Na obsah stránky

Sňatečné obřady od 22. listopadu 2021

Dne 20. listopadu 2021 vydalo Ministerstva zdravotnictví mimořádné opatření č. j.: MZDR 14601/2021-28/MIN/KAN, kterým je za účelem ochrany obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 regulována řada činností, a to včetně podmínek konání svateb a uzavírání registrovaného partnerství. Podle tohoto mimořádného opatření bude s účinností od 22. listopadu 2021 možno konat sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v počtu: 


1) do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách za stejných podmínek jako doposud viz bod I/14 písm. b)/iii.),

2) od 31 do 1000 osob ve vnitřních i vnějších prostorách za podmínek stanovených v bodu I/17, který stanovuje podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích viz bod I/14 písm. a).

Do počtu osob účastnících se sňatečného obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství se nezapočítávají matrikář ani oddávající.

Nad 1000 osob není možné konat žádné společenské akce, tedy ani sňatečné obřady a přijímat prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.

Dle bodu 14 písm. b) mimořádného opatření se zakazuje účast na sňatečném obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. Tyto klinické příznaky však matrikář nebude nijak zjišťovat. Uvedené ustanovení pouze zakládá deliktní odpovědnost osoby, která by ho porušila.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. října 2021, č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, s účinností od 1. listopadu 2021, stanoví pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Snoubenci a osoby účastnící se sňatečného obřadu, stejně jako osoby činící prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, nemusí mít v průběhu obřadu ochranné prostředky dýchacích cest viz bod 2. písm. z).

Podmínky účasti na obřadu

Účast na svatbě lze umožnit za následujících podmínek:

- do 30 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, bez nutnosti splnění podmínek stanovených níže pod písmeny a) až c)

- od 31 do 1000 osob ve vnitřních i vnějších prostorách, za splnění podmínky, aby osoba účastnící se obřadu:

  • a) absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • b) jde-li o

i) osobu mladší 18 let věku, nebo

ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), tj. osobu s kontraindikací; nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, tj. osobu s neukončeným očkováním; nebo

b) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo 

c) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp. Podmínky uvedené pod písmeny a) až c) se však nevztahují na děti mladší 12 let.

Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se počítají i děti.

Matrikář a případně další určený pracovník úřadu mají u sňatečných obřadů konaných v místech určených obcí ke konání slavnostních obřadů splnění podmínek uvedených výše pod písmeny a) až c) kontrolovat, a to na základě bodu I/14 písm. c) mimořádného opatření a účastníci sňatečného obřadu a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství jsou podle téhož bodu povinni splnění podmínek prokázat.

Hygienická opatření

Osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“). Skutečnost, že nošení roušek při obřadech není povinné, neznamená zákaz roušky při těchto příležitostech nosit. Naopak jejich nošení lze doporučit, a to zejména v případech střídání svateb v jednom vnitřním prostoru krátce za sebou.

V případě, kdy se osoby účastnící sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.

Je nezbytné dodržovat hygienu rukou. Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob. V případě podání rukou je následně nutno je dezinfikovat.

podpisu protokolu o uzavření manželství přistupují osoby, které jej podepisují, jednotlivě s dodržením dvoumetrových rozestupů. Je-li to potřebné, ukáže matrikář snoubencům, svědkům, případně tlumočníkovi místo na protokolu, kam je nutno se podepsat a na dobu podpisu odstoupí od podepisující osoby.

Mgr. et Bc. Milena Barešová

vedoucí Odboru vnitřních věcí

Vytvořeno 26.11.2021 13:24:00 | přečteno 265x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load