celkem 130); další údaje;
 • informace ředitelky MŠ Sedlčany (od pondělí je další třída v karanténě; z původně uzavřené třídy začínají se negativní děti (na Covid-19) vracet do výuky; další aktuality; potřeby; dezinfekce prostoru);
 • projednány kompetence ředitele zařízení a kompetence zřizovatele; (vztah ke zřízení tzv. „pohotovostní třídy“ v prostorách Odloučeného pracoviště MŠ Na Severním sídlišti (dříve chodilo cca 15 dětí – rozumí se v jarní vlně pandemie) – zkušenosti; očekáváno v této věci rozhodnutí Středočeského kraje, jak již v Zápisu uvedeno výše;
 • Odborem Krizového řízení definována distribuční místa pro ochranné prostředky a prostředky hygieny;
 • uzavření provozu organizací města Sedlčany;
 • inventarizace; stav evidence příjmu a výdeje materiálu na určených místech (interní a externí).
Další pracovní zasedání KŠ svoláno dne 16. října 2020; 08:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). V případě potřeby bude operativně svoláno jednání KŠ kdykoli dříve!!!

Dne 6. října 2020; 8:00 hod. (úterý)
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: -.
Hosté: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města Sedlčany.

Kontrola dřívějších úkolů souvisejících s vyhlášením nouzového stavu:
 • všechny plněny; průběžné v plnění bez zjevných vad (zejména se jedná o hygienické prostředky a vybavenost pracovišť; zajištění administrativních budov).
Stručný obsah jednání:
 • seznámení se s novými rozhodnutími centrálních orgánů ČR;
 • přijata zpráva o aktuálním stavu na pracovištích; informace o stavu personálií zejména Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany;
 • přijata zpráva o aplikaci opatření a informovanosti veřejnosti na www stránkách města;
 • informace z prostředí Sportovních areálů Sedlčany;
 • obnova pravidelných hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje; zajišťuje pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení;
 • stav nemocných, pozitivních, v karanténě a vyléčených ve městě Sedlčany (zprávy KHS veškeré údaje neobsahují);
 • distribuce materiálu do škol (hygienické potřeby);
 • aktualizace distribučního místa prostředků hygieny (výdejní místo Benešov; provozní doba od 9:00 hod. do 15:00 hod.; následně rozvoz do škol; distribuční místo v ORP – zajištění); odpovídá pan Jan Kundrlík; 
 • příprava videokonference.
Další pracovní zasedání KŠ svoláno dne 13. října 2020; 08:00 hod. (úterý); účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne předseda KŠ (pan starosta). 

Dne 2. října 2020; 08:00 hod.
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení.
Host: Mgr. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení ICT.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:
 • na 30 dní vyhlášen nouzový stav (projednána opatření, která se v čase mohou měnit);
 • zajištění voleb, prostředky hygieny; speciální opatření; zpráva o stavu personálií, prostředí, školení; právní zajištění; poučení – kauzy a další;
 • bezkontaktní předávání služeb – aplikace v prostředí činnosti strážníků Městské policie Sedlčany; 
 • dne 9. října 2020 zrušena porada vedoucích útvarů; individuální vyřizování pomocí prostředků elektronických (bezkontaktně);
 • projednána opatření, která by měla platit ode dne 8. října 2020 do 18. října 2020;
 • stav ve městě Sedlčany (21 nakažených;18 uzdravených včetně osad);
 • informace z prostředí Mateřské školy Sedlčany; jedna třída uzavřena v Odloučeném pracovišti MŠ Na Severním sídlišti; další informace bude kontinuálně předávat ředitelka školy; výsledky testů nejsou k dispozici; až 9 dní trvá informace s KHS; 
 • informace z prostředí činnosti a působnosti Odboru sociálních věcí a Pečovatelské služby Sedlčany (Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí; přerušena činnost Klubu důchodců; žádné výroční schůze nelze konat (tato skutečnost není v souladu se stanovami);
 • informace o zpětné vazbě z prostředí klientů Pečovatelské služby Sedlčany;
 • přijaty úkoly ohledně vyřizování korespondence (paní Jana Máchová; Mgr. Věra Skálová).
 Další periodické zasedání KŠ bude dne 6. října 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne ST.

S ohledem na připravovaná vládní opatření na krizovou situaci se dne 20. srpna 2020 sešla pracovní skupina Krizového štábu města a OPR Sedlčany, a to za účelem seznámení se s výsledky inventarizace materiálního zajištění (prostředků hygieny; dezinfekčních prostředků a dalších) a připravenosti pracovních týmů, personální zajištění a opatření k provozním záležitostem objektů. 

Dne 15. května 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • v neděli dne 17. května končí Vládou ČR vyhlášený nouzový stav, pan starosta vyjádřil poděkování všem členům KŠ, spolupracujícím subjektům a osobám i dobrovolníkům za pracovní výkon v této době, který pomohl ke zdárnému zvládnutí situace, vyjádřil poděkování za veškerou činnost a spolupráci s dalšími subjekty a organizaci činnosti; KŠ pracoval podle jeho názoru dobře, bez zjevných slabin; přijatá opatření měla svůj důvod a jejich účinnost byla, mimo jiné, postavena na osobní odpovědnosti všech občanů a účastníků dění; počet nakažených ve městě Sedlčany byl minimální.

 • Zvláštní poděkování pak náleží pečovatelkám, zdravotníkům, hasičům, policii, všem těm, kteří udržovali chod možných služeb pro ostatní spoluobčany i dalším pracovníkům činným na bázi dobrovolnictví a jiné pomoci; poděkování náleží všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na zachování udržitelnosti zdraví a života;

 • KŠ rozhodl, že první pravidelné trhy mohou začít dne 17. června 2020, a to za předpokladu dodržení aktuálních hygienických opatření platných pro všechny účastníky a dalších pravidel na pořádání těchto akcí;

 • členové KŠ budou dále setrvávat ve spojení po telefonu, případně si budou předávat zprávy elektronickou formou komunikace; KŠ bude svoláván pouze při potřebě řešení aktuálních situací nebo nenadálých problémů, které si budou vyžadovat komplexní mezioborové informace v krátkém čase a kolektivní rozhodnutí s dopadem zejména k personám, změně kompetencí, výkonů nebo s dopadem do rozpočtu města (nároky);

 • úkolem zůstává dopracovat statistické údaje a souhrnnou zprávu o činnosti, spotřebě prostředků, jejich distribuci, zásobách, obohacenou o další očekávané údaje; k tomuto účelu bude sestavena (doplněna) spisová dokumentace a případně další dílčí zprávy; rovněž tak bude popsána pořízená fotodokumentace; 

 • připravit k případnému odeslání konečný stav tzv. prvotních nákladů; uplatnění nákladů do portálu; zajistí pan Jan Kundrlík v součinnosti s Odborem ekonomickým (vylepšení vybavenosti některých pracovišť);

 • pravidelné reference z prostředí PS Sedlčany; výkony; o zdravotním stavu a další; přijaty na vědomí;

 • zpráva o stavu skladových zásob hygienických prostředků; (odpovídá pan Jan Kundrlík);

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov a budov pro veřejnost, ve kterých byl obnoven provoz; zpráva o návštěvnosti (statistika z recepce k dispozici každý den); bez problémů (žádné potíže k řešení nebyly ze strany vedoucích odborů a odpovědných zaměstnanců nahlášeny); přijata na vědomí, všichni;

 • periodická kontrola dodržování hygienického režimu při stávající organizaci práce ze strany úředních osob provedena (bez závad);

 • diskuse nad dopady nouzového stavu do financování provozu a zamýšlených investic města a jeho subjektů (širší aspekty; návrhy do RM k jednání; balíček úsporných opatření);

 • jiné, různé; drobné zprávy; všichni na vědomí.

Pracovní periodická setkání členů KŠ ukončena; činnost KŠ spočívá v dopracování administrativních úkolů a dalších povinností, hlášení apod. (individuálně nebo menší týmy); následné zasedání KŠ bude svoláno podle potřeby (pan starosta); činnost KŠ bude ukončena přijetím závěrečné zprávy, a to za předpokladu nezhoršení stávajícího stavu.


Dne 13. května 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -. 

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • informace ohledně přijatých zákonů pro postupné rozvolňování nouzového stavu a přijatých opatření (sbírky zákonů k dispozici, lze čerpat informace); ze strany resortů nejsou směrem k obcím další konkrétní opatření pro obce stále k dispozici; proces rozvolňování pokračuje (prvotní požadavky vlastních subjektů, např. rukavice pro MŠ Sedlčany (jednorázové) je město Sedlčany připraveno poskytnout);

 • přijata zpráva o stavu a funkcionalitě bezpečnostních a hygienických opatření ohledně otevření odbavovací haly Autobusového nádraží Sedlčany; 

 • přijaty informace od provozovatele Městské vodovodní a kanalizační infrastruktury Sedlčany (1. SčV, a. s.); odpočty prováděny; další služby nad rámec dodávek rovněž;

 • projednání nabídky prodejců, zajistit aktuálnost až ve stavu potřebnosti, poptávky, cena; (zajišťují pan Jan Kundrlík a pan Daniel Hamberger);

 • problematika požadavku na vydání potvrzení o stavu, který nenastal…; vypořádání za účasti PZ města vhodné (případ v MŠ Sedlčany); řeší odpovědná vedoucí subjektu;

 • návrh na změnu režimu PS Sedlčany:

 • personální záležitosti; práce ve dvou týmech, výběr loňské dovolené do 30. června 2020; doplnění o pracovníky OSV a další z řad úředníků a technických pracovníků i dobrovolníků;

 • dnešní omezený objem činností je takto zvládnutelný (doplněný o výkony dobrovolníků) do dne 29. května 2020;

 • provádění dalších služeb (všech) od 1. června 2020 ve dvou týmech ve stávajícím složení s výběrem dovolené za rok 2019 do konce června, jak výše uvedeno;

 • od 1. července 2020 bude aplikován standardní provoz se zajištěním kmenovými pracovnicemi s výkonem všech služeb;

 • reference o aktivizační službě (provedené výkony; návazné služby a další);

 • pravidelné reference z prostředí PS Sedlčany; přijaty na vědomí;

 • zpráva o stavu skladových zásob hygienických prostředků; (odpovídá pan Jan Kundrlík);

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; problematika klientely v Domově s PS Sedlčany, vzato na vědomí;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti (statistika z recepce k dispozici každý den); bez problémů (žádné potíže k řešení nebyly ze strany vedoucích odborů a odpovědných zaměstnanců nahlášeny); hlasování participativního rozpočtu zdárně probíhá; přijato na vědomí, všichni;

 • periodická kontrola dodržování hygienického režimu při stávající organizaci práce ze strany úředních osob provedena (bez závad);

 • uplatnění nákladů do portálu; zajistí pan Jan Kundrlík v součinnosti s Odborem ekonomickým (paní Jitka Kadlecová);

 • dopady nouzového stavu do financování provozu města a jeho subjektů (širší aspekty; návrhy do RM k jednání; balíček úsporných opatření);

 • jiné, různé; drobné zprávy; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 15. května 2020 (středa) v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.

Dne 11. května 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • soubor informací ohledně přijatých zákonů pro postupné rozvolňování nouzového stavu a přijatých opatření;

 • distribuce sbírek nově schválených zákonů (rozvolňování); zajistil pan starosta;

 • z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, případně ze strany resortů nejsou další konkrétní opatření pro obce k dispozici; proces rozvolňování pokračuje (na případné prvotní požadavky vlastních subjektů je město Sedlčany připraveno);

 • přijata zpráva o stavu zajištění bezpečnostních a hygienických opatřeních ohledně otevření odbavovací haly Autobusového nádraží Sedlčany; (proveden úklid, dezinfekce veřejných prostor; pracovní doba služby do 15:00 hod.;

 • dopracovat provozní záležitosti (prvky); na využití veřejných WC aplikovat režim užívání po jednotlivcích – max. matka s dcerou, otec se synem apod., (zapůjčení klíče na vratnou zálohu);

 • zajistit poptávku (nabídky) na zámky s kasičkou pro instalaci na otevírací dveřní systém; případně elektrický zámek; průzkum trhu, doporučení apod. zajistí pan Daniel Hamberger;

 • provozní doba stanovena od 06:00 hod. do 18:00 hod. (otevření haly);

 • problematika ventilace (v řešení více možností);

 • zajištění stojanu na dezinfekci rukou;

 • prostředky dezinfekce rukou do lahviček (zvážit a navrhnout konečné řešení – do automatu za smluvních podmínek, případně k dispozici správci (stanovení návrhu ceny v závislosti od nákupní);

 • diskutován dotaz na město Sedlčany k rozhodnutí v souvislosti s nepřetržitým provozem MŠ Sedlčany; (je potřebné se přímo obrátit na odpovědnou ředitelku zařízení); služba ze strany veřejnosti očekávána; záležitost rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje; zajištění přeposlání a návrh prvotního znění odpovědi připraví pan Jan Kundrlík;

 • pravidelné reference z prostředí PS Sedlčany; přijaty na vědomí;

 • zpráva o stavu skladových zásob hygienických prostředků; (odpovídá pan Jan Kundrlík);

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; problematika klientely v Domově s PS Sedlčany, aktivizační služba; přijato, vzato na vědomí;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti (statistika z recepce k dispozici každý den); bez problémů (žádné potíže k řešení nebyly ze strany vedoucích odborů a odpovědných zaměstnanců nahlášeny); hlasování participativního rozpočtu zdárně probíhá; přijato na vědomí, všichni;

 • periodická kontrola dodržování hygienického režimu při stávající organizaci práce ze strany úředních osob provedena (bez závad);

 • jiné, různé; drobné zprávy; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 13. května 2020 (středa) v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 6. května 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: Bc. Milena Říčařová, ředitelka MŠ Sedlčany.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • soubor informací ohledně aplikačních představ (manuály) resortů vyhotovených na základě dříve distribuovaných sbírek nově schválených zákonů k problematice nouzového stavu (rozvolňování);

 • metodiky pro ředitele škol (podrobněji);

 • příprava na otevření odbavovací haly autobusového nádraží probíhá (provozní řád, vybavení dávkovači dezinfekce; prvky omezení provozu – čas, ochrana ptactva a další);

 • předání informace o zajištění odběru a dovozu dodávky hygienických prostředků z odběrného místa Oblastní nemocnice Příbram, a to pro PS Sedlčany (dezinfekce bude připravena k odběru ve čtvrtek dne 7. května 2020); odběr, dopravu a předání na místo určení zajistí pan Jan Kundrlík;

 • provedení kontrolního hlášení na Krajský úřad Středočeského kraje o průběhu a výsledcích testování zaměstnanců PS Sedlčany; připraví paní Jana Máchová; (odeslání zajistí paní Mgr. Věra Skálová);

 • pravidelné reference z prostředí PS Sedlčany; aktivity dobrovolníků; další informace; aktivizační program; zítra (7. května 2020) více nákupů, personálně zajištěno; odpovídá paní Mgr. Věra Skálová; přijato na vědomí;

 • hlášení od managera KHS není pro starosty obcí prováděno (opakovaně vyhodnoceno jako nedostatečná služba pro případné rozhodovací procesy, mimo jiné je paradoxně tato informace do úlohy výkaznictví žádána); jedná se o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR; poskytuje se do úrovně krajských zřízení; na starosty obcí byla informace poskytována do dne 30. dubna 2020, ode dne 1. května 2020 není; vizte výše;

 • Městská knihovna Sedlčany; vyhodnocení akce s předpokladem účasti veřejnosti (čtení); za dodržení všech bezpečnostních, resp. hygienických pravidel lze; odpovídá paní Blanka Tauberová, ředitelka; odpověď žadatelce zajistil pan Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města Sedlčany;

 • zpráva o stavu skladových zásob hygienických prostředků; (odpovídá pan Jan Kundrlík); k dispozici na udržitelnost výkonů a hygienických požadavků; uvolnění pro potřeby MŠ Sedlčany při otevření všech pracovišť;

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti (statistika z recepce k dispozici každý den); bez problémů (žádné potíže k řešení nebyly ze strany vedoucích odborů nahlášeny); hlasování participativního rozpočtu zdárně probíhá; přijato na vědomí, všichni;

 • periodická kontrola dodržování hygienického režimu při stávající organizaci práce ze strany úředních osob provedena (bez závad);

 • na jednání přijata paní Bc. Milena Říčařová, ředitelka MŠ, která přednesla podrobnou zprávu o plánech v souvislosti se znovuotevřením Odloučených pracovišť, o náročnosti na rozpočet a dalších souvislostech:

návštěvnost, struktura, postoje;
nároky rodičů;
znovuotevření je plánováno na 18. května, případně na 25. května 2020;
dopad zvýšených hygienických nároků na personálie (dodržování opatření; dávkovače dezinfekce; měření teploty; rozestupy, vstupy a další);
stav zájemců a informace o průběhu zápisu do MŠ na další školní rok;
problematika dispozičního řešení budov; šatny; vchody – přístupy; náročnosti způsobu stravování a další;
činnosti při vstupu;
soubor dalších provozních záležitostí;
rentabilita provozu;
návrh do RM ke schválení neúčtovat školné za dva měsíce trvání vyhlášení nouzového stavu (pro pokračující upřednostnit zápočet do dalšího roku);
vypořádání chybějících příjmů (školné a další);
definování aktů speciálního režimu;
zpracování a předání Zprávy do RM; termín uvedení do provozu; školné; (úkol plnění stanoven do dne 11. května 2020 do 12:00 hod.);
diskuse nad pořízením dávkovacích automatů;
každodenní měření teploty dětí a problematika s tímto spojená;
další záležitosti v MŠ.
 • jiné, různé; drobné zprávy; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 11. května 2020 (pondělí) v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 4. května 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • distribuovány sbírky nově schválených zákonů k problematice nouzového stavu (rozvolňování);

 • metodiky pro ředitele škol (mohou nastat požadavky na další dezinfekci);

 • příprava na otevření odbavovací haly autobusového nádraží;

 • předání informace o zajištění odběru a dovozu dodávky hygienických prostředků z odběrného místa Oblastní nemocnice Příbram, a to pro PS Sedlčany (rukavice; ochranné obleky); zajistil pan Jan Kundrlík;

 • předání informace o zajištění odběru a dovozu dodávky hygienických prostředků z odběrného místa Oblastní nemocnice Příbram, a to pro potřeby zaměstnanců OSV Městského úřadu Sedlčany; zajistil pan Jan Kundrlík; předávka na OSV (paní Mgr. V. Skálová);

 • pravidelné reference z prostředí PS Sedlčany; aktivity dobrovolníků; další informace; aktivizační program; přijato na vědomí;

 • hlášení od managera KHS nebude pro starosty obcí již prováděno (vyhodnoceno jako nedostatečná služba pro případné rozhodovací procesy);

 • Městská knihovna Sedlčany; dnešní opětovné zahájení provozu v režimu hygienických pravidel nouzového stavu; odpovídá ředitelka (kontinuální plnění požadavků; dezinfekce; případné potřeby lze zajistit i z prostředí města – pan D. Hamberger, komunikovat s vedením subjektu);

 • skladové zásoby hygienických prostředků; (odpovídá pan Jan Kundrlík); k dispozici na udržitelnost výkonů a hygienických požadavků;

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti (statistika z recepce k dispozici každý den); bez problémů (žádné potíže k řešení nebyly ze strany vedoucích odborů nahlášeny); přijato na vědomí, všichni;

 • periodická kontrola dodržování hygienického režimu při stávající organizaci práce ze strany úředních osob provedena (bez závad);

 • jiné, různé; drobné zprávy; všichni na vědomí;

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 6. května 2020 (středa) v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 30. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání: 

 • zajištění odběru a dovozu dodávky hygienických prostředků z odběrného místa Oblastní nemocnice Příbram, a to pro PS Sedlčany (rukavice; ochranné obleky); zajistí pan Jan Kundrlík (dnes);

 • zajištění odběru a dovozu dodávky hygienických prostředků z odběrného místa Oblastní nemocnice Příbram, a to pro potřeby zaměstnanců OSV Městského úřadu Sedlčany; zajistí pan Jan Kundrlík (dnes); předávka na OSV (paní Mgr. V. Skálová);

 • služba nákupů na prodloužený víkend pro potřebné občany zajištěna (PS Sedlčany a dobrovolníci);

 • pravidelné reference z prostředí PS Sedlčany; aktivity dobrovolníků; další informace; aktivizační program; přijato na vědomí;

 • hlášení od managera KHS nebude pro starosty obcí již prováděno;

 • Městská knihovna Sedlčany (kontinuální plnění požadavků; dezinfekce);

 • skladové zásoby hygienických prostředků; (odpovídá pan Jan Kundrlík);

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti (statistika z recepce k dispozici); přijaty na vědomí;

 • kontrola dodržování hygienického režimu při stávající organizaci práce ze strany úředních osob provedena (bez závad);

 • jiné, různé; drobné zprávy; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 4. května 2020 (pondělí) v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 29. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání: 

 • seznámení se s vydanými zákony (prodloužení nouzového stavu do dne 17. května 2020); pokračující rozvolňování opatření nouzového stavu s dopadem do prostředí města Sedlčany, jeho orgánů, organizačních složek a právních subjektů;

 • zpráva z terénu (prostředí města Sedlčany a ORP Sedlčany); vyhodnocení bezpečnostní situace z pohledu samosprávy; dodržování vládního nařízení o nouzovém stavu; činnost Policie ČR; Městské policie Sedlčany (události), informace o činnosti; všichni na vědomí;

 • pravidelné reference z prostředí PS Sedlčany; aktivity dobrovolníků; další informace; přijato na vědomí;

 • hlášení od managera KHS (totožné, beze změn); zatím 3 nakažení a jeden uzdravený; stav setrvalý;

 • Městská knihovna Sedlčany (zpráva o připravenosti od paní B. Tauberové, ředitelky); informace o nákupu dezinfekčních stojanů; další různé; předložen systém provozu;

 • skladové zásoby hygienických prostředků; revize; dostatek; (odpovídá pan Jan Kundrlík);

 • prověření hygienických opatření na akt svatební (oddávající); ochranné prostředky;

 • MŠ – provoz doposud omezen na jednu školu; po 11. květnu 2020 nebo dle rozvolňování se vrátí k provozu ve všech třech školkách; stejný počet uživatelů (dětí); návštěvnost MŠ a využívání služby; všichni na vědomí;

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne hlášení, bez problémů, a to jak služba, tak administrace (nákupy jsou realizovány zatím ve dvou personách; dobrovolníci); koordinuje paní Mgr. Věra Skálová; ve čtvrtek očekávány větší nákupy;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti (statistika z recepce k dispozici); přijaty na vědomí;

 • jiné, různé; drobné zprávy; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 30. dubna 2020 (čtvrtek) v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 28. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • seznámení se s vydanými zákony pro rozvolňování opatření nouzového stavu s dopadem do prostředí města Sedlčany, jeho orgánů, organizačních složek a právních subjektů;

 • rozlévání dezinfekce a distribuce; etikety vyhotoveny a předány distribuční skupině; (zajišťuje s týmem dobrovolníků pan D. Hamberger);

 • reference z prostředí PS Sedlčany; aktivity dobrovolníků; další informace;

 • potřeby PS Sedlčany na podporu činnosti; zajištění latexových rukavic nezbytné; nákup zajistí pan D. Hamberger;

 • Městská knihovna Sedlčany; změna v režimu a scénáři otevření se veřejnosti; od pondělí dne 4. května 2020 bude zahájen omezený provoz, zatím v režimu půjčování knih, bez dalších aktivit a projektů pro veřejnost, materiálová podpora ze strany města zajištěna (dovoz prostředků ochrany zajistí pan D. Hamberger s podporou pana J. Kundrlíka; reflektovány požadavky paní ředitelky;

 • projednání návrhů opatření na zajištění obnovy provozu odbavovací haly Dopravního terminálu Sedlčany (jak bylo dříve avizováno, ode dne 11. května 2020 bude odbavovací hala otevřena v čase od 6:00 hod. do 18:00 hod. – omezený provoz); předpoklad bez provozu automatů na pokrm a nápoje; provozovatele bude kontaktovat pan D. Hamberger (provozovatel zajistí výměnu pokrmů apod.) z toho vyplynou další případná opatření;

 • hlášení o materiálovém zajištění a podpoře; přednesl pan J. Kundrlík; v součinnosti s krajským zřízením objednány elastické rukavice (nedostatek i na trhu); hlášení přijato na vědomí;

 • zajištění platebního terminálu pro Městskou policii Sedlčany (na služebnu i do automobilu); úkol zadán;

 • zpráva z prvního dne provozu TIC; provoz omezen hygienickými požadavky; zatím vše bez problémů; přijata na vědomí;

 • přijato hlášení od managera KHS; zatím 3 nakažení a jeden uzdravený; stav setrvalý;

 • návštěvnost MŠ a využívání služby; všichni na vědomí;

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne hlášení, bez problémů, a to jak služba, tak administrace (nákupy jsou realizovány zatím ve dvou personách; dobrovolníci); koordinuje paní Mgr. Věra Skálová; ve čtvrtek očekávány větší nákupy;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti; přijaty na vědomí;

 • jiné, různé; drobné zprávy; návštěva min. financí; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 29. dubna 2020 (středa) v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 27. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města. 

Stručný obsah jednání:

 • seznámení s dokumenty o rozvolňování opatření nouzového stavu ze strany centrálních úřadů veřejné moci (v podstatě mediálně známo; neurčitost ve výkladu); dopad do prostředí města Sedlčany; zajištění návratu ke standardnímu režimu u subjektů města podle vládního scénáře (odpovědni jsou ředitelé subjektů), ovšem za dodržování všech nezbytných hygienických a bezpečnostních opatření;

 • projednán dopad rozvolňovacích opatření do prostředí města Sedlčany a jeho organizačních složek, případně příspěvkových organizací; připravenost pracovišť na speciální hygienické požadavky;

 • ode dne 4. května 2020 bude obnoven provoz Městské knihovny Sedlčany; v současné době probíhá příprava na znovuotevření veřejnosti; ochranná plexiskla na obslužném pultu; štíty a dezinfekce žádány (bude zajištěno); dávkovače jsou k dispozici (instalaci zajistí po domluvě) na vhodné místo pan D. Hamberger;

 • dnes otevřeno TIC; provoz omezen hygienickými požadavky; zatím bude pracovat ve dvou personálních skupinách v režimu (rozsahu) jako úředníci; v případě, že se situace nezhorší, bude provoz normalizován do standardního režimu po 11. květnu 2020; zatím bez víkendových služeb; vstup pouze jedna osoba;

 • obslužná hala Dopravního terminálu Sedlčany bude otevřena dne 11. května 2020; čas pro veřejnost od 6:00 hod. – 18:00 hod.; režim doporučený pro aplikaci;

 • přijato hlášení od managera KHS; zatím 3 nakažení a jeden uzdravený;

 • další dodávky dezinfekce podle sdělení krajského zřízení zatím nejsou očekávány;

 • požadavek na instalaci lavičky před vchod do služebny Městské policie Sedlčany;

 • zásobování dezinfekčními prostředky dostatečné;

 • v souvislosti s postupným rozvolněním přijatých opatření nouzového stavu byla městem Sedlčany přijata specifická hygienická opatření s aplikací na společné prostory budovy Sedlčany, Kpt. Jaroše 482, 264 01 Sedlčany; (v průběhu dne provádí a odpovídá Mgr. Andrea Funk);

 • zprávy z prostředí ostatních obcí ORP; (testování a další);

 • předzásobení obcí; prostředky na činnost úřadů;

 • přijata zpráva o provedené dezinfekci veřejného prostranství na autobusovém nádraží; (sobota dopoledne dne 25. dubna 2020);

 • návštěvnost MŠ a využívání služby; všichni na vědomí;

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne hlášení, bez problémů, a to jak služba, tak administrace (nákupy jsou realizovány zatím ve dvou personách; dobrovolníci); koordinuje paní Mgr. Věra Skálová;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti; přijaty;

 • jiné, různé; drobné zprávy; návštěva min. financí; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 28. dubna 2020 (úterý) v čase od 8:00 hod., případně k aktuálnímu dění; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 24. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru majetku.

Omluven: Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Jednání řídil zástupce předsedy Krizového štábu města Sedlčany, Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta města.

Stručný obsah jednání:

 • nové informace; seznámení s dokumenty o rozvolňování (v podstatě mediálně známo; neurčitost ve výkladu); dopad do prostředí města Sedlčany; zajištění návratu ke standardnímu režimu u subjektů města podle vládního scénáře (odpovědni ředitelé subjektů), ovšem za dodržování všech nezbytných hygienických a bezpečnostních opatření;

 • seznámení se s nově vydaným Rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2020; jedná se o upřesňující dokument původního rozhodnutí a jeho právní zakotvení; pro určený subjekt města se prakticky nic nemění; ve Středočeském kraji je tímto Rozhodnutím určeno k výkonu podle krizového zákona 50 škol, mezi nimi i Mateřská škola Sedlčany; hejtmankou je nařízeno vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánu ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci obcí zařazeni do obecních úřadu k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb, zaměstnanci Úřadu práce ČR, České správy sociální zabezpečení, okresních správ sociálního zabezpečení a zaměstnanci v orgánech Finanční správy ČR nebo ve Finančním analytickém úřadu; tuto nezbytnou péči lze vykonávat ve skupinách po nejvýše 15 dětech; všichni na vědomí; 

 • KŠ seznámen se zprávou z prostředí výkonu PS Sedlčany za tento týden a s aktuálním stavem personálu i uživatelů služeb; vše standardní; všichni na vědomí;

 • personální zajištění předvíkendových nákupů seniorům 70+ a uživatelům služeb; preference těm, kteří odjíždějí dnes na dialýzu (zajištění do 10:00 hod.); Ing. Aneta Šnellerová; paní Milena Štěpánová, DiS., případně další z definovaného týmu;

 • dodávka lahví o objemu 0,250 l, odběr a převoz z Prahy zajistí pan Daniel Hamberger, a to s využitím automobilu STS, s. r. o. (dnes odpoledne);

 • uplatněn požadavek na 50 ks roušek; distribuce dobrovolnici na rozdělení; bude dnes realizován; zajistí pan Daniel Hamberger;

 • uplatnění hlášení směrem od starostů obcí ORP tzv. prvotních nákladů (na Středočeský kraj); elektronicky; výpomoc pan Jan Kundrlík;

 • předána PS Sedlčany dodávka 3 ks kanystrů po 5 l a dalších 20 ks rychlotesterů; zajistil pan Jan Kundrlík;

 • kontaktovat smluvního nájemce nebytových prostor v objektu Sedlčany č. p. 34, a to s výzvou na dodržování zavedených hygienických opatření, s odkazem na článek „V“ s názvem „Zvláštní ujednání“, v jehož odstavci označeném „4.“ je uveden odkaz právě pro tyto případy; Smlouva ze dne 30. června 2004 včetně Dodatků č. 1 – 4; hygienické předpisy; na kontrolu dodržování můžeme využít Městskou policii Sedlčany; informován bude smluvní partner; (dnes; zajistí Správa budov a zařízení města Sedlčany);

 • hlášení managera KHS (počet nakažených nezměněn);

 • kontrola připravenosti akce na provedení dezinfekce specifických venkovních prostranství materiálově a personálně; zajišťuje pan Daniel Hamberger;

 • návštěvnost MŠ a využívání služby; všichni na vědomí;

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne hlášení, bez problémů, a to jak služba, tak administrace (nákupy jsou realizovány zatím ve dvou personách; dobrovolníci); koordinuje paní Mgr. Věra Skálová;

 • zpráva o funkčnosti provozních režimů administrativních budov; zpráva o návštěvnosti; přijaty;

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 27. dubna 2020 (pondělí) v čase od 8:00 hod., případně k aktuálnímu dění; účast všech povinná; z účasti se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 23. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • nové informace (oficiální dokumenty; informace z tiskové konference); diskuse nad plněním čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, podle kterého Vláda ČR prodloužila do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 69/2020 Sb. Nouzový stav byl na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prodloužen do 30. dubna 2020 (usnesení ze dne 7. dubna 2020 č. 1012); rozvolňovací opatření – Ministerstvo zdravotnictví ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dle vývoje epidemiologické situace bude dále upravován. RM včera byla seznámena s dopadem rozvolňování do prostředí města Sedlčany. Vládou byl vydán přehled, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá;

 • hlášení managera KHS (počet nakažených nezměněn);

 • PS Sedlčany funkční, bez problémů (hlášení z každodenní pracovní porady);

 • informace ze zasedání RM dne 22. dubna 2020; přijata, všichni na vědomí;

 • pro PS Sedlčany dnes vyzvedne dodávku uloženou v objektu Oblastní nemocnice Příbram pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení;

 • převoz materiálu do Sedlčan ze skladu v BN zajistí rovněž pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení (dnes dopoledne);

 • akce na provedení dezinfekce specifických venkovních prostranství materiálově a personálně připravena; zajišťuje pan D. Hamberger;

 • návštěvnost MŠ a využívání služby; všichni na vědomí;

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne hlášení, bez problémů, a to jak služba, tak administrace (nákupy jsou realizovány zatím ve dvou personách; dobrovolníci); služba ustálena, zítra dne 24. dubna 2020 (Pá) připravovány větší nákupy; koordinuje paní Mgr. Věra Skálová;

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 24. dubna 2020 v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; z účasti omluven pan starosta; jednání KŠ bude řídit MST.


Dne 22. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • nové informace (instrukce apod. pro města opět nebyly doručeny); ÚKŠ – nevydal žádné další instrukce; centrální orgány veřejné správy rovněž nevydaly žádná stanoviska ani doporučení (rozumí se taková, která by se týkala obcí);

 • informace z vedení Středočeského kraje; poděkování hejtmanky směrem k obcím za podporu; z KŠ Středočeského kraje informace nejsou k dispozici;

 • pro PS Sedlčany je k vyzvednutí připraveno dalších 20 ks rychlotesterů na COVID 19; (testováni budou zaměstnanci podle aktuálních dat; zaměstnanci terénních služeb a další, kteří pracují s rizikovými skupinami); odběr je dodavatelem – Středočeským krajem (koordinuje vedoucí oddělení koncepce a metodiky sociálních služeb na krajském zřízení) připravován na zítra; odběr ze skladu ochranných pomůcek Příbram zajistí v čase od 8 – 10:00 hod. dne 23. dubna 2020 (čtvrtek) pan Jan Kundrlík;

 • předán seznam přidělených pomůcek – respirátory FFP2 v množství 200 ks, určeno rovněž pro PS Sedlčany; odběr ze skladu ochranných pomůcek Příbram zajistí v čase od 8 – 10:00 hod. dne 23. dubna 2020 (čtvrtek) pan Jan Kundrlík;

 • k převzetí bude zítra připravena dodávka dalších 200 ks respirátorů pro obce ORP Sedlčany, které provozují ČOV, kanalizaci, případně veřejný vodovod (odběr dodavatelem určen v čase od 9 – 12:00 hod. dne 23. dubna 2020; čtvrtek); převoz zajistí pan Jan Kundrlík, případně pan Ing. Vladimir Mrázek;

 • Správa budov a zařízení města Sedlčany vyčistí a vydezinfikuje schody v bytovém domě na adrese Sedlčany; Dělnická č. p. 545, za paní Jaroslavu Šoltésovou; tato služba bude realizována pouze v čase vyhlášeného nouzového stavu; pomoci mohou i rodinní příslušníci;

 • připravován návrat ke standardnímu režimu služeb veřejnosti (omezení v čase) pro odbavovací halu Terminálu Sedlčany (nejdříve po 30. dubnu 2020);

 • roušky včera (21. dubna 2020) rozdány v množství 40 ks;

 • nabídka prodeje dezinfekce pod označením ANTI-COVID (vysoce účinná alkoholová biocidní dezinfekce) od paní Jany Durďákové, jednající za subjekt s drogistickým zbožím (Toner RL, spol. s r. o., se sídlem Sedlčany, Na Červeném Hrádku č. p. 910, 264 01 Sedlčany); zatím máme dezinfekce dostatek;

 • provedení dezinfekce specifických venkovních prostranství připravována na sobotu dne 25. dubna 2020; zajistí pan D. Hamberger s týmem dobrovolníků; preventivní bezpečnostní opatření;

 • návštěvnost MŠ a využívání služby; všichni na vědomí;

 • hlášení (různé) z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů, a to jak služba, tak administrace (nákupy jsou realizovány zatím ve dvou personách; dobrovolníci); služba ustálena, včera projevili zájem další dva senioři (léky; nákup potravin);

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 23. dubna 2020 v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.

Dne 21. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • nové informace (instrukce apod. pro města nebyly doručeny); ÚKŠ – nevydal; centrální orgány rovněž; návrhy Vlády ČR s dopadem do prostředí městského rozpočtu; opatření obce míjejí; rozpočet v propadu, nejsou naplňovány předpokládané příjmy;

 • hlášení o výdajích na zajištění nouzového stavu a karanténních opatření; předání účetních dokladů; (OE; OKŘ; zpráva do RM); hlášení směrem k nadřízenému orgánu zajistí pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení;

 • přijata zpráva z prostředí vládních návrhů zákonů souvisejících s opatřeními na oživení veřejných financí; primárně směrováno do bankovní sféry; k podnikům s rozlišením podle počtu zaměstnanců; zajištění daňové výtěžnosti;

 • hlášení managera KHS o počtu nakažených (další případy nebyly na území města Sedlčany do dne 20. dubna 2020 (včetně) identifikovány); všichni na vědomí;

 • rozvoz materiálu pro ORP z BN s určením pro potřeby ochrany výkonných pracovníků životního prostředí na jednotlivých obcích bude proveden až zítra; odpovědnost za přerozdělení dodávky materiálu (dezinfekčních prostředků; prostředků osobní ochrany a hygieny je odpovědný pan Ing. V. Mrázek, vedoucí Odboru životního prostředí); směrem ke KŠ bude provedeno ohlášení splnění úkolu;

 • přednesena zpráva z prostředí jednotlivých obcí ORP Sedlčany; zatím pro potřeby zajištění chodu veřejné správy mají všichni dezinfekčních prostředků dostatek (netrpí nedostatkem); dodávky byly realizovány celkem 3x, další prostřednictvím individuálních objednávek od Sdružení obcí Sedlčanska; obce v tuto chvíli další dodávky nepožadují;

 • zprávy do médií; projednány; veřejnost pravidelně informována; nouzový stav je pro některé zástupce různých médií závislých na prodeji svých produktů atrakcí;

 • spolupráce na likvidaci odpadového materiálu z přivezených dodávek SSHR (provádějí Sedlčanské technické služby, s. r. o. kontinuálně podle dodávek);

 • v pátek dne 24. dubna 2020 bude realizována dodávka 2400 ks PET lahví o objemu 0,250 l; předávací místo Praha, převoz a uskladnění na určené místo zajistí pan D. Hamberger s využitím automobilu (dodávky 750 kg) STS, s. r. o;

 • distribuce dezinfekcí na ubytovny města Sedlčany; předpoklad minimálního objemu 5 l na každou ubytovnu; (předání zajistí pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení); termín dnes;

 • zásilky dezinfekce jsou určeny pro veřejnou sféru, nikoli pro soukromé podniky a osoby vytvářející zisk; každá osoba se musí postarat o svoji bezpečnost a je odpovědná za úroveň dodržování své osobní hygieny a hygieny privátního prostředí;

 • vybavení pracovišť – bez problémů; další požadavky definovány, bude reflektováno; zpětná vazba zajištěna;

 • lavičky pro čekající návštěvníky (pacienty) byly v průběhu včerejšího dopoledne instalovány před vstup do objektu Nemocnice Sedlčany;

 • Nemocnice Sedlčany má zájem o dva dobrovolníky ke službě na vstupu do budovy; přihlásit se lze u hlavní (vrchní) zdravotní sestry (primárním úkolem je udržitelnost pořádku při vstupu do objektu; instrukce předá vrchní zdravotní sestra);

 • návštěvnost MŠ a využívání služby; na vědomí;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů, a to jak služba, tak administrace (nákupy jsou realizovány zatím ve dvou personách; dobrovolníci); služba ustálena, včera projevili zájem další dva senioři (léky; nákup potravin);

 • testy zaměstnanců PS negativní;

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 22. dubna 2020 v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 20. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: na počátek jednání z nepřítomnosti omluven pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, a to z důvodu řešení jiné neodkladné situace;

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • přijata zpráva od ÚKŠ, resp. centrálních orgánů ČR; (Ministerstvo zdravotnictví ČR); nové legislativní předpisy k nouzovému stavu; všichni na vědomí;

 • zatím nebylo, rozumí se v sobotu a neděli, podáno hlášení manažera KHS o zvýšení počtu nakažených; všichni na vědomí;

 • zajištění subjektu na provedení odběrů (podrobně projednáno; bude vystavena objednávka; zajištěna testovací sada na rychlotesty – dnes bude aplikováno první kolo testování); v periodě po 14 dnech opakovat;

 • vybavení pracovišť – zajištěna; všechen materiál připraven (ochranné štíty; jednorázové rukavice; dělící stěny z plexiskla); (zajištěno v neděli); bude provedena již pouze distribuce na pracoviště a ve specifických případech (OE) instalace; v řešení je dále recepce (detaily);

 • lavičky pro čekající návštěvníky (pacienty) nebyly doposud před průčelím do objektu Nemocnice Sedlčany (při vstupu do budovy) instalovány; urgenci splnění objednávky u dodavatele zajistí pan D. Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany;

 • úkoly směrem k Městské policii Sedlčany založeny panem starostou; zejména dodržování pořádku na veřejných prostranstvích – specifikace míst provedena; apel na slušné chování; odstupové vzdálenosti mezi občany; nošení roušek; plnění a kontrola (pan starosta; veřejnost);

 • přijata zpráva o dodávkách materiálu pro ORP z BN s určením pro potřeby ochrany výkonných pracovníků životního prostředí na jednotlivých obcích (další distribuci k místům určení zajistí pan Ing. V. Mrázek, vedoucí Odboru životního prostředí, a to dle požadavků a možností);

 • informace z hlášení KOPIS (léčebný prostředek z Japonska, používání elektronických žádanek; rozhodnutí);

 • dar PET lahví bude připraven k odběru dnes, případně zítra (dnes najíždějí do výroby PET lahve 0,5 l);

 • návštěvnost MŠ a využívání služby;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů jak služba, tak administrace (nákupy jsou realizovány zatím ve dvou personách; dobrovolníci); služba ustálena, další senioři neprojevili zájem;

 • přijaty „zprávy o zdravotním stavu“ rozhodujících činitelů;

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 21. dubna 2020 v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 17. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven:-.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • přijata zpráva od ÚKŠ a orgánů; všichni na vědomí;

 • hlášení managera KHS; všichni na vědomí;

 • projednány podrobnosti doporučeného postupu – z dokumentu č. j. MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN ze dne 15. 4. 2020 – o stanovení výjimky ze zákazu pro konání sňatečních obřadů ode dne 20. dubna 2020; vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR v návaznosti na mimořádné opatření; reakce na změnu nařízení Vlády ČR; režim; přítomní oddávající a matrikářka, hudba jen na přání snoubenců; počet všech 10, 2 m od oddávajícího; snoubenci na akt bez roušky, jinak všichni roušky; matrikářka rukavice; ztotožnění svědků – musí si na chvilku odhalit obličej (na pár vteřin); podání ruky jen v rámci rodiny; přípitek ne; novomanželský polibek ano; prstýnek ano;

 • zajistíme veškerou dezinfekci na ruce atd. obřadní místnosti a transportu po budově;

 • podmínky pro obřady ve venkovním prostředí; v rámci nemožnosti zajištění bezpečnosti zaměstnavatel neumožňuje;

 • zajištění subjektu na provedení odběrů (podrobně projednáno); po 14 dnech opakovat;

 • návštěvnost MŠ a využívání služby;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů jak služba, tak administrace;

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 20. dubna 2020 v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 16. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven:-.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • projednání dalších úkonů pro zdárné plnění harmonogramu postupného uvolňování dříve přijatých karanténních opatření Vlády ČR s dopadem do prostředí města Sedlčany, resp. zejména Městského úřadu Sedlčany, organizačních složek a dalších subjektů; (zajištění kontroly nad vstupem – v objektu Radnice Sedlčany (č. p. 32) -zajistí provizorní řešení dálkového ovládání, případně stálé řešení; termín do dne 17. dubna 2020);

 • zajištění vybavenosti vstupů do administrativních budov (prvky hygieny zabezpečí a kontinuitu dalších dodávek bude průběžně dále obstarávat pan D. Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany nebo jím určený zástupce); termín pro vybavenost vstupů do dne 20. dubna 2020);

 • vybavení úředních osob ochrannými štíty a ochrannými dělícími stěnami; poptávky učiněny; naměřeno; instalace předjednána; vše zajišťuje pan D. Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení města Sedlčany, v termínu do dne 20. dubna 2020;

 • další nezbytná vybavenost; (roušky, rukavice, dezinfekční prostředky); informační tabule – odpovědnost vedoucích odborů; rozšíření počtu hodin otevřených veřejnosti;

 • standardní seznámení KŠ s činností v terénu; všichni na vědomí;

 • dodávka materiálu (testerů) z odběrného místa zřízeného v Oblastní nemocnici Příbram bude

 • uplatnění nákladů na opatření v době pandemie; (hlášení zajistí pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení); dokumentace sestavována OE; zprávy předávány;

 • nahlásit Ubytovnu TJ Tatran (připravena);

 • aktivovat dobrovolníky na vybrané služby; zajištěno;

 • seznámení se s dokumenty původem od ředitelů subjektů města; všichni na vědomí;

 • výroba a distribuce roušek dále probíhá; (zprávu o stavu podal pan D. Hamberger);

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ (dezinfekční přípravky; příprava na rozlévání učiněna);

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 17. dubna 2020 v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 15. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven:-.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • projednání harmonogramu postupného uvolňování dříve přijatých karanténních opatření s dopadem do prostředí města Sedlčany, resp. Městského úřadu Sedlčany, organizačních složek a dalších subjektů;

 • seznámení s nabídkami firem na zakoupení respirátorů; nákupy zatím nebudeme realizovat; nejsou splněny objednané dodávky zboží; dalších 100 ks dnes obdržíme na základě dřívější objednávky; dnes bude realizována přejímka (zajistí pan Mgr. Zdeněk Šimeček); následně bude předáno PS Sedlčany (potřebné vyzkoušet velikost) dřívější dodávky po linii zdravotnictví byly v tomto ohledu nevyhovující, a to právě velikostí (příliš malé a nepoužitelné); nespokojenost;

 • uskladněné štíty budou použity a rozděleny podle potřebnosti mezi dřívější žadatele (uspokojení poptávky); OM ze strany KŠ obdrží schválený rozpis (instrukce předá a distribuci zajistí pan Jan Kundrlík);

 • podmínky pro uskutečnění tzv. Farmářských trhů jsou náročné (nereálné zajistit); konečné rozhodnutí je na pořadateli (Sdružení obcí Sedlčanska; paní Štěpánka Barešová);

 • od pondělí (dne 20. dubna 2020) je možné v počtu do deseti osob realizovat svatební obřady, a to za zvýšených a v podstatě obřadu nedůstojných podmínek, jako i podmínek dalších, které výrazně zasahují do obvyklých tradic a zvyků (přítomnost pouze ženicha, nevěsty, rodičů v počtu čtyři, dvou svědků, oddávajícího a matrikářky); obřadní prostory následně dezinfikovat; všichni roušku, neprodyšné rukavice; oddávající a matrikářka ochranné štíty; vše bez předání prstenů, polibků, bez přípitku a hudby i externího fotografa; záleží na dalších instrukcích a pokynech ze strany MV ČR; dezinfekce obřadní místnosti žádá další pracovní síly a náklady;

 • úkol pro vedoucí OVV je zveřejnit podrobnosti k obřadu; obřady na jiném vhodném místě nelze realizovat, a to z důvodu nemožného zajištění ochrany zúčastněných;

 • 5 ks štítů a 2 ks kanystrů po 5 litrech expedovat do Sedlce; zajistí dnes pan Jan Kundrlík;

 • na pondělí všechny administrativní budovy při vchodech vybavit jednorázovými rukavicemi, jinak vstup do budovy pouze v roušce a rukavicích; dále vybavení společného prostoru administrativní budovy dezinfekcí na HK; další prostředky ochrany k dispozici pracovníkům Správy budov a zařízení města Sedlčany;

 • distribuce dezinfekce všem orgánům a složkám města provedena;

 • etikety na nádoby pro rozlévání dezinfekce připraveny;

 • zajištění nákupu rukavic (odpovídá pan D. Hamberger);

 • porada vedoucích útvarů Městského úřadu Sedlčany do odvolání zrušena, platí, že pokud má někdo cokoli směrem k vedení, vše neprodleně kontinuálně sděluje; potřeby na příští týden do RM sdělit v čase do pátku včetně – zaslat ST, MST, TAJ; úkol – připomenout vedoucím na INTRANETU;

 • upřesnění rozdělení 100 ks – respirátory; obdrží PS – 15 ks; Městská policie Sedlčany – 20 ks; STS, s. r. o. – 50 ks a dva štíty – připravit na pátek k převzetí; jedná se o pozdrženou dodávku (z minulého týdne; celníky zajímá řádné proclení);

 • KŠ vyjadřuje poděkování panu Ivanu Grinovi za zajištění dodávky 100 Ks respirátorů pro subjekty města Sedlčany; (zveřejní poděkování pan Bc. O. Vodňanský);

 • zpráva k tzv. dotazníkovému šetření; je spuštěno na základě dohody Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. dubna 2020, s vědomím Svazu měst a obcí České republiky. Jeho cílem je zjistit průměrnou TÝDENNÍ potřebu osobních ochranných pomůcek pro ZAMĚSTNANCE MUNICIPÁLNÍCH, CÍRKEVNÍCH A PŘÍPADNĚ SOUKROMÝCH zdravotních a sociálních zařízení a služeb a MUNICIPÁLNÍCH složek Integrovaného záchranného systému (IZS) na území celé České republiky; zajistí pan Jan Kundrlík v součinnosti s TAJ a Oddělením ICT;

 • standardní seznámení KŠ s činností v terénu; všichni na vědomí;

 • dodávka materiálu (testerů) z odběrného místa zřízeného v Oblastní nemocnici Příbram nebyla naplněna (určeno pro personál pracoviště PS, organizační složky města Sedlčany);

 • výroba a distribuce roušek dále probíhá; (zprávu o stavu podal pan D. Hamberger);

 • návštěvnost MŠ a využívání služby;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů jak služba, tak administrace;

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 16. dubna 2020 v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 14. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven:-.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • dezinfekce definovaných veřejných prostor a mobiliáře (hlavní náměstí a autobusové nádraží) provedena;

 • informace o zajištění daru cca 1200 ks PET lahví (určeno pro naplnění dezinfekcí pro seniory); rozlití cca 400 l; etikety zajistí Oddělení ICT;

 • doručena informace (přišla přes Portál), podepsána krizová manažerka KHS; počet nakažených v tuto chvíli potvrzen jeden případ; v průběhu dne další;

 • testování pracovníků PS připravováno; rychlo-testy; po poskytnutí informace o dodávce testů zajistí pan Jan Kundrlík;

 • první testované osoby negativní;

 • zveřejnit prosbu směrem k občanům; žádáme, aby dodržovali všechna karanténní opatření, jako jsou odstupy osob 2m, neshlukování, roušky; formulovat všechny zásady;

 • pracovní tým v činnosti; posílení; návrh řešení připraven; personálně v řešení;

 • dodávky materiálu podle požadavků šičkám roušek (zajistí pan D. Hamberger);

 • větší zapojení OSV do činnosti PS žádoucí;

 • informace ohledně úředních hodin; osobní kontakt a přijetí na Úřadě; podmínky rozestupů 2 m, roušky; odstupy a na čekacích místech dezinfekční prostředky; zatím služba funguje z okna;

 • stojánky s dezinfekcí na klientských prostorách; odkaz – dezinfekce;

 • standardní seznámení KŠ s dalšími došlými zprávami od ÚKŠ, respektive resortů; všichni na vědomí;

 • standardizované hlášení o krizové situaci podávaná na krajské zřízení (činnost KŠ města Sedlčany); zajišťuje a odpovídá pan Jan Kundrlík; splněno; další v plnění;

 • výroba a distribuce roušek probíhá; (zprávu o stavu podal pan D. Hamberger);

 • návštěvnost MŠ a využívání služby – dnes zatím 15 dětí;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů jak služba, tak administrace;

 • KŠ přijal informaci o doplňující dodávce ochranných štítů pro Městskou policii Sedlčany, SDH III, případně ještě pro PS Sedlčany;

 • diskuse nad provedenou dezinfekcí určených veřejných prostranství;

 • individuální nabídka roušek; odběr zajistí pan D. Hamberger;

 • informace z prostředí řízené karantény (KHS); zkušenosti;

Příloha k zajištění ŘK:

a) na mobilu musí být spuštěna aplikace „mapy.cz“;

b) na mobilu musí být zapnuto sledování polohy;

c) když se spustí, tak se ptá, zda osoba souhlasí se sledováním polohy;

d) vyjádřit souhlas se „sledováním polohy kvůli COVID-19“;

e) následně se pak porovnává, zda se sledovaný potkal s někým, kdo je pozitivní, či nikoliv (i ten musí mít zapnuto sledování).

 • jiné, různé; všichni na vědomí. 

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 15. dubna 2020 v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 9. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven:-.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • obvyklé seznámení KŠ s došlými zprávami od ÚKŠ, respektive resortů; všichni na vědomí;

 • rozbor informací původem od Ministerstva zdravotnictví ČR a další; všichni na vědomí;

 • standardizované hlášení o krizové situaci podávaná na krajské zřízení (činnost KŠ města Sedlčany); zajišťuje a odpovídá pan Jan Kundrlík; splněno; další v plnění;

 • dodávka materiálu z odběrného místa zřízeného v Oblastní nemocnici Příbram vyzvednuta paní Janou Máchovou, vedoucí PS Sedlčany, (určeno pro potřeby pracoviště této organizační složky města Sedlčany);

 • dnes avizovány dodávky po linii MV ČR – Středočeský kraj – HZS (umístění v areálu BN); (univerzální dezinfekční prostředky); odběr zajistí pan Jan Kundrlík;

 • výroba a distribuce roušek probíhá; (zprávu o stavu podal pan D. Hamberger);

 • návštěvnost MŠ a využívání služby – včera 17 dětí; dnes zatím 15 dětí;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů jak služba, tak administrace (využila pouze jedna další osoba);

 • KŠ přijal informaci o další dodávce přislíbené první části ochranných štítů pro Městskou policii Sedlčany, SDH III, případně ještě pro PS Sedlčany; zajišťuje dárce; převzal OM (paní M. Kaderková); zatím skladem; dnes rozdělení, odpovídá pan D. Hamberger;

 • dnes provedena dezinfekce určených veřejných prostranství, realizaci ve spolupráci s STS, s. r. o. zajistí skupina dobrovolníků; odpovídá pan D. Hamberger;

 • individuální nabídka roušek dalšího dobrovolníka; odběr a komunikaci zajistí pan D. Hamberger;

 • informace z prostředí řízené karantény (KHS); zkušenosti;

 • PS – zajištění služeb v režimu změny organizace práce;

 • stanovení režimu o velikonočních svátcích; spojení zajištěno, prověřeno; kontrolní hlášení; další podle potřeby;

 • jiné, různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 14. dubna 2020 (případně podle potřeby); v čase od 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 8. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -. 

Omluven:-.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • seznámení s došlými zprávami od ÚKŠ, respektive Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která schválila prodloužení nouzového stavu do dne 30. dubna 2020 a dále z prostředí regionu (v Nalžovicích byl včera krizovou managerkou Hygienické stanice potvrzen pozitivní případ nákazy koronavirem Covid – 19);

 • rozbor informací původem od Ministerstva zdravotnictví ČR a další; všichni na vědomí;

 • standardizované hlášení o krizové situaci podávaná na krajské zřízení (činnost KŠ města Sedlčany); zajišťuje a odpovídá pan Jan Kundrlík;

 • dodávka materiálu z odběrného místa zřízeného v Oblastní nemocnici Příbram bude vyzvednuta paní Janou Máchovou, vedoucí PS Sedlčany, až dnes (určeno pro potřeby pracoviště této organizační složky města Sedlčany);

 • další (dne 7. dubna 2020) realizované dodávky materiálu (dezinfekčních prostředků) směrem od ORP Sedlčany k obcím ORP, původem z MV ČR přes HZS (dezinfekční prostředky) – bez problémů; (zajišťoval pan D. Hamberger); zpráva na vědomí;

 • výroba a distribuce roušek probíhá; (zprávu o stavu podal pan D. Hamberger);

 • návštěvnost MŠ a využívání služby – včera 17 dětí;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů jak služba, tak administrace (ovšem včera nikdo nevyužil);

 • KŠ přijal informaci o výrobě ochranných štítů pro Městskou policii Sedlčany, SDH III, případně ještě pro PS Sedlčany; zajišťuje pan L. Vinař;

 • služby skrze Czech Point jsou plně funkční a přerušeny nebyly; jsou dostupné na všech třech pracovištích (administrativních budovách), a to v plném rozsahu za dodržování všech zvýšených hygienických a bezpečnostních pravidel, a to bez ohledu na omezený rozsah hodin (kontaktní místa jsou klientům k dispozici po celou pracovní dobu, tedy nejen v hodinách otevřených veřejnosti; jedná se o řízené vstupy do budov realizované a obsluhované jednotlivě); veřejnost vhodně informována i při vstupech do budov;

 • zorganizovat (zabezpečit a provést) dezinfekce veřejných prostranství, a to selektivně (rozumí se např. zastávky na autobusovém nádraží; vstupy do administrativních budov (příprava dezinfekčního roztoku); výpůjčka zařízení (3 ks zajistí MST od G a SOŠE); realizaci ve spolupráci s STS, s. r. o. zajistí skupina dobrovolníků; odpovídá pan Hamberger; termín před velikonočními svátky, v době bez deště a cestujících; zajistit vyklizení nástupišť apod.;

 • další různé; všichni na vědomí.  

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 9. dubna 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 7. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven:-.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.

Stručný obsah jednání:

 • seznámení se s došlými zprávami z prostředí regionu a ČR; nové informace; nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a další; všichni na vědomí;

 • standardizované hlášení o krizové situaci podávaná na krajské zřízení (činnost KŠ města Sedlčany); (diskuse nad obsahem); zajišťuje a odpovídá pan Jan Kundrlík;

 • avízo o dodávce materiálu pro činnost PS Sedlčany, dodávka bude připravena v Oblastní nemocnici Příbram k odběru; (ochranné štíty, brýle, roušky, v počtu jednotek, dále rukavice); odběr zajistí paní Jana Máchová, vedoucí PS Sedlčany;

 • pomoc praktickým lékařům (dodávky ochranných pomůcek a dezinfekce, lépe jednotlivě rozdělit);

 • dodávky materiálu – funkční služby; bez problémů; zpráva na vědomí;

 • rozvoz materiálu na místo určení probíhá kontinuálně; bez problémů;

 • výroba a distribuce roušek probíhá;

 • návštěvnost MŠ a využívání služby – včera 19 dětí;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá každý den odpoledne, bez problémů jak služba, tak administrace;

 • KŠ přijal informaci o výrobě ochranných štítů pro Městskou policii Sedlčany, SDH III, případně ještě pro PS Sedlčany; zajišťuje pan Luboš Vinař;

 • další různé; od úterý jsou uvolněna pro individuální sporty venkovní sportoviště; od čtvrtka je avizováno uvolnění některých dřívějších opatření vlády – otevřeny stavebniny, železářství, hobby markety, prodejny a servis jízdních kol, a to za přísných bezpečnostních opatření; všichni na vědomí osobní instrukce;

 • překontrolovat a případně uvést do provozu s okamžitou platností služby vykonávané skrze Czech Point v plném rozsahu za dodržování všech hygienických a bezpečnostních pravidel; ruší se omezený rozsah hodin ve vztahu ke kontaktním místům (Czech Point); nyní návrat z omezené doby do plného provozu (pouze kontaktní místa Czech Point); v našem případě po jednotlivých budovách; uvedené bude sděleno cedulí umístěnou při vstupu do administrativních budov;

 • další různé; všichni na vědomí.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 8. dubna 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 6. dubna 2020; 8:00 hod.
Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.
Přizvaní hosté: -.
Omluven:-.
Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta města.
Stručný obsah jednání:
 • seznámení s došlými zprávami z prostředí regionu a ČR; všichni na vědomí;

 • projednání náročných požadavků na prostory pro umístění bezdomovců v karanténě či s onemocněním COVID 19, a pro osoby vyloučené z domácnosti (splnění podmínky nákazy nebo karantény);

 • speciální požadavky pro osoby s prokázaným onemocněním COVID 19 + SARS 2 – nutno zajistit izolaci osob; případná spolupráce se SSHR na vybavení vyčleněných prostor; lékařská péče smluvní;

 • podaná Žádost o informace (na rozdělení pracovních sil a jejich odměňování v období leden až březen včetně / 2020;) v situaci nouzového stavu lze vnímat jako troufalé a nemístné bez rozlišovací schopnosti vnímání úkolů veřejnoprávní korporace;

 • standardizované hlášení o krizové situaci podávaná na krajské zřízení; (diskuse nad obsahem); zajišťuje a odpovídá pan Jan Kundrlík;

 • dodávky materiálu – funkční služby; bez problémů;

 • rozvoz materiálu na místo určení probíhá kontinuálně; bez problémů; (dnes PS vyzvedne materiál na výdejním místě v PB);

 • výroba a distribuce roušek probíhá;

 • rozvoz dezinfekce přes HZS funkční; materiál distribuován; zajišťuje pan Jan Kundrlík, rozvoz pro obce ORP; nabídka praktickým lékařům ze strany města bude učiněna; pomoc privátním lékařům; nehromadit, ale rozdávat jednotlivě po ordinacích;

 • podmínky zápisu dětí do MŠ – instrukce od centrálních orgánů; aplikace v prostředí města Sedlčany; doporučen bez účasti dětí, pouze korespondenčně s využitím nástrojů elektronizace; vše zajišťováno; případná pomoc v podpoře ICT ze strany města možná;

 • hlášení z prostředí týmu dobrovolníků; přijato, vzato na vědomí;

 • hlášení z prostředí – podpora seniorům 70+ zdárně probíhá;

 • projednávána nabídka zapsaného spolku Seniorem s radostí, který nabízí služby pro seniory, síť dobrovolníků; nutno ještě blíže prostudovat;

 • vady v překážkách pro realizaci platby přes terminál na ODSH odstraněny (pokladna na ODSH zajištěna);

 • probíhá stabilní administrativní režim pracovních dnů;

 • KŠ vyjadřuje poděkování panu Luboši Vinařovi a jeho spolupracovníkům za dar ochranných štítů pro Pečovatelskou službu Sedlčany; zveřejnění poděkování;

 • další zprávy z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany; přijaty na vědomí;

 • další různé; všichni na vědomí osobní instrukce.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 7. dubna 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 3. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: -.

Omluven: Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Jednání řídil zástupce předsedy Krizového štábu města Sedlčany, Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta.

Stručný obsah jednání:

 • seznámení s došlými zprávami z prostředí regionu a ČR;

 • podaná Žádost o informace (na rozdělení pracovních sil a jejich odměňování);

 • standardizované hlášení o krizové situaci podávaná na krajské zřízení; (diskuse nad obsahem); odpovídá pan Jan Kundrlík;

 • dodávky materiálu – funkční služby;

 • rozvoz materiálu na místo určení probíhá kontinuálně;

 • výroba a distribuce roušek probíhá;

 • rozvoz dezinfekce přes HZS funkční; materiál distribuován; zajišťuje pan Jan Kundrlík, rozvoz pro obce ORP;

 • dar města prostředků hygieny pro praktické lékaře zde působící realizován;

 • zpráva z prostředí Pečovatelské služby Sedlčany přijata;

 • seznámení se s některými dokumenty k nouzovému stavu v době koronavirové pandemie, které byly dříve vydány z ÚKŠ, případně resortů;

 • seznámení se s vývojem v terénu, pravidelný monitoring probíhá; zprávy přijaty na vědomí s úkoly – trvale;

 • pravidelné zprávy z prostředí aktivit města předávány koordinátorům a od nich do KŠ (funkční);

 • další dodávky zajištěny; některé objednávky nenaplněny;

 • další různé; všichni na vědomí osobní instrukce.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 6. dubna 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; nikdo se neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 2. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Přizvaní hosté: Mgr. Věra Skálová, vedoucí OSV.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta. 

Stručný obsah jednání:

 • seznámení se s dokumenty k nouzovému stavu v době koronavirové pandemie, které byly vydány z ÚKŠ, případně resortů:

 • stanovisko (právní názor MV ČR ke snížení nájemného v době pandemie; do určité míry rozporuplné, zásah centrálních orgánů do samosprávy; RM v souladu s ním jednala; OM vyřizuje;

 • odpadové hospodářství a likvidace odpadů v době koronavirové pandemie;

 • zpráva z prostředí činnosti Pečovatelské služby Sedlčany; materiály dovezeny z PB (Oblastní nemocnice Příbram). Připraveny k použití, případně do míst určení (redistribuce); zajistil pan Jan Kundrlík a paní Jana Máchová;

 • základní komunikace s médii (oslovení úředníci; OSV – vyjádření);

 • rozvozy dezinfekčních prostředků kontinuálně probíhají;

 • PS a OSV – výpadek dopravy ochranných pomůcek z Oblastní nemocnice Příbram; ST jsou předávány informace elektronicky po linii MV ČR – jeho složky, obdrží přes KOPIS, tedy vše, co přechází přes nebo od MV ČR, nikoliv zdravotnictví (Ministerstvo zdravotnictví ČR), toto zajišťuje v určitém režimu distribuci ochranných prostředků do terénu (lokalit) k subjektům, kteří poskytují zdravotní péči (praktičtí lékaři, ambulantní lékaři, zubní a dětští lékaři, a to přes krajská zařízení, zpravidla systémově přímo přes tzv. oblastní nemocnice, dále směrem k registrovaným poskytovatelům uvedených služeb (zdravotních i sociálních);

 • Mgr. V. Skálová vyplnila dotazník, ve kterém je paní Jana Máchová, vedoucí PS Sedlčany, uvedena jako osoba povinná hlásit stav subjektu a smluvní klientely (hlásí, jak jsou na tom ve výkonu práce a se stavem ochranných prostředků; ve středu minulý týden obdrželi 150 Ks roušek a 15 respirátorů (nejnižší stupeň ochrany); koordinátorka Mgr. V. Skálová bdí nad výkony PS a zajišťuje vše další potřebné k udržitelnosti provozu;

 • problematika posledního nařízení hejtmanky a jeho dopad; shromažďovat bezdomovce a další osoby v nařízení uvedené, nakažené koronavirem, soustředit je do jednoho objektu; zatím žádná obec nepodala požadavek;

 • OSV – včera provedena bezpečnostní analýza stavu; další prvky dopracovávány; dále se provádí (potenciál vychází ze sběru a utřídění statistických informací s ohledem na údaje kompetentních subjektů (např. Policie ČR – Sedlčany, Milín, Votice, kt. zasahují zde a mají na ORP místní působnost);

 • množství klientů potenciálně spadajících do množiny agendy sociální práce, zařadit lze do cílové skupiny; počty uvedeny za posledních pět let;

 • segment osob na ohlašovně bez faktického bydlení (administrativní adresa a případy jejich životních situací; potenciál nápadu událostí a případů z této množiny); další obce; depistáž; kapacity;

 • definování obsahu skrytého bezdomovectví, popis případů;

 • východiska k dalšímu jednání (prostory zajištěny);

 • seznámení se s případem bezdomovce; řešení; nabídky, reflexe; svoboda; možnosti; modelový případ; úkol: šetření na domovské obci (zajistí OSV); (informace z prostředí strážníků; dávky z nepojistného systému, vznik nároku na výplatu důchodu; systém ČSSZ jej nezabezpečí, mimo sekci zaměstnanosti, přijaté prostředky; kontaktovat domovskou obec a zajistit rozhodná data; můžeme s ním pracovat jako s klientem anonymním; režim nouzového stavu a vstup do kontaktu (svobodně a vědomě žije mnoho let; nepřijímá stravu, svobodná volba způsobu života; ohrožení);

 • seznámení KŠ se statistickými daty;

 • přijaty informace o domácím násilí; separace; úloha Policie ČR; max. na třicet dní osoby vykázány; budeme řešit po výzvě;

 • stížnost osoby na Pečovatelskou službu Sedlčany nedůvodná; manipulace a drzost;

 • zajištění nákupu z vybraných obchodních domů;

 • včera navštívilo MŠ 17 dětí; dvě třídy; další informace a činnosti;

 • rozdělení dodávky 65 ks kanystrů, přivezeno z BN; zajistí pan J. Kundrlík a Mgr. A. Funk;

 • seznámení se s vývojem v terénu, pravidelný monitoring probíhá; zprávy přijaty na vědomí s úkoly – trvale;

 • pravidelné zprávy z prostředí aktivit města předávány koordinátorům a od nich do KŠ (funkční);

 • dodávky zajištěny;

 • další různé; všichni na vědomí osobní instrukce.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 3. dubna 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; omluven pan ST; jednání KŠ bude řídit MST.Dne 1. dubna 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání: 

 • dopad nouzového stavu na jinak běžné výkony obcí v rozpočtovém roce 2020 (do legislativního prostředí vazba na termíny plnění schválení závěrečného účtu za rok 2019 ZM; posun o načtení doby trvání nouzového stavu);

 • první odhady na rozpočtové úpravy (predikce daňové výtěžnosti cca 20 %); na vědomí;

 • informace z Portálu Středočeského kraje; na vědomí;

 • ochrana Policie ČR;

 • ochrana veřejného zdraví;

 • aktualizace kompetencí nadřízených orgánů pro nouzový stav až směrem k personálnímu obsazení – předání databáze kontaktů osob zajišťujících a plnících dané funkce v tomto stavu (krajské zřízení; HZS; další složky); (pan Navrátil spolupráce a Policií ČR);

 • seznámení se s obsahem a plněním usnesení vlády ČR – řešení situace u osob, kterým byla nařízena karanténa, nebo jsou nakaženi a současně jsou bezdomovci (všechny případy z ORP soustředit na jedno místo); k tomu hejtmanka Středočeského kraje vydala nařízení pro starosty ORP; platí i pro izolaci osob domácího násilí;

 • výběr vhodných objektů k naplnění (proveden výčtem – vyhodnocení); možnosti poskytovatelů služeb – zjišťovací řízení provede OSV;

 • zajistit informace o osobě (kontaktovat obec, kde má trvalý pobyt; zjišťovací řízení; informace; svobodná vůle);

 • zprávy o plnění kompetencí členů KŠ přijaty;

 • stav na ubytovnách;

 • donáška léků probíhá (včera nahlášený případ uspokojen ze strany PS, požadavky splněny); vyřízeno;

 • dovoz a distribuce dalších 65 ks 5 l kanystrů; do 13:00 hod. realizovat odběr v BN; zajistí pan J. Kundrlík a Mgr. A. Funk;

 • paní B. Tauberová – zajištění separace a dezinfekce vrácených knih; vhodný prostředek; budou zjištěny možnosti; následně na KŠ poskytnuty informace (tech. řešení, varianty);

 • přijato vysvětlení paní Mgr. V. Skálová; email ze dne 28. března 2020 o připravené dodávce k odběru; neuspokojivé; okamžitá náprava a plnění úkolů podle kompetencí, jak byly původně na KŠ rozděleny; (k tomu doloženy dokumenty);

 • zajistit Plné moci od paní J. Máchové pro Ing. Anetu Šnellerovou (záloha pro dodávky), případně jinou osobu;

 • seznámení se s vývojem v terénu, pravidelný monitoring probíhá; zprávy přijaty na vědomí bez dalších úkolů;

 • pravidelné zprávy z prostředí aktivit města předávány koordinátory (funkční);

 • dodávky zajištěny;

 • poškození automobilu, v šetření; přijata opatření;

 • využití dobrovolníků; kontaktováni; připraveni; aktivace řidičů;

 • další různé; všichni na vědomí osobní instrukce.

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 2. dubna 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; připravit zprávy o plnění kompetencí členů KŠ; o případně dalších přizvaných hostech a přednesení zpráv z terénu rozhodne ST (stav veřejného pořádku – Městská policie Sedlčany; veřejná doprava; zásobování potravinami); jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 31. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • seznámení se s vývojem a závěry ÚKŠ, vlády a resortů; Stř. kraje; (forma nařízení apod.); podrobná zpráva přednesena, vzata na vědomí; právní vymahatelnost; kompetence rozděleny; všechny informace předávány směrem ST – TAJ – ostatní; Jan Kundrlík – ST + TAJ – ostatní; vazby funkční;

 • MV ČR k registru obyvatel – vygenerovat věkovou skupinu lze, přístupy zajištěny (již dávno činíme; potřebná opora v legislativě svépomocí nalezena před 14 dny);

 • MF ČR a MV ČR – distribuce roušek – nemusí se aplikovat darovací smlouvy (§ OZ – společenské úsluhy; postavení RM – jaký počet a jaká skupina obyvatel);

 • mimořádné opatření MZ ČR, prodloužení stavu do dne 11. dubna 2020, preference dálkového přístupu a další již nacvičené a zaužívané postupy; nemění se;

 • aplikace a kontrola výjimek z prodeje; (OOŽÚ bez kompetencí kontroly; další zajištěny); ode dne 1. do 11. dubna 2020;

 • roušky MŠ – děti, do dvou let věku; sám řidič v autě; služby funkční (návštěvnost monitorována; zprávy předávány ve smluveném termínu);

 • pravidelné zprávy z prostředí aktivit města předávány koordinátory (funkční);

 • dodávka 1000 l (barel); rozdělení do nádob zajištěno; „vykomunikovat rozlívku“ v přenositelné obaly (gramáž bez vysokozdvižného vozíku!!!); zajistí pan Jan Kundrlík;

 • objednávka automobilu – přepravy STS, s. r. o. zajištěno; rezerva rovněž; pan Jan Kundrlík;

 • balíčky pro podporu imunity ohrožené skupině DPS; dnes Makro, zajistí pan D. Hamberger;

 • vyhotoveny seznamy pro osady, definování míst tr. pobytu; (kontrola stavu populace); zpráva OM; mapové podklady;

 • distribuce prostředků pro PS; Příbram; neprodleně zajistit odběr; nepřijali jsme informaci; náprava zajištěna; posílen proces – prodiskutovat možnosti z více zdrojů; TAJ podá info. o zajištění;

 • distribuce roušek bez problémů; zajištěno;

 • doplnění informací z prostředí obcí, stav person; chování veřejných činitelů; testování;

 • další dodávka dezinfekce do Hasičské zbrojnice Sedlčany; držení pohotovosti; vyjádřena potřeba; uspokojení zajistí pan Jan Kundrlík neprodleně za pomoci „separované“ persony v režimu bezkontaktním;

 • využití dobrovolníků; kontaktováni; připraveni;

 • informace z prostředí distribuce balíčků;

 • další různé; všichni na vědomí osobní instrukce;

 • jiné účinné možnosti pomoci (zvažovány další produkty s účinností a dopadem na ohrožené skupiny občanů; potenciál oslovení podporovatelů).

Následné periodické zasedání KŠ bude dne 1. dubna 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; připravit zprávy o plnění kompetencí členů KŠ; o případně dalších přizvaných hostech a přednesení zpráv z terénu rozhodne ST (stav veřejného pořádku – Městská policie Sedlčany; veřejná doprava; zásobování potravinami); jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 30. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • pracovní skupina dobrovolníků (hasičů) o víkendu zajistila skládku materiálu v objektu SSHR (Čer. Hrádek); zajistil na směně pan Němec s týmem hasičů (první tým skupina 10 lidí; zkrácen čas vykládky v sobotu večer o cca 1 hod.); vše ke spokojenosti příjemce dobrovolnické služby; pan Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda SSHR, člen KŠ na úrovni ČR (CKŠ) za nezištnou pomoc poděkoval;

 • informace o zajištění dodávky materiálu pro město Sedlčany; komunikováno s poskytovatelem – zajistil pan ST mimo režim od dárce (100 ks respirátorů, 20 Ks obdrží Městská policie Sedlčany; Pečovatelská služba Sedlčany obdrží po zjištění potřebnosti u paní J. Máchové, vedoucí; zajistí a neprodleně distribuuje pan Jan Kundrlík;

 • Středočeský kraj přislíbil dodávky roušek pro občany, zatím nebylo naplněno; nemáme zprávy; tým pro příjem a distribuci připraven; místo zajištěno; aktivace týmu od informace; řídí pan ST;

 • přidělení ochranných a dezinfekčních prostředků hasičům (rozumí se zásahová jednotka SDH III Sedlčany, předat panu M. Šerákovi, veliteli); přivezl pan Jan Kundrlík (dále bude předána dezinfekce z přivezených zásob ze skladu z BN; prostor a prostředky dezinfikovány“);

 • z centrálních orgánů ÚKŠ ani resortů (vlády) nepřišly žádné úlevy ani opatření k omezení nouzového stavu s dopadem do prostředí města Sedlčany; instrukce prostudována jako i právní rámec jednání orgánů města v případě poskytování pomoci (darovací smlouvy apod.);

 • pokračuje se standardním způsobem ve výrobě a rozvozu roušek; materiální zajištění;

 • projednání nabídek komerčních subjektů (dlouhé dodací lhůty); vlastní zdroje funkční a dostatečné;

 • přivezena dodávka 85 ks kanystrů po 5 l dezinfekce ze skladu z BN (univerzální prostředek na bázi lihu – předměty, osobní hygiena…; rozdělovník na obce ORP; (hasičské sbory; na „větší“ a obce s rozšířenými subjekty činnosti v prostředí pomoci jako Petrovice, K. Hora, Sedlec-Prčice) po třech ks a malé po jednom ks; všichni již dříve obdrželi dodávku 1 ks kanystru; mezisklad v určených garážích; rozvoz zajistí pan Jan Kundrlík a pan Mgr. Zdeněk Šimeček dle rozdělených lokalit působnosti;

 • sběr informací z terénu; zpětná vazba; stav zajištění; vyhodnocení po víkendu;

 • Pečovatelská služba Sedlčany – nepožadují zatím žádný materiál; kontrola stavu a činnosti provedena bez nálezu; obdrží respirátory (20 ks) a další prostředky podle spotřeby; stav plné funkčnosti; personálně stabilní, kapacity rezervovány;

 • přijata souhrnná zpráva z prostředí poskytovaných služeb MŠ (za týden);

 • pan Jan Kundrlík připraví další rozvozový plán na úterý a středu prostředků dezinfekce; (časový a obsahový); předání informací;

 • vyhotovení úplného seznamu obvodních lékařů a lékařů pediatrů; zubních lékařů (cca 12 ordinací); rozvést mimo jejich rozdělovník; dar privátu z města; dohady na státní úrovni mezi ministerstvy nepatřičné; nedořešeno, dotaz ohledně nabídky města nezodpovězen;

 • Sdružení obcí Sedlčansko také objednalo dezinfekci pro členy (obce) od firmy, která dodává hasičům, cca obce 2 – 3 Ks 5 l kanystrů dezinfekce; zatím objednávka nenaplněna;

 • úkol: doplnění balíčků na podporu imunity ohrožených seniorů do DPS a jejich rozvoz na místo určení; 35 ks již rozdáno; ještě cca 21 ks dodělat; dalších 11 ks balíčků na posílení imunity sponzorsky – dnes bude rozděleno mezi nejohroženější skupinu osady;

 • pokračuje distribuce roušek mezi občany města Sedlčany; kontinuálně zajišťují dobrovolníci (skupina pan D. Hamberger);

 • informace z prostředí Krásné Hory (neuspokojivé); alarmující;

 • doručit dezinfekci do objektu Hasičské zbrojnice Sedlčany (vyjádření potřeby při jednání KŠ); zajistí pan Jan Kundrlík;

 • soubor dalších info. všichni na vědomí.

Další periodické zasedání KŠ bude dne 31. března 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne ST; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 27. března 2020; 13:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení, aktuální práce v terénu; rozvozy, dodávky;

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • zajištění dodávky ze skladu HZS BN; převoz zajistí pan Jan Kundrlík, dnes pozdní odpoledne;

 • informace rozesílány pouze po linii pracovníků krizového řízení; nutno připomínkovat; řízení ST měst;

 • distribuce materiálů (hygienických potřeb) probíhá;

 • přijata zpráva z HZS (záležitosti dekontaminace); všichni na vědomí;

 • zprávy z hygienické stanice;

 • prověřena funkčnost zajištění krizového pracoviště – bez závad; tým na So a na Ne připraven, jako i záložní; spojení funkční, dostupnost objektu, zajištění zázemí; prověřeno;

 • úkol členů KŠ sledovat výstupy z úrovně vlády a KŠ ČR;

 • seznámení s pohledem občana; požaduje naprosté nesmysly;

 • stížnosti občanů na systém pošty (objednávací systém), pozastavení užívání; je na rozhodnutí podniku, nikoli obce; závěr ze zjištění – kde je instalován, tam se musí využívat.

 • materiálové zajištění pracovních týmů; přechod na jiné střihy roušek v řešení; odpovídá pan Hamberger;

 • pro případ naléhavé situace být k dispozici a ve spojení (členové KŠ); všichni na vědomí;

 • výstupy z činnosti KŠ zveřejněny.

Další periodické zasedání KŠ bude dne 30. března 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne ST; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 27. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: -,

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • Pečovatelská služba Sedlčany (vedoucí) bez nároků, potřeb; funkční v plném složení; všichni na vědomí;

 • ST předal soubor došlých informací a instrukcí od nadřízených orgánů státní moci (KŠ, ministerstva, HZS; administrativa KŠ Středočeského kraje; seznámení, aktualizace; mimořádné opatření hejtmanky směrem k zajištění funkcí MŠ – rozšíření na děti další množiny pracovníků, kteří se podílejí na zásobování potravinami a dalšími dodávkami; zájem o služby MŠ (školky) rodiče projevují konstantní; hlášení ředitelky – školku navštěvuje 14 dětí; všichni na vědomí;

 • další profese mohou aktivovat činnosti (pracovat);

 • zásobování pracovních týmů funguje;

 • další zásilka 85 kanystrů dezinfekce (balení 5 l) po linii MV ČR – Stř. kraj – HZS funguje a je připravena; pan Jan Kundrlík zorganizuje převoz do Sedlčan; zde odběrné místo pro obce ORP; k dispozici je přeprava dobrovolníků (pan Němec, STS, s. r. o. – dodávková vozidla – Tranzit; dodávka bude distribuována dnes, k odběru v BN dnes odpoledne, případně zítra dopoledne;

 • náprava rozdělovníku pro instrukce a informace (není uváděn ST Sedlčany) je potřebné neprodleně napravit; zajistí pan Jan Kundrlík za případné součinnosti pana Bc. O. Vodňanského; (poznámky: info obdržel pouze pan Jan Kundrlík; rozesíláno ze dvou míst, jednak pan Holec posílal a 2x (HZS); odešlo již včera odpoledne – ST neobdržel; domluvit nápravu s Ing. Martinem Jevínem, expertem na komunikaci; nápravu okamžitě učinit); předseda KŠ Sedlčany by měl minimálně obdržet na vědomí, jako hlavní řídící prvek;

 • zaslat podnět pro KŠ Stř. kraje (pan Navrátil); distribuce přímo na ORP nebo ORP by vyzvedávalo přímo na distribučním místě pro ORP; kilometrové fronty lékařů svědčí o špatné logistice; zajistí pan Jan Kundrlík;

 • lékaři obdrželi pouze papírové roušky (ambulantní, zubaři, hygienici);

 • periodikum Radnice – komplet distribuována i osady, zatím žádná reklamace; tyto vyřizuje pan D. Hamberger;

 • seznámení se Zprávou od Mgr. Věry Skálové (zájem o služby, monitoring) ze včerejška; služby pokryty z vlastních zdrojů;

 • prověření funkčnosti e-mailů; hlášení splněno jinou cestou; napadení sítě – odstraněno, zachyceno nástrojem SW;

 • různé z prostředí města a regionu; na vědomí všichni;

 • nekázeň občanů na ODSH, registr vozidel; prověřena jako poplašná zpráva ze strany MěP Sedlčany;

 • dnes ráno přijat dar (rodina občana Sedlčan) – pro sestavení imunitních balíčků pro seniory; tyto připraví pracovnice TIC; připojí se další informace, příbalové letáčky a další; zajištěna distribuce ze strany pana MST a pana D. Hambergera za účasti paní Jany Máchové do DPS; KŠ děkuje dobrovolníkům.

Další periodické zasedání KŠ bude dne 27. března 2020; v čase 13:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne ST; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 26. března 2020; 13:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: -.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • prověření funkčnosti e-mailů dořešeno; při výpadcích budou využívány náhradní formy spojení; pan Luboš Navrátil, člen KŠ přijal informaci a objednávku jinou cestou; (Odbor ochrany a obrany); vše bude dále monitorováno; stav udržován; zajišťuje pan Bc. O. Vodňanský; závada a příčina nalezeny;

 • různé z prostředí města od občanů a institucí; na vědomí všichni;

 • nekázeň občanů na ODSH, registr vozidel; incidenty na ODSH budou ještě prověřeny; 

 • provozovny od pátku v jiném režimu;

 • MŠ navštívilo 14 dětí; služba zajištěna;

 • seznámení s aktivitami a jejich dopadem od paní Štěpánky Barešové, tajemnice Sdružení obcí Sedlčanska; dezinfekce; vysvětlení;

 • zítra rozvoz prostředků zajistí pan Jan Kundrlík; 

 • linie dodávek ochranného materiálu směrem k lékařům od Ministerstva zdravotnictví ČR přes Stř. kraj až k lékařům (ambulantním) je narušována nevhodnými zásahy paní hejtmanky.

Další periodické zasedání KŠ bude dne 27. března 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne ST; z přítomných se nikdo neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 26. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: Ing. Miroslav Hölzel, starosta

Jednání řídil zastupující předseda Krizového štábu města Sedlčany, Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta.

Stručný obsah jednání:

 • Pečovatelská služba Sedlčany (vedoucí) na odběrném místě v Oblastní nemocnici v Příbrami vyzvedla 150 ks roušek, 15 ks respirátorů (jsou malé, pro děti); pan Jan Kundrlík dodal na toto pracoviště dezinfekci; vedoucí vznesla požadavek na uvedení do provozu telefonu; zajistí pan Bc. O. Vodňanský;

 • seznámení se souborem došlých informací a instrukcí od nadřízených orgánů státní moci; všichni na vědomí;

 • periodikum Radnice – komplet distribuována, vyjma některých osad; zajistí pan Daniel Hamberger v součinnosti s jeho týmem dobrovolníků;

 • seznámení se Zprávou od Mgr. Věry Skálové (zájem o služby, monitoring); úkoly rozděleny; zajištěno;

 • prověření funkčnosti služebních e-mailů směrem k Oddělení ICT; do tří hodin mělo být provedeno hlášení o požadavcích na ochranné pomůcky; ST přišla SMS z krizového portálu, úkol – vyplnit tabulku – využít náhradního spojení; pan Luboš Navrátil (KŠ Stř. kraje) byl informován; vše bude uvedeno do stavu žádoucího nepřetržitého spojení; zajistí pan Jan Kundrlík; (chyba ve zjišťování);

 • informace různé z prostředí města; na vědomí všichni; nekázeň občanů na ODSH, registr vozidel; bude prověřeno, zda informace původem od pana Petra Krcha odpovídají realitě.

Další periodické zasedání KŠ bude dne 26. března 2020; v čase 13:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne MST a ST; nikdo se předem neomlouval; jednání KŠ bude řídit ST.


Dne 25. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • předání kontaktů na pana Viktora Němce (hasiči; potenciál okamžité možnosti pomoci); nabídka jakékoli pomoci zejména při distribuci materiálu i na delší vzdálenosti; převoz většího množství lehkým nákladním vozidlem, dodávka možná neprodleně; služba 24 hodin; nyní může být zadán rozvoz periodika Radnice;

 • kromě pana V. Němce je připraven tým hasičů (rekrutováni z SDH II Sedlčany); skupina deseti lidí; vše zapadá;

 • porady vedení jsou do odvolání zrušeny (prevence; elektronický režim komunikace); závažné věci sdělit neprodleně e-mailem ST, MST, TAJ; lze využít i prostředí Intranetu; info. rozešle Sekretariát MěÚ Sedlčany;

 • příprava souboru opatření vzhledem k rozpočtu města (náklady nouzového stavu; úspory; stop stav investicím);

 • soubor došlých informací a instrukcí po linii nástroje KOPIS; HZS Středočeského kraje; navýšení objemů dezinfekčních prostředků, kt. mají být přidělovány, počínaje dneškem; převzetí BN, objekt skladů HZS;

 • definován postup při vyžadování pomůcek;

 • informace od hejtmanky Středočeského kraje;

 • město obdrželo na vědomí Žádost MUDr. Pejši; požaduje změnu místa odběru ochranných pomůcek pro lékaře (Příbram nahradit Sedlčany); odmítá distribuci prostředků prostřednictvím krajských oblastních nemocnic (Příbram);

 • soubor informací pro města a obce; zajišťování služeb, pitná voda, odpadové hospod.

 • informace směrem k místním daním, resp. poplatkům, akce neprobíhají; OZV v platnosti;

 • dovoz prostředků ochrany a dezinfekce zajistí pan Jan Kundrlík;

 • informace o přestupcích proti plnění souboru opatření v nouzovém stavu (roušky apod.; objevují se první nahlášené přestupky); rozdělení kompetencí; řešení v rámci ORP; přestupky proti krizovému zákonu; způsobilost úředníků; pověření ST, TAJ směrem k zajištění výkonu; ZOZ podle kriz. zákona pan Jan Kundrlík; přest. zákona paní Marcela Janoušková; bude zajištěno;

 • informace z prostředí výkonu Pečovatelské služby Sedlčany; dovoz pomůcek a prostředků z Příbrami zajistí paní Jana Máchová, vedoucí; OP bez plné moci;

 • pomůcky dle instrukcí WHO; připojilo se Ministerstvo zdravotnictví ČR, avšak pomůcky a prostředky ochrany nezajistilo; (viz tabulka doporučení); uspokojení potřeb zatím nereálné;

 • připravit zprávu na zasedání RM (KŠ; stav zajištění výkonu státní správy a samosprávy); připravit bezpečnost výkonu a zasedání RM;

 • připojení města Sedlčany k vyhlášené akci; píseň a její veřejná reprodukce z TIC, návrh;

 • aktualizace hlášení stavu zaměstnanosti a výkonů (aktuální situace; aktualizovat stavy 2 x týdně; hlášení ze strany vedoucích);

 • zprávy z Hygienické stanice směrem k ST (počty nakažených; když ST neobdrží, není nárůst, resp. změna);

 • počet vydaných roušek 610 ks k dnešnímu ránu;

 • materiál pro obce ORP bude složen na podatelnu (vestibul); předávací místo; dodávka 22 kanystrů, včera bylo dovezeno 25 ks balení dezinfekčních prostředků na ruce (jejich distribuce na místa potřeby – OD Flosman);

 • Mgr. Andrea Funk vytvoří seznam obcí a klíč k rozdělení dodávek podle počtu osob (zaměstnanců obcí) na zajištění chodu obcí; otázka oslovení; první rozdělení podle tohoto klíče v poměru „rozlívky prostředků“ dle množství dodávky, dále rozdělovat podle potřeby (kontrolované); systém nahlášení potřeby ze strany obcí; kontrolované odběry;

Další periodické zasedání KŠ bude dne 25. března 2020; v čase 13:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne ST.


Dne 24. března 2020; 13:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení (rozvoz materiálu).

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • dar městu od společnosti Primagra – k vyzvednutí v provozovně Milín; 50 l dezinfekčních prostředků hygieny; savo, mýdlo; 20 l lihová dezinfekce osobní, 10 l tekutého mýdla antibakteriálního; 200 ks jednorázových rukavic, placeno jen mýdlo; zajistit poděkování firmě – zveřejnění po odsouhlasení ST; takto: „město děkuje společnosti Primagra za dar 50 l dezinfekčních prostředků a 200 ks rukavic“;

 • Středa; zajištění dovozu přislíbených prostředků z BN; zajistí pan Jan Kundrlík; komunikace s Stř. krajem; dodávky prostřednictvím HZS Stř. kraje; dále z BN 5000 l na ORP 20 kanystrů v první fázi; ST od 9 – 13:00 hod. k odběru; zajistit plnou moc – Sekretariát MěÚ Sedlčany;

 • zajistí paní Jana Máchová, vedoucí Pečovatelské služby Sedlčany; Oblastní nemocnice Příbram; odběr materiálu; zajistit přepravu; respirátory; OP s sebou;

 • instrukce k nakládání s odpadem (roušky; dopracování; součinnost společnosti);

 • ve čt. v 8:00 hod. dezinfekce objektu České pošty, s. p.; omezení provozu; (distribuce);

 • prověřit možnosti ve vyčištění definovaných prostor s pomocí ÚV; bezúplatně; pan Jan Kundrlík;

 • nově upravené pokyny pro úřední dobu (zveřejnění dokumentu na ÚD i v elektronické podobě); „Vstup do budovy pouze na objednání“

 • informace KRIZKOM; pan Jan Kundrlík;

 • kontrola mediálních výstupů; znalosti; informace; záznamy.

Další periodické zasedání KŠ bude dne 25. března 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech


Dne 24. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • reakce na zveřejněné poděkování; apel na chování některých jedinců;

 • občan města Sedlčany upozornil na organizační nedostatky při prodeji zboží (masa a masných výrobků; provozovna Sedlčany); upozornění vyřídí a informace do prostředí provozovny přenese pan Jan Kundrlík;

 • seznámení s výzvou pana Víta Rakušana přihlásit se ke společné akci na poděkování všem lékařům a dobrovolníkům a dalším; uskutečnění akce v čase 13:30 hod., středa, přehrávat a zpívat píseň „Není nutno, není nutno…“ (autoři Svěrák, Uhlíř), k akci se přihlásíme tím, že na Facebook města zveřejníme tuto možnost s odkazem na text prohlášení; nechť se každý sám dobrovolně rozhodne, zda se k akci připojí nebo nepřipojí.; zařízení městského rozhlasu, jakožto základního prvku varovného systému využito nebude; poděkování všem město sdílí, dobrou náladu a naději město přeje všem našim občanům;

 • trvání vyhlášeného stavu celoplošné karantény trvá do 1. dubna 2020 (nouzový stav); nouzový stav do dubna ZM minimalizovat;

 • základní seznámení s balíčkem nově vydaných zákonů („antivirus“); povinnost seznámit se trvá; nastudovat balíček podrobně;

 • do rozhodnutím hejtmanky určené školky lze posílat i děti úředníků samosprávy a státní správy;

 • zákaz čerpání dovolené všem zdravotníkům, a to po dobu nouzového stavu;

 • aplikace práce na dálku; placené volno;

 • omezení nevýznamné práce;

 • dodržování hygienických podmínek;

 • seznámení se s e-mailem ST Mnichova Hradiště; nespokojenost s postupem administrativy Středočeského kraje, která k nastalé situaci stále mlčí; údajně jsou sklady v okresních městech plné pomůcek, které nejsou uvolněny do prostředí potřebným (lékaři apod.);

 • Městský úřad Sedlčany zatím nevykonává a nesupluje zásilkovou službu;

 • pro potřeby SHR jsou využíváni dobrovolní hasiči Sedlčany (SDH II, skupina kolem pana Viktora Němce; cca 10 hasičů; jsou (budou) pro případ potřeby vždy primárně kontaktováni);

 • informace pana J. Kundrlíka o možných dodávkách dezinfekčních prostředků pro ORP Sedlčany ze strany HZS Středočeského kraje (pracoviště Benešov); vydávat se bude v čase od 8:00 – 12:00 hod. ve středu dne 25. března 2020 (vše bude upřesněno, pro nás se předpokládá cca 9:00 hod.); distribuce ve větších nádobách;

 • obchodní domy vyzývají k pomoci do prodejen (brigádníky); lze zveřejnit jako výzvu;

 • distribuce roušek občanům do příbytků (skupina potřebných seniorů); návod na prodloužení životnosti roušky byl vytištěn dobrovolnickým subjektem a převzat (pan Daniel Hamberger); distribuce roušky spolu s návodem kontinuálně probíhá;

 • materiál na roušky (požadavky definovány; pracovní týmy funkční; zajistí pan Hamberger); úkol trvá;

 • přijata pravidelná zpráva o činnosti Pečovatelské služby Sedlčany (stav setrvalý; materiálně i personálně služby zajištěny);

 • Česká pošta jako smluvní dodavatel odmítla distribuovat periodikum Radnice; zajistí dobrovolníci podle distribučního seznamu, a to do každé domácnosti; (zveřejnit na Facebook města Sedlčany omluvu); do konce týdne realizovat, případně vyzvat občany, aby ti, kterým nebyla Radnice doručena, věc oznámili, resp. reagovali s upozorněním na e-mailovou adresu „pomoc…“; individuálně bude periodikum doručeno.

Další periodické zasedání KŠ bude dne 24. března 2020; v čase 13:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne ST.


Dne 23. března 2020; 13:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • distribuce roušek občanům do příbytků (skupina potřebných seniorů); návod na prodloužení životnosti roušky byl vytištěn dobrovolnickým subjektem, převezme k vyzvednutí pan Daniel Hamberger; distribuce roušky spolu s návodem;

 • na šicích místech u dobrovolníků provedeno zjištění potřebnosti materiálu k výrobě; nedostatek gumiček, pentlí (oslovena bude paní Vaňková; dodávky zajišťuje pan Daniel Hamberger);

 • k odkládání odpadu se opakovaně vyjádří odpadový hospodář STS, s. r. o. (již nepoužitelné roušky);

 • Pečovatelská služba Sedlčany zajištěna požadovaná dodávka základní dezinfekce na ruce (dodávky) z Odboru majetku;

 • ST byl předán rozšířený tým pro činnost skladu SHR (o dobrovolníky);

 • dezinfekční prostředky přes Makro (proběhly právní a administrativní kroky); řádná koupě, nikoli pomoc;

 • zajištění náhradního řešení pro výrobu dezinfekčních prostředků (příprava zřízení pracoviště); materiál z Makra;

 • stav ve výkonu Pečovatelské služby Sedlčany (mobilní telefon v zařizování).

Další periodické zasedání KŠ bude dne 24. března 2020; v čase 8:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných hostech rozhodne ST.


Dne 23. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; pan Petr Krch, vrchní strážník Městské policie Sedlčany; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • distribuce roušek občanům do příbytků (skupina potřebných); návod na prodloužení životnosti roušky, aplikace hygienických opatření v použití; (návrh písemnosti informačního charakteru zajistí Bc. Ondřej Vodňanský; připravit pro tisk dobrovolníka);

 • dnes dodávky materiálu pro výrobu roušek (v 10:00 hod.); nákup a distribuce na místa šití (týmy); (odběr a distribuci do příbytků zajistí pan Daniel Hamberger);

 • odložení odpadu, likvidace, systém sběru; učinit doplňující dotaz ke zveřejněné informaci na správce (STS, s. r. o.); pytle na svoz; přesně určit místa biolog. odpad sběrná místa roušek; třídění odpadu; potřebné upřesnit; (předání informací zajistí pan Jiří Daněk přímo panu Petru Krchovi);

 • prověřena funkčnost Městské policie Sedlčany; zpráva (hlášení) o přijatých opatřeních na strážnici (služebně), plnění úkolů v mimořádné situaci; poskytování součinnosti dalším složkám IZS a složkám bezpečnosti státu;

 • podrobnější informace o režimu v objektu služebny a při něm; systémy fungují; čistá a špinavá místnost pro zadržené a další opatření; systém bezkontaktní a kontaktní komunikace;

 • pro rozdělení do týmů u Městské policie Sedlčany nejsou zatím kapacity při pokrytí žádané kontinuity výkonů;

 • k dispozici vybavení (plynové masky, univerzální filtry a další prostředky ochrany);

 • proběhlo zaškolení mužstva na dekontaminaci;

 • zdravotní stav mužstva dobrý;

 • Terminál trvale uzavřen;

 • sankce ze strany MěP zatím nepadla; řešeno domluvou; roušky jsou i zde distribuovány;

 • kontrola chatových oblastí, součinnost; zájem médií (ČT);

 • pomoc potřebnému z jiného města;

 • informace z prostředí úředních výkonů na zajištění poptávky; zaveden přísnější režim; omezení kontaktních způsobů přenosu informací; zákaz veškerých výjezdů vyjma havárií (držení pohotovosti); zákaz jiných SC, školení, zbytečných pochůzek; rozdělení pracovníků č. p. 34 na dva týmy se střídáním po týdnu, vždy v pondělí na dobu do odvolání; apod.;

 • kontrola zdravotního stavu přes vedoucí Odborů;

 • zajištění pomůcek pro výrobu (podniky) nevykonáváme, nedisponujeme pomůckami např. pro pekaře;

 • úřední výkony omezeny podporou prodloužení platnosti osobních dokladů (PO; ŘP);

 • základní dezinfekce na ruce (dodávky);

 • předat tým pro činnost SHR (personální složení panu starostovi)

Další periodické zasedání KŠ bude dne 23. března 2020; v čase 13:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne ST.


Dne 20. března 2020; 13:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Bc. Ondřej Vodňanský, vedoucí Oddělení IT; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • KŠ ukládá koordinátorům směrovat přihlášené dobrovolníky do místa jejich trvalého bydliště (působnost v domovských obcích); poděkovat za nabídku; využívat dobrovolníky mimo obec Sedlčany k pomoci v místě jejich bydliště a v blízkém okolí; informovat;

 • distribuováno bylo do prostředí města Sedlčany na 333 ks roušek potřebným občanům;

 • váha informací, které se budou zasílat SMS; potřebné rozhodnutí ST (předsedy LKŠ);

 • příkaz od HZS Středočeského kraje o nepoužívání členů zásahové jednotky na zásobování obyvatel, případně k jiným úkonům; zásahová jednotka JPO III slouží jako zálohová k jednotce HZS Sedlčany;

 • pro případy potřeby zásobování bude město Sedlčany primárně využívat SDH Sedlčany, případně členy dalších sborů z osad; seznamy připravil pan Jan Kundrlík již dříve; následně proběhne příprava na zajištění prostředků a aplikován bude připravený systém zásobování;

 • seznámení se s připraveným materiálem původem od STS, s. r. o. Sedlčany „Nakládání a likvidace použitých roušek“; již zveřejněn;

 • zveřejňovat zajištěné oficiální údaje o výskytu případů v okrese Příbram, případně o množství občanů v karanténě a počtu testovaných; výskyt v rámci kraje – zveřejnit za kraj aktuální 75/65/1101 indikovaných k testování; PB 7 případů;

 • zveřejnit poděkování starosty;

 • rozvoz materiálu zajištěn;

 • dovážka nákupů, hygienických prostředků a léčiv seniorům funkční; (na víkend zajištěna);

 • sjednocení služby donášky v době nouzového stavu (karantény) bez úhrady; osvobození nákupů a jejich donášky od poplatků (musí dodatečně rozhodnout RM); příkaz ST města; jednostranný zásah do smluvních ujednání a sjednaného režimu;

 • zajistit pro vedoucí PS mobilní telefon;

 • funkčnost a organizace výdejních míst pro materiál a distribuci; na víkend materiál pro výrobu roušek zajištěn; (pan D. Hamberger);

 • informace pro předání do vysílání (rozhlas + využití dobrovolníků);

 • organizace příjmu a rozdělení očekávaných centrálních dodávek na ORP; distribuční místa zajištěna (vlastní distribuce město; pošta, dobrovolníci apod.); více možností; Domov Sedlčany skrze ředitelku; personální zajištění; řízené vstupy do výdejních míst (místností) po jednom členu, na předávání dvě osoby; administrace zajištěna; technicky místo vybaveno, funkčnost ITC prověřena.

Další periodické zasedání KŠ, a to bez ohledu na události o víkendu, bude dne 23. března 2020; v 8:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne ST.


Dne 20. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • aktualizace seznámení s aplikací rozhodnutí, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (Krizové štáby);

 • aktuální informace o stavu personálií Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; vše stabilní k datu a hodině jednání;

 • materiální zajištění Pečovatelské služby Sedlčany (nemají některé hygienické prostředky; další požadavky); vybavení hygienickými prostředky naléhavé (v řešení; případně aplikace nouzového režimu); na dnešní den a pondělí uvolněny prostředky;

 • další objednávka informačních plakátů realizována; distribuci zajistí s týmem dobrovolníků pan D. Hamberger, a to dnes odpoledne;

 • stav evidence příjmu a výdeje materiálu na určených místech (interní a externí); povinnost evidovat trvá; OM; Správa budov a zařízení a další;

 • odložené jednání RM na středu příští týden zatím nezrušeno ani nepotvrzeno; na programu kultura; úkolem je požádat o zaslání výročních zpráv ze strany subjektů v elektronické podobě v pondělí budou zprávy rozeslány členům RM; jednání se uskuteční bez účasti ředitelů subjektů, jejichž předmětem je péče o kulturu ve městě a regionu; 

 • jednání o projektu digitálních sítí v městské zástavbě Sedlčany s přizvaným subjektem a hosty z MěÚ Sedlčany bude vyjmuto z programu jednání RM; informace zajistí Sekretariát; náhradní termín prezentace projektu bude sdělen podle trvání opatření karantény;

 • informace od Krajské hygienické stanice, eviduje 7 případů Covid – 19; počet v rámci okresu, přesto požádat o exkluzivitu informací; panika, lynč apod.; info. poskytnout na Facebook města;

 • kontrola užívání roušek v prostředí Městského úřadu Sedlčany a dodržování dalších opatření;

 • případná další distribuce roušek;

 • diskuse nad změnou času vyhrazeného pro nákup důchodcům; od rána; tuto informaci též zveřejnit na www stránky města Sedlčany, případně i jinde;

 • případné zasedání RM se uskuteční bez účasti přizvaných hostů;

 • účastníci do vypsaných VŘ zatím nebudou obesílání k účasti na pohovory; řízení v tomto ohledu pozastavena;

 • opakování hlášení pro možnost nákupu seniorům; čas vyhrazený pro nákup důchodcům se rozšířil do 16:00 hod. z původních 14:00 hod.; zveřejnit na www stránky města do příslušné sekce; zatím není statisticky významný zájem; dneškem odpoledne relaci ukončíme, (info. ze strany pana starosty směrem k Městské policii Sedlčany (vrchní strážník pan Petr Krch bude vyrozuměn);

 • zajištění hmotná odpovědnosti dobrovolníků, jestliže bude jejich služba využita; (osobní odpovědnost; občanskoprávní spor).

Další pracovní zasedání KŠ dne 20. března 2020; 13:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne ST (pan Bc. Ondřej Vodňanský).


Dne 19. března 2020; 13:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Omluven: Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta.

Přizvána: Mgr. Andrea Funk.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta.

Stručný obsah jednání:

 • aktualizace seznámení s aplikací rozhodnutí, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje;

 • informace o stavu personálií Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany; stabilní;

 • materiální zajištění Pečovatelské služby Sedlčany (nemají další požadavky);

 • zpráva o zajištění spojení přímou zvukovou a obrazovou komunikací s klienty OSPOD (SKYPE aktivní pouze u sl. Schindlerové);

 • dodávka informačních plakátů realizována; distribuci zajistí s týmem dobrovolníků pan D. Hamberger;

 • TIC – krizové informace na digitální informační tabuli zveřejňovány;

 • zpráva o žádaných a realizovaných službách (vždy kontinuálně předává koordinátor elektronicky, Mgr. Skálová od určených spojovatelek); k dispozici v elektronické podobě;

 • stav evidence příjmu a výdeje materiálu na určených místech (interní a externí); povinnost evidovat trvá;

 • zajištění odpovědi k agresivnímu dotazu občana proč neuzavře zřizovatel provoz MŠ; (příprava textu odpovědi:

 • „K Vašemu nestandardnímu dotazu přeposíláme informaci o rozhodnutí č. 1/2020 hejtmanky Středočeského kraje, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že pracoviště Mateřské školy Sedlčany vykonává péči o děti a mládež za nouzového stavu (možná 24 hodinová služba).

 • Navíc služba ze strany rodičů je žádána a subjekt nedělá nic jiného než za zvýšených hygienických opatření, odpovědnosti rodičů a maximální profesionality učitelek, doprovázené vlídností, plní svoji funkci a poslání, a to vše v souladu s příslušným usnesením vlády ČR ze dne 11. března 2020.“);

 • zajištění respirátorů do nemocnice (minimální počet);

 • informace o omezení provozu pobočky České pošty, s. p.;

 • zpráva o předávání informací po linii ORP, město – Střed. Kraj (úřad); zajišťuje pro případ hlášení o stavu personálu a výkonu trvalých služeb Pečovatelské služby Sedlčany a dále zdravotním i jiném stavu klientů – odběratelů služeb, kterým byly tyto zrušeny vyhlášením nouzového stavu, paní Mgr. Věra Skálová; 

 • informace o podvodných e-mailech na objednávky potřebných materiálů a odběru služeb, platby předem…; při opakování zvážení vyhlášení upozornění vhodnou formou ohroženým a důvěřivým skupinám;

 • příprava na převzetí materiálu pro ochranu obyvatelstva; realizace rozdělení pro občany přes ORP na obce (starostům); vyžaduje zřízení krizového pracoviště ve vestibulu KDJS Sedlčany; ustavena pracovní skupina (práce i o víkendu, dohled bude provádět a odpovídá pan J. Kundrlík, výkon a organizace Mgr. A. Funk, + další určená pracovní skupina se záložním týmem; zajistit telefonní spojení; doprava; min. strava; technika – PC + tisk); administrace (předávací protokol); seznamy paní M. Vršecká, OSV; v pátek do 13:00 hod. bude provedena kontrola připravenosti pracoviště (pan J. Kundrlík podá zprávu);

 • evidence dobrovolníků k práci do státní správy (SHR ČR); seznam připraví TAJ; termín do 20. 3. 2020 do 12:00 hod.

Další pracovní zasedání KŠ dne 20. března 2020; 8:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne ST.


Dne 19. března 2020; 8:00 hod.

Účast: Ing. Miroslav Hölzel, starosta; Mgr. Zdeněk Šimeček, místostarosta; pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení; pan Daniel Hamberger, vedoucí Správy budov a zařízení; Ing. Vojtěch Hlaváček.

Jednání řídil předseda Krizového štábu města Sedlčany, Ing. Miroslav Hölzel, starosta 

Kontrola zadaných úkolů:

 • všechny plněny; průběžné v plnění bez zjevných vad.

Stručný obsah jednání:

 • seznámení se s novými rozhodnutími, instrukcemi a požadavky centrálních orgánů ČR a Středočeského kraje (aspekty dopadu rozhodnutí o provozu nákupních center a prodejen potravin; povinnost nošení ochrany dýchacích cest);

 • podněty ze strany zastupitelů (pan Ing. Petr Stoupa; informovanost veřejnosti o prokazatelně nakažených případech ve městě Sedlčany); reflexe polemiky v PB deníku, ve které si Hygienická stanice a hejtmanka Stř. kraje vyměňují názory na kompetence o „informační možnosti sdělení o nakažených“; rozsahu apod.;

 • Požádáme Hygienu o sdělení případně nakažených; výskyt ve městě...,

 • Ředitel (pan Nedvídek) Nemocnice Sedlčany oznámil dlouhodobý nedostatek ochranných prostředků pro lékaře (nedostupnost na trhu; dodávky nejsou distribuovány); kontaktován pan Ing. Pavel Švagr, CSc., a žádán o pomoc, jestliže je to možné; oslovený dnes podá zpětnou (očekávanou) zprávu;

 • informace o stavu personálií Městského úřadu Sedlčany, Pečovatelské služby Sedlčany; Správy budov a zařízení města Sedlčany;

 • žádost Policie ČR; (záležitosti stavu mužstva; zajištění testů; životní situace); pan Pečený; předání potřebných kontaktů;

 • materiální zajištění Pečovatelské služby Sedlčany; (kontinuálně probíhá; sběr informací);

 • MPSV ČR doporučuje zajistit přímou zvukovou a obrazovou komunikaci s klienty OSPOD (např. pomocí SKYPE); vedoucí OSV se k tomuto staví velice rezervovaně (odmítá respektovat); informace bude předána k zajištění Oddělení IT.

 • informační plakáty (zajištěny přes spolupráci Kartografie; ČÚZAK);

 • TIC – zveřejňovat krizové informace na digitální informační tabuli; předávat bude podle potřeby jakýkoliv člen KŠ po odsouhlasení se ST; povinnost info. o zpětné vazbě;

 • odvysílat ve zkratce výzvu k občanům spojení (kontakty; telefony), kam se mohou občané obracet o pomoc na zajištění dodávky roušky; dodržovat priority (dodávky ohroženým skupinám); pan D. Hamberger;

 • předání roušek pracovníkům adm. bud. III. MěÚ Sedlčany, Nádražní č. p. 336;

 • stav evidence příjmu a výdeje materiálu na určených místech (interní a externí).

Další pracovní zasedání KŠ dne 19. března 2020; 13:00 hod.; účast všech povinná; o případně dalších přizvaných rozhodne ST.


Obecné informace o činnosti Krizového štábu města Sedlčany
 • Od vyhlášení stavu nouze dne 12. března od 14:00 hod. na dobu 30 dnů, se Krizový štáb primárně soustředil na zachování základních funkcí obce, které zajišťují očekávaný komfort služby pro obyvatelstvo.
 • Zejména se jedná o zajištění udržitelnosti provozu Pečovatelské služby Sedlčany, Odboru sociálních věcí, orgánu Městské policie Sedlčany a Odboru krizového řízení i dalších složek a subjektů města, které ve stavu nouze mohou postupně plnit žádané úkoly.
 • Přijat byl soubor opatření hygienické povahy do prostředí dislokovaných objektů působnosti a směrem k personáliím, dále směrem k materiálnímu zajištění a monitoringu zdravotního stavu zaměstnanců i klientů sociálních služeb.
 • Prověřeno bylo zajištění osobních ochranných pomůcek u subjektů městem zřízených nebo založených.
 • Kontaktováni byli starostové sborů dobrovolných hasičů a velitelé jednotek hasičů; revidován stav připravenosti a použitelného vybavení. Krizový štáb si je vědom, že z tohoto prostředí se primárně budou rekrutovat dobrovolníci, případně pověření pracovníci určitými úkoly, které budou plněny.
 • Žádán je pravidelný přenos informací z terénu a prostředí působnosti ze strany Městské policie Sedlčany. Tato plní další úkoly spojené s kontrolou dodržování režimu ve stavu nouze, případně karantény, a to u podnikatelských subjektů i pro případy osob.
 • Přijat byl upravený soubor již dříve nařízených opatření směrem ke Správě budov a zařízení města Sedlčany, který spočívá v aplikaci režimu prováděné úklidové služby a režimu správy a provozu administrativních budov, jejich veřejných prostor a dále opatření na spravovaných společných zařízeních, které slouží veřejnosti. Byla definována pracoviště a zóny se zvláštním režimem hygieny, provedena dislokace hovoren a další soubor nezbytných opatření.
 • Vedoucí Odborů měli za úkol informovat své podřízené, je řádně poučit o přijatých prvcích základní a zvýšené hygieny a povinnost hlásit případy zevních příznaků respiračních onemocnění.
 • V souladu s usnesením vlády byly uzavřeny provozy Turistického informačního centra Sedlčany, včetně detašovaného pracoviště a následně hala Autobusového nádraží Sedlčany, kde nebylo možné aplikovat zvýšené hygienické nároky (počet osob a další). Stanoveny byly nové režimy činnosti a náplně práce některých úředníků, technické podpory i organizačních pracovníků.
 • Soubor dalších činností je soustředěn na dodávky nezbytného materiálu (dezinfekčních prostředků, roušek, respirátorů, rukavic, prostředků osobní hygieny), a to i svépomocí.
 • Vytvořena byla pracovní skupina na zajištění dodávek s využitím všech známých možností.
 • Primární snaha je též směrována k nepřerušení provozu Městského úřadu Sedlčany, a to pro případy řešení neodkladných životních situací našich spoluobčanů; služba je držena na všech pracovištích Úřadu k případným potřebám veřejnosti v režimu stavu nouze. Podle potřeby lze s využitím kontaktů sjednat žádaný výkon. Omezení úředních hodin, respektive hodin otevřených veřejnosti, bylo učiněno v souladu s nařízením vlády č. 217 ze dne 15. března 2020, které nám uložilo v týdnu ve dnech pondělí a středa stanovit každý z těchto dnů maximálně po třech hodinách otevřených veřejnosti. Na Městském úřadu Sedlčany je toto nařízení plněno v pondělí od 8:00 – 11:00 hod. a ve středu od 13:00 do 16:00 hod. O úplném uzavření Úřadu veřejnosti zatím nebylo rozhodnuto. Veškeré potřebné informace jsou zveřejněny na www stránkách města Sedlčany, případně na úřední desce a na vstupních dveřích do jednotlivých administrativních budov.
 • Krizový štáb města Sedlčany rozhodl o neodkladném informování veřejnosti v širším kontextu nad rámec lokálních problémů, a to prostřednictvím Facebooku města Sedlčany, periodika Radnice a aktualizovaných informací v záložce „aktuality“ na www stránkách města.
 • Dále dne 18. března 2020 byla zřízena služba SMS kurýr, která umožní informovat občany o aktuální situaci, a to po jejich bezplatné registraci do uvedené aplikace. Služba bude funkční v uvedeném režimu po celou dobu vyhlášeného nouzového stavu.
 • Pro množství vydávaných informací a možnosti jejich dostupnosti z jednoho místa Krizový štáb dne 18. března 2020 rozhodl o zřízení samostatné záložky na www stránkách města Sedlčany, v odkazu „Město“ nazvaná „Koronavirus – informace“, kde budou průběžně doplňovány informace vydávané městem Sedlčany a vládou ČR k nouzovému stavu.
 • V oblasti sociální pomoci potřebným byla nejprve v součinnosti s Odborem sociálních věcí a Pečovatelskou službou Sedlčany sestavena skupina ohrožených, kteří byli Městským úřadem Sedlčany kontaktováni s nabídkou pomoci (nákupy základních potravin, léků a hygienických potřeb), bez ohledu na smluvní ujednání o poskytování služeb sjednaných s Pečovatelskou službou Sedlčany ve standardním režimu.
 • Krizový štáb s ohledem na Usnesení vlády ČR ze dne 16. března 2020 č. 240 o přijetí krizového opatření, které bylo vydáno v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda dále vyhlásila na území ČR nouzový stav a následně dne 17. března 2020 vydala doporučení osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče a nařídila starostům obcí zajistit osobám výše uvedeným pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků, rozhodl o postupu a aplikaci tohoto nařízení.
 • Sestavena byla pracovní skupina (koordinátor, spojovatelky pro shromažďování informací, výkonní pracovníci služby, technická podpora), byly rozděleny kompetence a zajištěny personální zálohy pro výkon služeb. Dále byly vyčleněny prostředky (služební automobily), vytvořena byla rezerva dopravy pro dodávky těchto služeb, a to především z řad dobrovolníků. Podle vývoje zájmu o nabízené služby bude jejich režim upravován. Připraveno je několik scénářů způsobu pomoci, zejména s ohledem na kontaktní a bezkontaktní způsob činnosti. V této souvislosti byl opakovaně využit Varovný systém města Sedlčany (hlásná služba), prostřednictvím které byli občané města osloveni (nejprve dne 17. března 2020 v 16:00 hod.). Pro distribuci do míst zhoršené slyšitelnosti bylo oznámení provedeno písemně, jako i v odlehlejších osadách, kde byly realizovány ve vytypovaných příbytcích osobní návštěvy Městské policie Sedlčany.
 • Vytvořen byl informační leták, následně pomocí dobrovolnického subjektu pořízen tisk. Tento bude prostřednictvím dobrovolníků distribuován na místa určení (bytové domy apod.).
 • Mimo systém nezbytných dodávek byl v součinnosti se všemi obcemi obce s rozšířenou působností Sedlčany sestaven a dne 16. března 2020 odeslán požadavek materiálních prostředků na Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Kladno (roušky, respirátory, ochranné rukavice, plynové masky, a další). Objednávka byla určena s ohledem na povinnost zachování chodu a činnosti obcí v nouzovém stavu. Vyřizuje a koordinuje Odbor krizového řízení.
 • Zasedání Bezpečnostní rady města Sedlčany se uskutečnilo v pátek dne 13. března 2020. Svoláno bylo jejím předsedou, panem Ing. Miroslavem Hölzelem, starostou města Sedlčany, (samostatný Zápis u tajemníka Komise). Členové podali resortní zprávy o stavu a přijatých opatřeních a jejich účinnosti i dopadu do prostředí veřejnosti. Účastníci se, mimo jiné, dohodli na koordinaci vzájemných postupů a dalších způsobech a formách informovanosti.
 • Starosta města Sedlčany vydal Rozhodnutí o zachování a trvání provozu všech pracovišť Mateřské školy Sedlčany, a to z důvodu zajištění udržitelnosti očekávaných služeb ze strany potřebných (zaměstnaných rodičů dětí), kteří jsou na nepřetržitosti provozu v tomto období závislí. Jejich životní situace tímto rozhodnutím nebude dále komplikována.
 • Pro děti zaměstnanců složek Integrovaného záchranného systému ČR, respektive bezpečnostních sborů, jako celníků, vojáků a pracovníků ve zdravotnictví byla v rámci vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu navrženo dislokované pracoviště v objektu Mateřské školy Sedlčany, Centrální pracoviště na adrese Sedlčany, Šafaříkova č. p. 1070, 264 01 Sedlčany. Zřízení tohoto pracoviště bylo potvrzeno rozhodnutím hejtmanky Středočeského kraje č. 1/2020 ze dne 17. března 2020. Péče bude vykonávána nejvýše po patnáctičlenných skupinách dětí. Aplikován může být režim 24 hodinový.
 • Krizový štáb města Sedlčany rozdělil další administrativní úkoly, a to směrem ke krajskému zřízení (hlášení o stavu služeb a jejich udržitelnosti; každodenní hlášení o stavu klientů a další).
 • Krizový štáb se dále usnesl na poděkování všem našim iniciativním spoluobčanům i veřejným činitelům (zastupitelům) za veškerou podporu a pomoc všem potřebným a jejich rodinným příslušníkům. Zvláštní poděkování náleží všem dobrovolníkům, kteří neváhali a ujali se ruční výroby roušek a nabídli i jinou nezištnou pomoc, která je podle potřeb využívána. S určitou nadsázkou sounáležitosti platí: „Má rouška ochrání tebe a ta tvá zase mě.“
Vytvořeno 18.3.2020 17:46:00 - aktualizováno 26.11.2021 12:56:04 | přečteno 2582x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load