Na obsah stránky

Nařízení Státní veterinární správy

Veterina

mimořádná veterinární opatření:

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy – v chovu drůbeže v katastrálním území Sedlčany [746533], okres Příbram, ve Středočeském kraji.

Vyplněné formuláře odevzdávejte na podatelnu MěÚ Sedlčany (náměstí T. G. Masaryka 32, Radnice), nebo do Turistického informačního centra (náměstí T. G. Masaryka 34, modrá budova).

Bližší informace ohledně povinnosti hlášení stavů chovaného ptactva obci podá pan Jan Kundrlík, vedoucí Odboru krizového řízení města Sedlčany, telefon: 724 186 580

Čl. 1

Vymezení uzavřeného pásma

Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z pásma ochranného a pásma dozoru:

(1) Ochranným pásmem se stanovují:

a) celá následující katastrální území:

670006 Janov u Kosovy Hory; 670014 Kosova Hora; 702234 Bor u Sedlčan; 682802 Doubravice u Sedlčan; 682811 Libíň; 746533 Sedlčany; 746568 Sestrouň; 

b) Definovaná část následujících katastrálních území:

788198 Vysoká u Kosovy Hory - část obce Dohnalova Lhota;

(2) Pásmem dozoru se stanovují:

a) celá následující katastrální území:

633569 Břekova Lhota; 633577 Dublovice; 653667 Chramosty; 683825 Líchovy; 793990 Zvírotice; 778796 Velké Heřmanice; 798479 Bolechovice II; 658626 Dobrošovice; 658651 Jesenice u Sedlčan; 788180 Mezné; 667153 Kňovice; 673536 Plešiště; 645133 Hořetice; 674427 Krchleby; 675547 Křečovice u Neveklova; 701131 Nahoruby; 789631 Vlkonice u Neveklova; 701157 Živohošť; 675938 Křepenice; 762105 Strnadice; 701491 Nalžovice; 701505 Nalžovické Podhájí; 702242 Kamenice u Nedrahovic; 702251 Nedrahovice; 702269 Nedrahovické Podhájí; 702277 Radeč u Nedrahovic; 702536 Bratřejov; 702552 Křemenice; 702561 Libčice u Nechvalic; 702587 Nechvalice; 744913 Ředice; 712701 Osečany; 712728 Velběhy; 723151 Počepice; 742091 Rovina; 723169 Skuhrov u Počepic; 723177 Vitín u Počepic; 733326 Luhy u Prosenické Lhoty; 733342 Prosenická Lhota; 733351 Suchdol u Prosenické Lhoty; 735833 Příčovy; 737674 Radíč; 646571 Oříkov; 770043 Solopysky u Třebnic; 770116 Třebnice; 626279 Bolechovice I; 626287 Divišovice; 678104 Kvasejovice; 678139 Měšetice; 678155 Nové Dvory u Kvasejovic; 760188 Skrýšov u Svatého Jana; 763730 Štětkovice; 784435 Bezmíř; 784451 Minartice; 784486 Vojkov u Votic; 692051 Martinice u Votic; 762113 Šebáňovice; 786489 Vrchotovy Janovice; 646563 Hrabří; 725927 Pořešice; 788406 Vápenice u Vysokého Chlumce; 788414 Vysoký Chlumec;

b) definovaná část následujících katastrálních území:

788198 Vysoká u Kosovy Hory - vyjma části obce Dohnalova Lhota; 792331 Zderadice - vyjma části obce Zderadice;

Čl. 2

Opatření v uzavřeném pásmu

(1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje:

a) na základě hlášení chovatelů provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež, a chovů, kde jsou chováni jiní ptáci chovaní v zajetí či chovaná pernatá zvěř (dále jen „chovaní ptáci“).

Soupis bude proveden zvlášť pro hospodářství v ochranném pásmu a zvlášť pro hospodářství v pásmu dozoru, který bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či hospodářství; tento soupis předat KVS nejpozději do 11. 1. 2023 prostřednictvím následujících webových formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy:

formulář pro soupis chovatelů v ochranném pásmu: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-aostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=SEDLCANY-KVSS-2023-3km

formulář pro soupis chovatelů v pásmu dozoru:

https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-aostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=SEDLCANY-KVSS-2023-10km

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze zejména mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli

ptáků;

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem; tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat“; neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem;

d) spolupracovat s KVS při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;

(2) Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:

a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 204

c) používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;

d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;

e) vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;

f) umožnit úřednímu veterinárnímu lékaři provedení klinické prohlídky zvířat včetně případného odběru vzorků a poskytnout mu potřebnou součinnost

g) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně.

h) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 9. 1. 2023:

i. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma,název)

ii. Adresa (sídlo) chovatele

iii. Kontaktní osoba

iv. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)

v. Adresa místa chovu ptáků

vi. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)

vii. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:

1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)

2. Vodní (husy, kachny)

3. Ostatní (pštros, pávi)

4. Holubi

5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní), vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.

(3) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:

a) přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí z uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;

b) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;

c) provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo

1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu;

2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic a

3. s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky;

d) přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a přepravované mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem KVS, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného pásma, KVS může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených v nařízení Komise 2020/687 na základě žádosti provozovatele;

e) provádět odběr vzorků v chovech či hospodářstvích v uzavřeném pásmu, která chovají drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení nákazy pouze na základě povolení vydaného ze strany KVS;

f) používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma, z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky:

1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat;

2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů, přičemž čištění a dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny přípravkem s účinnou dezinfekční látkou a náležitě zdokumentovány.

Čl. 3

Další opatření v uzavřeném pásmu, doba jejich trvání

(1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:

a) zákaz přemisťování (pro účely tohoto nařízení se tím rozumí včetně nákupu, prodeje, darování apod.) chovaných ptáků z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném pásmu;

b) zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu (dále jen „VPŽP“) z ptáků z hospodářství či chovů kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, tj. např. zákaz přemisťování či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva,

c) zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí v uzavřeném pásmu;

d) zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek drůbeže a jiné shromažďování chovaných ptáků;

e) zákaz lovu pernaté zvěře v ochranném pásmu;

f) zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů;

g) zákaz přemisťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou;

h) zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z potravinářských podniků, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem uvedeným v příloze VII nařízení Komise 2020/687;

i) zákaz přemisťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě z hospodářství či potravinářských podniků;

(2) Na základě žádosti provozovatele o výjimku může KVS rozhodnout za podmínek stanovených nařízení Komise 2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odst.(1), které jsou rozdílné pro ochranné pásmo a pro pásmo dozoru.

(3) Opatření v ochranném pásmu tohoto nařízení se zruší tehdy, pokud uplynula doba 21 dní od vydání tohoto nařízení Státní veterinární správy a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 39 nařízení Komise 2020/687. Po zrušení ochranného pásma budou nadále uplatňovány v celém uzavřeném pásmu opatření jako pro pásmo dozoru.

(4) Opatření v pásmu dozoru tohoto nařízení se zruší tehdy, pokud uplynula doba 30 dní od vydání tohoto nařízení a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 55 nařízení Komise 2020/687 a zároveň v ochranném pásmu byly splněny požadavky stanovené v článku 39 nařízení Komise 2020/687.

Čl. 4

Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu

Čl. 5

Poučení o nákaze

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu.

Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci.

K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí.

Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. 

Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Čl. 6

Poučení o náhradách nákladů a ztrát

Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u ministerstva zemědělství, které o ní rozhodne. Podrobnosti pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.

Čl. 7

Společná a závěrečná ustanovení

(1) Toto nařízení nabývá podle § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů z důvodu ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, platnosti a účinnosti okamžikem jeho vyhlášení formou zveřejnění ve Sbírce právních předpisů. Datum a čas vyhlášení nařízení je vyznačen ve Sbírce právních předpisů.

(2) Toto nařízení se vyvěšuje na úředních deskách krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů a musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

(3) Státní veterinární správa zveřejní oznámení o vyhlášení nařízení ve Sbírce právních předpisů na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů ode dne, kdy byla o vyhlášení vyrozuměna.

ikona souboruNařízení Státní veterinární správy - ptačí chřipka Sedlčany

ikona souboruSČÍTACÍ LIST - DRŮBEŽE A JINÝCH PTÁKŮ V DROBNOCHOVU.docx

Vytvořeno 4.1.2023 12:55:49 | přečteno 1936x | Vodnansky

Městský úřad Sedlčany

náměstí T. G. Masaryka 32
264 80 Sedlčany

tel.: +420 318 822 742
e-mail: podatelna@mesto-sedlcany.cz
datová schránka: frsbn7e
č. účtu: 521722359/0800, 700322684/0600

Úřední hodiny

Pondělí 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úterý

08:00-12:00 

12:30-15:00 

Středa 

08:00-12:00 

12:30-17:00 

Úřední hodiny jednotlivých odborů

mimo úřední dny je úřad otevřen takto:
(doporučujeme si schůzku předem domluvit)

čtvrtek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:30
pátek: 7:30 - 12:00, 12:30 - 15:00


load